Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1672

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 24 sierpnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa

Na podstawie art. 163 ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018 r. poz. 138, 650, 730, 1544, 1562 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lutego 2018 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa (Dz. U. poz. 323 i 816) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, mają zastosowanie do stawek uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa od dnia 1 sierpnia 2018 r.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STAWKI UPOSAŻENIA ZASADNICZEGO WEDŁUG STANOWISKA SŁUŻBOWEGO Z ZASZEREGOWANIEM STANOWISK SŁUŻBOWYCH DO POSZCZEGÓLNYCH GRUP UPOSAŻENIA ORAZ STOPNI ETATOWYCH

Lp.Nazwa stanowiskaStopień etatowyGrupa uposażeniaStawka w złotych
1Komendantgenerał dywizji018630
2Zastępca Komendantagenerał brygady027130
3Dyrektor Zarządupułkownik035610
4Zastępca Dyrektora Zarządupodpułkownik045250
5Główny Księgowypodpułkownik045250
6Naczelnik Wydziałupodpułkownik054560
7Zastępca Naczelnika Wydziałupodpułkownik064380
8Radca Prawnymajor074160
9Główny Specjalistamajor074160
10Koordynatormajor074160
11Kierownik Sekcjimajor083720
12Psychologkapitan083720
13Lekarzkapitan083720
14Rzecznik prasowykapitan093460
15Kapelankapitan093460
16Audytor Wewnętrznymajor093460
17Starszy Specjalistakapitan093460
18Specjalistakapitan103140
19Ekspertstarszy chorąży112685
20Ratownik Medycznystarszy chorąży112685
21Pielęgniarka / Pielęgniarzstarszy chorąży112685
22Starszy Funkcjonariuszstarszy sierżant122520
23Funkcjonariuszstarszy sierżant132360
24Kursantszeregowy141960
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).