Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do... - Dz.U.2019.2085 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2085

Akt jednorazowy
Wersja od: 29 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 11 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego

Na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowego sposobu przedstawiania dokumentacji dołączanej do wniosku o dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego (Dz. U. poz. 732) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części "Moduł 3 Jakość" w pkt 3.2.R. Informacje regionalne w tabelach A-C wyrazy "Podpis i pieczęć wnioskodawcy" zastępuje się wyrazami "Podpis i pieczątka lub imię, nazwisko i stanowisko służbowe wnioskodawcy".
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).