Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1015

| Akt jednorazowy
Wersja od: 28 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 15 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 627) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 1839) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w pkt 4 wyrazy "budowy lub przebudowy" zastępuje się wyrazem "rozwoju";
2) w § 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2, dołącza się do wniosku o przyznanie pomocy w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD albo pracownika samorządu województwa, albo podmiot, który wydał dokument, albo w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym albo adwokatem.";

3) w § 20:
a) w ust. 1 uchyla się pkt 4, 6 i 7,
b) w ust. 2 skreśla się wyrazy "i 7";
4) w § 22:
a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) zrealizowały operację lub jej etap zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu, w umowie oraz w innych przepisach dotyczących inwestycji objętych operacją, w tym poniosły związane z tym koszty, nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność, a w przypadku gdy zostały wezwane do usunięcia braków w tym wniosku zgodnie z § 24 ust. 1 lub 2 - nie później niż w terminie 21 dni od dnia doręczenia tego wezwania;",

b) w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) zgodnie z przepisami ustawy określającymi konkurencyjny tryb wyboru wykonawcy i przepisami wydanymi na podstawie art. 43a ust. 6 ustawy - w przypadku gdy te przepisy mają zastosowanie,".

§  2.  Do postępowań w sprawach o przyznanie pomocy w ramach poddziałania "Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zawarciem umowy o przyznaniu tej pomocy, stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Do refundacji kosztów kwalifikowalnych objętych umowami o przyznaniu pomocy zawartymi przed dniem 18 stycznia 2017 r. przepis § 22 ust. 2 pkt 1 lit. b rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się w brzmieniu dotychczasowym.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).