Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.323

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 6 lutego 2018 r.
w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ustala się stawki uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, zwanych dalej "funkcjonariuszami", według:
1) stopnia służbowego, które są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2) stanowiska służbowego z zaszeregowaniem stanowisk służbowych do poszczególnych grup uposażenia zasadniczego oraz stopni etatowych, które są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  2. 
1.  Uposażenie funkcjonariuszy według stanowiska służbowego wzrasta z tytułu wysługi lat o 2% po 2 latach służby i o 1% za każdy następny rok służby, aż do wysokości 20% po 20 latach służby, oraz o kolejne 2% za każde następne dwa lata służby do wysokości 32% po 32 latach służby - łącznie do wysokości 35% po 35 latach służby.
2.  Podstawę wzrostu uposażenia funkcjonariuszy według stanowiska służbowego z tytułu wysługi lat stanowi stawka uposażenia na poszczególnych stanowiskach służbowych.
3.  Miesięczną kwotę wzrostu uposażenia według stanowiska służbowego, o której mowa w ust. 1, zaokrągla się do pełnych 10 groszy w górę.
§  3.  Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy od dnia 1 lutego 2018 r.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STOPNIA SŁUŻBOWEGO

Lp.Stopień służbowyStawka w złotych
1Generał dywizji1900
2Generał brygady1800
3Pułkownik1650
4Podpułkownik1600
5Major1550
6Kapitan1400
7Porucznik1350
8Podporucznik1300
9Starszy chorąży1150
10Chorąży1100
11Młodszy chorąży1050
12Starszy sierżant950
13Sierżant900
14Plutonowy850
15Kapral800
16Starszy szeregowy750
17Szeregowy700

ZAŁĄCZNIK Nr  2  2  

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STANOWISKA SŁUŻBOWEGO Z ZASZEREGOWANIEM STANOWISK SŁUŻBOWYCH DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ORAZ STOPNI ETATOWYCH

Lp.Nazwa stanowiskaStopień etatowyGrupa uposażeniaStawka w złotych
1Komendantgenerał dywizji019030
2Zastępca Komendantagenerał brygady027530
3Dyrektor Zarządupułkownik036010
4Zastępca Dyrektora Zarządupodpułkownik045650
5Główny Księgowypodpułkownik045650
6Naczelnik Wydziałupodpułkownik054960
7Zastępca Naczelnika Wydziałupodpułkownik064780
8Radca Prawnymajor074560
9Główny Specjalistamajor074560
10Koordynatormajor074560
11Kierownik Sekcjimajor084120
12Psychologkapitan084120
13Lekarzkapitan084120
14Rzecznik prasowykapitan093860
15Kapelankapitan093860
16Audytor Wewnętrznymajor093860
17Starszy Specjalistakapitan093860
18Specjalistakapitan103540
19Ekspertstarszy chorąży113085
20Ratownik Medycznystarszy chorąży113085
21Pielęgniarka / Pielęgniarzstarszy chorąży113085
22Starszy Funkcjonariuszstarszy sierżant122920
23Funkcjonariuszstarszy sierżant132760
24Kursantszeregowy142360
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).
2 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.816) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 2018 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 24 sierpnia 2018 r. (Dz.U.2018.1672) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 sierpnia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 lutego 2019 r. (Dz.U.2019.230) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 7 lutego 2019 r.

Zmiana ma zastosowanie od dnia 1 stycznia 2019 r.