§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie... - Dz.U.2019.2085 - OpenLEX

§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2085

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 2019 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego (Dz. U. poz. 732) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części "Moduł 3 Jakość" w pkt 3.2.R. Informacje regionalne w tabelach A-C wyrazy "Podpis i pieczęć wnioskodawcy" zastępuje się wyrazami "Podpis i pieczątka lub imię, nazwisko i stanowisko służbowe wnioskodawcy".