Dziennik Ustaw

Dz.U.2009.43.346

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 17 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. Nr 223, poz. 1459) zarządza się, co następuje:

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.  Rozporządzenie określa szczegółowy zakres i formy audytu energetycznego oraz audytu remontowego w części określonej w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz algorytm oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i wzory kart audytów.
§  2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów;
2) 2  rozporządzeniu dotyczącym sporządzania świadectw - rozumie się przez to przepisy wydane na podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. poz. 1200 oraz z 2015 r. poz. 151);
2a) 3  przepisach techniczno-budowlanych - rozumie się przez to przepisy wydane na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.);
3) ulepszeniu termomodernizacyjnym - rozumie się przez to działanie techniczne składające się na przedsięwzięcie termomodernizacyjne w budynku, lokalnej sieci ciepłowniczej lub lokalnym źródle ciepła, mające na celu oszczędność energii;
4) audytorze - rozumie się przez to wykonawcę audytu energetycznego lub części audytu remontowego budynku;
5) wariancie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - rozumie się przez to zestaw ulepszeń termomodernizacyjnych, sporządzony przez audytora;
6) optymalnym wariancie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego - rozumie się przez to zestaw ulepszeń wybrany zgodnie z algorytmem oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, który spełnia wszystkie warunki i kryteria określone w ustawie, przeznaczony do realizacji;
7) części audytu remontowego - rozumie się przez to audyt remontowy w części określonej w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy;
8) ulepszeniu remontowym - rozumie się przez to działanie techniczne, wchodzące w zakres przedsięwzięcia remontowego w budynku, związane z uzyskaniem oszczędności energii;
9) wariancie przedsięwzięcia remontowego - rozumie się przez to zestaw ulepszeń remontowych, sporządzonych przez wykonawcę audytu remontowego, spełniający warunki ustawy i uzgodniony z inwestorem;
10) wartości wskaźnika EK - rozumie się przez to wartość wskaźnika E, o którym mowa w ustawie, określającego roczne zapotrzebowanie na energię końcową (ciepło) do ogrzewania budynku w sezonie grzewczym na jednostkę powierzchni wyrażoną w kWh/(m2 x rok), obliczonego zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw.
§  3. 
1.  Audyt energetyczny lub część audytu remontowego, sporządzone dla budynku należącego do grupy budynków o jednakowych rozwiązaniach konstrukcyjno-materiałowych i o tym samym stopniu zużycia stwierdzonym na podstawie inwentaryzacji techniczno-budowlanej, może być opracowany z wykorzystaniem wyników audytu energetycznego wykonanego dla jednego z tych budynków.
2.  Dokumentacja wykonania kolejnych kroków optymalizacyjnych algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub wskazania przedsięwzięcia remontowego obejmuje tylko ulepszenia uzasadnione technicznie i ekonomicznie dla danego budynku.

Rozdział  2

Forma audytu energetycznego i części audytu remontowego

§  4. 
1.  Audyt energetyczny i część audytu remontowego sporządza się w języku polskim w formie pisemnej, stosując oznaczenia graficzne i literowe określone w Polskich Normach lub inne objaśnione w legendzie audytu.
2.  Wszystkie strony (arkusze) audytu energetycznego i części audytu remontowego oraz załączniki oznacza się kolejnymi numerami.
3.  Audyt energetyczny i część audytu remontowego oprawia się w okładkę formatu A-4, w sposób uniemożliwiający ich zdekompletowanie.

Rozdział  3

Szczegółowy zakres audytu energetycznego budynku

§  5.  Audyt energetyczny budynku składa się z następujących części:
1) strony tytułowej, sporządzonej zgodnie ze wzorem podanym w tabeli 1 części 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
2) karty audytu energetycznego budynku, obejmującej dane ogólne budynku, jego parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu, sporządzonej zgodnie ze wzorem określonym w tabeli 2 części 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
3) wykazu dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor, oraz wyszczególnienia wytycznych i uwag inwestora, stanowiących ograniczenia zakresu możliwych ulepszeń, w tym w szczególności określenia wielkości środków własnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz kwoty kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora;
4) inwentaryzacji techniczno-budowlanej budynku, zawierającej:
a) ogólne dane techniczne, w tym w szczególności opis konstrukcji i technologii, nazwę systemu, niezbędne wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe, średnią wysokość kondygnacji, współczynnik kształtu,
b) co najmniej uproszczoną dokumentację techniczną, w tym rzuty poziome z zaznaczeniem układu przerw dylatacyjnych oraz stron świata,
c) opis techniczny podstawowych elementów budynku, w tym w szczególności ścian zewnętrznych, dachu, stropów, ścian piwnic, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, drzwi,
d) charakterystykę energetyczną budynku, dane dotyczące takich parametrów jak ilość mocy cieplnej zamówionej, zapotrzebowanie na ciepło, zużycie energii, wysokość taryf i opłat,
e) charakterystykę systemu grzewczego, w tym w szczególności sprawności składowe systemu grzewczego, typ instalacji, parametry pracy, rodzaje grzejników, a dla budynków, w których po roku 1984 przeprowadzono modernizację systemu grzewczego - opis tej modernizacji,
f) charakterystykę instalacji ciepłej wody użytkowej, w tym w szczególności rodzaj instalacji, opomiarowanie, izolację pionów,
g) charakterystykę węzła cieplnego lub kotłowni znajdującej się w budynku,
h) charakterystykę systemu wentylacji, w tym w szczególności rodzaj i typ wentylacji,
i) charakterystykę instalacji gazowej oraz instalacji przewodów kominowych, w przypadku gdy mają one wpływ na ulepszenie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne,
j) charakterystykę instalacji elektrycznej, w przypadku gdy ma ona wpływ na ulepszenie lub przedsięwzięcie termomodernizacyjne;
5) oceny stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych;
6) 4  zestawienia wskazanych rodzajów ulepszeń oraz przedsięwzięć wykonanych zgodnie z algorytmem oceny opłacalności i poddanych optymalizacji;
7) dokumentacji wykonania kolejnych kroków optymalizacyjnych algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, wraz z kosztorysami sporządzonymi według metody kalkulacji uproszczonej określonej w przepisach odrębnych;
8) opisu technicznego, niezbędnych szkiców i przedmiaru robót optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przewidzianego do realizacji.
§  6.  Algorytm, o którym mowa w § 5 pkt 7, zawiera następujące kroki optymalizacyjne:
1) pierwszy polegający na wskazaniu rodzajów ulepszeń termomodernizacyjnych mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło:
a) na pokrycie strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane oraz na ogrzanie powietrza wentylacyjnego,
b) na przygotowanie ciepłej wody użytkowej;
2) drugi polegający na:
a) wyborze, według metody opisanej w pkt 1 i 2 części 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, optymalnych ulepszeń i wariantów termomodernizacyjnych spośród rodzajów ulepszeń określonych w pkt 1 lit. a i b,
b) zestawieniu, zgodnie ze wzorem zawartym w tabeli 1 części 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia, wybranych ulepszeń i wariantów termomodernizacyjnych w kolejności rosnącej wartości prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT), charakteryzującego każde ulepszenie;
3) trzeci polegający na wyborze optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność cieplną systemu grzewczego, według metody opisanej w pkt 3 części 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, i zestawieniu rodzajów ulepszeń według schematu przedstawionego w tabeli 2 części 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia;
4) 5  czwarty polegający na wyborze optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, pierwszego z kolejnych wariantów, dla którego wartości w kolumnach 5-7 tabeli części 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia spełniają odpowiednio wymagania ustawy określone w art. 3 ust. 1 - kolumna 5, art. 5 - kolumna 7, oraz wartość w kolumnie 6 tabeli spełnia wymaganie nieprzekroczenia przez inwestora wielkości środków własnych, o których mowa w § 5 pkt 3.

Rozdział  4

Szczegółowy zakres audytu energetycznego lokalnego źródła ciepła, zlokalizowanego poza zaopatrywanym przez to źródło budynkiem lub źródła zaopatrującego więcej niż jeden budynek

§  7.  Audyt energetyczny lokalnego źródła ciepła składa się z następujących części:
1) strony tytułowej, sporządzonej zgodnie ze wzorem podanym w tabeli 1 części 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;
2) karty audytu energetycznego, obejmującej ogólną charakterystykę konstrukcyjną lokalnego źródła ciepła, jego parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu energetycznego, sporządzonej zgodnie ze wzorem tabeli 2 części 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;
3) wykazu dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor, oraz wyszczególnienia wytycznych i uwag inwestora, stanowiących ograniczenia zakresu możliwych ulepszeń, w tym w szczególności określenia wielkości środków własnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz kwoty kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora;
4) inwentaryzacji techniczno-budowlanej i technologicznej lokalnego źródła ciepła, zawierającej:
a) charakterystykę techniczną lokalnego źródła ciepła, w tym w szczególności typ, liczbę oraz nominalne parametry techniczne urządzeń wytwarzających lub transformujących ciepło, rodzaj oraz parametry nośnika energii pierwotnej, parametry czynnika grzewczego, schemat technologiczny wraz ze specyfikacją urządzeń, armatury i rurociągów,
b) charakterystykę techniczną instalacji lokalnego źródła ciepła, w tym kotłów, rurociągów, pomp, aparatury kontrolno-pomiarowej, urządzeń regulacyjnych, urządzeń oczyszczania spalin, komina, odżużlania, nawęglania (doprowadzenia paliwa), w zakresie: stopnia zużycia urządzeń i możliwości wykorzystania istniejących urządzeń w zmodernizowanym źródle,
c) charakterystykę budynku lokalnego źródła ciepła i jego pomieszczeń, sporządzoną zgodnie z wymaganiami określonymi w § 5 pkt 4,
d) bilans ciepła lokalnego źródła ciepła, sporządzony według metody opisanej w części 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia;
5) oceny stanu technicznego instalacji oraz budynku lokalnego źródła ciepła w zakresie istotnym dla wskazania listy ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych służących ocenie ich efektywności i dokonania optymalnego wyboru;
6) dokumentacji wykonania kolejnych kroków optymalizacyjnych algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wraz z kosztorysami sporządzonymi według metody kalkulacji uproszczonej określonej w przepisach odrębnych;
7) opisu technicznego, niezbędnych szkiców i przedmiaru robót optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji.
§  8.  Algorytm, o którym mowa w § 7 pkt 6, zawiera następujące kroki optymalizacyjne:
1) pierwszy polegający na wskazaniu wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
2) drugi polegający na obliczeniu kosztów inwestycyjnych, zgodnie z pkt 1, wskazanych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;
3) trzeci polegający na:
a) sporządzeniu, według metody opisanej w części 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, bilansu ciepła dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wskazanych w pkt 1,
b) wyznaczeniu, zgodnie ze wzorem zawartym w części 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia, efektów energetycznych, rozumianych jako zmniejszenie strat energii pierwotnej, dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wskazanych w pkt 1;
4) czwarty polegający na:
a) obliczeniu kosztów wytwarzania ciepła, według metody opisanej w części 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wskazanych w pkt 1,
b) wyznaczeniu, według metody opisanej w części 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, efektów ekonomicznych dla wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego wskazanych w pkt 1;
5) 6  piąty polegający na wyborze, według metody opisanej w części 4 załącznika nr 2 do rozporządzenia, optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, pierwszego z kolejnych wariantów, dla którego wartości w kolumnach 4, 6 i 7 tabeli części 5 załącznika nr 2 do rozporządzenia spełniają wymagania ustawy określone w art. 2 pkt 2 lit. b, c lub d - kolumna 4, art. 4 - kolumna 6 i 7, oraz wartość w kolumnie 6 tabeli, która spełnia wymaganie nieprzekroczenia deklarowanych przez inwestora środków własnych, o których mowa w § 7 pkt 3.

Rozdział  5

Szczegółowy zakres audytu energetycznego lokalnej sieci ciepłowniczej

§  9.  Audyt energetyczny lokalnej sieci ciepłowniczej składa się z następujących części:
1) strony tytułowej, sporządzonej zgodnie ze wzorem podanym w tabeli 1 części 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
2) karty audytu energetycznego, obejmującej ogólną charakterystykę konstrukcyjną lokalnej sieci ciepłowniczej, jej parametry energetyczne oraz zestawienie wyników audytu energetycznego, sporządzonej zgodnie ze wzorem zawartym w tabeli 2 części 1 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
3) wykazu dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor, oraz wyszczególnienia wytycznych i uwag inwestora, stanowiących ograniczenia zakresu możliwych ulepszeń, w tym w szczególności określenia wielkości środków własnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz kwoty kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora;
4) inwentaryzacji techniczno-budowlanej i technologicznej lokalnej sieci ciepłowniczej, zawierającej:
a) szczegółową charakterystykę konstrukcyjną sieci, sporządzoną zgodnie ze wzorem zawartym w tabeli 1 części 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia,
b) parametry czynnika grzewczego,
c) schemat technologiczny sieci, wraz ze specyfikacją urządzeń, armatury i rurociągów,
d) określenie całkowitych strat ciepła w lokalnej sieci ciepłowniczej metodą pomiarową lub według metody opisanej w części 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
5) oceny stanu technicznego lokalnej sieci ciepłowniczej w zakresie istotnym dla wskazania listy ulepszeń i przedsięwzięć termomodernizacyjnych służących ocenie ich efektywności i dokonania optymalnego wyboru;
6) dokumentacji wykonania kolejnych kroków optymalizacyjnych algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w lokalnej sieci ciepłowniczej wraz z kosztorysami sporządzonymi według metody kalkulacji uproszczonej określonej w przepisach odrębnych;
7) opisu technicznego, niezbędnych szkiców i przedmiaru robót optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przewidzianego do realizacji.
§  10.  Algorytm, o którym mowa w § 9 pkt 6, zawiera następujące kroki optymalizacyjne:
1) pierwszy polegający na wskazaniu ulepszeń termomodernizacyjnych dla odcinków sieci wyszczególnionych w tabeli 1 części 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia;
2) drugi polegający na obliczeniu kosztów inwestycyjnych dla wskazanych w pkt 1 ulepszeń termomodernizacyjnych;
3) trzeci polegający na:
a) obliczeniu całkowitych strat ciepła w lokalnej sieci ciepłowniczej, według metody opisanej w części 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia, oraz strat ciepła dla odcinków sieci rozpatrywanych w pkt 1,
b) wyznaczeniu, według metody opisanej w części 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia, efektów energetycznych dla ulepszeń termomodernizacyjnych, o których mowa w pkt 1;
4) czwarty polegający na wyznaczeniu efektów ekonomicznych dla wskazanych w pkt 1 ulepszeń termomodernizacyjnych, rozumianych jako różnica całkowitych kosztów przesyłania ciepła przed i po wykonaniu ulepszenia;
5) piąty polegający na zestawieniu, zgodnie ze wzorem zawartym w tabeli 1 części 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia, ulepszeń termomodernizacyjnych dla sieci ciepłowniczej uszeregowanych zgodnie z rosnącą wartością prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT);
6) 7  szósty polegający na wyborze, według metody opisanej w części 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia, optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, pierwszego z kolejnych wariantów, dla którego wartości w kolumnach 4, 6 i 7 tabeli części 5 załącznika nr 3 do rozporządzenia spełniają wymagania ustawy określone w art. 2 pkt 2 lit. b - kolumna 4, art. 4 - kolumna 6 i 7, oraz wartość w kolumnie 6 tabeli, która spełnia wymaganie nieprzekroczenia deklarowanych przez inwestora środków własnych, o których mowa w § 9 pkt 3.

Rozdział  6

Szczegółowy zakres części audytu remontowego

§  11.  Część audytu remontowego składa się z:
1) strony identyfikacyjnej, sporządzonej zgodnie ze wzorem podanym w tabeli 1 załącznika nr 4 do rozporządzenia;
2) karty audytu, obejmującej dane ogólne budynku, jego parametry techniczne i energetyczne oraz zestawienie wyników audytu dotyczących wymogów oszczędności energii, sporządzone zgodnie ze wzorem podanym w tabeli 2 załącznika nr 4 do rozporządzenia;
3) wykazu dokumentów i danych źródłowych, z których korzystał audytor, oraz wyszczególnienia wytycznych i uwag inwestora, stanowiących ograniczenia zakresu możliwych ulepszeń, w tym w szczególności określenia wielkości środków własnych inwestora przeznaczonych na pokrycie kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oraz kwoty kredytu możliwego do zaciągnięcia przez inwestora;
4) inwentaryzacji techniczno-budowlanej budynku, zawierającej:
a) ogólne dane techniczne, w tym w szczególności opis konstrukcji i technologii, nazwę systemu, niezbędne wskaźniki powierzchniowe i kubaturowe, średnią wysokość kondygnacji, współczynnik kształtu,
b) co najmniej uproszczoną dokumentację techniczną, w tym rzuty poziome z zaznaczeniem układu przerw dylatacyjnych oraz stron świata,
c) opis techniczny podstawowych elementów budynku, w tym w szczególności ścian zewnętrznych, dachu, stropów, ścian piwnic, okien oraz przegród szklanych i przezroczystych, drzwi,
d) charakterystykę energetyczną budynku zawierającą informacje o mocy cieplnej zamówionej, zapotrzebowaniu na ciepło, zużyciu energii, taryfach i opłatach,
e) charakterystykę systemu grzewczego, w tym w szczególności sprawności składowe systemu grzewczego, typ instalacji, parametry pracy, rodzaje grzejników,
f) charakterystykę instalacji ciepłej wody użytkowej, w tym w szczególności rodzaj instalacji, opomiarowanie, izolację pionów,
g) charakterystykę systemu wentylacji, w tym w szczególności rodzaj i typ wentylacji,
h) charakterystykę węzła cieplnego lub kotłowni znajdującej się w budynku,
i) charakterystykę instalacji gazowej i przewodów kominowych,
j) charakterystykę instalacji elektrycznej;
5) oceny stanu technicznego budynku w zakresie istotnym dla wskazania właściwych ulepszeń wchodzących w zakres przedsięwzięć remontowych;
6) wykazu wskazanych do oceny efektywności i dokonania wyboru ulepszeń remontowych wchodzących w zakres przedsięwzięć remontowych;
7) dokumentacji wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia remontowego, z określeniem kosztów i oszczędności energetycznych;
8) opisu technicznego i niezbędnych szkiców wariantu przedsięwzięcia remontowego, przewidzianego do realizacji, a także rzeczowego zakresu prac objętych przedsięwzięciem remontowym.
§  12.  Dokumentacja, o której mowa w § 11 pkt 7, składa się z następujących elementów:
1) zestawu ulepszeń wchodzących w zakres przedsięwzięcia remontowego niezbędnych do spełnienia warunku zawartego w art. 7 ustawy dotyczącego zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na energię wraz z obliczeniem procentu oszczędności energii w stosunku do stanu istniejącego, wg tabeli 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia;
2) rzeczowego zakresu prac wchodzących w skład wnioskowanego przedsięwzięcia remontowego, wraz z kosztami poszczególnych prac remontowych, całkowitym szacowanym kosztem przedsięwzięcia remontowego obejmującego prace wg tabeli 4 załącznika nr 4 do rozporządzenia oraz wybrane, w uzgodnieniu z inwestorem, prace (ulepszenia) stanowiące zestaw ulepszeń wchodzących w zakres przedsięwzięcia remontowego wg tabeli 3 załącznika nr 4 do rozporządzenia, oraz wskaźnikiem kosztu przedsięwzięcia remontowego wg tabeli 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia;
3) kosztów robót remontowych przyjętych w pkt 4 i wyznaczonych na podstawie tabeli 6 załącznika nr 4 do rozporządzenia;
4) zestawienia wg tabeli 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia planowanych danych i wskaźników dotyczących przedsięwzięcia, uzasadniających spełnienie wymagań zawartych w art. 7 ustawy oraz wymagania nieprzekroczenia przez inwestora zadeklarowanej wielkości środków własnych i kredytu;
5) 8  określenia wskaźnika rocznego obliczeniowego zapotrzebowania na energię końcową (ciepło) oraz wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw.

Rozdział  7

Przepisy przejściowe i końcowe

§  13.  Do audytu energetycznego, który złożony został w banku kredytującym wraz z wnioskiem o przyznanie premii termomodernizacyjnej przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  14.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 marca 2009 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  9

część 1

 TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU
1. DANE IDENTYFIKACYJNE BUDYNKU
1.1 Rodzaj budynku1.2 Rok budowy
...................................
1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL*)

(*w przypadku cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości)

...........................1.4 Adres budynku
...........................
ul. ................nr.....
kod .....miejscowość.......ul. ........................nr......
tel ......fax ....... .....kod ......miejscowość...............
PESEL.........
Nazwa ...........nr........powiat.........województwo..........
2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonującego audyt:
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

3. Imię, nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac,
Lp.Imię i nazwiskoZakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowego
1..........................................................................
2..........................................................................
3..........................................................................

.........................................................

5. Miejscowość..................data wykonania opracowania:..............
6. Spis treści
1....................................................str........
2....................................................str........
3....................................................str........
4....................................................str........
5....................................................str........
6....................................................str........
7....................................................str........
8....................................................str........
9....................................................str........
10...................................................str........

TABELA 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO BUDYNKU1)

1. Dane ogólneStan przed termomodernizacjąStan po termomodernizacji
1.Konstrukcja/technologia budynku
2.Liczba kondygnacji
3.Kubatura części ogrzewanej [m3]
4.Powierzchnia użytkowa budynku [m2]
5.Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych [m2]
6.Udział powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w całkowitej powierzchni użytkowej budynku [%]
7.Liczba lokali mieszkalnych
8.Liczba osób użytkujących budynek
9.Sposób przygotowania ciepłej wody użytkowej
10.Rodzaj systemu grzewczego budynku
11.Współczynnik A/V [1/m]
12.Inne dane charakteryzujące budynek
2. Współczynniki przenikania ciepła przez przegrody budowlane [W/(m2xK)]
1.Ściany zewnętrzne
2.Dach/stropodach/strop pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami
3.Strop nad piwnicą
4.Podłoga na gruncie w pomieszczeniach ogrzewanych
5.Okna, drzwi balkonowe
6.Drzwi zewnętrzne/bramy
7.Inne
3. Sprawności składowe systemu grzewczego i współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu
1.Sprawność wytwarzania [-]
2.Sprawność przesyłu [-]
3.Sprawność regulacji i wykorzystania [-]
4.Sprawność akumulacji [-]
5.Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w okresie tygodnia [-]
6.Uwzględnienie przerw na ogrzewanie w ciągu doby [-]
4. Sprawności składowe systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej
1.Sprawność wytwarzania [-]
2.Sprawność przesyłu [-]
3.Sprawność regulacji i wykorzystania [-]
4.Sprawność akumulacji [-]
5. Charakterystyka systemu wentylacji
1.Rodzaj wentylacji (naturalna, mechaniczna, inna)
2.Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza
3.Strumień powietrza zewnętrznego [m3/h]
4.Krotność wymian powietrza [1/h]
6. Charakterystyka energetyczna budynku
1.Obliczeniowa moc cieplna systemu grzewczego [kW]
2.Obliczeniowa moc cieplna potrzebna do przygotowania ciepłej wody użytkowej [kW]
3.Roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
4.Roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok]
5.Roczne obliczeniowe zużycie energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok]
6.Zmierzone zużycie ciepła na ogrzewanie przeliczone na warunki sezonu standardowego (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]
7.Zmierzone zużycie ciepła na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (służące weryfikacji przyjętych składowych danych obliczeniowych bilansu ciepła) [GJ/rok]
8.Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (bez uwzględnienia sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2×rok)]
9.Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [kWh/(m2×rok)]
10.2)Udział odnawialnych źródeł energii [%]
7. Koszty jednostkowe (obowiązujące w dniu sporządzania audytu)
1.Koszt za 1 GJ ciepła do ogrzewania budynku3) [zł/GJ]
2.Koszt 1 MW mocy zamówionej na ogrzewanie na miesiąc4) [zł/(MW m-c)]
3.Koszt przygotowania 1 m3 ciepłej wody użytkowej3) [zł/m3]
4.Koszt 1 MW mocy zamówionej na przygotowanie ciepłej wody użytkowej na miesiąc4) [zł/(MW m-c)]
5.Miesięczny koszt ogrzewania 1 m2 powierzchni użytkowej [zł/(m2 m-c)]
6.Miesięczna opłata abonamentowa [zł/m-c]
7.Inne [zł]
8. Charakterystyka ekonomiczna optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego
Planowana kwota kredytu [zł]Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię [%]
Planowane koszty całkowite

[zł]

Premia termomodernizacyjna

[zł]

Roczna oszczędność kosztów energii

[zł/rok]

9. Inne
Wraz z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w budynku ZOSTANIE / NIE ZOSTANIE5) zainstalowana mikroinstalacja odnawialnego źródła energii o mocy maksymalnej ...... kW.
Z audytu energetycznego WYNIKA / NIE WYNIKA5), że po zrealizowaniu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu termomodernizacyjnemu będą spełniać stosowane od dnia 31 grudnia 2020 r. wymagania, o których mowa w art. 5a ust. 2 ustawy.
1) Dla budynku składającego się z części o różnych funkcjach użytkowych należy podać wszystkie dane oddzielnie dla każdej części budynku.

2) UOZE [%] obliczany zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, jako udział odnawialnych źródeł energii w rocznym zapotrzebowaniu na energię końcową dostarczaną do budynku dla systemu grzewczego oraz dla systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej.

3) Opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii.

4) Stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii.

5) Niepotrzebne skreślić.

 część 2

TABELA 1. WYBRANE I ZOPTYMALIZOWANE ULEPSZENIA TERMOMODERNIZACYJNE ZMIERZAJĄCE DO ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO W WYNIKU ZMNIEJSZENIA STRAT PRZENIKANIA CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE ORAZ WARIANTY PRZEDSIĘWZIĘĆ TERMOMODERNIZACYJNYCH DOTYCZĄCYCH MODERNIZACJI SYSTEMU WENTYLACJI I SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, USZEREGOWANE WEDŁUG ROSNĄCEJ WARTOŚCI SPBT

Lp.Rodzaj i zakres ulepszenia termomodernizacyjnego albo wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnegoPlanowane koszty robót

[zł]

SPBT

[lata]

1.2.3.4.
1.
2.
3.
4.
5.
n-1
n

TABELA 2. RODZAJE ULEPSZEŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH SKŁADAJĄCE SIĘ NA OPTYMALNY WARIANT PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO POPRAWIAJĄCY SPRAWNOŚĆ CIEPLNĄ SYSTEMU GRZEWCZEGO

Rodzaje ulepszeń termomodernizacyjnychWartości sprawności składowych η oraz współczynników w *)
1.2.
Wytwarzania ciepła, np. wymiana lokalnego wbudowanego źródła ciepłaηg =
Przesyłania ciepła, np. izolacja pionów zasilającychηd =
Regulacji systemu grzewczego, np. wprowadzenie automatyki pogodowejηe =
Akumulacji ciepła, np. wprowadzenie zasobnika buforowegoηs =
Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w okresie tygodniawt =
Uwzględnienie wprowadzenia przerw na ogrzewanie w ciągu dobywd =
Sprawność całkowita systemu grzewczegoηgηdηeηs =
*) - przyjmuje się z tabel 2-6 znajdujących się w części 3.

 część 3

1. METODA OCENY OPŁACALNOŚCI I WYBORU ULEPSZEŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH PROWADZĄCYCH DO ZMNIEJSZENIA STRAT PRZENIKANIA CIEPŁA PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE I ZMNIEJSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO NA OGRZANIE POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

1.1. Metoda oceny opłacalności i wyboru ulepszeń termomodernizacyjnych prowadzących do zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przez ściany, stropy i stropodachy

Optymalne ulepszenia prowadzące do zmniejszenia strat przenikania ciepła przez ściany, stropy i stropodachy stanowią taki rodzaj ulepszeń, dla których prosty czas zwrotu (SPBT) przyjmuje wartość minimalną.

Do wyznaczenia optymalnego ulepszenia należy korzystać z zależności określonej wzorem:

 (1)

gdzie:

Nu - planowane koszty robót związanych ze zmniejszeniem strat przenikania ciepła dla całkowitej powierzchni wybranej przegrody, zł,

ΔOrU - roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania ulepszenia termomodernizacyjnego, przypadająca na poszczególne lata z n wykorzystanych źródeł energii, zł/rok.

Wartość rocznej oszczędności kosztów energii ΔOrU dla n-tego źródła oblicza się ze wzoru:

ΔOrU = (x0·Q0u·O0z - x1·Q1u·O1z)+12·(y0·q0u·O0u - y1·q1u·O1m)+12·(Ab0 - Ab1), [zł/rok] (2)

gdzie:

x0,x1 - udział n-tego źródła w zapotrzebowaniu na ciepło przed i po wykonaniu ulepszenia termomodernizacyjnego,

Q0u, Q1u, - roczne zapotrzebowanie na ciepło na pokrycie strat przenikania ciepła przed i po wykonaniu ulepszenia termomodernizacyjnego, GJ/rok,

O0z, O1z - opłata zmienna związana z dystrybucją i przesyłem jednostki energii wykorzystywanej do ogrzewania przed i po wykonaniu ulepszenia termomodernizacyjnego dla n-tego źródła, odpowiadająca:

dla ogrzewania zdalaczynnego - opłacie za ciepło i zmiennej opłacie za usługi przesyłowe, zł/GJ,

dla energii elektrycznej - sumie stawek za energię czynną, systemową opłatę przesyłową i zmienny składnik stawki sieciowej przeliczonej na zł/GJ,

dla gazu - stawce opłaty zmiennej za przesłane paliwo zł/m3 przeliczonej na zł/GJ,

dla własnego źródła zasilanego dowolnym paliwem - stawce opłaty zmiennej określonej wg kalkulacji kosztów rodzajowych przeliczonej na zł/GJ,

y0, y1 - udział n-tego źródła w zapotrzebowaniu na moc cieplną przed i po wykonaniu ulepszenia termomodernizacyjnego,

q0u, q1u - zapotrzebowanie na moc cieplną na pokrycie strat przenikania ciepła przed i po wykonaniu ulepszenia termomodernizacyjnego, MW,

O0m, O1m - stała opłata miesięczna związana z dystrybucją i przesyłem energii wykorzystywanej do ogrzewania przed i po wykonaniu ulepszenia termomodernizacyjnego dla n-tego źródła, odpowiadająca:

dla ogrzewania zdalaczynnego - opłacie za zamówioną moc cieplną i opłacie stałej za usługi przesyłowe, w zł/(MW*miesiąc),

dla gazu - składnikowi stałemu wyznaczonemu na jednostkę mocy umownej w miesięcznym okresie rozliczeniowym przeliczonemu na zł/(MW*miesiąc),

dla energii elektrycznej - składnikowi stałemu stawki sieciowej zł/(kW*miesiąc), przeliczonemu na zł/(MW*miesiąc),

dla własnego źródła zasilanego dowolnym paliwem - składnikowi miesięcznych kosztów stałych, określonemu zgodnie z kalkulacją kosztów rodzajowych, odniesionemu do mocy źródła, zł/(MW*miesiąc),

Ab0, Ab1 - miesięczna opłata abonamentowa przed i po wykonaniu ulepszenia termomodernizacyjnego dla n-tego źródła, w zł/m-c

Wartości rocznego zapotrzebowania na ciepło na pokrycie strat przenikania ciepła Q 0u , Q1u oblicza się ze wzoru:

QOu, Q1u = 8,64 · 10-5 · Sd · A · Uc, [GJ/rok](3)

gdzie:

Uc - wartość współczynnika przenikania ciepła przegrody budowlanej przed i po termomodernizacji, W/(m2∙ K), przy czym maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła po termomodernizacji jest przyjmowana zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,

A - powierzchnia całkowita izolowanej przegrody przed i po termomodernizacji, m2,

Sd - liczba stopniodni, obliczona zgodnie ze wzorem (4), dzień-K/rok.

Liczbę stopniodni Sd oblicza się ze wzoru:

 (4)

gdzie:

two - temperatura obliczeniowa wewnętrzna w ogrzewanych pomieszczeniach, określona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, °C,

te(m) - średnia wieloletnia temperatura miesiąca m, przyjęta zgodnie z danymi klimatycznymi dla danej lokalizacji, a w przypadku stropów nad nieogrzewanymi piwnicami lub pod nieogrzewanymi poddaszami - temperatura wynikająca z obliczeń bilansu cieplnego budynku, °C,

Ld(m) - liczba dni ogrzewania w miesiącu m, podana w tabeli 1 lub przyjęta zgodnie z danymi klimatycznymi i charakterystyką budynku dla danej lokalizacji,

Lg - liczba miesięcy ogrzewania w ciągu roku.

Wartości zapotrzebowania na moc cieplną na pokrycie strat przez przenikanie q0u, q1u przed i po wykonaniu ulepszenia termomodernizacyjnego oblicza się ze wzoru:

q0u, q1u = 10-6 · A · (two - tzo) · Uc,[MW] (5)

gdzie:

two - jak we wzorze (4),

tzo - obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego dla danej strefy klimatycznej, określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą temperatur obliczeniowych zewnętrznych, °C,

A - jak we wzorze (3),

Uc - jak we wzorze (3).

Tabela 1 Wartości Ld(m) dni ogrzewania dla miesiąca m.

Miesiąc
1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.
Lp.MiejscowośćIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
1.Aleksandrowice3128313050005313031
2.Białystok312831301000010313031
3.Bydgoszcz31283130100005313031
4.Chojnice31283130100005313031
5.Częstochowa3128313050005313031
6.Elbląg31283130100005313031
7.Gdańsk312831302000010313031
8.Gorzów Wlkp.31283130100005313031
9.Hel312831302000010313031
10.Jelenia Góra3128313050005313031
11.Kalisz31283130100005313031
12.Kasprowy Wierch312831302000020313031
13.Katowice3128313050005313031
14.Kętrzyn312831301000010313031
15.Kielce3128313050005313031
16.Kłodzko3128313050005313031
17.Koło31283130100005313031
18.Kołobrzeg312831302000010313031
19.Koszalin312831302000010313031
20.Kraków3128313050005313031
21.Legnica31283130100005313031
22.Lesko312831301000010313031
23.Leszno31283130100005313031
24.Lębork312831302000010313031
25.Lublin3128313050005313031
26.Łeba312831302000010313031
27.Łódź3128313050005313031
28.Mikołajki312831301000010313031
29.Mława3128313050005313031
30.Nowy Sącz3128313050005313031
31.Olsztyn312831301000010313031
32.Opole3128313050005313031
33.Ostrołęka3128313050005313031
34.Płock3128313050005313031
35.Lublin3128313000000313031
36.Przemyśl3128313050005313031
37.Racibórz3128313050005313031
38.Resko31283130200005313031
39.Rzeszów3128313050005313031
40.Sandomierz3128313050005313031
41.Siedlce312831301000010313031
42.Słubice31283130100005313031
43.Suwałki312831302000020313031
44.Szczecin312831302000010313031
45.Szczecinek312831302000010313031
46.Śnieżka3128313050005313031
47.Świnoujście312831302000010313031
48.Tarnów3128313050005313031
49.Terespol312831301000010313031
50.Toruń3128313050005313031
51.Wałcz312831302000010313031
52.Warszawa3128313050005313031
53.Wieluń31283130100005313031
54.Włodawa3128313050005313031
55.Wrocław31283130100005313031
56.Zakopane312831302000020313031
57.Zamość3128313050005313031
58.Zgorzelec3128313050005313031
59.Zielona Góra31283130100005313031

1.2. Metoda oceny opłacalności i wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego polegającego na wymianie okien lub drzwi oraz poprawie systemu wentylacji (wentylacji naturalnej i mechanicznej wywiewnej)

Optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, polegający na wymianie okien lub drzwi oraz na poprawie systemu wentylacji, jest to taki wariant, dla którego prosty czas zwrotu nakładów (SPBT) przyjmuje wartość minimalną, przy czym porównuje się warianty o tym samym zakresie ulepszeń technicznych.

Do wyznaczania optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy korzystać z zależności określonej wzorem:

(6)

gdzie:

NOk - planowane koszty robót związane z wymianą okien lub drzwi, zł,

Nw - planowane koszty związane z modernizacją wentylacji, zł,

ΔOrOk - roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z wymiany okien lub drzwi, przypadająca na poszczególne z n wykorzystanych źródeł energii, zł/rok,

ΔOrW - roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z modernizacji wentylacji, przypadająca na poszczególne z n wykorzystanych źródeł energii, zł/rok.

Wartość łącznej rocznej oszczędności kosztów energii ΔOrOk + ΔOrW dla n-tego źródła oblicza się ze wzoru:

ΔOrOK+ΔOrW = (x0·Q0·O0z - x1·Q1·Q1z)+12·(y0·q0·O0m - y1·q1·O1m)+12·(Ab0 - Ab1),[zł/rok](7)

gdzie:

x0, x1 - udział n-tego źródła w zapotrzebowaniu na ciepło przed i po wykonaniu wariantu termomodernizacyjnego,

Q0, Q1, Q1z - roczne zapotrzebowanie na ciepło na pokrycie strat ciepła przez przenikanie oraz infiltrację przed i po wykonaniu wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, wówczas gdy okna i drzwi nie pełnią funkcji doprowadzenia powietrza; w przypadku gdy pełnią taką rolę (powietrze dostaje się do pomieszczeń przez nieszczelności okien, drzwi, nawiewniki okienne lub ścienne), jest to zapotrzebowanie na pokrycie strat ciepła przez przenikanie i ogrzanie powietrza wentylacyjnego, GJ/rok,

O0z, O1z - suma opłat jak we wzorze (2),

y0 , y1 - udział n-tego źródła w zapotrzebowaniu na moc cieplną przed i po wykonaniu wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

q0, q1 - zapotrzebowanie na moc cieplną odpowiednio na pokrycie strat ciepła przez przenikanie oraz infiltrację lub na pokrycie strat ciepła przez przenikanie i ogrzanie powietrza wentylacyjnego, przed i po wykonaniu wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, MW,

O0m, O1m - suma opłat jak we wzorze (2),

Ab0, Ab1 - opłata abonamentowa jak we wzorze (2).

Wartości rocznego zapotrzebowania na ciepło Q0, Q1, w przypadku gdy doprowadzanie powietrza wentylacyjnego nie odbywa się przez nawiewniki okienne lub ścienne, okna lub drzwi, oblicza się ze wzoru:

Q0, Q1 = 8,64 · 10-5 · Sd · AOk · U + Qinf, [GJ/rok] (8)

gdzie:

Sd - jak we wzorze (4),

U - współczynnik przenikania ciepła okna lub drzwi przed i po termomodernizacji, W/(m2∙ K), przy czym przed termomodernizacją - w przypadku okien lub drzwi przewidzianych do wymiany przyjęty z dokumentacji technicznej lub Polskiej Normy i powiększony o nie więcej niż 20% w zależności od oceny stanu technicznego okna lub drzwi, a w przypadku wymienionych okien lub drzwi przyjęty na podstawie deklaracji właściwości użytkowych lub aprobaty technicznej; po termomodernizacji wartość ta nie może być wyższa niż wartość określona zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,

AOk - powierzchnia całkowita okien lub drzwi przed i po termomodernizacji, m2,

Qinf - roczne zapotrzebowanie na ciepło na ogrzanie niepożądanego strumienia powietrza napływającego przez nieszczelności okien i drzwi, obliczane zgodnie ze wzorem (12), GJ/rok.

Wartości rocznego zapotrzebowania na ciepło Q0, Q1, w przypadku gdy doprowadzanie powietrza wentylacyjnego odbywa się przez nawiewniki ścienne, okna lub drzwi, oblicza się ze wzoru:

Q0, Q1 = (8,64 · Sd · AOk · U + 2,94 · cr · cw · Vnom · Sd) · 10-5, [GJ/rok] (9)

gdzie:

Sd - jak we wzorze (4),

U - jak we wzorze (8),

AOk- jak we wzorze (8),

Vnom - strumień powietrza zewnętrznego odniesiony do warunków projektowych dla wentylacji naturalnej; w przypadku braku danych należy przyjąć minimalny strumień objętości powietrza wentylacyjnego wyznaczony według Polskiej Normy dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej lub zgodnie z przepisami rozporządzenia dotyczącego sporządzania świadectw, m3/h,

cr - współczynnik korekcyjny zgodnie z tabelą 2,

cw - współczynnik korekcyjny zgodnie z tabelą 2.

Wartości zapotrzebowania na moc cieplną q0, q1, w przypadku gdy doprowadzanie powietrza wentylacyjnego nie odbywa się przez nawiewniki okienne lub ścienne, okna lub drzwi, oblicza się ze wzoru:

q0,q1 = 10-6 · AOk · (two - tzo) · U + 1,65 · 10-8 · a · 1 · (two - tzo)5/3, [MW](10)

gdzie:

two - jak we wzorze (4),

tzo - jak we wzorze (5),

AOk - jak we wzorze (8),

U - jak we wzorze (8),

a - współczynnik przepływu powietrza przez szczeliny okien lub drzwi przed i po termomodernizacji, określony według tabeli 3, w m3/(m·h·daPa2/3),

1 - długość zewnętrznych szczelin przylgowych okien lub drzwi, przed i po termomodernizacji, w m.

Wartości zapotrzebowania na moc cieplną q0, q1, w przypadku gdy doprowadzanie powietrza wentylacyjnego odbywa się przez nawiewniki okienne lub ścienne, okna lub drzwi, oblicza się ze wzoru:

q0, q1 = 10-6 · AOk · (two - tzo) · U + 3,4 · 10-7 · Vobl · (two - tzo),· [MW](11)

gdzie:

two - jak we wzorze (4),

tzo- jak we wzorze (5),

AOk - jak we wzorze (8),

U - jak we wzorze (8),

Vobl - strumień powietrza zewnętrznego odniesiony do warunków obliczeniowych dla instalacji ogrzewczych; w przypadku braku danych należy przyjąć minimalny strumień objętości powietrza wentylacyjnego wyznaczony według Polskiej Normy dotyczącej wentylacji w budynkach mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej lub zgodnie z przepisami rozporządzenia dotyczącego sporządzania świadectw, pomnożony przez współczynnik korekcyjny cm zgodnie z tabelą 2, m3/h.

Wartości rocznego zapotrzebowania na ciepło, na ogrzanie niepożądanego strumienia powietrza napływającego przez nieszczelności okien i drzwi Q0inf, Q1inf, oblicza się ze wzoru:

 [GJ/rok] (12)

gdzie:

a - jak we wzorze (10),

1 - jak we wzorze (10),

two, te(m), - jak we wzorze (4),

Ld(m) - jak we wzorze (4).

TABELA 2. WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW KOREKCYJNYCH DO WYZNACZANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO NA CELE WENTYLACJI, W PRZYPADKU GDY DOPROWADZANIE POWIETRZA WENTYLACYJNEGO ODBYWA SIĘ PRZEZ NAWIEWNIKI ŚCIENNE LUB OKIENNE, NIESZCZELNOŚCI OKIEN LUB DRZWI I JEST OGRZEWANE W POMIESZCZENIU PRZEZ CENTRALNY SYSTEM GRZEWCZY

Lp.Wyszczególnienie przyczyn wpływających na zapotrzebowanie ciepła na cele wentylacjiWartości współczynników korekcyjnych *)
1.2.3.
1.Wentylacja naturalna.

Szczelność okien i drzwi, charakterystyka nawiewnika lub obserwowany poziom wentylacji

Współczynnik crWspółczynnik cm
a) okna bardzo nieszczelne (a ≤ 4) lub obserwowana nadmierna wentylacja powodująca wyziębianie pomieszczeń1,1-1,31,2-1,5
b) okna szczelne (0,5 < a < 1), okno ze skrzydłem rozwieralno-uchylnym lub opcją rozszczelniania; warunki wentylacji normalne1,01,0
c) okna bardzo szczelne (a<0,3) z nawiewnikami powietrza regulowanymi ręcznie0,851,0
d) okna bardzo szczelne (a<0,3) z nawiewnikami powietrza regulowanymi automatycznie0,701,0
e) okna szczelne, obserwowana niewystarczająca wentylacja **)0,4-0,70,6-0,8
2.Wentylacja mechaniczna wywiewna. Szczelność okien i drzwi, charakterystyka nawiewnika lub obserwowany poziom wentylacjiwspółczynnik crWspółczynnik cm
a) otwory nawiewne bez możliwości regulacji lub okna bardzo nieszczelne (a <4) oraz otwory nawiewne z możliwością regulacji1,1-1,31,2-1,5
b) okna bardzo szczelne (a<0,3)1,01,0
z nawiewnikami powietrza regulowanymi ręcznie lub automatycznie
c) współczesne szczelne okna bez nawiewników powietrza, obserwowana niewystarczająca wentylacja **)0,4-0,70,6-0,8
3.Stopień wyeksponowania budynku na działanie wiatruWspółczynnik cw
a) budynek na otwartej przestrzeni lub budynki wysokie1,2
b) inne budynki1,0
*) - współczynniki korekcyjne odnoszą się wyłącznie do budynków, w których

sposób odprowadzenia powietrza spełnia wymagania przepisów techniczno-

budowlanych i Polskich Norm,

**) - instalację wentylacji należy poddać modernizacji.

TABELA 3. WARTOŚCI WSPÓŁCZYNNIKÓW PRZEPŁYWU a0, a1

Rodzaj przegrodya0,a1 [m3/(m·h·daPa 2/3)]
1.2.
OKNA I DRZWI BALKONOWE STARE
Okna i drzwi balkonowe drewniane, bez uszczelek, z luzem wrębowym 5 mm3,0-4,0 *)
Okna i drzwi balkonowe drewniane, bez uszczelek, z luzem wrębowym 3 mm2,0
Okna i drzwi balkonowe drewniane, bez uszczelek, z luzem wrębowym 2 mm1,5
Okna i drzwi balkonowe drewniane, z uszczelkami samoprzylepnymi z miękkiego PCW, z luzem wrębowym do 5 mm2,0
Okna i drzwi balkonowe drewniane, z uszczelkami samoprzylepnymi z EPDM, z luzem wrębowym do 5 mm1,2
Okna i drzwi balkonowe drewniane, z uszczelkami samoprzylepnymi z pianki PU, z luzem wrębowym do 5 mm0,8
Okna i drzwi balkonowe drewniane, z uszczelkami silikonowymi0,5
OKNA AKTUALNIE PRODUKOWANE
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe, drewniane i z PCW, trwale rozszczelnione lub z mikrouchyleniem0,5-1,0
Okna i drzwi balkonowe jednoramowe, drewniane i z PCW z nawiewnikami powietrza<0,3
*) - Wartość współczynnika a przyjmuje się w zależności od stanu technicznego okna.

1.3. Metoda oceny opłacalności i wyznaczania optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego zmniejszenia zapotrzebowania na energię przez system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej

Optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego prowadzący do zmniejszenia zapotrzebowania na energię przez system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej jest to wariant, dla którego prosty czas zwrotu nakładów (SPBT) przyjmuje wartość minimalną, przy czym porównuje się warianty o tym samym zakresie ulepszeń.

Do wyznaczania optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy korzystać z zależności określonej wzorem:

 (13)

gdzie:

Nw - planowane koszty robót związanych z modernizacją systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, zł,

ΔOrW - roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przypadająca na poszczególne lata z n wykorzystanych źródeł energii, zł/rok.

Wartość rocznej oszczędności kosztów energii ΔOrW n-tego źródła oblicza się ze wzoru:

ΔOrW = (x0·Q0w·O0z - x1·Q1w·Q1z)+12·(y0·q0w·O0m - y1·q1w·O1m)+12·(Ab0 - Ab1), [zł/rok] (14)

gdzie:

x0, x1 - udział n-tego źródła w zapotrzebowaniu na energię przed i po wykonaniu wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

Q0w, Q1w, - zapotrzebowanie na energię przed i po wykonaniu wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przez system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, związane ze zmianą parametrów cieplno-wilgotnościowych powietrza doprowadzanego do pomieszczeń, należy określać indywidualnie na podstawie projektu technicznego, GJ/rok,

O0z, O1z - suma opłat jak we wzorze (2),

y0, y1 - udział n-tego źródła w zapotrzebowaniu na moc cieplną przed i po wykonaniu wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

q0w, q1w - zapotrzebowanie na moc cieplną przed i po wykonaniu wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego przez system wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej, związane ze zmianą parametrów cieplno-wilgotnościowych powietrza doprowadzanego do pomieszczeń, oraz moc niezbędną do realizacji tego celu należy określać indywidualnie na podstawie projektu technicznego, MW,

Ab0, Ab1 - jak we wzorze (2).

2. METODA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO PROWADZĄCEGO DO ZMNIEJSZENIA ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO NA PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

Optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyinego, związanego ze zmniejszeniem zapotrzebowania na ciepło na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej, jest to wariant, dla którego prosty czas zwrotu nakładów (SPBT) przyjmuje wartość minimalną, przy czym porównuje się warianty o tym samym zakresie ulepszeń.

Dla wyznaczenia optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy korzystać z zależności określonej wzorem:

 (15)

gdzie:

Ncw - planowane koszty robót związanych z modernizacją instalacji ciepłej wody użytkowej, zł,

ΔOrcw - roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przypadająca na poszczególne z n wykorzystanych źródeł energii, zł/rok.

Wartość rocznej oszczędności kosztów energii ΔOrcw n-tego źródła oblicza się ze wzoru:

  (16)

gdzie:

x0, x1 - udział n-tego źródła w zapotrzebowaniu na ciepło przed i po wykonaniu wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

Q0cw, Q1cw - zapotrzebowanie na ciepło przed i po wykonaniu wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, określone przez audytora na podstawie analizy i prognozy zużycia ciepła - GJ/rok; obliczone zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw,

O0z, 01z - jak we wzorze (2),

y0, y1 - udział n-tego źródła w zapotrzebowaniu na moc cieplną przed i po wykonaniu wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

η0w, η1w całkowita sprawność systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej przed i po termomodernizacji, obliczana zgodnie ze wzorem (16a),

q0cw, q1cw - zapotrzebowanie na moc cieplną na potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej przed i po wykonaniu wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, określone na podstawie analizy i prognozy zużycia lub obliczone dla zapotrzebowania na ciepłą wodę przyjętego zgodnie z Polską Normą dotyczącą wymagań projektowania instalacji wodociągowych, MW,

O0m, 01m - jak we wzorze (2),

Ab0, Ab1 - jak we wzorze (2).

Całkowitą sprawność systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej η0w, η1w oblicza się ze wzoru:

η0w, η1w = ηgw · ηdw · ηew · ηsw, [-] (16a)

gdzie:

ηgw - sprawność wytwarzania ciepła, przyjmowana zgodnie z przepisami rozporządzenia dotyczącego sporządzania świadectw lub z dokumentacji technicznej,

ηdw- sprawność przesyłu ciepła w instalacji ciepłej wody, przyjmowana zgodnie z przepisami rozporządzenia dotyczącego sporządzania świadectw,

ηsw - sprawność akumulacji ciepła w systemie przygotowania ciepłej wody użytkowej, przyjmowana zgodnie z przepisami rozporządzenia dotyczącego sporządzania świadectw,

ηew - sprawność wykorzystania ciepła, przyjmowana zgodnie z przepisami rozporządzenia dotyczącego sporządzania świadectw.

3. METODA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO POPRAWIAJĄCEGO SPRAWNOŚĆ CIEPLNĄ SYSTEMU GRZEWCZEGO

Optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego poprawy sprawności cieplnej systemu grzewczego jest to wariant, dla którego prosty czas zwrotu nakładów (SPBT) przyjmuje wartość minimalną, przy czym porównuje się warianty o tym samym zakresie ulepszeń.

Do wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy korzystać z zależności określonej wzorem:

 (17)

gdzie:

Nco - planowane koszty robót wynikające z zastosowania wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dotyczącego poprawy sprawności systemu grzewczego , zł,

ΔOrco - roczna oszczędność kosztów energii wynikająca z zastosowania wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, przypadająca na poszczególne z n wykorzystanych źródeł energii, zł/rok.

Wartość rocznej oszczędności kosztów energii ΔOrco n-tego źródła oblicza się ze wzoru:

ΔOrco = (x0 · wt0 · wd0 · Q0co · O0z0 - x1 · wt1 · wd1 · Q1co · O1z1) + 12 · (y0 · q0m · O0m - y1 · q1m ·O1m) + 12(Ab0 - Ab1),[zł/rok](18)

gdzie:

х0, х1 - udział n-tego źródła w zapotrzebowaniu na ciepło przed i po wykonaniu wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

Q0co, Q1co - zapotrzebowanie budynku na ciepło przed termomodernizacją - GJ/rok; obliczone zgodnie z Polską Normą według metody dotyczącej obliczania zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, z uwzględnieniem współczynników korekcyjnych zgodnie z tabelą 2, lub rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, lub indywidualnie na podstawie dokumentacji technicznej lub pomiarów,

η0, η1 - całkowita sprawność systemu grzewczego przed i po modernizacji, obliczana zgodnie ze wzorem (19),

wt0, wt1 - współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu w okresie tygodnia przyjmuje się zgodnie z tabelą 4,

wd0, wd1- współczynniki uwzględniające przerwy w ogrzewaniu w okresie doby przyjmuje się zgodnie z tabelą 5,

O0z, O1z - jak we wzorze (2),

O0m, O1m - jak we wzorze (2),

y0, y1 - udział n-tego źródła w zapotrzebowaniu na moc cieplną przed i po wykonaniu modernizacji,

q0m, q1m - zapotrzebowanie budynku na moc cieplną przed i po zastosowaniu wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność całkowitą systemu grzewczego budynku, określone zgodnie z Polską Normą lub projektem technicznym instalacji ogrzewania, MW,

Ab0, Ab1 - jak we wzorze (2).

Całkowitą sprawność systemu grzewczego η0, η1 oblicza się ze wzoru:

η0, η1 = ηg · ηd · ηe · ηs, [-](19)

gdzie:

ηg - sprawność wytwarzania ciepła określana zgodnie z Polskimi Normami dotyczącymi kotłów grzewczych, wodnych, niskotemperaturowych, gazowych oraz kotłów grzewczych stalowych o mocy grzewczej do 50 kW lub przyjmowana zgodnie z przepisami rozporządzenia dotyczącego sporządzania świadectw lub z dokumentacji technicznej,

ηd - sprawność przesyłu ciepła określana zgodnie z Polską Normą dotyczącą izolacji cieplnej rurociągów, armatury i urządzeń lub przyjmowana zgodnie z przepisami rozporządzenia dotyczącego sporządzania świadectw lub z dokumentacji technicznej,

ηe - sprawność regulacji i wykorzystania systemu grzewczego przyjmowana zgodnie z przepisami rozporządzenia dotyczącego sporządzania świadectw lub z dokumentacji technicznej,

ηs - sprawność akumulacji ciepła przyjmowana zgodnie z przepisami rozporządzenia dotyczącego sporządzania świadectw lub z dokumentacji technicznej.

TABELA 4. WSPÓŁCZYNNIKI UWZGLĘDNIAJĄCE PRZERWY W OGRZEWANIU W OKRESIE TYGODNIA wt

Czas ogrzewaniaTyp budynku
lekki*)Ciężki
1.2.3.
7 dni1,001,00
5 dni0,750,85
*) - Budynek lekki, którego masa części ogrzewanej odniesiona do kubatury ogrzewanej nie przekracza 150 kg/m3.

TABELA 5. WSPÓŁCZYNNIKI UWZGLĘDNIAJĄCE PRZERWY W OGRZEWANIU W OKRESIE DOBY wd

Czas przerw w ogrzewaniuTyp budynku
lekki*)Ciężki
1.2.3.
Bez przerw1,001,00
4 godziny0,960,98
8 godzin0,930,95
12 godzin0,850,91
16 godzin0,790,88
*) - Budynek lekki, którego masa części ogrzewanej odniesiona do kubatury ogrzewanej nie przekracza 150 kg/m3.
Uwaga:
Dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych typu lekkiego i ciężkiego, w których nie stosuje się przerw w ogrzewaniu w okresie doby, a zainstalowano termostatyczne zawory grzejnikowe i podzielniki kosztów lub mieszkaniowe liczniki ciepła oraz wprowadzono rozliczenie kosztów ogrzewania indywidualnie dla poszczególnych odbiorców, przyjmuje się wartość współczynnika wd = 0,95 jako uwzględnienie stosowanych indywidualnie przerw w ogrzewaniu.

4. METODA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO

4.1. Celem wyboru optymalnego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, o którym mowa w § 6 pkt 4 rozporządzenia, przeprowadza się dla wskazanych poszczególnych wariantów przedsięwzięć termomodernizacyjnych składających się z zestawu ulepszeń dotyczących zmniejszenia strat przenikania ciepła przez przegrody budowlane, modernizacji systemu wentylacji i instalacji ciepłej wody użytkowej oblicza się kolejno:

a) planowane koszty całkowite N, w tym koszty opracowania audytu energetycznego i dokumentacji technicznej oraz koszty związane ze spełnieniem obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych, również w przypadku gdy działanie to nie przynosi oszczędności energii,
b) kwotę rocznych oszczędności ΔOr przewidzianą do uzyskania w wyniku realizacji przedsięwzięcia obliczoną zgodnie ze wzorem:

ΔOr = (wt0 · wd0 · Q0co · O0co0 + Q0cw0w) · O0z - (wt1 · wd1 · Q1co/η1 + Q1cw1w) · O1z + 12 · [(q0m + q0cw) · O0m - (q1m + q0cw) · O1m] + 12(Ab0 - Ab1), [zł/rok](20)

gdzie:

η0, η1 - jak we wzorze (19),

η0w, η1w - jak we wzorze (16a),

Q0co - jak we wzorze (18),

Q1co - zapotrzebowanie budynku na ciepło po termomodernizacji - GJ/rok, obliczone zgodnie z Polską Normą dotyczącą obliczania zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, zgodnie ze wzorem (18) z uwzględnieniem współczynników korekcyjnych wg tabeli 2, lub zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw, lub indywidualnie na podstawie dokumentacji technicznej lub pomiarów,

Q0cw, Q1cw - jak we wzorze (16),

wt0, wt1 - jak we wzorze (18),

wd0, wd1 - jak we wzorze (18),

q0cw, q1cw - jak we wzorze (16),

q0m, q1m - jak we wzorze (18),

O0z, O1z - jak we wzorze (2),

O0m, O1m - jak we wzorze (2),

c) zmniejszenie ( w %) zapotrzebowania na ciepło w stosunku do stanu wyjściowego przed termomodernizacją, z uwzględnieniem sprawności całkowitej,
d) kwotę środków własnych i kwotę kredytu,
e) obliczenie wysokości premii termomodernizacyjnej wg art. 5 ust. 1 i 2 ustawy

4.2. Pierwszy z kolejnych wariantów, dla którego wartość w kolumnie 5 tabeli część 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia spełnia wymagania ustawy określone w art. 3 ust. 1 ustawy, a wysokość premii jest określona zgodnie z art. 5 ustawy, oraz wartości w kolumnie 6 tabeli część 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia nie przekraczają zadeklarowanych przez inwestora wielkości środków własnych i kwoty kredytu, o których mowa w § 5 pkt 3, uznaje się jako optymalny. W przypadku gdy żaden z wariantów nie spełnia wymogów określonych w art. 3 ust. 1 ustawy inwestycja nie kwalifikuje się do otrzymania premii termomodernizacyjnej.

 część 4

TABELA. DOKUMENTACJA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO BUDYNKU

Lp.Wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnegoPlanowane koszty całkowite

[zł]

Roczne oszczędności kosztów energii

[zł/rok]

Procentowa oszczędność zapotrzebowania na energię (z uwzględnieniem sprawności całkowitej)

[%]

Minimalna kwota kredytu*)

[zł, %]

Premia termomodernizacyjna [zł]
1.2.3.4.5.6.7.
1.Zestaw wszystkich ulepszeń termomodernizacyjnych wymienionych w tabeli 1 części 2 i wybranego wariantu optymalnego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiającego sprawność systemu grzewczego określonego w tabeli 2 tej części
2.Zestaw jak pod lp. 1 bez ulepszenia z tabeli 1 części 2 o najwyższym wskaźniku prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT)
3.Zestaw jak pod lp. 2 bez ulepszenia z tabeli 1 części 2 o kolejnym najwyższym wskaźniku prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT)
n-1Przedsięwzięcie o najmniejszej wartości prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT) z tabeli 1 części 2 i wybrany wariant optymalny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiający sprawność systemu grzewczego określony w tabeli 2 części 2
nOptymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego poprawiający sprawność systemu grzewczego określony w tabeli 2 części 2
*) Minimalna kwota kredytu obliczona jako 50% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy.

Wariantem optymalnym jest pierwszy z kolejnych wariantów spełniający art. 3 ustawy, a wysokość premii termomodernizacyjnej oblicza się zgodnie z art. 5 ustawy.

ZAŁĄCZNIK Nr  2  10

część 1

 TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO LOKALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA
1. DANE IDENTYFIKACYJNE ŹRÓDŁA CIEPŁA
1.1 Nazwa źródła ciepła1.2 Rok budowy
...................................
1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL*)

(*w przypadku

cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości)

..........................1.4 Adres źródła
..........................
ul. ...............nr.....
kod ....miejscowość.......
tel .....fax .............ul. .......................nr.......
PESEL..........kod ......miejscowość...............
Nazwa ...........nr.......powiat.........województwo..........
2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonującego audyt:
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

3. Imię, nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac,
Lp.Imię i nazwiskoZakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowego
1..........................................................................
2..........................................................................
3..........................................................................

.........................................................

5. Miejscowość..................data wykonania opracowania:..............
6. Spis treści
1...................................................str........
2...................................................str........
3...................................................str........
4...................................................str........
5...................................................str........
6...................................................str........
7...................................................str........
8...................................................str........
9...................................................str........
10..................................................str........

TABELA 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO LOKALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

1. Charakterystyka technologiczna
WyszczególnienieStan przed termomodernizacjąStan po termomodernizacji
1.Moc zainstalowana [kW]
2.Rodzaj i ilość paliwa:

a. stałe [t/rok]

b. ciekłe [t/rok]

c. gazowe [Nm3/rok]

3.Typ kotłów (urządzeń)
2. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
1.Zapotrzebowanie na moc cieplną odbiorców [kW]
2.Straty mocy cieplnej [kW]
3.Potrzeby własne źródła [kW]
4.Zapotrzebowanie na moc cieplną źródła [kW]
5.Obliczeniowe zużycie energii na ogrzewanie i ciepłej wody użytkowej odbiorców [GJ/rok]
6.Straty przesyłania [GJ/rok]
7.Potrzeby własne źródła [GJ/rok]
8.Ilość wytwarzanego ciepła [GJ/rok]
9.Sprawność eksploatacyjna [%]
10.Zużycie energii pierwotnej [GJ/rok]
3. PROGNOZA BILANSU CIEPŁA
Rok012345678910
Zapotrzebowanie na moc cieplną źródła [kW]
Obliczeniowe zużycie energii na ogrzewanie i ciepłej wody użytkowej odbiorców [GJ/rok]
Prognoza efektów ekonomicznych [zł/rok]
4. Efekty termomodernizacji i wyniki analizy ekonomicznej
Roczne zmniejszenie zużycia energii [%]
Całkowity koszt wytwarzania wyjściowy

[zł/rok]

Całkowity koszt wytwarzania docelowy [zł/rok]
Roczne oszczędności [zł/rok]
Jednostkowy koszt wytwarzania wyjściowy

[zł/GJ]

Planowana kwota kredytu [zł]
Planowane koszty całkowite [zł]

 część 2

METODA SPORZĄDZANIA BILANSU CIEPŁA I WYZNACZANIA EFEKTÓW ENERGETYCZNYCH DLA LOKALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

1. Bilans ciepła dla lokalnego źródła ciepła sporządza się, uwzględniając:

1) prognozę zapotrzebowania na moc cieplną i ciepło opracowaną na podstawie:

a) zapotrzebowania na ciepło przez odbiorców wynikającego z analizy zapotrzebowania wszystkich budynków zasilanych z lokalnego źródła, wykonanej dla każdego budynku oddzielnie na podstawie audytu energetycznego, pomiarów rzeczywistego zużycia z ubiegłych sezonów grzewczych lub obliczeń zgodnych z Polską Normą dotyczącą obliczania zapotrzebowania na ciepło lub zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym sporządzania świadectw przy uwzględnieniu podjętych lub planowanych działań mających na celu zmniejszenie zużycia ciepła dostarczanego do budynków; analiza uwzględniać powinna planowane podłączenia nowych budynków i likwidację lub odłączenia istniejących budynków,
b) straty przesyłania ciepła w lokalnej sieci ciepłowniczej określone na podstawie audytu energetycznego,
c) potrzeby własne lokalnego źródła na cele grzewcze i przygotowania ciepłej wody użytkowej określone na podstawie audytu energetycznego lokalnego źródła ciepła;

2) sprawność eksploatacyjną lokalnego źródła ciepła wyznaczaną jako stosunek ilości wyprodukowanego (pozyskanego) ciepła do energii pierwotnej, rozumianej jako energia chemiczna spalonego paliwa.

2. Efekt energetyczny Ei (zmniejszenie strat energii pierwotnej) oblicza się ze wzoru:

gdzie:

ηw - sprawność eksploatacyjna źródła dla stanu przed termomodernizacją,

ηi - sprawność eksploatacyjna źródła dla rozpatrywanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

TABELA 1. ZAPOTRZEBOWANIE NA MOC CIEPLNĄ I CIEPŁO LOKALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

Lp.ObiektStan przed termomodernizacjąOkres spłaty kredytu [lata]
1.2.3.4.5.n-1n
q

kW

Q

GJ/rok

q

kw

Q GJ/ rokq kWQ GJ/ rokq kWQ GJ/ rokq kwQ GJ/ rokq

kW

Q GJ/ rokq kWQ GJ/ rokq

kW

Q

GJ/ rok

1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.n-1n
1.Odbiorcy
2.
3.
4.
n-1
n
IStraty przesyłania
IIPotrzeby własne źródła
IIIRazem
q- zapotrzebowanie na moc cieplną budynku, straty mocy cieplnej sieci w warunkach obliczeniowych lub zapotrzebowanie na

moc cieplną budynku (pomieszczeń) kotłowni, kW,

Q - roczne obliczeniowe zużycie energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej uwzględniające sprawności

systemu c. o., roczne straty przesyłania ciepła lub roczne zużycie energii do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody

w budynku (pomieszczeniach) kotłowni, GJ/rok

TABELA 2. BILANS CIEPŁA DLA LOKALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA DLA STANU PRZED TERMOMODERNIZACJĄ I WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO ORAZ EFEKTY ENERGETYCZNE

Lp.WyszczególnienieStan przed termomodernizacjąWariant 1Wariant 2Wariant 3Wariant n
1.2.3.4.5.6.7.
1Zapotrzebowanie na moc cieplną źródła [kw]
2Moc cieplna zainstalowana [kW]
3Zapotrzebowanie na ciepło źródła [GJ/rok]
4Sprawność eksploatacyjna [%]
5Zużycie energii pierwotnej [GJ/rok]
6Efekt energetyczny Ei [%]

 część 3

METODA OBLICZANIA KOSZTÓW WYTWARZANIA CIEPŁA I WYZNACZANIA EFEKTÓW EKONOMICZNYCH DLA LOKALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

1. Koszt wytwarzania ciepła składa się z kosztów stałych i kosztów zmiennych.

1) W kosztach stałych należy uwzględnić następujące pozycje: koszt stały zakupu ciepła, amortyzację, wynagrodzenia, koszty funduszu płac, koszty finansowe, koszty ogólne, remonty i konserwacje, oraz inne czynniki mające wpływ na wytworzenie kosztów stałych;

2) W kosztach zmiennych należy uwzględnić następujące pozycje: koszt zmienny zakupu ciepła, energię elektryczną, koszty zakupu paliwa, transport, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

2. Koszty zmienne wytwarzania ciepła w lokalnym źródle ciepła określone dla ostatniego roku rachunkowego poprzedzającego podjęcie przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy przeliczyć na warunki roku standardowego według wzoru:

Ks - koszt zmienny w roku standardowym, zł/rok,

Kr - koszt zmienny w roku rzeczywistym, zł/rok,

Sd r - liczba stopniodni w sezonie rzeczywistym (ostatni rok rachunkowy), dzień K/rok,

Sd - liczba stopniodni w sezonie standardowym, obliczona ze wzoru (3) w części 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, dzień K/rok,

ucw - udział produkcji na potrzeby ciepłej wody użytkowej w całkowitej produkcji w roku rzeczywistym.

3. Efekty ekonomiczne dla wybranych wariantów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego należy wyznaczyć jako różnicę kosztów wytwarzania (pozyskania) ciepła dla stanu wyjściowego i rozpatrywanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego. Kalkulację kosztów przeprowadza się oddzielnie dla każdego roku objętego harmonogramem spłat inwestycji przy uwzględnieniu prognozy ilości ciepła wytwarzanego podanej w tabeli 1 części 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia.

TABELA 1. ZESTAWIENIE KOSZTÓW WYTWARZANIA CIEPŁA DLA STANU WYJŚCIOWEGO I POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO ORAZ EFEKTÓW EKONOMICZNYCH

Lp.Wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnegoKoszty/efekty [zł/rok]1 rok2 rok3 rok4 rok5 rokrokrok
1.2.3.4.5.6.7.8.n-1.n.
1.Stan przed termomodernizacjąKoszt wytwarzania ciepła
2.Wariant 1Koszt wytwarzania ciepła
Efekt ekonomiczny
3.Wariant 2Koszt wytwarzania ciepła
Efekt ekonomiczny
4.Wariant 3Koszt wytwarzania ciepła
Efekt ekonomiczny
n-1Wariant n-1Koszt wytwarzania ciepła
Efekt ekonomiczny
nWariant nKoszt wytwarzania ciepła
Efekt ekonomiczny

 część 4

METODA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO LOKALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

1. Dla każdego rozpatrywanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oblicza się:

1) prosty czas zwrotu nakładów (SPBT) ze wzoru:

SPBT = N/ ΔOtmin, [lata] (1)

gdzie:

ΔOtmin - minimalny efekt ekonomiczny wybrany spośród efektów obliczonych dla poszczególnych lat spłaty kredytu, określonych w tabeli 1 części 3, zł/rok,

N- planowane koszty całkowite wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w tym koszty opracowania audytu energetycznego i dokumentacji technicznej, zł;

2) zmniejszenie (w %) zapotrzebowania na ciepło w stosunku do stanu wyjściowego przed termomodernizacją, z uwzględnieniem sprawności całkowitej;

3) kwotę środków własnych i kwotę kredytu;

4) wysokość premii termomodernizacyjnej wg art. 5 ust. 1 i 2 ustawy.

2. Następnie sprawdza się spełnienie warunków określonych w art. 3 ustawy dotyczących oszczędności energii oraz zgodnie z art. 5 ustawy określa się wysokość premii termomodernizacyjnej dla przyjętych wysokości środków własnych. Postępowanie powtarza się aż do znalezienia pierwszego wariantu spełniającego wszystkie warunki ustawy.

 część 5

TABELA. DOKUMENTACJA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO LOKALNEGO ŹRÓDŁA CIEPŁA

Lp.Wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnegoPlanowane koszty całkowite

[zł]

Efekt

Ekonomiczny**)

[zł/ rok]

Procentowy efekt energetyczny*) w energii całkowitej

[%]

Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu

[zł, %]

Premia termomodernizacyjna

[zł]

1.2.3.4.5.6.7.
1.Wariant o najniższym najwyższym prostym czasie zwrotu nakładów SPBT
2.Wariant o wyższym prostym czasie zwrotu nakładów (SPBT)
3.
n-1
NWariant o najwyższym prostym czasie zwrotu nakładów (SPBT)
*) Dla przedsięwzięć polegających na przyłączeniu do scentralizowanego źródła ciepła, związanych z likwidacją kotłowni, wpisać procentową wartość zmniejszenia kosztów zakupu ciepła (oszczędności roczne) obliczonych zgodnie z częścią 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, w przypadku zaś zamiany źródła na niekonwencjonalne - wpisać NK.
**) Minimalny efekt ekonomiczny jest to efekt wybrany spośród efektów obliczonych dla poszczególnych lat spłaty kredytu, określony w tabeli 1 części 3 załącznika nr 2 do rozporządzenia, zł/rok.

Wariantem optymalnym jest pierwszy z kolejnych wariantów spełniający art. 3 ustawy, a wysokość premii termomodernizacyjnej oblicza się zgodnie z art. 5 ustawy.

ZAŁĄCZNIK Nr  3  11

część 1

 TABELA 1. STRONA TYTUŁOWA AUDYTU ENERGETYCZNEGO LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
1. DANE IDENTYFIKACYJNE LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ
1.1 Nazwa sieci ciepłowniczej1.2 Rok budowy
...................................
1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL*)

(*w przypadku

cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości)

..........................1.4 Adres sieci ciepłowniczej
..........................
ul. ................nr....
kod .....miejscowość......
tel .....fax .............ul. ........................nr......
PESEL.........kod ......miejscowość...............
Nazwa ...........nr.......powiat.........województwo..........
2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonującego audyt:
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

3. Imię, nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac,
Lp.Imię i nazwiskoZakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowego
1..........................................................................
2..........................................................................
3..........................................................................

.........................................................

5. Miejscowość..................data wykonania opracowania:..............
6. Spis treści
1...................................................str........
2...................................................str........
3...................................................str........
4...................................................str........
5...................................................str........
6...................................................str........
7...................................................str........
8...................................................str........
9...................................................str........
10..................................................str........

TABELA 2. KARTA AUDYTU ENERGETYCZNEGO LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ

1. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA
WyszczególnienieStan przed termomodernizacjąStan po termomodernizacji
Ogólna długość sieci [m]
Zakres średnic [mm]
Temperatury obliczeniowe [°C]
Przepływ nominalny [t/h]
2. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Straty mocy cieplnej w warunkach obliczeniowych [kW]
Całkowite straty ciepła [GJ/rok]
3. EFEKTY TERMOMODERNIZACJI I WYNIKI ANALIZY EKONOMICZNEJ
Roczne zmniejszenie zużycia energii [%]
Całkowity koszt wytwarzania wyjściowy [zł/rok]
Całkowity koszt wytwarzania docelowy [zł/rok]
Roczne oszczędności [zł/rok]
Jednostkowy koszt wytwarzania wyjściowy [zł/GJ]
Planowana kwota kredytu [zł]
Planowane koszty całkowite [zł]

 część 2

TABELA 1. CHARAKTERYSTYKA KONSTRUKCYJNA SIECI

Lp.Średnica nominalna [mm]Długość sieci [m]Technologia (producent)

-

Rok budowy

-

Głębokość posadowienia [m]Stan izolacji

-

Armatura (wymienić)
1.2.3.4.5.6.7.8.
1.
2.
3.
n-1
n

 część 3

METODA OBLICZANIA CAŁKOWITYCH STRAT CIEPŁA W LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ

1. Całkowite straty ciepła sieci.

Całkowite straty ciepła sieci stanowią sumę strat ciepła przez przenikanie i strat ciepła spowodowanych jej nieszczelnością.

2. Straty ciepła przez przenikanie

2.1. Straty ciepła przez przenikanie E stanowiące sumę strat ciepła w okresie sezonu grzewczego i poza nim dla każdego odcinka sieci ciepłowniczej wyróżnionego w charakterystyce konstrukcyjnej sieci zawartej w tabeli 1 części 2 załącznika nr 3 oblicza się według wzoru:

E = Es + E1 , [GJ/rok] (1)

gdzie:

Es - straty ciepła w sezonie grzewczym, obliczane według wzoru poniżej, GJ/rok,

E1 - straty ciepła w sieci poza sezonem grzewczym, obliczone według wzoru poniżej, GJ/rok.

2.2. Straty ciepła w sezonie grzewczym Es oblicza się według wzoru:

Es = 10-5 · 8,64 · qs · Li · Ds, [GJ/rok] (2)

gdzie:

Ds - liczba dni działania sieci na ogrzewanie [dni],

Li - długość odcinka sieci; w przypadku gdy odcinek sieci wyposażony jest w armaturę, jego długość należy odpowiednio zwiększyć zgodnie z ogólnymi zasadami obliczania strat rurociągów, m,

qs - średnie jednostkowe straty w sieci w sezonie grzewczym, określane na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji sieci według ogólnych zasad obliczania strat ciepła w sieciach przy uwzględnieniu rzeczywistego stanu technicznego sieci i izolacji termicznej, W/m.

2.3. Straty ciepła w sieci poza sezonem grzewczym oblicza się według wzoru:

E1 = 10-5 · 8,64 · q1 · Li · (365 - Ds) , [GJ/rok](3)

gdzie:

q1 - średnie jednostkowe straty w sieci poza sezonem, określane jak wyżej, W/m,

Li, Ds - jak we wzorze (2).

2.4. Straty ciepła w warunkach obliczeniowych oblicza się według wzoru:

Qo = 10-3 · qo · Li , [kW] (4)

gdzie:

qo- jednostkowe straty ciepła sieci w warunkach obliczeniowych qo, W/m,

Li - jak we wzorze (2).

3. Straty ciepła spowodowane nieszczelnością sieci

Straty ciepła spowodowane nieszczelnością sieci równe są ilości ciepła potrzebnego do podgrzania wody uzupełniającej. Strumień masy wody uzupełniającej, konieczny do uzupełnienia ubytków spowodowanych nieszczelnościami sieci, należy określić jako różnicę pomiędzy całkowitym strumieniem masy wody uzupełniającej w źródle ciepła a sumą strumieni masy wody uzupełniającej w instalacjach wewnętrznych.

TABELA 1. ZESTAWIENIE CAŁKOWITYCH STRAT CIEPŁA W SIECI

Lp.Średnica [mm]Charakterystyka odcinka

-

Li

[m]

qs

[W/m]

q1

[W/m]

qo

[W/m]

Qo

[kW]

E

[GJ/rok]

1.2.3.4.5.6.7.8.9.
1.
2.
3.
n-1
n
Straty ciepła spowodowane nieszczelnością sieci
Razem

TABELA 2. WYZNACZENIE EFEKTÓW ENERGETYCZNYCH (OSZCZĘDNOŚCI ENERGII) DLA ROZPATRYWANYCH ULEPSZEŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH

Lp.Odcinek sieciWyszczególnienie prac (określenie ulepszenia)Stan przed termomodernizacjąStan po termomodernizacjiEfekt
Qo0

[kw]

E0

[GJ/rok]

Qo1

[kw]

E1

[GJ/rok]

ΔQo

[kW]

ΔE [GJ/rok]
1.2.3.4.5.6.7.8.9.
1.
2.
3.
n-1
n
Straty spowodowane nieszczelnością sieci
Razem

 część 4

TABELA 1. ULEPSZENIA TERMOMODERNIZACYJNE ZMIERZAJĄCE DO ZMNIEJSZENIA STRAT PRZESYŁANIA CIEPŁA W LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ USZEREGOWANE WEDŁUG ROSNĄCEJ WARTOŚCI SPBT

Lp.Oznaczenie elementu sieciWyszczególnienie prac (określenie ulepszenia)Planowane koszty całkowiteEfekt energetyczny (ΔE)SPBT
[zł][GJ/rok][lata]
1.2.3.4.5.6.
1.
2.
3.
n-1
n

 część 5

METODA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ

1. Dla każdego rozpatrywanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego oblicza się:

1) prosty czas zwrotu nakładów (SPBT) ze wzoru:

SPBT = N/ ΔO, [lata] (1)

gdzie:

ΔO - efekt ekonomiczny rozumiany jako suma efektów ekonomicznych dla poszczególnych ulepszeń, wchodzących w skład rozpatrywanego wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, wyznaczonych zgodnie z § 10 pkt 4 rozporządzenia, zł/rok,

N- planowane koszty całkowite wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, w tym koszty opracowania audytu energetycznego i dokumentacji technicznej, zł;

2) zmniejszenie ( w %) zapotrzebowania na ciepło w stosunku do stanu wyjściowego przed termomodernizacją, z uwzględnieniem sprawności całkowitej;

3) kwotę środków własnych i kwotę kredytu;

4) wysokości premii termomodernizacyjnej wg art. 5 ust. 1 i 2 ustawy

2. Następnie sprawdza się spełnienie warunków ustawy określonych w art. 3 ustawy dotyczących oszczędności energii oraz zgodnie z art. 5 ustawy określa się wysokość premii termomodernizacyjnej dla przyjętych wysokości środków własnych. Postępowanie powtarza się aż do znalezienia pierwszego wariantu spełniającego wszystkie warunki ustawy.

TABELA. DOKUMENTACJA WYBORU OPTYMALNEGO WARIANTU PRZEDSIĘWZIĘCIA TERMOMODERNIZACYJNEGO W LOKALNEJ SIECI CIEPŁOWNICZEJ

Lp.Wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnegoPlanowane koszty całkowite

[zł]

Procentowy efekt energetyczny*) w energii całkowitej

[%]

Efekt ekonomiczny**)

[zł/ rok]

Planowana kwota środków własnych i kwota kredytu

[zł, %]

Premia termomodernizacyjna

[zł]

1.2.3.4.5.6.7.
1.Zestaw wszystkich ulepszeń termomodernizacyjnych wymienionych w tabeli 1 w części 4
2.Zestaw jak pod lp. 1 bez ulepszenia z tabeli jw. o najwyższym wskaźniku prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT)
3.Zestaw jak pod lp. 2 bez ulepszenia z tabeli jw. o kolejnym najwyższym wskaźniku prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT)
n-1
nUlepszenia o najmniejszej wartości prostego czasu zwrotu nakładów (SPBT) z tabeli jw.
*) Efekt energetyczny przedsięwzięcia termomodernizacyjnego liczony jest jako suma efektów ulepszeń termomodernizacyjnych wymienionych w danym wierszu określonych w tabeli 1 części 4 załącznika nr 3 do rozporządzenia odniesiona do całkowitych strat ciepła sieci dla stanu wyjściowego, wyrażony w procentach.
**) Efekt ekonomiczny wynikający z zastosowania wariantu przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

Wariantem optymalnym jest pierwszy z kolejnych wariantów spełniający art. 3 ustawy, a wysokość premii termomodernizacyjnej oblicza się zgodnie z art. 5 ustawy.

ZAŁĄCZNIK Nr  4  12

TABELA 1. STRONA IDENTYFIKACYJNA CZĘŚCI AUDYTU REMONTOWEGO BUDYNKU

1. DANE IDENTYFIKACYJNE CZĘŚCI AUDYTU REMONTOWEGO BUDYNKU
1.1 Nazwa...................................1.2 Rok budowy
1.3 Inwestor (nazwa lub imię i nazwisko, adres do korespondencji, PESEL*)

(*w przypadku

cudzoziemca nazwa i numer dokumentu tożsamości)

..........................1.4 Adres budynku
..........................
ul. ................nr....
kod .....miejscowość......
tel .....fax .............ul. ........................nr......
PESEL.........kod ......miejscowość...............
Nazwa ...........nr.......powiat.........województwo..........
2. Nazwa, adres i numer REGON podmiotu wykonującego audyt:
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

3. Imię, nazwisko, adres audytora koordynującego wykonanie audytu, posiadane kwalifikacje, podpis:
.................................................................................

.................................................................................

.................................................................................

4. Współautorzy audytu: imiona, nazwiska, zakresy prac,
Lp.Imię i nazwiskoZakres udziału w opracowaniu audytu energetycznego lub audytu remontowego
1..........................................................................
2..........................................................................
3..........................................................................

.........................................................

5. Miejscowość..................data wykonania opracowania:..............
6. Spis treści
1...................................................str........
2...................................................str........
3...................................................str........
4...................................................str........
5...................................................str........
6...................................................str........
7...................................................str........
8...................................................str........
9...................................................str........
10..................................................str........
TABELA 2. KARTA AUDYTU REMONTOWEGO.
Dane podstawowe
1.Data rozpoczęcia użytkowania budynku
2.Dokument stanowiący podstawę określenia ww. daty
3.Powierzchnia użytkowa budynku [m2]
4.Powierzchnia użytkowa lokali mieszkalnych [m2]
5.Udział powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych w całkowitej powierzchni użytkowej budynku [%]
6.Liczba lokali mieszkalnych
7.Liczba osób użytkujących budynek
8.Przewidywany wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego [-]
9.*)EP - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(m2rok)]Przed remontemPo remoncie
10.*)EK - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową [kWh/(m2∙ rok)]Przed remontemPo remoncie
11.Budynek jest wpisany do rejestru zabytków lub znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytkówTAK/NIE**)
12.Z audytu remontowego wynika, że po zrealizowaniu przedsięwzięcia remontowego elementy budynku poddane temu przedsięwzięciu remontowemu będą spełniały stosowane od dnia 31 grudnia 2020 r. wymagania, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 4 ustawy***)TAK/NIE**)
13.Przed realizacją przedsięwzięcia remontowego / W ramach przedsięwzięcia remontowego w budynku**) spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 9a ust. 1 ustawy:
- pkt 5 lit. aTAK/NIE**)
- pkt 5 lit. bTAK/NIE**)
- pkt 5 lit. cTAK/NIE**)
Dotychczasowe roboty remontowe
OmówienieOcena
TakNie
1.Budynek był przedmiotem przedsięwzięcia remontowego w związku, z którym przekazano premię remontową
2.W efekcie przeprowadzonych wcześniej przedsięwzięć remontowych osiągnięto oszczędność zapotrzebowania na energię co najmniej 25%
3.Budynek był przedmiotem przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w związku, z którym przekazano premię termomodernizacyjną
4.Budynek w stanie istniejącym spełnia wymagania oszczędności energii określone w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
*) Nie dotyczy przypadku 1 i 4 z części II.

**) Niepotrzebne skreślić.

***) Jeżeli z audytu remontowego wynika, że nie jest możliwe spełnienie tego warunku, to w przypadku budynku, o którym mowa w art. 9a ust. 2 ustawy, audytor załącza do karty audytu remontowego potwierdzające to oświadczenie wraz z uzasadnieniem.

TABELA 3. TABELA 3. ZESTAW ULEPSZEŃ WCHODZĄCYCH W ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA REMONTOWEGO NIEZBĘDNYCH DO SPEŁNIENIA WARUNKU DOTYCZĄCEGO ZMNIEJSZENIA ROCZNEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEPŁO I OCENA UZYSKANYCH OSZCZĘDNOŚCI ENERGII

Zakres prac niezbędnych do spełnienia warunku dotyczącego zmniejszenia rocznego zapotrzebowania na ciepło
Lp.Rodzaj prac (ulepszeń) zmniejszających roczne zapotrzebowanie na ciepło
1)
n)
Istniejące roczne zapotrzebowanie na ciepło [kWh/rok]
Roczne zapotrzebowanie na ciepło po ulepszeniu remontowym [kWh/rok]
% oszczędności energii w stosunku do stanu istniejącego
EP - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(m2·rok)]
EK - wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię końcową [kWh/m2·rok]
Przewidywany wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego".

* dotyczy tylko przypadku 1 i 4 z tabeli 2 części II

TABELA 4. RZECZOWY ZAKRES PRAC OBJĘTYCH WNIOSKOWANYM PRZEDSIĘWZIĘCIEM WRAZ Z KOSZTAMI PRAC.

Wykaz pracKoszt w zł.
Roboty remontowe
Lp.Rodzaj robótObliczenie ilości robótCena jednostkowaKoszt robót (Wartość robót)
Suma
VAT ..............%
Razem
Prace towarzyszące (np. audyt, projekt, itp.)
Całkowity szacowany koszt przedsięwzięcia remontowego
Koszt przedsięwzięcia remontowego odniesiony do 1m2 powierzchni użytkowej
Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego ustalona do celów premii gwarancyjnej
Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego

TABELA 5. ZESTAWIENIE PLANOWANYCH DANYCH I WSKAŹNIKÓW DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘCIA

Lp.Rodzaj danych lub wskaźnikówWartość
1.Koszt przedsięwzięcia remontowego w zł
2.Wskaźnik kosztu przedsięwzięcia remontowego
3.Wskaźnik kosztów wcześniej zrealizowanych przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych
4.Suma wartości wskaźników kosztów (poz. 2) + (poz. 4)
5.*Zmniejszenie rocznego zapotrzebowania ciepła w stosunku do stanu sprzed remontu lub ulepszenia termomodernizacyjnego w [%]
6.Przewidywany udział środków własnych w [zł]
7.Przewidywana kwota kredytu [zł]
8.Przewidywana premia remontowa w [zł]
9.Przewidywana kwota premii remontowej stanowi w stosunku do kredytu [%]
10.Przewidywana kwota premii remontowej stanowi w stosunku do kosztu przedsięwzięcia [%]

* dotyczy tylko przypadku 1 i 4 z tabeli 2

TABELA 6. UZASADNIENIE KOSZTÓW ROBÓT REMONTOWYCH PRZYJĘTYCH W TABELI 4 *)

Lp.Rodzaj robótKoszt robótUzasadnienie przyjętego kosztu

*) do tabeli należy dołączyć dokumenty określające szacowany koszt przedsięwzięcia

1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. Nr 216, poz. 1594).
2 § 2 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 3 września 2015 r. (Dz.U.2015.1606) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 2015 r.
3 § 2 pkt 2a dodany przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 3 września 2015 r. (Dz.U.2015.1606) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 2015 r.
4 § 5 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 3 września 2015 r. (Dz.U.2015.1606) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 2015 r.
5 § 6 pkt 4 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.879) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2020 r.
6 § 8 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.879) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2020 r.
7 § 10 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.879) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2020 r.
8 § 12 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 3 września 2015 r. (Dz.U.2015.1606) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 2015 r.
9 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 3 września 2015 r. (Dz.U.2015.1606) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.879) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2020 r.

10 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.879) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2020 r.
11 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.879) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2020 r.
12 Załącznik nr 4:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 3 września 2015 r. (Dz.U.2015.1606) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 października 2015 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 2020 r. (Dz.U.2020.879) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 19 maja 2020 r.