Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1331

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lipca 2017 r.
§  2.  Do przyznawania:
1) pomocy finansowej w ramach działania "Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych" w ramach poddziałania "Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości", objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, oraz
2) płatności wypłacanej z tytułu przyznanej pomocy, o której mowa w pkt 1

- w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.