Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1329

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW 1
z dnia 28 czerwca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

Na podstawie art. 312 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795 i 730) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz. U. poz. 2115) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) w ust. 3 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) świadczeń, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 2, art. 179, art. 188 ust. 5, art. 264 ust. 2 pkt 4 i art. 268a ust. 2 pkt 4 ustawy,

3) gwarancji i poręczeń, w tym gwarancji pokrycia strat, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 1, art. 264 ust. 2 pkt 3 i art. 268a ust. 2 pkt 3 ustawy",

b) w ust. 4:
w pkt 4 dodaje się przecinek i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) rachunek przepływów pieniężnych",

w części wspólnej wyrazy "wraz z opinią biegłego rewidenta" zastępuje się wyrazami "wraz ze sprawozdaniem z badania",
c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. Jeżeli po sporządzeniu rocznego sprawozdania finansowego BFG otrzyma informacje o zdarzeniach, które nastąpiły po sporządzeniu tego sprawozdania finansowego, mających istotny wpływ na informacje zawarte w dodatkowych informacjach i objaśnieniach informacji dodatkowej rocznego sprawozdania finansowego, to uwzględnia je w sprawozdaniu finansowym obejmującym następny rok obrotowy.";

2) w § 4 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Aktywa odpowiadające zobowiązaniom do zapłaty ujmuje się w księgach rachunkowych w ostatnim dniu terminu do wnoszenia składek, określonego w uchwale Rady BFG.";

3) w § 6 w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Odpisy aktualizujące wartość nabytych lub objętych akcji, wierzytelności prezentowanych w bilansie BFG jako należności, w tym składek, o których mowa w ustawie, lub aktywów, o których mowa w art. 112 ust. 1 ustawy, sfinansowanych z funduszy własnych BFG: funduszu gwarancyjnego banków, funduszu gwarancyjnego kas, funduszu przymusowej restrukturyzacji banków, funduszu przymusowej restrukturyzacji kas lub funduszu restrukturyzacji banków spółdzielczych zmniejszają odpowiednio te fundusze.";

4) uchyla się § 8;
5) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. Należności z tytułu składek, o których mowa w ustawie, ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień podjęcia przez Radę BFG uchwały określającej wysokość składek wnoszonych przez poszczególne podmioty zobowiązane do ich wniesienia.";

6) w § 10:
a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Rezerwy na świadczenia, o których mowa w art. 112 ust. 3 pkt 2, art. 179, art. 188 ust. 5, art. 264 ust. 2 pkt 4 i art. 268a ust. 2 pkt 4 ustawy, udzielane w danym roku obrotowym, ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu przejęcia pod warunkiem, że wartość rezerwy może być wiarygodnie oszacowana i po stronie BFG wystąpił obowiązek prawny lub zwyczajowy.

3. Rezerwy z tytułu udzielenia gwarancji pokrycia strat, o której mowa w art. 112 ust. 3 pkt 1, art. 264 ust. 2 pkt 3 i art. 268a ust. 2 pkt 3 ustawy, wycenia się na dzień bilansowy w oszacowanej kwocie wymaganej zapłaty za dany okres w ramach roku obrotowego BFG, objęty tą gwarancją.",

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Aktywa z tytułu udzielenia gwarancji pokrycia strat, o której mowa w art. 112 ust. 3 pkt 1, art. 264 ust. 2 pkt 3 oraz art. 268a ust. 2 pkt 3 ustawy, ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu powstania należności w kwocie wymaganej zapłaty.

5. Równowartość aktywów i rezerw, o których mowa w ust. 3 i 4, zalicza się do odpowiednich funduszy własnych BFG.".

§  2.  Rozporządzenie ma zastosowanie po raz pierwszy do rocznego sprawozdania finansowego BFG za rok obrotowy kończący się dnia 31 grudnia 2019 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej - instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1059).