Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.230

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 1 lutego 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 323, 816 i 1672) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie od dnia 1 stycznia 2019 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STANOWISKA SŁUŻBOWEGO Z ZASZEREGOWANIEM STANOWISK SŁUŻBOWYCH DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ORAZ STOPNI ETATOWYCH

Lp.Nazwa stanowiskaStopień etatowyGrupa uposażeniaStawka w złotych
1Komendantgenerał dywizji019030
2Zastępca Komendantagenerał brygady027530
3Dyrektor Zarządupułkownik036010
4Zastępca Dyrektora Zarządupodpułkownik045650
5Główny Księgowypodpułkownik045650
6Naczelnik Wydziałupodpułkownik054960
7Zastępca Naczelnika Wydziałupodpułkownik064780
8Radca Prawnymajor074560
9Główny Specjalistamajor074560
10Koordynatormajor074560
11Kierownik Sekcjimajor084120
12Psychologkapitan084120
13Lekarzkapitan084120
14Rzecznik prasowykapitan093860
15Kapelankapitan093860
16Audytor Wewnętrznymajor093860
17Starszy Specjalistakapitan093860
18Specjalistakapitan103540
19Ekspertstarszy chorąży113085
20Ratownik Medycznystarszy chorąży113085
21Pielęgniarka / Pielęgniarzstarszy chorąży113085
22Starszy Funkcjonariuszstarszy sierżant122920
23Funkcjonariuszstarszy sierżant132760
24Kursantszeregowy142360
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).