Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1037

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 maja 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 16 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych

Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198, 2203 i 2361) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. poz. 857) wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w części "II. Wykaz wzorów świadectw, dyplomów i innych druków szkolnych" w pkt 3.2. "Protokoły egzaminów":
a) poz. dotycząca wzoru nr 71 otrzymuje brzmienie:
71ART/71protokół egzaminu dyplomowego dla uczniów:

1) szkoły sztuki cyrkowej

2) szkoły policealnej i pomaturalnej bibliotekarskiej i animatorów kultury

b) po poz. dotyczącej wzoru nr 71 dodaje się poz. dotyczącą wzoru nr 71a w brzmieniu:
71aART/71aprotokół egzaminu dyplomowego dla uczniów ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia oraz szkoły muzycznej II stopnia - dla specjalności: instrumentalistyka, instrumentalisty ka jazzowa, wokalistyka, wokalistyka jazzowa
2) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) wzory nr 44-47, 50-53, 59 i 62-64 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,
b) po wzorze nr 71 dodaje się wzór nr 71a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia,
c) wzory nr 73 i 74 otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

wzór

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

wzór

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

wzór

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

wzór

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

wzór

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

wzór

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

wzór

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

wzór

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

NA PODSTAWIE EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH

wzór

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

NA PODSTAWIE EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH

wzór

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

NA PODSTAWIE EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH

wzór

DYPLOM UKOŃCZENIA SZKOŁY ARTYSTYCZNEJ

NA PODSTAWIE EGZAMINÓW EKSTERNISTYCZNYCH

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROTOKÓŁ EGZAMINU. DYPLOMOWEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO

wzór

PROTOKÓŁ EGZAMINU DYPLOMOWEGO

wzór

1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 2321).