Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.569

| Akt jednorazowy
Wersja od: 19 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 13 marca 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy"

Na podstawie art. 26 ust. 3q ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy" (Dz. U. poz. 873) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 3 w ust. 1 wyrazy "jednego miesiąca" zastępuje się wyrazami "60 dni";
2) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Minister przekazuje jednostce środki finansowe:

1) na pierwszy rok studiów doktoranckich - w dwóch ratach w wysokości:

a) 3/12 kwoty przysługującej w pierwszym roku studiów doktoranckich zgodnie z umową, o której mowa w art. 13a pkt 1 ustawy - niezwłocznie po zawarciu umowy,

b) 9/12 kwoty przysługującej w pierwszym roku studiów doktoranckich zgodnie z umową, o której mowa w art. 13a pkt 1 ustawy - w terminie do dnia 5 lutego roku następującego po roku, w którym zawarto umowę;

2) w kolejnych latach studiów doktoranckich - w dwóch ratach w każdym roku w wysokości:

a) 3/12 kwoty przysługującej zgodnie z umową, o której mowa w art. 13a pkt 1 ustawy - niezwłocznie po przyjęciu raportu rocznego z wykorzystania środków finansowych na naukę w ramach programu za poprzedni rok,

b) 9/12 kwoty przysługującej zgodnie z umową, o której mowa w art. 13a pkt 1 ustawy - w terminie do dnia 5 lutego roku następującego po roku, w którym przyjęto raport roczny z wykorzystania środków finansowych na naukę w ramach programu za poprzedni rok.";

3) w § 14:
a) w ust. 1 w pkt 1 wyrazy "15 października roku następującego po roku przekazania środków finansowych" zastępuje się wyrazami "5 października roku, w którym przekazano drugą ratę środków finansowych zgodnie z § 9 pkt 1 lit. b albo pkt 2 lit. b,",
b) w ust. 3 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:

"3) kopię opinii przedsiębiorcy albo innego podmiotu zatrudniającego uczestnika studiów doktoranckich uwzględniającej informacje o postępach w realizacji zadania, dostrzeżonych trudnościach w jego realizacji oraz użyteczności wyników badań naukowych z punktu widzenia działalności przedsiębiorcy albo innego podmiotu zatrudniającego uczestnika studiów doktoranckich, a także - w przypadku raportu rocznego z wykorzystania środków finansowych na naukę w ramach programu - informację na temat zasadności kontynuacji zadania przez uczestnika studiów doktoranckich biorącego udział w programie albo braku zasadności kontynuacji zadania;

4) kopię opinii opiekuna naukowego uwzględniającej informacje o postępach w realizacji zadania i dostrzeżonych trudnościach w jego realizacji.";

4) w § 18 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zwrotu niewykorzystanych środków finansowych dokonuje się do dnia 15 października roku, w którym przekazano drugą ratę środków finansowych na dany rok studiów doktoranckich, z wyjątkiem ostatniego roku realizacji zadania, w którym zwrotu dokonuje się do dnia 31 października ostatniego roku realizacji zadania.";

5) w załączniku nr 2 do rozporządzenia w części B w ust. 3 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

"7) planowaną tematykę rozpraw doktorskich osób przyjętych na studia doktoranckie w ramach programu;

8) imiona i nazwiska osób proponowanych na opiekunów naukowych osób przyjętych na studia doktoranckie w ramach programu.";

6) w załączniku nr 3 do rozporządzenia:
a) w części B w ust. 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) stan realizacji zadania, zgodnie z harmonogramem realizacji badań naukowych, ze wskazaniem wyrażonego w procentach stopnia zaawansowania realizacji zadania.",

b) w części C w akapicie pierwszym zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Opis, nie dłuższy niż dwie strony formatu A4, należy przedstawić na odrębnej karcie - w podziale na część naukową i część praktyczną.";

7) w załączniku nr 4 do rozporządzenia:
a) w części B w ust. 3 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) stan realizacji zadania, zgodnie z harmonogramem realizacji badań naukowych, ze wskazaniem wyrażonego w procentach stopnia zaawansowania realizacji zadania, w tym informacja o złożeniu rozprawy doktorskiej.",

b) w części C w akapicie pierwszym zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Opis, nie dłuższy niż dwie strony formatu A4, należy przedstawić na odrębnej karcie - w podziale na część naukową i część praktyczną.".

§  2.  Raporty roczne z wykorzystania środków finansowych na naukę w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy" za rok akademicki 2017/2018:
1) składa się do dnia 5 października 2018 r.;
2) zawierają informacje, których szczegółowy zakres określają przepisy § 14 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz załącznika nr 3 do rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  3.  Środki finansowe na naukę przyznane przez ministra właściwego do spraw nauki w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy" przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia będą przekazywane od roku akademickiego 2018/2019 zgodnie z przepisami § 9 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  4.  Zawarte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia umowy, o których mowa w art. 13a pkt 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zostaną dostosowane do przepisów rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, w terminie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317).