Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.879

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 maja 2020 r.
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz. U. poz. 346 oraz z 2015 r. poz. 1606) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 6 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) czwarty polegający na wyborze optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, pierwszego z kolejnych wariantów, dla którego wartości w kolumnach 5-7 tabeli części 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia spełniają odpowiednio wymagania ustawy określone w art. 3 ust. 1 - kolumna 5, art. 5 - kolumna 7, oraz wartość w kolumnie 6 tabeli spełnia wymaganie nieprzekroczenia przez inwestora wielkości środków własnych, o których mowa w § 5 pkt 3.";

2) w § 8 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

"5) piąty polegający na wyborze, według metody opisanej w części 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia, optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, pierwszego z kolejnych wariantów, dla którego wartości w kolumnach 4, 6 i 7 tabeli części 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia spełniają wymagania ustawy określone w art. 2 pkt 2 lit. b, c lub d - kolumna 4, art. 4 - kolumna 6 i 7, oraz wartość w kolumnie 6 tabeli, która spełnia wymaganie nieprzekroczenia deklarowanych przez inwestora środków własnych, o których mowa w § 7 pkt 3.";

3) w § 10 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) szósty polegający na wyborze, według metody opisanej w części 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia, optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, pierwszego z kolejnych wariantów, dla którego wartości w kolumnach 4, 6 i 7 tabeli części 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia spełniają wymagania ustawy określone w art. 2 pkt 2 lit. b - kolumna 4, art. 4 - kolumna 6 i 7, oraz wartość w kolumnie 6 tabeli, która spełnia wymaganie nieprzekroczenia deklarowanych przez inwestora środków własnych, o których mowa w § 9 pkt 3.";

4) w załączniku nr 1 do rozporządzenia:
a) w części 1 tabela 2 otrzymuje brzmienie:

"TABELA 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU1)

1. Dane ogólneStan przed termomodernizacjąStan po termomodernizacji
1.Konstrukcja/technologia budynku
2.Liczba kondygnacji
3.Kubatura części ogrzewanej [m3]
4.Powierzchnia użytkowa budynku [m2]
5.Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych [m2]
6.Udział powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w całkowitej powierzchni użytkowej budynku [%]
7.Liczba lokali mieszkalnych
8.Liczba osób użytkujących budynek
9.Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej
10.Rodzaj systemu grzewczego budynku
11.Współczynnik A/V [1/m]
12.Inne dane charakteryzujące budynek
2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/(m2xK)]
1.Ściany zewnętrzne
2.Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami
3.Strop nad piwnicą
4.Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych
5.Okna, drzwi balkonowe
6.Drzwi zewnętrzne/bramy
7.Inne
3. Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu
1.Sprawność wytwarzania [-]
2.Sprawność przesyłu [-]
3.Sprawność regulacji i wykorzystania [-]
4.Sprawność akumulacji [-]
5.Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-]
6.Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby [-]
4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej
1.Sprawność wytwarzania [-]
2.Sprawność przesyłu [-]
3.Sprawność regulacji i wykorzystania [-]
4.Sprawność akumulacji [-]
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1.Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna)
2.Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza
3.Strumień powietrza zewnętrznego [m3/h]
4.Krotność wymian powietrza [1/h]
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1.Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]
2.Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania ciepłej wody użytkowej [kW]
3.Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
4.Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
5.Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok]
6.Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]
7.Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]
8.Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2×rok)]
9.Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2×rok)]
10.2)Udział odnawialnych źródeł energii [%]
7. Koszty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu)
1.Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku3) [zł/GJ]
2.Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc4) [zł/(MW m-c)]
3.Koszt przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej3) [zł/m3]
4.Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc4) [zł/(MW m-c)]
5.Miesięczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej [zł/(m2 m-c)]
6.Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c]
7.Inne [zł]
8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
Planowana kwota kredytu [zł]Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%]
Planowane koszty całkowite

[zł]

Premia termomodernizacyjna

[zł]

Roczna oszczędność kosztów energii

[zł/rok]

9. Inne
Wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku ZOSTANIE / NIE ZOSTANIE5) zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii o mocy maksymalnej ...... kW.
Z audytu energetycznego WYNIKA / NIE WYNIKA5), że po zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu termomodernizacyjnemu będą spełniać stosowane od dnia 31 grudnia 2020 r. wymagania, o których mowa w art. 5a ust. 2 ustawy.
1) Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku.

2) UOZE [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczaną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej.

3) Opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii.

4) Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii.

5) Niepotrzebne skreślić.

b) w części 3 pkt 4.2 otrzymuje brzmienie:

"4.2. Pierwszy z kolejnych wariantów, dla którego wartość w kolumnie 5 tabeli część 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia spełnia wymagania ustawy określone w art. 3 ust. 1 ustawy, a wysokość premii jest określona zgodnie z art. 5 ustawy, oraz wartości w kolumnie 6 tabeli część 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora wielkości środków własnych i kwoty kredytu, o których mowa w § 5 pkt 3, uznaje się jako optymalny. W przypadku gdy żaden z wariantów nie spełnia wymogów określonych w art. 3 ust. 1 ustawy inwestycja nie kwalifikuje się do otrzymania premii termomodernizacyjnej.",

c) część 4 otrzymuje brzmienie:

"część 4

TABELA. DOKUMENTACJA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO BUDYNKU

Lp.Wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnegoPlanowane koszty całkowite

[zł]

Roczne oszczędności kosztów energii

[zł/rok]

Procentowa oszczędność zapotrzebowania na energię (z uwzględnieniem sprawności całkowitej)

[%]

Minimalna kwota kredytu*)

[zł, %]

Premia termomodernizacyjna [zł]
1.2.3.4.5.6.7.
1.Zestaw wszystkich ulepszeń termomodernizacyjnych wymienionych w tabeli 1 części 2 i wybranego wariantu optymalnego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu grzewczego określonego w tabeli 2 tej części
2.Zestaw jak pod lp. 1 bez ulepszenia z tabeli 1 części 2 o najwyższym wskaźniku prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT)
3.Zestaw jak pod lp. 2 bez ulepszenia z tabeli 1 części 2 o kolejnym najwyższym wskaźniku prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT)
n-1Przedsięwzięcie o najmniejszej wartości prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT) z tabeli 1 części 2 i wybrany wariant optymalny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiający sprawność systemu grzewczego określony w tabeli 2 części 2
nOptymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiający sprawność systemu grzewczego określony w tabeli 2 części 2
*) Minimalna kwota kredytu obliczona jako 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy.

Wariantem optymalnym jest pierwszy z kolejnych wariantów spełniający art. 3 ustawy, a wysokość premii termomodernizacyjnej oblicza się zgodnie z art. 5 ustawy.";

5) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) w części 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Następnie sprawdza się spełnienie warunków określonych w art. 3 ustawy dotyczących oszczędności energii oraz zgodnie z art. 5 ustawy określa się wysokość premii termomodernizacyjnej dla przyjętych wysokości środków własnych. Postępowanie powtarza się aż do znalezienia pierwszego wariantu spełniającego wszystkie warunki ustawy.",

b) część 5 otrzymuje brzmienie:

"część 5

TABELA. DOKUMENTACJA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO LOKALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

Lp.Wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnegoPlanowane koszty całkowite

[zł]

Efekt

Ekonomiczny**)

[zł/ rok]

Procentowy efekt energetyczny*) w energii całkowitej

[%]

Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu

[zł, %]

Premia termomodernizacyjna

[zł]

1.2.3.4.5.6.7.
1.Wariant o najniższym najwyższym prostym czasie zwrotu nakładów SPBT
2.Wariant o wyższym prostym czasie zwrotu nakładów (SPBT)
3.
n-1
NWariant o najwyższym prostym czasie zwrotu nakładów (SPBT)
*) Dla przedsięwzięć polegających na przyłączeniu do scentralizowanego źródła ciepła, związanych z likwidacją kotłowni, wpisać procentową wartość zmniejszenia kosztów zakupu ciepła (oszczędności roczne) obliczonych zgodnie z częścią 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, w przypadku zaś zamiany źródła na niekonwencjonalne - wpisać NK.
**) Minimalny efekt ekonomiczny jest to efekt wybrany spośród efektów obliczonych dla poszczególnych lat spłaty kredytu, określony w tabeli 1 części 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, zł/rok.

Wariantem optymalnym jest pierwszy z kolejnych wariantów spełniający art. 3 ustawy, a wysokość premii termomodernizacyjnej oblicza się zgodnie z art. 5 ustawy.";

6) w załączniku nr 3 do rozporządzenia w części 5:
a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Następnie sprawdza się spełnienie warunków ustawy określonych w art. 3 ustawy dotyczących oszczędności energii oraz zgodnie z art. 5 ustawy określa się wysokość premii termomodernizacyjnej dla przyjętych wysokości środków własnych. Postępowanie powtarza się aż do znalezienia pierwszego wariantu spełniającego wszystkie warunki ustawy.",

b) tabela otrzymuje brzmienie:

"TABELA. DOKUMENTACJA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO W LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Lp.Wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnegoPlanowane koszty całkowite

[zł]

Procentowy efekt energetyczny*) w energii całkowitej

[%]

Efekt ekonomiczny**)

[zł/ rok]

Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu

[zł, %]

Premia termomodernizacyjna

[zł]

1.2.3.4.5.6.7.
1.Zestaw wszystkich ulepszeń termomodernizacyjnych wymienionych w tabeli 1 w części 4
2.Zestaw jak pod lp. 1 bez ulepszenia z tabeli jw. o najwyższym wskaźniku prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT)
3.Zestaw jak pod lp. 2 bez ulepszenia z tabeli jw. o kolejnym najwyższym wskaźniku prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT)
n-1
nUlepszenia o najmniejszej wartości prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT) z tabeli jw.
*) Efekt energetyczny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego liczony jest jako suma efektów ulepszeń termomodernizacyjnych wymienionych w danym wierszu określonych w tabeli 1 części 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia odniesiona do całkowitych strat ciepła sieci dla stanu wyjściowego, wyrażony w procentach.
**) Efekt ekonomiczny wynikający z zastosowania wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Wariantem optymalnym jest pierwszy z kolejnych wariantów spełniający art. 3 ustawy, a wysokość premii termomodernizacyjnej oblicza się zgodnie z art. 5 ustawy.";

7) w załączniku nr 4 do rozporządzenia tabela 2 otrzymuje brzmienie:

"TABELA 2. KARTA AUDYTU REMONTOWEGO

Dane podstawowe
1.Data rozpoczęcia użytkowania budynku
2.Dokument stanowiący podstawę określenia ww. daty
3.Powierzchnia użytkowa budynku [m2]
4.Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych [m2]
5.Udział powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w całkowitej powierzchni użytkowej budynku [%]
6.Liczba lokali mieszkalnych
7.Liczba osób użytkujących budynek
8.Przewidywany wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego [-]
9.*)EP - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(m2rok)]Przed remontemPo remoncie
10.*)EK - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową [kWh/(m2∙ rok)]Przed remontemPo remoncie
11.Budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytkówTAK/NIE**)
12.Z audytu remontowego wynika, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia remontowego elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu remontowemu będą spełniały stosowane od dnia 31 grudnia 2020 r. wymagania, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 4 ustawy***)TAK/NIE**)
13.Przed realizacją przedsięwzięcia remontowego / W ramach przedsięwzięcia remontowego w budynku**) spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy:
- pkt 5 lit. aTAK/NIE**)
- pkt 5 lit. bTAK/NIE**)
- pkt 5 lit. cTAK/NIE**)
Dotychczasowe roboty remontowe
OmówienieOcena
TakNie
1.Budynek był przedmiotem przedsięwzięcia remontowego w związku, z którym przekazano premię remontową
2.W efekcie przeprowadzonych wcześniej przedsięwzięć remontowych osiągnięto oszczędność zapotrzebowania na energię co najmniej 25%
3.Budynek był przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w związku, z którym przekazano premię termomodernizacyjną
4.Budynek w stanie istniejącym spełnia wymagania oszczędności energii określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
*) Nie dotyczy przypadku 1 i 4 z części II.

**) Niepotrzebne skreślić.

***) Jeżeli z audytu remontowego wynika, że nie jest możliwe spełnienie tego warunku, to w przypadku budynku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy, audytor załącza do karty audytu remontowego potwierdzające to oświadczenie wraz z uzasadnieniem.

".