Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2482

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 28 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów

Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 i 1629) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) w § 6 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W przypadku gdy umowa, o której mowa w ust. 3, zostanie rozwiązana albo wygaśnie przed dniem 30 czerwca

2019 r., dopuszcza się zawarcie kolejnej umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określającej wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z niniejszym rozporządzeniem, na czas nie dłuższy niż do dnia 1 stycznia

2020 r".

§  2.  Przepis § 6 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1 stosuje się do umów na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, które:
1) zostały rozwiązane albo wygasły przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, a w ich miejsce nie zostały zawarte nowe umowy na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
2) zostaną rozwiązane albo wygasną w okresie od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia do dnia 30 czerwca 2019 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).