Zmiana rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.891

Akt jednorazowy
Wersja od: 20 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 19 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493, 530, 564, 657, 781 i 872) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 11i:
a)
po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do dnia 22 maja 2020 r. zmienia komunikat, o którym mowa w ust. 1, w ten sposób, że:

1) w przypadku części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego dla absolwentów, o których mowa w § 11kb ust. 1, określa w nim dzień rozpoczęcia i dzień zakończenia przeprowadzania tego egzaminu, w tym także w siedzibach przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej lub szkół, o których mowa w § 11j ust. 1;

2) uzupełnia go o godziny rozpoczęcia egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu oraz części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w każdym z przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdej ze szkół, o których mowa w § 11j ust. 1.",

b)
ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Wszelkie czynności dotyczące organizacji i przeprowadzania egzaminów, o których mowa w ust. 1, dokonane przed ogłoszeniem komunikatu, o którym mowa w ust. 1, pozostają w mocy, z wyjątkiem powołania zespołów przedmiotowych, które unieważnia się.

4. W przypadku ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 3 dni przed terminem danego egzaminu, o którym mowa w ust. 1, potwierdza powołanie członków i przewodniczących zespołów nadzorujących przebieg danego egzaminu w salach egzaminacyjnych oraz w miejscach przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego.",

c)
po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

"4a. W 2020 r. przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może dokonać zmian w składzie zespołu egzaminacyjnego i zespołów nadzorujących przebieg egzaminów, o których mowa w ust. 1, w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz miejscach przeprowadzania części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego, powołanych przed dniem 20 maja 2020 r., z uwzględnieniem zmian w tym zakresie wprowadzonych w rozporządzeniu.",

d)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5c w brzmieniu:

"5a. W 2020 r. szkolenie, o którym mowa w ust. 5, może być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

5b. W 2020 r. szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego dla przewodniczących zespołów egzaminacyjnych lub ich zastępców organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne może być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

5c. Szkolenie dla egzaminatorów, o którym mowa w art. 9c ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, organizowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne może być przeprowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.",

e)
dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu:

"7. W informacji, o której mowa w ust. 6, dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej może określić także inne niż koperty zwrotne dopuszczalne sposoby pakowania materiałów egzaminacyjnych po zakończonym egzaminie odpowiednio w danej sali egzaminacyjnej lub danym miejscu przeprowadzania egzaminu.

8. W informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz w informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą, podaje również informacje o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów, o których mowa w § 11j ust. 1.";

2)
po § 11i dodaje się § 11ia i § 11ib w brzmieniu:

"§ 11ia. 1. W 2020 r. w skład zespołu nadzorującego przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej wchodzi co najmniej 2 nauczycieli, z tym że co najmniej 1 nauczyciel jest zatrudniony w:

1) szkole, w której jest przeprowadzany egzamin maturalny; nauczyciel ten pełni funkcję przewodniczącego zespołu nadzorującego;

2) innej szkole lub w placówce.

2. W 2020 r. w przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczyciela zatrudnionego w szkole, w której jest przeprowadzany odpowiednio egzamin ósmoklasisty, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny, albo nauczyciela zatrudnionego w innej szkole lub w placówce, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić:

1) inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole lub placówce;

2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela.

3. Dla osób, o których mowa w ust. 2, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przeprowadza szkolenie w zakresie organizacji egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

4. W przypadku powołania w skład zespołu nadzorującego osób, o których mowa w ust. 2, przewodniczącego zespołu nadzorującego wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

5. W 2020 r., jeżeli w sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty lub egzamin gimnazjalny, jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 uczniów.

6. W 2020 r. losowanie numerów stolików na egzaminie ósmoklasisty, egzaminie gimnazjalnym i części pisemnej egzaminu maturalnego przeprowadza przewodniczący zespołu nadzorującego lub członek zespołu nadzorującego w obecności zdającego.

§ 11ib. 1. W przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego nauczycieli zatrudnionych w szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, w których jest przeprowadzana część pisemna egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, albo nauczycieli zatrudnionych w innej szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić:

1) inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego;

2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela.

2. W przypadku powołania w skład zespołu nadzorującego osób, o których mowa w ust. 1, przewodniczącego zespołu nadzorującego wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

3. W przypadku braku możliwości powołania w skład zespołu nadzorującego przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, której jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja, nauczycieli zatrudnionych w szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, w których jest przeprowadzana ta część egzaminu, albo nauczycieli lub instruktorów praktycznej nauki zawodu zatrudnionych w innej szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego, w skład zespołu nadzorującego mogą wchodzić:

1) inni nauczyciele, w tym osoby posiadające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska nauczyciela niezatrudnione w szkole, placówce kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego;

2) przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, uczelni, placówki doskonalenia nauczycieli i poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, nieposiadający kwalifikacji wymaganych do zajmowania stanowiska nauczyciela.

4. W 2020 r., jeżeli w sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 zdających.

5. W 2020 r., jeżeli odpowiednio w sali egzaminacyjnej lub miejscu przeprowadzania części praktycznej egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w której jedynym rezultatem końcowym wykonania zadania lub zadań egzaminacyjnych jest dokumentacja, jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 25 zdających.

6. W 2020 r. na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminie zawodowym numery stanowisk egzaminacyjnych, w tym indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych wspomaganych elektronicznie, są losowane:

1) przez przewodniczącego zespołu nadzorującego lub członka zespołu nadzorującego w obecności zdających albo

2) z wykorzystaniem automatycznego losowania i przydzielania stanowisk egzaminacyjnych przez odpowiednio elektroniczny system przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub elektroniczny system przeprowadzania egzaminu zawodowego.";

3)
§ 11j otrzymuje brzmienie:

"§ 11j. 1. W przypadku uczniów szkół podstawowych, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, realizujących kształcenie na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, oraz absolwentów dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, którzy realizowali kształcenie na odległość, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny w 2020 r. może być przeprowadzony w siedzibie przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub absolwenta za granicą, wskazanej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w porozumieniu z kierownikiem właściwego przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej, lub w szkole, o której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, właściwych ze względu na miejsce zamieszkania ucznia lub absolwenta za granicą wskazanej przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

2. Do egzaminów, o których mowa w ust. 1, mogą przystąpić odpowiednio:

1) uczniowie, którzy złożyli do dnia 30 września 2019 r. deklarację, o której mowa w art. 44zy ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - w przypadku egzaminu ósmoklasisty;

2) absolwenci, którzy do dnia 7 lutego 2020 r. złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego - w przypadku egzaminu maturalnego.

3. Do przeprowadzenia egzaminów, o których mowa w ust. 1, dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą powołuje zespół egzaminacyjny.

4. Dyrektor Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą jest przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje na swoich zastępców odpowiednio:

1) osoby kierujące szkołami, o których mowa w ust. 1 - w przypadku gdy dany egzamin jest przeprowadzany w siedzibie szkoły, o której mowa w ust. 1;

2) kierowników przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych lub przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy dany egzamin jest przeprowadzany w siedzibie tych przedstawicielstw lub urzędów.

5. W skład zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w ust. 3, wchodzą:

1) nauczyciele szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

2) nauczyciele szkół, o których mowa w art. 8 ust. 5 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe;

3) osoby nieposiadające przygotowania pedagogicznego będące pracownikami przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej, w których jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty oraz egzamin maturalny, po uzgodnieniu z kierownikami tych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej.

6. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego oraz jego zastępcy uczestniczą w szkoleniu w zakresie organizacji egzaminów, o których mowa w ust. 1, przeprowadzanym przez okręgową komisję egzaminacyjną wskazaną przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Przepisy § 11i ust. 5 i 5a stosuje się odpowiednio.

7. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego spośród członków zespołu egzaminacyjnego, o których mowa w ust. 5, do dnia 30 maja 2020 r., powołuje w poszczególnych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej lub w szkołach, o których mowa w ust. 1:

1) zespoły przedmiotowe do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów;

2) zespoły nadzorujące przebieg egzaminu ósmoklasisty i części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.

8. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza wykaz przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz szkół, o których mowa w ust. 1, i przekazuje go do dnia 22 maja 2020 r. w postaci elektronicznej dyrektorowi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Wykaz zawiera:

1) nazwę przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej lub szkoły, o której mowa w ust. 1, oraz dane teleadresowe tego przedstawicielstwa, urzędu lub tej szkoły: adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;

2) imię, nazwisko i funkcję osoby powołanej w danym przedstawicielstwie, urzędzie lub szkole, o których mowa w ust. 1, na zastępcę przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, wraz z danymi kontaktowymi tej osoby: numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej.

9. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza, odrębnie dla każdego przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego, przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej lub szkoły, o której mowa w ust. 1, w której jest przeprowadzany egzamin ósmoklasisty lub egzamin maturalny, wykaz uczniów, którzy przystąpią do egzaminu ósmoklasisty, oraz wykaz absolwentów, którzy przystąpią do egzaminu maturalnego, i przekazuje je do dnia 30 maja 2020 r. w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej wskazanej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

10. Wykazy, o których mowa w ust. 9, zawierają:

1) nazwę przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego lub przedstawicielstwa wojskowego Rzeczypospolitej Polskiej lub szkoły, o której mowa w ust. 1, dane teleadresowe tego przedstawicielstwa, urzędu lub tej szkoły: adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej;

2) imię, nazwisko i funkcję osoby powołanej w danym przedstawicielstwie, urzędzie lub szkole, o których mowa w pkt 1, na zastępcę przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, wraz z danymi kontaktowymi tej osoby: numerem telefonu oraz adresem poczty elektronicznej;

3) dane zdających, którzy zadeklarowali zamiar przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty albo egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

4) informacje o zdających, którzy korzystają z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania danego egzaminu, o którym mowa odpowiednio w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty lub art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.

11. Materiały egzaminacyjne są przekazywane do przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz szkół, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej w terminie określonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

12. Po zakończeniu egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego z danego przedmiotu materiały egzaminacyjne są przekazywane przez każde z przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych, przedstawicielstw wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz każdą ze szkół, o których mowa w ust. 1, w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej wskazanej przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.";

4)
po § 11k dodaje się § 11ka-11kw w brzmieniu:

"§ 11ka. 1. W 2020 r. egzamin maturalny jest przeprowadzany z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych i składa się tylko z części pisemnej.

2. W 2020 r. nie przeprowadza się egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych oraz przedmiotów dodatkowych w części ustnej, z wyjątkiem przypadków określonych w § 11kb ust. 1.

§ 11kb. 1. Do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:

1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub

2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

2. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, pod warunkiem że w terminie do dnia 7 lutego 2020 r. złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.

3. Absolwent, o którym mowa w ust. 1, w terminie do dnia 25 maja 2020 r., przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odpowiednio do dyrektora szkoły, którą ukończył, albo dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, do którego złożył deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego. Absolwent, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, do informacji dołącza oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu, o którym mowa w ust. 1, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną.

§ 11kc. 1. Dyrektor szkoły oraz przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 11j ust. 4, na podstawie informacji, o których mowa w § 11kb ust. 3, sporządza wykaz absolwentów przystępujących do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w § 11kb ust. 1, i przekazuje go w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie do dnia 29 maja 2020 r. Wykaz zawiera:

1) imię i nazwisko absolwenta, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) nazwę przedmiotu, a w przypadku części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, również informację, czy jest to egzamin, dla którego nie określa się poziomu, czy jest to egzamin przeprowadzany na poziomie dwujęzycznym;

3) oświadczenie, o których mowa w § 11kb ust. 3.

2. W przypadku części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego absolwent technikum albo technikum uzupełniającego dla dorosłych, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 458, z późn. zm. 2 ), w terminie do dnia 29 maja 2020 r. składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego bibliografię wykorzystywaną do opracowania wybranego tematu egzaminacyjnego. Złożenie bibliografii w tym terminie, jeżeli nie została złożona wcześniej, jest warunkiem przystąpienia do tego egzaminu.

§ 11kd. 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, w terminie do dnia 27 maja 2020 r., opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dla absolwentów, o których mowa w § 11kb ust. 1, uwzględniając komunikat, o którym mowa w § 11i ust. 1. Informację o wyznaczonym terminie części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie przekazuje absolwentom.

2. Szkolny harmonogram, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przekazuje w postaci elektronicznej dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie do dnia 29 maja 2020 r.

§ 11ke. 1. Część ustną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przeprowadza zespół przedmiotowy powołany przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego w szkole, którą absolwent ukończył, lub innej szkole wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. W przypadku braku możliwości powołania zespołu przedmiotowego do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w danej szkole przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie informuje o tym dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej wyznacza termin i miejsce, w którym absolwent przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, i informuje o tym absolwenta oraz przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, w terminie do dnia 4 czerwca 2020 r.

3. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może powołać zespół przedmiotowy do przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w okręgowej komisji egzaminacyjnej oraz wyznaczyć przewodniczącego tego zespołu. Członkowie zespołu przedmiotowego powołanego w okręgowej komisji egzaminacyjnej są wynagradzani na warunkach określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 1648).

§ 11kf. 1. Liczba zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole lub okręgowej komisji egzaminacyjnej wynosi co najmniej 15, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do tego egzaminu.

2. Liczba zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej lub języka regionalnego przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole lub okręgowej komisji egzaminacyjnej wynosi co najmniej 5, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do tego egzaminu.

3. Liczba zestawów zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, zarówno w przypadku egzaminu, dla którego nie określa się poziomu, jak również w przypadku egzaminu przeprowadzanego na poziomie dwujęzycznym, przekazanych przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w danej szkole lub okręgowej komisji egzaminacyjnej wynosi co najmniej 15, niezależnie od liczby absolwentów przystępujących do tego egzaminu.

§ 11kg. 1. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego. W protokole zbiorczym zamieszcza się następujące informacje:

1) nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.;

2) liczbę zdających, którzy przekazali informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, zgodnie z § 11kb ust. 3, w tym:

a) liczbę zdających, którzy przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,

b) liczbę zdających, którzy nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów,

c) liczbę zdających, którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,

d) liczbę zdających, którym przerwano i unieważniono część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, oraz ich imiona i nazwiska;

3) imiona i nazwiska obserwatorów obecnych w czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów wraz ze wskazaniem podmiotu delegującego;

4) uwagi o przebiegu części ustnej egzaminu maturalnego;

5) liczbę załączników, o których mowa w ust. 4.

2. Protokół zbiorczy, o którym mowa w ust. 1, sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach. Protokół zbiorczy podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.

3. W przypadku przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego w szkole jeden egzemplarz protokołu zbiorczego, o którym mowa w ust. 1, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła do okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie określonym i w sposób określony przez dyrektora tej komisji. W przypadku przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego w okręgowej komisji egzaminacyjnej oba egzemplarze protokołu są przechowywane w tej komisji.

4. Do protokołu zbiorczego, o którym mowa w ust. 1, dołącza się wykazy zdających część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, zawierające następujące informacje:

1) nazwę, adres i indywidualny numer identyfikacyjny szkoły, o którym mowa w art. 9c ust. 2b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.;

2) dane zdających, który przekazali informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego, zgodnie z wykazem, o którym mowa w § 11kc ust. 1, obejmujące: imię (imiona) i nazwisko, numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL - serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość, wraz ze wskazaniem zdających:

a) którzy przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,

b) którzy nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu,

c) którzy korzystali z dostosowania warunków lub formy przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, o którym mowa w art. 44zzr ust. 1-7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.,

d) którym przerwano i unieważniono część ustną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wraz z przyczyną tego unieważnienia;

3) liczbę punktów przyznanych poszczególnym zdającym w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

§ 11kh. 1. Absolwent, który w 2020 r. przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

2. Absolwentowi, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:

1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania,

b) zamiast wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych wpisuje się adnotację: "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg i art. 44zzh ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 199 r. o systemie oświaty;

2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy przystąpili do tej części egzaminu,

b) zamiast wyniku w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego wpisuje się adnotację: "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg i art. 44zzh ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 199 r. o systemie oświaty.

§ 11ki. 1. Absolwent, który w 2020 r. przystąpił ponownie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, zgodnie z art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego.

2. Absolwentowi, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:

1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów,

b) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów,

c) zamiast wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych wpisuje się adnotację: "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg i art. 44zzh ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 199 r. o systemie oświaty;

2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy przystąpili do tej części egzaminu,

b) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich przystąpili do tej części egzaminu,

c) zamiast wyniku uzyskanego w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych wpisuje się adnotację "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających, z wyjątkiem zdających, o których mowa w art. 44zzg i art. 44zzh ust. 6 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 7 września 199 r. o systemie oświaty.

3. Absolwent, który w 2020 r. zadeklarował, zgodnie z art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych tylko w części ustnej, ale egzaminu z tego przedmiotu lub tych przedmiotów nie przeprowadzono, zdał egzamin maturalny, jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, oraz przystąpił do części pisemnej egzaminu maturalnego z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego. Przepisy ust. 2 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 lit. b i c stosuje się odpowiednio.

§ 11kj. 1. Absolwent technikum albo technikum uzupełniającego dla dorosłych, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który w 2020 r. przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

2. Absolwentowi, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:

1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów,

b) zamiast wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych uzyskanego w części ustnej wpisuje się adnotację: "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających;

2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy przystąpili do tej części egzaminu,

b) zamiast wyniku uzyskanego w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych wpisuje się adnotację "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających.

3. Absolwent technikum albo technikum uzupełniającego dla dorosłych, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który w 2020 r. przystąpił ponownie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, zdał egzamin maturalny, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania.

4. Absolwentowi, o którym mowa w ust. 3, na świadectwie dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:

1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej:

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów,

b) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich otrzymali co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów,

c) zamiast wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych uzyskanego w części ustnej wpisuje się adnotację: "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających;

2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej:

a) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy przystąpili do tej części egzaminu,

b) wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych - w przypadku zdających, którzy w latach poprzednich przystąpili do tej części egzaminu,

c) zamiast wyniku uzyskanego w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych wpisuje się adnotację "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano." - w przypadku pozostałych zdających.

5. Absolwent technikum albo technikum uzupełniającego dla dorosłych, o którym mowa w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw, który w 2020 r. zadeklarował ponowne przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych tylko w części ustnej, ale egzaminu z tego przedmiotu lub tych przedmiotów nie przeprowadzono, zdał egzamin maturalny, jeżeli w poprzednich latach z każdego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania. Przepisy ust. 4 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 2 lit. b i c stosuje się odpowiednio.

§ 11kk. 1. Absolwentom, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy w latach poprzednich uzyskali świadectwo dojrzałości, a w 2020 r. przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, aby podwyższyć ich wynik, zgodnie z art. 44zzo ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, i podwyższyli wynik w części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, na aneksie do świadectwa dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie:

1) wyników z przedmiotów obowiązkowych w części ustnej - wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu obowiązkowego lub tych przedmiotów obowiązkowych;

2) wyników z przedmiotów dodatkowych w części ustnej - wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych.

2. Absolwenci, którzy w latach poprzednich uzyskali świadectwo dojrzałości, a w 2020 r. zadeklarowali przystąpienie do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, aby podwyższyć wynik z tej części egzaminu, zgodnie z art. 44zzo ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ale nie spełniają warunku określonego w § 11kb ust. 1, w 2020 r. nie przystępują do części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów.

§ 11kl. 1. Absolwentom, o których mowa w § 11kb ust. 1, którzy w latach poprzednich uzyskali świadectwo dojrzałości, a w 2020 r. przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych, z których wcześniej nie zdawali egzaminu maturalnego, na aneksie do świadectwa dojrzałości w części przeznaczonej na wpisanie wyników z przedmiotu lub przedmiotów dodatkowych w części ustnej wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu dodatkowego lub tych przedmiotów dodatkowych.

2. Absolwenci, którzy w latach poprzednich uzyskali świadectwo dojrzałości, a w 2020 r. zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych, z których wcześniej nie zdawali egzaminu maturalnego, ale nie spełniają warunku określonego w § 11kb ust. 1, w 2020 r. nie przystępują do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dodatkowego lub danych przedmiotów dodatkowych.

§ 11km. 1. Absolwentom, o których mowa w art. 44zzp ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, którzy spełniają warunek określony w § 11kb ust. 1, oraz którzy w 2020 r.:

1) przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, aby podwyższyć wynik z tej części, i podwyższyli ten wynik albo

2) przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów, z których wcześniej nie zdawali egzaminu maturalnego

- na zaświadczeniu o wynikach egzaminu maturalnego wpisuje się wyniki uzyskane w części ustnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub tych przedmiotów.

2. Absolwenci, o których mowa w art. 44zzp ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, którzy nie spełniają warunku określonego w § 11kb ust. 1, w 2020 r. nie przystępują do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów.

§ 11kn. Absolwentowi, o którym mowa w § 11kb ust. 1, któremu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego unieważnił egzamin maturalny z danego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej, zamiast wyniku egzaminu maturalnego z tego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej wpisuje się adnotację: "W 2020 r. egzaminu nie przeprowadzano.".

§ 11ko. W 2020 r. świadectwa dojrzałości, aneksy do świadectw dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego okręgowa komisja egzaminacyjna przekazuje dyrektorowi szkoły, w której absolwent zdawał egzamin maturalny, lub upoważnionej przez niego osobie, w terminie określonym w komunikacie, o którym mowa w § 11i ust. 1 pkt 3.

§ 11kp. 1. Absolwentom, którzy wnieśli opłatę za egzamin maturalny z danego przedmiotu lub danych przedmiotów w części ustnej, o której mowa w art. 44zzq ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, którzy nie spełniają warunku określonego w § 11kb ust. 1, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej zwraca tę opłatę:

1) na imienny rachunek bankowy, z którego opłata została wniesiona, albo

2) na imienny rachunek bankowy wskazany we wniosku złożonym do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie do dnia 30 września 2020 r. - w przypadku gdy opłata została wniesiona w inny sposób niż za pośrednictwem imiennego rachunku bankowego.

2. W przypadku absolwentów, o których mowa w § 11ki ust. 1, § 11kj ust. 3, § 11kk ust. 2, § 11kl ust. 2 oraz § 11km ust. 2, do ustalenia obowiązku wniesienia opłaty za egzamin maturalny, o której mowa w art. 44zzq ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2019/2020, nie wlicza się przystąpienia lub złożenia informacji potwierdzającej zamiar przystąpienia, o której mowa w § 11kb ust. 3, do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w 2020 r.

§ 11kq. Absolwent, który w 2020 r. nie zdał egzaminu maturalnego, jeżeli w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2019/2020 przystępuje ponownie do części pisemnej egzaminu maturalnego w zakresie przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych, z których nie otrzymał co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, przystępuje także do egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych w części ustnej, jeżeli:

1) nie przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego zgodnie z § 11kb ust. 1 lub

2) przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego, ale otrzymał wynik niższy niż 30% punktów możliwych do uzyskania, lub

3) egzamin maturalny z danego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej został mu unieważniony.

§ 11kr. Absolwenci, o których mowa w § 11kh ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, § 11ki ust. 2 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. c, § 11kj ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b, ust. 4 pkt 1 lit. c i pkt 2 lit. c oraz § 11kn, którzy w latach szkolnych następujących po roku szkolnym 2019/2020 przystąpią ponownie do części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu obowiązkowego lub przedmiotów obowiązkowych, aby podwyższyć wynik z tego przedmiotu lub tych przedmiotów, zgodnie z art. 44zzo ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ale nie otrzymają z tego przedmiotu lub tych przedmiotów co najmniej 30% punktów możliwych do uzyskania, zachowują świadectwo dojrzałości.

§ 11ks. 1. W przypadku absolwentów, którzy w 2020 r. przystąpili do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, ale nie zdali tego egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub danych przedmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, o którym mowa w art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego w części ustnej, liczy się od października 2020 r.

2. W przypadku absolwentów, którzy w 2020 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów, zgodnie z art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ale nie zdali tego egzaminu, pięcioletni okres przystępowania do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku, w którym przystępowali do egzaminu maturalnego po raz pierwszy, o którym mowa w art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w zakresie egzaminu maturalnego przeprowadzanego w części ustnej, liczy się od października roku, w którym dany absolwent przystąpił do egzaminu maturalnego po raz pierwszy.

3. Absolwenci, którzy w 2020 r. zadeklarowali przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego języka obcego nowożytnego jako przedmiotu dodatkowego w części ustnej bez określania poziomu, ale nie przystąpili do tego egzaminu zgodnie z § 11kb ust. 1, oraz nie zdali egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej i nie otrzymali świadectwa dojrzałości, mogą - przystępując ponownie do egzaminu maturalnego - wybrać jako przedmiot obowiązkowy ten język obcy nowożytny, który w 2020 r. zadeklarowali jako przedmiot dodatkowy w części ustnej bez określania poziomu.

§ 11kt. Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie dodatkowym, egzamin maturalny jest przeprowadzany w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Informację o miejscu przeprowadzania części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej, nie później niż na 14 dni przed terminem tego egzaminu.

§ 11ku. 1. W 2020 r. część pisemna egzaminu zawodowego, o której mowa w art. 44zzzd ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jest przeprowadzana z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia, o którym mowa w art. 44zzzl ust. 1 tej ustawy, a w przypadku braku możliwości przeprowadzenia próbnego uruchomienia elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego część pisemna egzaminu zawodowego jest przeprowadzana z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi, po uzyskaniu zgody dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej.

2. Informację o zamiarze przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi dyrektor szkoły, placówki kształcenia ustawicznego lub centrum kształcenia zawodowego przekazuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż na 5 tygodni przed planowanym terminem egzaminu.

3. Do części pisemnej egzaminu zawodowego przeprowadzanej z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi stosuje się przepisy rozdziału 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 1707) w zakresie dotyczącym przeprowadzania części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

§ 11kv. 1. W 2020 r. jako datę wydania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej dla dorosłych w roku szkolnym 2019/2020 przyjmuje się datę przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym z ostatniego przedmiotu - w przypadku uczniów, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym, oraz uczniów, którzy zostali zwolnieni z przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.

2. W 2020 r. jako datę wydania świadectwa ukończenia szkoły policealnej o rocznym okresie nauczania w roku szkolnym 2019/2020 przyjmuje się:

1) w przypadku uczniów, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego w terminie głównym - datę 28 sierpnia 2020 r.;

2) w przypadku uczniów, którzy przystąpili do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym, oraz uczniów, którzy zostali zwolnieni z przystąpienia do egzaminu zawodowego - datę przeprowadzania ostatniego egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym.

3. Słuchacz szkoły policealnej, który w roku szkolnym 2019/2020 z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego przeprowadzanego w terminie głównym albo przerwał ten egzamin zawodowy z części pisemnej lub części praktycznej, uzyskuje promocję na semestr programowo wyższy, jeżeli:

1) ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał pozytywne semestralne oceny klasyfikacyjne, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 44zb ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2) złożył wniosek do dyrektora szkoły o przystąpienie do części pisemnej lub części praktycznej tego egzaminu w terminie dodatkowym, zgodnie z przepisami art. 44zzzga ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

4. Nieprzystąpienie przez słuchacza, o którym mowa w ust. 3, do egzaminu zawodowego w terminie dodatkowym jest równoznaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki w szkole policealnej. Dyrektor szkoły skreśla tego słuchacza, w drodze decyzji, z listy słuchaczy.

§ 11kw. 1. W 2020 r. termin, o którym mowa odpowiednio w:

1) art. 44zzw ust. 3 i 8, art. 44zzy ust. 3 i 6, art. 44zzz ust. 7, 10-12 i ust. 17 w zdaniu drugim, art. 44zzzq ust. 4, 9 i 10, art. 44zzzr ust. 2 i 5 oraz art. 44zzzt ust. 7, 10-12 i ust. 17 w zdaniu drugim ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - wynosi 5 dni;

2) art. 44zzw ust. 4 i art. 44zzzq ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - wynosi 10 dni;

3) art. 44zzw ust. 6, art. 44zzy ust. 4, art. 44zzzq ust. 7 i art. 44zzzr ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - wynosi 2 dni robocze;

4) art. 44zzz ust. 17 w zdaniu pierwszym i art. 44zzzt ust. 17 w zdaniu pierwszym ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - wynosi 16 dni;

5) art. 44zzzc ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty - wynosi 1 miesiąc.

2. W roku szkolnym 2019/2020 termin, o którym mowa odpowiednio w:

1) art. 44zzw ust. 3, art. 44zzy ust. 3, art. 44zzzq ust. 4 i 10, art. 44zzzr ust. 2 oraz art. 44zzzt ust. 7 i 10-12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. - wynosi 5 dni;

2) art. 44zzw ust. 6, art. 44zzy ust. 4, art. 44zzzq ust. 7 i art. 44zzzr ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. - wynosi 2 dni robocze;

3) art. 44zzzc ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. - wynosi 1 miesiąc;

4) art. 44zzzq ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r. - wynosi 10 dni.

3. W 2020 r. termin, o którym mowa odpowiednio w:

1) art. 44zzm ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r. - wynosi 3 dni robocze;

2) art. 44zzw ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r. - wynosi 10 dni;

3) art. 44zzzq ust. 4 i 10 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r. - wynosi 5 dni.

4. W 2020 r. termin, o którym mowa odpowiednio:

1) w § 69 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 2223, z 2017 r. poz. 2112 oraz z 2019 r. poz. 626) - wynosi 7 dni;

2) w § 69 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego - wynosi 10 dni przed dniem, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny w terminie poprawkowym.

5. W roku szkolnym 2019/2020 termin, o którym mowa odpowiednio:

1) w § 34 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - wynosi 1 miesiąc;

2) § 35 ust. 4-6, § 40 ust. 2 i § 43 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - wynosi 21 dni;

3) § 62 ust. 10 i § 64 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie - zamiast sześciu tygodni wynosi tydzień.

6. W 2020 r. termin, o którym mowa w § 13 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz. U. poz. 1700 i 1780) - w przypadku szkół policealnych, które realizują podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego - określa się na dzień 15 września 2020 r.";

5)
w § 13:
a)
pkt 2 i 2a otrzymują brzmienie:

"2) art. 9a ust. 2 pkt 7-9, art. 9c ust. 2 pkt 4, art. 9c ust. 2 pkt 8 w zakresie dotyczącym szkolenia kandydatów na egzaminatorów, art. 44zg ust. 2, art. 44zt pkt 1 lit. a i pkt 2, a także art. 44zzc w zakresie miesięcy, w których jest przeprowadzany egzamin maturalny, art. 44zzd ust. 1 i art. 44zzn ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;

2a) art. 9a ust. 2 pkt 9, art. 44zt pkt 2 lit. b, a także art. 44zzn ust. 8 w zakresie części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.;",

b)
po pkt 9 dodaje się pkt 9a i 9b w brzmieniu:

"9a) § 23 ust. 3-5, § 42 ust. 5 i 6, § 78 ust. 3-5 i § 99 ust. 5 i 6, a także § 26 ust. 2, § 45 ust. 5, § 81 ust. 2, § 83 ust. 4 i § 102 ust. 4, w zakresie losowania stanowisk egzaminacyjnych przez zdających, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu zawodowego oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie;

9b) § 20 ust. 3 i § 38 ust. 8, a także § 23 ust. 2, § 25 ust. 4 i § 41 ust. 4, w zakresie losowania stanowisk egzaminacyjnych przez zdających, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz. U. poz. 673 oraz z 2017 r. poz. 2416);",

c)
pkt 14 otrzymuje brzmienie:

"14) § 17 ust. 3a-3c i ust. 4, § 53 ust. 3-5, § 54 ust. 3-4, § 68 ust. 1 pkt 2, § 71 z wyjątkiem określania na świadectwie dojrzałości poziomu egzaminu i § 73 ust. 1, a także § 19 ust. 4 i § 55 ust. 4, w zakresie losowania numerów stolików przez uczniów lub zdających, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego;",

d)
po pkt 14 dodaje się pkt 14a w brzmieniu:

"14a) § 16 ust. 3a-4, a także § 18 ust. 4 w zakresie losowania numerów stolików przez uczniów, rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512 oraz z 2019 r. poz. 625);";

6)
po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:

"§ 13a. 1. W 2020 r. do egzaminu maturalnego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., oraz przepisów wydanych na podstawie tej ustawy, w zakresie dotyczącym części ustnej egzaminu maturalnego, z wyjątkiem przepisów art. 44zzh ust. 6 tej ustawy oraz § 74 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego.

"2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do absolwentów, o których mowa w § 11kb ust. 1.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2268).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. poz. 1705, z 2011 r. poz. 1206, z 2012 r. poz. 176, z 2013 r. poz. 1265, z 2015 r. poz. 357, z 2016 r. poz. 668 oraz z 2017 r. poz. 60.