Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.873

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 marca 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych na naukę, trybu wyznaczania opiekuna pomocniczego i przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy"

Na podstawie art. 26 ust. 3q ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 2045, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 859) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania, przekazywania oraz rozliczania środków finansowych w ramach programu "Doktorat wdrożeniowy", zwanego dalej "programem", w tym tryb:
a) oceny wniosków o przyznanie środków finansowych,
b) oceny realizacji finansowanych zadań;
2) szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku o przyznanie środków finansowych w ramach programu;
3) szczegółowy zakres informacji niezbędnych do przekazania środków finansowych w ramach programu oraz zmiany decyzji o przyznaniu środków finansowych w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 3k i 3l ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, zwanej dalej "ustawą";
4) tryb wyznaczania i zmiany opiekuna pomocniczego w ramach programu;
5) tryb przyznawania stypendium doktoranckiego w ramach programu oraz okresy, na które jest przyznawane;
6) szczegółowy zakres informacji zawartych w raporcie rocznym i raporcie końcowym z wykorzystania środków finansowych w ramach programu, z uwzględnieniem informacji o realizacji zadań oraz rozliczenia finansowego poniesionych kosztów.
§  2.  Minister właściwy do spraw nauki, zwany dalej "ministrem", ogłasza konkurs, o którym mowa w art. 26 ust. 3g ustawy, w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej, w terminie do dnia 31 marca roku, w którym mają zostać przyznane środki finansowe w ramach programu.
§  3. 
1.  2  Podmiot, o którym mowa w art. 26 ust. 3h pkt 1 i 2 ustawy, zwany dalej "jednostką", składa wniosek o przyznanie środków finansowych w terminie 60 dni od dnia ogłoszenia konkursu.
2.  Szczegółowy zakres informacji zawartych we wniosku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3.  Wniosek składa się w systemie teleinformatycznym w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), wskazanym w ogłoszeniu o konkursie, zwanym dalej "systemem", przy czym informacje określone w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia składa się dodatkowo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ministra.
4.  Do informacji określonych w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia składanych w formie dokumentu elektronicznego dołącza się oświadczenia jednostki o:
1) zgodności ze stanem faktycznym i prawnym informacji zawartych we wniosku złożonym w systemie;
2) wyrażeniu zgody na przesyłanie korespondencji za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2016 r. poz. 1030 i 1579).
§  4.  Do oceny są kierowane wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne określone w rozporządzeniu. W przypadku złożenia wniosku niespełniającego wymagań formalnych, wzywa się jednostkę, za pośrednictwem systemu, do usunięcia braków w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że ich nieusunięcie w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
§  5. 
1.  Wniosek jest oceniany przez zespół powołany przez ministra na podstawie art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy, zwany dalej "zespołem".
2.  Przy ocenie wniosku uwzględnia się kryteria określone w art. 13b ust. 1 ustawy oraz:
1) zgodność zadania planowanego do realizacji z celami polityki naukowej, naukowo-technicznej, innowacyjnej i społecznej państwa;
2) doświadczenie i potencjał jednostki we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie działalności badawczo-rozwojowej;
3) praktyczne znaczenie przedstawionej koncepcji prowadzenia studiów doktoranckich w ramach programu;
4) prawidłowość wykorzystania wcześniej przyznanych środków finansowych na naukę.
3.  Zespół przedstawia ministrowi ocenę wniosku wraz z propozycją przyznania środków finansowych albo odmowy ich przyznania oraz uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku do oceny.
§  6. 
1.  Jednostka, po otrzymaniu decyzji o przyznaniu środków finansowych i przeprowadzeniu rekrutacji na studia doktoranckie, składa informacje niezbędne do przekazania środków finansowych lub zmiany decyzji o przyznaniu środków finansowych w przypadkach, o których mowa w art. 26 ust. 3k albo 3l ustawy, w terminie do dnia 20 września roku, w którym ogłoszono konkurs.
2.  Szczegółowy zakres informacji, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.  Informacje, o których mowa w ust. 1, składa się w systemie, przy czym informacje określone w części A załącznika nr 2 do rozporządzenia składa się dodatkowo w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ministra.
4.  Do informacji określonych w części A załącznika nr 2 do rozporządzenia składanych w formie dokumentu elektronicznego dołącza się:
1) oświadczenie jednostki o zgodności ze stanem faktycznym i prawnym informacji, o których mowa w ust. 1, złożonych w systemie;
2) kopię dokumentu potwierdzającego, że osoba przyjęta na studia doktoranckie w ramach programu jest lub zostanie zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy przez przedsiębiorcę albo inny podmiot, który wyraził zgodę na jej udział w studiach doktoranckich w ramach programu;
3) kopię oświadczenia osoby, o której mowa w pkt 2, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jej danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
§  7.  W przypadku złożenia informacji, o których mowa w § 6 ust. 1, niespełniających wymagań formalnych, wzywa się jednostkę, za pośrednictwem systemu, do usunięcia braków w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że ich nieusunięcie w wyznaczonym terminie zostanie uznane za rezygnację z zawarcia umowy i przyznanych środków finansowych.
§  8. 
1.  Jednostka składa w urzędzie obsługującym ministra 4 egzemplarze umowy, o której mowa w art. 13a pkt 1 ustawy, podpisanej przez uprawnione osoby, w terminie do dnia 20 października roku, w którym przyznano środki finansowe.
2.  Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 1, uznaje się za rezygnację z zawarcia umowy i przyznanych środków finansowych.
§  9.  3  Minister przekazuje jednostce środki finansowe:
1) na pierwszy rok studiów doktoranckich - w dwóch ratach w wysokości:
a) 3/12 kwoty przysługującej w pierwszym roku studiów doktoranckich zgodnie z umową, o której mowa w art. 13a pkt 1 ustawy - niezwłocznie po zawarciu umowy,
b) 9/12 kwoty przysługującej w pierwszym roku studiów doktoranckich zgodnie z umową, o której mowa w art. 13a pkt 1 ustawy - w terminie do dnia 5 lutego roku następującego po roku, w którym zawarto umowę;
2) w kolejnych latach studiów doktoranckich - w dwóch ratach w każdym roku w wysokości:
a) 3/12 kwoty przysługującej zgodnie z umową, o której mowa w art. 13a pkt 1 ustawy - niezwłocznie po przyjęciu raportu rocznego z wykorzystania środków finansowych na naukę w ramach programu za poprzedni rok,
b) 9/12 kwoty przysługującej zgodnie z umową, o której mowa w art. 13a pkt 1 ustawy - w terminie do dnia 5 lutego roku następującego po roku, w którym przyjęto raport roczny z wykorzystania środków finansowych na naukę w ramach programu za poprzedni rok.
§  10. 
1.  Przedsiębiorca albo inny podmiot zatrudniający uczestnika studiów doktoranckich biorącego udział w programie przedstawia jednostce kandydata na opiekuna pomocniczego wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadanie przez niego kwalifikacji, o których mowa w art. 26 ust. 3n ustawy, albo oświadczeniem kandydata o posiadaniu tych kwalifikacji, nie później niż do dnia rozpoczęcia studiów.
2.  Opiekuna pomocniczego wyznacza kierownik jednostki organizacyjnej uczelni albo dyrektor jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie w ramach programu.
3.  Kierownik jednostki organizacyjnej uczelni albo dyrektor jednostki naukowej może zmienić opiekuna pomocniczego na wniosek:
1) uczestnika studiów doktoranckich lub kierownika studiów doktoranckich - po zasięgnięciu opinii przedsiębiorcy albo innego podmiotu zatrudniającego uczestnika studiów doktoranckich;
2) przedsiębiorcy albo innego podmiotu zatrudniającego uczestnika studiów doktoranckich.
4.  W przypadku zmiany opiekuna pomocniczego, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
§  11. 
1.  Stypendium doktoranckie na pierwszym roku studiów doktoranckich przyznaje uczestnikowi studiów doktoranckich biorącemu udział w programie kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni albo dyrektor jednostki naukowej niezwłocznie po zawarciu umowy, o której mowa w art. 13a pkt 1 ustawy.
2.  Stypendium doktoranckie na drugim i kolejnych latach studiów doktoranckich przyznaje kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni albo dyrektor jednostki naukowej niezwłocznie po otrzymaniu informacji o przyjęciu przez ministra raportu rocznego za poprzedni rok.
3.  Stypendium doktoranckie jest przyznawane na 12 miesięcy i wypłacane co miesiąc.
4.  Stypendium doktoranckie jest przyznawane niezależnie od otrzymywanych przez uczestnika studiów doktoranckich biorącego udział w programie:
1) świadczeń ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, o których mowa w art. 199 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.);
2) środków w ramach pomocy materialnej, o której mowa w art. 199a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;
3) stypendiów naukowych, o których mowa w art. 199b ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;
4) stypendiów za wybitne osiągnięcia, o których mowa w:
a) art. 199 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym,
b) art. 37a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, 1079, 1311 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 202),
c) art. 70a ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624);
5) stypendium doktorskiego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz. 882 i 1311 oraz z 2017 r. poz. 859).
§  12. 
1.  Przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich w przypadkach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym, z wyłączeniem przedłużenia z powodu konieczności prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów, powoduje wstrzymanie wypłaty stypendium doktoranckiego na czas przerwy w odbywaniu studiów.
2.  Skreślenie uczestnika studiów doktoranckich biorącego udział w programie z listy uczestników studiów doktoranckich powoduje zaprzestanie wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.
3.  Uczestnikowi studiów doktoranckich biorącemu udział w programie, który ukończył studia doktoranckie w terminie wcześniejszym niż określony w programie tych studiów oraz uzyskał wyróżniającą ocenę rozprawy doktorskiej, za okres pozostały do terminu ukończenia studiów doktoranckich określonego w programie tych studiów wypłaca się środki finansowe w wysokości stanowiącej iloczyn kwoty otrzymywanego miesięcznie stypendium doktoranckiego oraz liczby miesięcy, o które został skrócony okres odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższy jednak niż 6 miesięcy.
§  13.  W przypadkach, o których mowa w § 12 ust. 1-3, jednostce nie przysługują środki finansowe na dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej.
§  14. 
1.  Jednostka, której przekazano środki finansowe, składa:
1) 4  raporty roczne z wykorzystania środków finansowych na naukę w ramach programu, zawierające informacje, których szczegółowy zakres określa załącznik nr 3 do rozporządzenia, w terminie do dnia 5 października roku, w którym przekazano drugą ratę środków finansowych zgodnie z § 9 pkt 1 lit. b albo pkt 2 lit. b, z wyłączeniem ostatniego roku realizacji zadania, według stanu na dzień 30 września;
2) raport końcowy z wykorzystania środków finansowych na naukę w ramach programu, zawierający informacje, których szczegółowy zakres określa załącznik nr 4 do rozporządzenia, w terminie do dnia 31 października ostatniego roku realizacji zadania.
2.  Raporty roczne i raport końcowy składa się w systemie, przy czym informacje określone w części A załącznika nr 3 i 4 do rozporządzenia składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ministra.
3.  Do informacji określonych w części A załącznika nr 3 i 4 do rozporządzenia składanych w formie dokumentu elektronicznego dołącza się:
1) oświadczenie jednostki o zgodności ze stanem faktycznym i prawnym informacji zawartych w raporcie rocznym albo raporcie końcowym złożonym w systemie;
2) kopię opinii opiekuna pomocniczego o postępach w realizacji zadania;
3) 5  kopię opinii przedsiębiorcy albo innego podmiotu zatrudniającego uczestnika studiów doktoranckich uwzględniającej informacje o postępach w realizacji zadania, dostrzeżonych trudnościach w jego realizacji oraz użyteczności wyników badań naukowych z punktu widzenia działalności przedsiębiorcy albo innego podmiotu zatrudniającego uczestnika studiów doktoranckich, a także - w przypadku raportu rocznego z wykorzystania środków finansowych na naukę w ramach programu - informację na temat zasadności kontynuacji zadania przez uczestnika studiów doktoranckich biorącego udział w programie albo braku zasadności kontynuacji zadania;
4) 6  kopię opinii opiekuna naukowego uwzględniającej informacje o postępach w realizacji zadania i dostrzeżonych trudnościach w jego realizacji.
4.  Niezłożenie raportu rocznego lub raportu końcowego może stanowić podstawę do odstąpienia przez ministra od umowy w terminie 14 dni od dnia, w którym upłynął termin złożenia raportu, i wezwania do zwrotu środków finansowych w całości.
§  15. 
1.  Do oceny są kierowane wyłącznie raporty roczne i raporty końcowe spełniające wymagania formalne określone w rozporządzeniu. W przypadku złożenia raportu niespełniającego wymagań formalnych, wzywa się jednostkę, za pośrednictwem systemu, do usunięcia braków w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania z pouczeniem, że ich nieusunięcie w wyznaczonym terminie będzie uznane za niezłożenie raportu.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepis § 14 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§  16. 
1.  Raport roczny i raport końcowy są oceniane przez zespół.
2.  Przy ocenie raportu rocznego uwzględnia się kryteria określone w art. 13d ust. 3 ustawy oraz:
1) związek tematu pracy badawczej z działalnością przedsiębiorcy albo innego podmiotu zatrudniającego uczestnika studiów doktoranckich biorącego udział w programie;
2) postępy uczestnika studiów doktoranckich biorącego udział w programie w realizacji zadania.
3.  Przy ocenie raportu końcowego uwzględnienia się kryteria określone w art. 13d ust. 3 ustawy oraz:
1) zgodność zakresu merytorycznego zrealizowanego zadania z wnioskiem, informacjami, o których mowa w § 6 ust. 1, oraz umową;
2) wartość naukową wyników badań naukowych i ich znaczenie dla rozwoju nauki;
3) prawidłowość wydatkowania środków finansowych na realizację zadania;
4) sposób upowszechniania wyników badań naukowych;
5) złożenie rozprawy doktorskiej i ocenę jej przedmiotu w zakresie możliwości wdrożenia.
4.  Zespół przedstawia ministrowi ocenę raportu rocznego albo raportu końcowego wraz z propozycją przyjęcia albo odmowy przyjęcia oraz uzasadnieniem w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania raportu do oceny.
5.  Minister niezwłocznie informuje jednostkę o wyniku oceny raportu rocznego albo raportu końcowego i przyjęciu albo odmowie przyjęcia raportu.
§  17. 
1.  Minister, na podstawie oceny raportu rocznego, może wezwać jednostkę do zwrotu środków finansowych w części albo w całości.
2.  Minister, na podstawie oceny raportu końcowego, uznaje umowę za wykonaną, wykonaną nienależycie albo niewykonaną.
3.  W przypadku uznania umowy za wykonaną nienależycie albo niewykonaną, minister wzywa jednostkę do zwrotu środków finansowych odpowiednio w części albo w całości.
§  18. 
1.  Zwrotu środków finansowych dokonuje się na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, naliczonymi za okres:
1) od dnia przekazania środków finansowych w przypadkach określonych w § 14 ust. 4 oraz § 15 ust. 1;
2) od dnia doręczenia wezwania w przypadkach określonych w § 17 ust. 1 i 3.
2.  7  Zwrotu niewykorzystanych środków finansowych dokonuje się do dnia 15 października roku, w którym przekazano drugą ratę środków finansowych na dany rok studiów doktoranckich, z wyjątkiem ostatniego roku realizacji zadania, w którym zwrotu dokonuje się do dnia 31 października ostatniego roku realizacji zadania.
3.  Niezwrócenie niewykorzystanych środków finansowych w terminie, o którym mowa w ust. 2, powoduje naliczenie odsetek w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin ich zwrotu.
§  19. 
1.  W roku 2017 minister ogłosi konkurs, o którym mowa w art. 26 ust. 3g ustawy, w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2.  W roku 2017:
1) wnioski, o których mowa w § 3 ust. 1, składa się w postaci papierowej;
2) wezwań, o których mowa w § 4 oraz § 7, dokonuje się w postaci papierowej;
3) informacje, o których mowa w § 6 ust. 1, składa się w postaci papierowej.
3.  Środki finansowe, o których mowa w § 9 pkt 1, na rok akademicki 2017/2018 minister przekazuje w dwóch ratach:
1) na rok 2017 - po zawarciu umowy, o której mowa w art. 13a pkt 1 ustawy;
2) na rok 2018 - w terminie do dnia 15 lutego 2018 r.
§  20.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH WE WNIOSKU O PRZYZNANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROGRAMU "DOKTORAT WDROŻENIOWY"

A. 

DANE JEDNOSTKI

1. Nazwa, siedziba i adres (w przypadku uczelni należy podać nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej zgodnie ze statutem uczelni).

2. Numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, adres strony internetowej.

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer REGON.

4. Kategoria naukowa.

5. Imię i nazwisko kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni albo dyrektora jednostki naukowej.

6. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisywania wniosków, informacji, umów lub raportów (jeżeli do ich podpisywania upoważniona została inna osoba niż wskazana w ust. 5).

B. 

INFORMACJE OGÓLNE O ZADANIU

1. Opis zadania lub zadań planowanych do realizacji stanowiący opis koncepcji prowadzenia studiów doktoranckich w ramach programu, zawierający informacje o:

1) planowanych obszarach wiedzy, dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych albo dziedzinach sztuki i dyscyplinach artystycznych;

2) nazwie studiów doktoranckich w poszczególnych obszarach;

3) planowanym programie studiów doktoranckich w poszczególnych obszarach;

4) planowanej liczbie uczestników studiów doktoranckich w poszczególnych obszarach;

5) planowanej współpracy z przedsiębiorcami lub innymi podmiotami wraz z opisem problemu do rozwiązania;

6) związku programu studiów doktoranckich w poszczególnych obszarach z celami polityki naukowej, naukowo-technicznej, innowacyjnej i społecznej państwa.

2. Harmonogram zadania lub zadań planowanych do realizacji - wstępne określenie czasu trwania studiów doktoranckich w ramach programu w poszczególnych obszarach.

C. 

INFORMACJE O JEDNOSTCE

1. Opis doświadczenia jednostki we współpracy z przedsiębiorcami lub innymi podmiotami w zakresie działalności badawczo-rozwojowej w obszarach wiedzy, dziedzinach nauki i dyscyplinach naukowych albo dziedzinach sztuki i dyscyplinach artystycznych, w których jednostka planuje prowadzić studia doktoranckie w ramach programu, z ostatnich 5 lat.

2. Informacja o liczbie rozpraw doktorskich stanowiących prace projektowe, konstrukcyjne, technologiczne, wdrożeniowe lub artystyczne, na podstawie których nadano stopnie doktora w ostatnich 5 latach.

D. 

ŚRODKI FINANSOWE

1. Kwota środków finansowych (w zł):
Rok

akademicki 20.../20...

Rok

akademicki 20.../20...

Rok

akademicki 20.../20...

Rok

akademicki 20.../20...

Razem
Stypendium doktoranckie
Dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej
Kwota ogółem

2. Uzasadnienie wysokości wnioskowanej kwoty środków finansowych uwzględniające w szczególności planowaną liczbę uczestników studiów doktoranckich w ramach programu, program i czas trwania studiów doktoranckich w poszczególnych obszarach.

E. 

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE WNIOSKU

1. Imię i nazwisko.

2. Stanowisko służbowe.

3. Numer telefonu i adres e-mail.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  8  

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI NIEZBĘDNYCH DO PRZEKAZANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROGRAMU "DOKTORAT WDROŻENIOWY" LUB ZMIANY DECYZJI O PRZYZNANIU ŚRODKÓW FINANSOWYCH

A. 

DANE JEDNOSTKI

1. Nazwa, siedziba i adres (w przypadku uczelni należy podać nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej zgodnie ze statutem uczelni).

2. Numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, adres strony internetowej.

3. Imię i nazwisko kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni albo dyrektora jednostki naukowej.

4. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisywania wniosków, informacji, umów lub raportów (jeżeli do ich podpisywania upoważniona została inna osoba niż wskazana w ust. 3).

B. 

INFORMACJE OGÓLNE O ZADANIU

1. Numer decyzji o przyznaniu środków finansowych na naukę w ramach programu.

2. Wykaz osób przyjętych na studia doktoranckie w ramach programu zawierający następujące dane:

1) imię (imiona) i nazwisko;

2) rok urodzenia;

3) numer PESEL, a w przypadku jego braku nazwa i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) numer telefonu (o ile posiada);

5) adres e-mail (o ile posiada).

3. Wykaz tematów badań naukowych zawierający:

1) imiona i nazwiska osób przyjętych na studia doktoranckie w ramach programu;

2) nazwę i siedzibę przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który zatrudnia lub zatrudni osobę przyjętą na studia doktoranckie w ramach programu;

3) przedmiot działalności przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który zatrudnia lub zatrudni osobę przyjętą na studia doktoranckie w ramach programu, określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);

4) obszar wiedzy, dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową albo dziedzinę sztuki i dyscyplinę artystyczną;

5) czas trwania studiów doktoranckich w ramach programu;

6) słowa kluczowe;

7) planowaną tematykę rozpraw doktorskich osób przyjętych na studia doktoranckie w ramach programu;

8) imiona i nazwiska osób proponowanych na opiekunów naukowych osób przyjętych na studia doktoranckie w ramach programu.

Jednostka może przedstawić wykaz osób, które nie zostały przyjęte na studia doktoranckie w ramach programu z powodu przekroczenia planowanej liczby osób określonej w decyzji o przyznaniu środków finansowych w ramach programu, wraz z wykazem tematów badań naukowych. Wykazy powinny obejmować informacje określone w ust. 2 i 3.

C. 

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA

1. Opis tematu badań naukowych zawierający informacje o:

1) programie studiów doktoranckich w ramach programu;

2) związku z celami polityki naukowej, naukowo-technicznej, innowacyjnej i społecznej państwa;

3) związku z działalnością przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który zatrudnia lub zatrudni osobę przyjętą na studia doktoranckie w ramach programu.

2. Harmonogram realizacji badań naukowych.

Dla każdej osoby przyjętej na studia doktoranckie w ramach programu lub osoby, która nie została przyjęta z powodu przekroczenia planowanej liczby osób określonej w decyzji o przyznaniu środków finansowych w ramach programu, należy przedstawić odrębny opis i harmonogram.

D. 

ŚRODKI FINANSOWE

1. Kwota środków finansowych (w zł):
Rok

akademicki 20.../20...

Rok

akademicki 20.../20...

Rok

akademicki 20.../20...

Rok

akademicki 20.../20...

Razem
Stypendium doktoranckie
Dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej
Kwota ogółem

2. Uzasadnienie wysokości wnioskowanej kwoty środków finansowych uwzględniające w szczególności liczbę osób przyjętych na studia doktoranckie w ramach programu, program i czas trwania studiów doktoranckich w poszczególnych obszarach. W przypadku przedstawienia wykazu osób, które nie zostały przyjęte z powodu przekroczenia planowanej liczby osób określonej w decyzji o przyznaniu środków finansowych w ramach programu, w uzasadnieniu należy uwzględnić liczbę tych osób, program i czas trwania studiów doktoranckich w poszczególnych obszarach.

E. 

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE INFORMACJI

1. Imię i nazwisko.

2. Stanowisko służbowe.

3. Numer telefonu i adres e-mail.

ZAŁĄCZNIK Nr  3  9  

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE ROCZNYM Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA NAUKĘ W RAMACH PROGRAMU "DOKTORAT WDROŻENIOWY"

A. 

DANE JEDNOSTKI

1. Nazwa, siedziba i adres (w przypadku uczelni należy podać nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej zgodnie ze statutem uczelni).

2. Numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, adres strony internetowej.

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer REGON.

4. Imię i nazwisko kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni albo dyrektora jednostki naukowej.

5. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisywania wniosków, informacji, umów lub raportów (jeżeli do ich podpisywania upoważniona została inna osoba niż wskazana w ust. 4).

B. 

INFORMACJE OGÓLNE O ZADANIU

1. Numer decyzji o przyznaniu środków finansowych na naukę w ramach programu.

2. Numer umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczania przyznanych środków finansowych na naukę w ramach programu.

3. Wykaz tematów badań naukowych zawierający:

1) imię (imiona) i nazwisko uczestnika studiów doktoranckich;

2) nazwę i siedzibę przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który zatrudnia uczestnika studiów doktoranckich biorącego udział w programie;

3) przedmiot działalności przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który zatrudnia uczestnika studiów doktoranckich biorącego udział w programie, określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);

4) imię i nazwisko opiekuna pomocniczego;

5) imię i nazwisko opiekuna naukowego;

6) imię i nazwisko promotora;

7) obszar wiedzy, dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową albo dziedzinę sztuki i dyscyplinę artystyczną;

8) czas trwania studiów doktoranckich w ramach programu;

9) słowa kluczowe;

10) stan realizacji zadania, zgodnie z harmonogramem realizacji badań naukowych, ze wskazaniem wyrażonego w procentach stopnia zaawansowania realizacji zadania.

C. 

SYNTETYCZNY OPIS POSTĘPÓW W REALIZACJI ZADANIA

Opis, nie dłuższy niż dwie strony formatu A4, należy przedstawić na odrębnej karcie - w podziale na część naukową i część praktyczną. Opis powinien uwzględniać związek badań naukowych z działalnością przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który zatrudnia uczestnika studiów doktoranckich biorącego udział w programie, a także praktyczne znaczenie uzyskanych wyników badań naukowych i potencjał w zakresie ich wdrożenia (informacja do ewentualnego wykorzystania przez ministra właściwego do spraw nauki).

Dla każdego uczestnika studiów doktoranckich biorącego udział w programie należy przedstawić odrębny opis.

D. 

OCENA REALIZACJI ZADANIA

Należy przedstawić informację, czy zadanie jest realizowane zgodnie z umową. W przypadku gdy zadanie nie jest realizowane zgodnie z umową, należy przedstawić szczegółową informację o zmianach warunków realizacji zadania wraz z uzasadnieniem.

Dla każdego uczestnika studiów doktoranckich biorącego udział w programie należy przedstawić odrębną informację.

E. 

ŚRODKI FINANSOWE

1. Rozliczenie środków finansowych (w zł):
Rok

akademicki 20.../20...

Rok

akademicki 20.../20...

Rok

akademicki 20.../20...

Rok

akademicki 20.../20...

Razem
PrzekazaneWykorzystanePrzekazaneWykorzystanePrzekazaneWykorzystanePrzekazaneWykorzystanePrzekazaneWykorzystane
Stypendium doktoranckie
Dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej
Kwota ogółem

2. Uzasadnienie rozliczenia środków finansowych uwzględniające w szczególności liczbę uczestników studiów doktoranckich biorących udział w programie, program i czas trwania studiów doktoranckich w poszczególnych obszarach, przyczynę różnicy między środkami finansowymi przekazanymi i wykorzystanymi, informację o dacie zwrotu niewykorzystanych środków finansowych.

F. 

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE RAPORTU ROCZNEGO

1. Imię i nazwisko.

2. Stanowisko służbowe.

3. Numer telefonu i adres e-mail.

ZAŁĄCZNIK Nr  4  10  

SZCZEGÓŁOWY ZAKRES INFORMACJI ZAWARTYCH W RAPORCIE KOŃCOWYM Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA NAUKĘ W RAMACH PROGRAMU "DOKTORAT WDROŻENIOWY"

A. 

DANE JEDNOSTKI

1. Nazwa, siedziba i adres (w przypadku uczelni należy podać nazwę podstawowej jednostki organizacyjnej zgodnie ze statutem uczelni).

2. Numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, adres strony internetowej.

3. Numer identyfikacji podatkowej (NIP), numer REGON.

4. Imię i nazwisko kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni albo dyrektora jednostki naukowej.

5. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do podpisywania wniosków, informacji, umów lub raportów (jeżeli do ich podpisywania upoważniona została inna osoba niż wskazana w ust. 4).

B. 

INFORMACJE OGÓLNE O ZADANIU

1. Numer decyzji o przyznaniu środków finansowych na naukę w ramach programu.

2. Numer umowy określającej warunki finansowania, realizacji i rozliczania przyznanych środków finansowych na naukę w ramach programu.

3. Wykaz tematów badań naukowych zawierający:

1) imię (imiona) i nazwisko uczestnika studiów doktoranckich;

2) nazwę i siedzibę przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który zatrudniał uczestnika studiów doktoranckich biorącego udział w programie;

3) przedmiot działalności przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który zatrudniał uczestnika studiów doktoranckich biorącego udział w programie, określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);

4) imię i nazwisko opiekuna pomocniczego;

5) imię i nazwisko opiekuna naukowego;

6) imię i nazwisko promotora;

7) obszar wiedzy, dziedzinę nauki i dyscyplinę naukową albo dziedzinę sztuki i dyscyplinę artystyczną;

8) czas trwania studiów doktoranckich w ramach programu;

9) słowa kluczowe;

10) stan realizacji zadania, zgodnie z harmonogramem realizacji badań naukowych, ze wskazaniem wyrażonego w procentach stopnia zaawansowania realizacji zadania, w tym informacja o złożeniu rozprawy doktorskiej.

C. 

SYNTETYCZNY OPIS PRZEBIEGU REALIZACJI ZADANIA

Opis, nie dłuższy niż dwie strony formatu A4, należy przedstawić na odrębnej karcie - w podziale na część naukową i część praktyczną. Opis powinien uwzględniać postępy w realizacji zadania, związek badań naukowych z działalnością przedsiębiorcy albo innego podmiotu, który zatrudniał uczestnika studiów doktoranckich biorącego udział w programie, a także praktyczne znaczenie uzyskanych wyników badań naukowych i potencjał w zakresie ich wdrożenia (informacja do ewentualnego wykorzystania przez ministra właściwego do spraw nauki).

Dla każdego uczestnika studiów doktoranckich biorącego udział w programie należy przedstawić odrębny opis.

D. 

WYKAZ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH I W OBSZARZE BADAWCZO-ROZWOJOWYM

Dla każdego uczestnika studiów doktoranckich biorącego udział w programie należy przedstawić odrębny wykaz.

E. 

WYKAZ PRAC PRZYJĘTYCH DO DRUKU LUB OPUBLIKOWANYCH W WYNIKU REALIZACJI ZADANIA

W wykazie należy uwzględnić: tytuł publikacji, autorów, wydawnictwo - nazwa, tom, rok, strony (w przypadku prac opublikowanych należy dołączyć kopię pracy lub kopie pierwszej i ostatniej strony tej pracy, a w przypadku prac złożonych do druku - dokument potwierdzający przyjęcie do druku).

Dla każdego uczestnika studiów doktoranckich biorącego udział w programie należy przedstawić odrębny wykaz.

F. 

INNE FORMY UPOWSZECHNIANIA WYNIKÓW

Należy przedstawić informacje o upowszechnianiu wyników badań naukowych w ramach realizacji zadania uwzględniając: konferencje, sympozja, wdrożenia, patenty, strony internetowe, liczbę i nazwę pozycji zamieszczonych w publicznych bazach danych z podaniem nazwy bazy.

Dla każdego uczestnika studiów doktoranckich biorącego udział w programie należy przedstawić odrębną informację.

G. 

OCENA REALIZACJI ZADANIA

Należy przedstawić informację, czy zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową. W przypadku gdy zadanie nie zostało zrealizowane zgodnie z umową, należy przedstawić szczegółową informację o zmianach warunków realizacji zadania wraz z uzasadnieniem.

Dla każdego uczestnika studiów doktoranckich biorącego udział w programie należy przedstawić odrębną informację.

H. 

ŚRODKI FINANSOWE

1. Rozliczenie środków finansowych (w zł):
Rok

akademicki 20.../20...

Rok

akademicki 20.../20...

Rok

akademicki 20.../20...

Rok

akademicki 20.../20...

Razem
PrzekazaneWykorzystanePrzekazaneWykorzystanePrzekazaneWykorzystanePrzekazaneWykorzystanePrzekazaneWykorzystane
Stypendium doktoranckie
Dofinansowanie kosztów wykorzystania infrastruktury badawczej
Kwota ogółem

2. Uzasadnienie rozliczenia środków finansowych uwzględniające w szczególności liczbę uczestników studiów doktoranckich biorących udział w programie, program i czas trwania studiów doktoranckich w poszczególnych obszarach, przyczynę różnicy między środkami finansowymi przekazanymi i wykorzystanymi, informację o dacie zwrotu niewykorzystanych środków finansowych.

I. 

DANE OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA SPORZĄDZENIE RAPORTU KOŃCOWEGO

1. Imię i nazwisko.

2. Stanowisko służbowe.

3. Numer telefonu i adres e-mail.

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji - nauka, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 1896).
2 § 3 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 13 marca 2018 r. (Dz.U.2018.569) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 marca 2018 r.
3 § 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 13 marca 2018 r. (Dz.U.2018.569) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 marca 2018 r.
4 § 14 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 13 marca 2018 r. (Dz.U.2018.569) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 marca 2018 r.
5 § 14 ust. 3 pkt 3 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 13 marca 2018 r. (Dz.U.2018.569) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 marca 2018 r.
6 § 14 ust. 3 pkt 4 dodany przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 13 marca 2018 r. (Dz.U.2018.569) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 marca 2018 r.
7 § 18 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 13 marca 2018 r. (Dz.U.2018.569) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 marca 2018 r.
8 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 13 marca 2018 r. (Dz.U.2018.569) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 marca 2018 r.
9 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 13 marca 2018 r. (Dz.U.2018.569) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 marca 2018 r.
10 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 13 marca 2018 r. (Dz.U.2018.569) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 marca 2018 r.