Zmiana rozporządzenia w sprawie świadectwa pracy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1197

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 18 czerwca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectwa pracy

Na podstawie art. 97 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 i 1043) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie świadectwa pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1289) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
1. 
W przypadku świadectw pracy sporządzonych w okresie od dnia 4 maja 2019 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zawierających informację o imionach rodziców pracownika, można złożyć wniosek do pracodawcy o wydanie nowego świadectwa pracy według dotychczasowego pomocniczego wzoru świadectwa pracy, z pominięciem informacji o imionach rodziców pracownika.
2. 
Wniosek może złożyć:
1)
pracownik albo
2)
osoba upoważniona przez pracownika, albo
3)
małżonek lub inna osoba uprawniona do ubiegania się o rentę rodzinną w myśl przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a w razie braku takich osób, inna osoba będąca spadkobiercą pracownika - w razie śmierci pracownika w okresie, o którym mowa w ust. 1.
3. 
Wniosek składa się w postaci papierowej lub elektronicznej w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
4. 
Nowe świadectwo pracy wydaje się w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.
5. 
Jeżeli z przyczyn obiektywnych wydanie nowego świadectwa pracy w terminie określonym w ust. 4 nie jest możliwe, w terminie 7 dni od dnia upływu tego terminu nowe świadectwo pracy przesyła się pracownikowi albo osobie określonej w ust. 2 pkt 2 i 3, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051) albo doręcza się je w inny sposób.
6. 
Najpóźniej w dniu wydania nowego świadectwa pracy usuwa się z akt osobowych pracownika i niszczy poprzednio wydane świadectwo pracy.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

ŚWIADECTWO PRACY

wzór

1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - praca, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1054).