Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1470

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 27 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa

Na podstawie art. 130 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170 oraz z 2016 r. poz. 1614) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) równej 120% ceny targowiskowej ziemniaka w województwie, w którym zostały wyprodukowane te bulwy, ustalonej na podstawie ostatnich danych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, dostępnych w dniu sprzedaży tych bulw - jeżeli bulwy ziemniaka zostały wyprodukowane poza umową kontraktacji albo jeżeli umowa kontraktacji nie zawiera ceny sprzedaży tych bulw";

2) w § 5a w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) równej 120% ceny targowiskowej ziemniaka w województwie, w którym zostały wyprodukowane te bulwy, ustalonej na podstawie ostatnich danych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, dostępnych w dniu sprzedaży tych bulw - jeżeli bulwy ziemniaka zostały wyprodukowane poza umową kontraktacji albo jeżeli umowa kontraktacji nie zawiera ceny sprzedaży tych bulw";

3) w § 6 w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) równej 120% ceny targowiskowej ziemniaka w województwie, w którym zostały wyprodukowane te bulwy, ustalonej na podstawie ostatnich danych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, dostępnych w dniu zniszczenia tych bulw przez ich spalenie w spalarni odpadów lub umieszczenie na składowisku odpadów - jeżeli bulwy ziemniaka zostały wyprodukowane poza umową kontraktacji albo jeżeli umowa kontraktacji nie zawiera ceny sprzedaży tych bulw.";

4) w § 6a w ust. 3 w:
a) pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) 70% kwoty, którą wnioskodawca mógłby uzyskać ze sprzedaży bulw ziemniaka przekazanych jednostce organizacyjnej lub osobie fizycznej, o których mowa w ust. 1, po cenie targowiskowej ziemniaka w województwie, w którym zostały wyprodukowane te bulwy, ustalonej na podstawie ostatnich danych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, dostępnych w dniu przekazania tych bulw - jeżeli bulwy ziemniaka zostały wyprodukowane poza umową kontraktacji albo jeżeli umowa kontraktacji nie zawiera ceny sprzedaży tych bulw;",

b) pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) 50% ceny targowiskowej ziemniaka w województwie, w którym zostały wyprodukowane te bulwy, ustalonej na podstawie ostatnich danych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, dostępnych w dniu przekazania tych bulw - jeżeli bulwy ziemniaka zostały wyprodukowane poza umową kontraktacji albo jeżeli umowa kontraktacji nie zawiera ceny sprzedaży tych bulw.";

5) w § 6b w ust. 3 w:
a) pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) targowiskowej ziemniaka w województwie, w którym zostały wyprodukowane te bulwy, ustalonej na podstawie ostatnich danych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, dostępnych w dniu sprzedaży tych bulw - jeżeli bulwy ziemniaka zostały wyprodukowane poza umową kontraktacji albo jeżeli umowa kontraktacji nie zawiera ceny sprzedaży tych bulw",

b) pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) targowiskowej ziemniaka w województwie, w którym zostały wyprodukowane te bulwy, ustalonej na podstawie ostatnich danych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, dostępnych w dniu sprzedaży tych bulw - jeżeli bulwy ziemniaka zostały wyprodukowane poza umową kontraktacji albo jeżeli umowa kontraktacji nie zawiera ceny sprzedaży tych bulw";

6) w § 6c w ust. 3 w:
a) pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) 70% kwoty, którą wnioskodawca mógłby uzyskać ze sprzedaży unieszkodliwionych bulw ziemniaka po cenie targowiskowej ziemniaka w województwie, w którym zostały wyprodukowane te bulwy, ustalonej na podstawie ostatnich danych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, dostępnych w dniu unieszkodliwienia tych bulw - jeżeli bulwy ziemniaka zostały wyprodukowane poza umową kontraktacji albo jeżeli umowa kontraktacji nie zawiera ceny sprzedaży tych bulw;",

b) pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) 50% ceny targowiskowej ziemniaka w województwie, w którym zostały wyprodukowane te bulwy, ustalonej na podstawie ostatnich danych uzyskanych w badaniach statystycznych statystyki publicznej, dostępnych w dniu unieszkodliwienia tych bulw - jeżeli bulwy ziemniaka zostały wyprodukowane poza umową kontraktacji albo jeżeli umowa kontraktacji nie zawiera ceny sprzedaży tych bulw.";

7) w § 8:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza corocznie do dnia 30 września, w dzienniku urzędowym tego ministra, listy, o których mowa w ust. 3, na rok następny oraz zamieszcza je na stronie internetowej administrowanej przez urząd obsługujący tego ministra.",

b) ust. 6 i 7 otrzymują brzmienie:

"6. Wniosek o udzielenie dotacji składa się do ministra właściwego do spraw rolnictwa w terminie do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym udziela się dotacji, zgodnie ze wzorem nr 10 określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa corocznie, do dnia 30 kwietnia, wydaje decyzje w sprawie udzielenia dotacji, z tym że w przypadku gdy organizacja badawcza złożyła więcej niż jeden wniosek o udzielenie dotacji, wydaje jedną decyzję.";

8) w załączniku nr 2 do rozporządzenia:
a) wzór nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego rozporządzenia,
b) wzór nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego rozporządzenia;
9) załącznik nr 8 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji, o których mowa w § 5-6c rozporządzenia zmienianego w § 1, złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  3.  W 2017 r. listy, o których mowa w § 8 ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, ogłasza się w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 4 rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  4. 
1.  Do rozpatrzenia wniosków o udzielenie dotacji, o których mowa w § 9 rozporządzenia zmienianego w § 1, złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.  W 2017 r. w odniesieniu do zadań określonych w lp. 3, 6, 10, 56, 70, 79-81, 84, 89 i 95 w tabeli w załączniku nr 8 do rozporządzenia zmienianego w § 1:
1) wniosek o udzielenie dotacji, o których mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia zmienianego w § 1, składa się w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia;
2) do rozpatrzenia wniosków stosuje się przepisy dotychczasowe.
3.  W przypadku wniosków, o których mowa w ust. 1 i 2, wypłaty, o której mowa w § 9 ust. 7 pkt 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, dokonuje się w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
§  5.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 8 i 9, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

.........................................

(pieczęć*) albo nazwa i adres

wnioskodawcy)

Załącznik nr ... do wniosku z dnia ...............................

WSTĘPNA KALKULACJA KOSZTÓW

kwalifikujących się do objęcia dotacją, planowanych na ...... r.

na realizację badania podstawowego na rzecz postępu biologicznego w produkcji zwierzęcej/postępu biologicznego

w produkcji roślinnej/rolnictwa ekologicznego**) pod tytułem:

.....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

na podstawie § ..... ust. ..... pkt ..... oraz lp. ..... załącznika nr ...../ nr zadania ..... w załączniku nr 8**) do

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji

przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z późn.

zm.).

Lp.

Rodzaj kosztów

Planowana kwota kosztów

kwalifikujących się do objęcia dotacją

ogółem (w złotych)

Planowany udział ministra

właściwego do spraw

rolnictwa w kosztach

kwalifikujących się do

objęcia dotacją z kol. 3

(w złotych)

1

2

3

4

1

Wynagrodzenia

2

Pochodne od wynagrodzeń

3

Materiały i wyposażenie

4

Podróże służbowe

5

Usługi

6

Amortyzacja

7

Pozostałe koszty

8

Narzut kosztów ogólnych (do 15%)

RAZEM

.................................................................

(pieczęć*) i podpis(pieczęć*) i podpis

głównego księgowego**))wnioskodawcy)

___________________________________

*) W przypadku formy papierowej.

**) Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

.......................................

(pieczęć*) albo nazwa i adres

wnioskodawcy)

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

ROZLICZENIE DOTACJI

na pokrycie kosztów wykonania badania podstawowego na rzecz postępu biologicznego w produkcji

zwierzęcej, postępu biologicznego w produkcji roślinnej, rolnictwa ekologicznego**) pod tytułem:

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

zrealizowanego na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr .................. z dnia ............. wydanej

na podstawie § .... ust .... pkt .... oraz lp. ... załącznika nr ...../ nr zadania ... w załączniku nr 8**) do

rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie stawek dotacji

przedmiotowych dla różnych podmiotów wykonujących zadania na rzecz rolnictwa (Dz. U. poz. 1170, z późn.

zm.).

Lp.

Wyszczególnienie***)

(nazwa i data dowodu

księgowego lub

zestawienie określonych

dowodów księgowych

w ramach każdego

z wyszczególnionych

rodzajów kosztów)

Numer ewidencyjny

dowodu w księgach

rachunkowych lub

numery ewidencyjne

poszczególnych

dowodów księgowych

uwzględnionych

w zestawieniu

Kwota kosztów

kwalifikujących się do

objęcia dotacją według

dowodu księgowego

lub zestawienia

dowodów księgowych

(w złotych)

Udział finansowy

ministra właściwego do

spraw rolnictwa

w kosztach

kwalifikujących się do

objęcia dotacją z kol. 4

(w złotych)

1

2

3

4

5

RAZEM

....................................................................

(pieczęć*) i podpis(pieczęć*) i podpis

głównego księgowego**))wnioskodawcy)

Otrzymuje:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii**)

Departament Hodowli i Ochrony Roślin**)

*) W przypadku formy papierowej.

**) Niepotrzebne skreślić.

***) W przypadku podawania dowodów księgowych należy podać numer dowodu i datę jego wystawienia, a w przypadku zestawień

dowodów księgowych należy podać miesiąc i rok, którego dotyczą; należy wskazać, czego dotyczy dowód księgowy lub zestawienie

dowodów księgowych (np. papier maszynowy).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

STAWKI DOTACJI NA POKRYCIE KOSZTÓW BADAŃ PODSTAWOWYCH NA RZECZ POSTĘPU BIOLOGICZNEGO W PRODUKCJI ROŚLINNEJ

Lp.Nr

zadania

ZadanieStawka

(w złotych)

1234
12Wykorzystanie markerów molekularnych i fenotypowych do identyfikacji genów odporności pszenicy na łamliwość źdźbła powodowaną przez Oculimacula yallundae i Oculimacula acuformis108 000
23Badania nad wpływem translokacji 1B/1R na efektywność uzyskiwania linii DH pszenicy oraz ich wartość technologiczną179 100
34Mapowanie asocjacyjne genów odporności na rdzę brunatną (Puccinia triticina) i septoriozę paskowaną liści (Septoria tritici) w pszenicy147 600
45Identyfikacja zmienności genetycznej pszenicy korelującej z potencjałem plonotwórczym i wybranymi cechami systemu korzeniowego135 000
56Poszukiwanie oraz wykorzystanie markerów fenotypowych, metabolicznych i molekularnych do badania typów odporności na fuzariozę kłosów u form pszenicy o zróżnicowanej podatności397 800
68Tolerancja na stresy abiotyczne - genotypowanie pszenicy w oparciu o strategię genów kandydujących135 000
79Efektywność piramidowania genów odporności na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis f. sp. tritici) i rdzę brunatną (Puccinia triticina) w pszenicy ozimej139 500
810Toksyny białkowe Parastagonospora nodorum i ich związek z patogenicznością oraz odpornością pszenżyta i pszenicy na septoriozę liści i plew197 100
911Określenie czynników decydujących o zimowaniu pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego w warunkach polskich135 000
1012Analiza zmienności somaklonalnej indukowanej w kulturach in vitro u roślin zbożowych72 000
1113Opracowanie i wykorzystanie metod biotechnologicznych do skrócenia cyklu hodowlanego pszenżyta oraz do poprawy efektywności selekcji - miejscowo-specyficzna mutageneza z wykorzystaniem miejscowo-specyficznych nukleaz157 800
1214Badanie typów odporności pszenżyta ozimego na fuzariozę kłosów za pomocą markerów fenotypowych i metabolicznych166 500
1315Poszukiwanie markerów molekularnych genów utrzymania sterylności pyłku u pszenżyta z cms Tt139 500
1417Wytwarzanie nowych źródeł genetycznych pszenżyta w oparciu o krzyżowanie oddalone72 000
1519Badania nad zwiększeniem odporności żyta na sporysz i na fuzariozę kłosów przez poznanie interakcji pasożyt - żywiciel - środowisko z wykorzystaniem genetycznych źródeł odporności na Claviceps purpurea i grzyby rodzaju Fusarium93 400
1620Poszukiwanie wspólnych mechanizmów dziedziczenia płodności roślin z cytoplazmą CMS-C oraz z cytoplazmą CMS-Pampa171 000
1721Poszukiwanie markerów molekularnych genów przywracania płodności pyłku u żyta (Secale cereale L.) z CMS-Pampa139 500
1822Poszukiwanie źródeł genetycznej odporności na mączniaka i rdzę w kolekcji linii, rodów i odmian żyta90 000
1923Analiza zmienności epigenetycznej indukowanej stresem suszy oraz ocena jej stabilności transgeneracyjnej w aspekcie tolerancji jęczmienia na stres niedoboru wody139 500
2024Badania nad wpływem brasinosteroidów na tolerancję roślin jęczmienia na stres niedoboru wody84 600
2125Molekularne podstawy zjawiska albinizmu w kulturach izolowanych mikrospor jęczmienia192 500
2226Identyfikacja czynników determinujących odporność jęczmienia ozimego (Hordeum vulgare L.) na suszę i mróz113 400
2327Współdziałanie odporności na mączniaka (Blumeria graminis f.sp. hordei) warunkowanej genem mlo z wartością cech gospodarczych jęczmienia ozimego126 000
2428Badania zdrowotności owsa (Avena sativa L.) z uwzględnieniem biologii i szkodliwości wybranych patogenów dla tego zboża81 000
2529Poszukiwanie źródeł odporności owsa (Avena sativa L.) na nowy patogeniczny i mykotoksynotwórczy gatunek - Fusarium langsethiae34 200
2630Mapowanie sprzężeniowe i asocjacyjne owsa zwyczajnego180 000
2731Piramidyzacja genów odporności na rdzę koronową w genomie owsa oraz identyfikacja i lokalizacja markerów DNA dla tych genów72 000
2832Badanie składników determinujących wartość odżywczą i funkcjonalną owsa oraz ich relacji w ziarnie obłuszczonym i oplewionym87 300
2933Poszukiwanie form kukurydzy o wysokiej odporności na fuzariozę kolb i zgorzel podstawy łodygi powodowane przez grzyby z rodzaju Fusarium spp.117 000
3034Określenie zróżnicowania genetycznego linii wsobnych kukurydzy za pomocą markerów molekularnych76 500
3135Identyfikacja genów związanych z ekspresją zimotrwałości i tolerancji suszy u form introgresywnych Lolium multiflorum/Festuca arundinacea135 000
3236Gromadzenie i ocena kolekcji ekotypów traw wieloletnich z uwzględnieniem cech warunkujących ich wykorzystanie na cele alternatywne144 000
3338Badanie cech warunkujących zawiązywanie nasion, ich jakość oraz plon w wybranych gatunkach traw wieloletnich135 900
3439Cecha wczesności kwitnienia u łubinu białego i łubinu żółtego - podstawy genetyczne i molekularne117 000
3540Identyfikacja rejonów w genomie grochu, warunkujących wybrane parametry sprawności fizjologicznej, jako istotnego elementu odporności na stresy abiotyczne144 000
3641Identyfikacja i sposób dziedziczenia genów warunkujących odporność na choroby grzybowe i niską zawartość alkaloidów w doskonaleniu wartości użytkowej łubinów, ze szczególnym uwzględnieniem łubinu żółtego164 700
3742Analiza zmienności genetycznej i piramidyzacja genów warunkujących cechy użytkowe łubinu białego67 500
3843Analiza bioróżnorodności zasobów genowych soi przydatnej do hodowli w warunkach klimatycznych Polski i opracowanie metodyki krzyżowania międzygatunkowego Glycine max x Glycine soja72 000
3944Identyfikacja i zastosowanie fenotypowych i molekularnych markerów tolerancji na stres suszy u buraka cukrowego160 500
4045Opracowanie metod globalnej analizy polimorfizmów w genomie buraka cukrowego207 000
4146Badania nad mechanizmami warunkującymi proces embriogenezy gametycznej u buraka cukrowego126 000
4248Badanie genomu rzepaku ozimego przy wykorzystaniu markerów molekularnych297 000
4349Badanie bioróżnorodności gatunków z plemienia Brassiceae w celu otrzymania form rzepaku ulepszonych pod względem odporności na patogeny99 000
4450Zastosowanie konwencjonalnych i molekularnych narzędzi fitopatologicznych w poszukiwaniu źródeł odporności na kiłę kapusty oraz charakterystyka aktualnej populacji patogenu w Polsce193 500
4551Wprowadzanie nowych alleli z pul genowych różnych gatunków z rodzaju Brassica do bazy genowej rzepaku ozimego117 000
4653Wykorzystanie nowej puli genowej dla uzyskania form rzepaku ozimego o zmienionych cechach jakościowych225 000
4754Introdukcja genów odporności na choroby i owady oraz męskiej sterylności z pokrewnych gatunków rodzaju Brassica do rzepaku (Brassica napus L.)144 000
4855Opracowanie modeli kalibracyjnych dla spektrometru NIRS o zakresie widma 400-2500 nm dla oznaczania glukozynolanów, białka, NDF, ADF oraz steroli i badania zmienności tych związków w roślinach oleistych130 500
4956Badania ekspresji i genetyczna charakterystyka odporności na bakterie Dickeya solani w wyróżnionych źródłach odporności w ziemniaku301 500
5057Badania nad opracowaniem metod selektywnej izolacji oraz czułej identyfikacji bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus w trudnych diagnostycznie próbach środowiskowych360 000
5158Opracowanie czułych metod wykrywania najważniejszych wirusów ziemniaka321 300
5259Badania tolerancji odmian ziemniaka na stresy abiotyczne w świetle postępujących zmian klimatycznych180 000
5360Wyróżnianie form ziemniaka o złożonej odporności na mątwiki atakujące ziemniak przy wykorzystaniu metod konwencjonalnych i molekularnych. Charakterystyka nowego źródła odporności na Globodera pallida znalezionego w Solarium gourlayi138 600
5461Wyróżnianie i charakterystyka tetraploidalnych form ziemniaka odpornych na wirusy M i S ziemniaka z wykorzystaniem selekcji metodami konwencjonalnymi i markerami molekularnymi128 700
5562Analiza interakcji genotypowo-środowiskowej w odniesieniu do wybranych cech użytkowych ziemniaka jadalnego w różnych systemach uprawy154 800
5663Eliminacja patogenów niekwarantannowych (bakterie endogenne i wirusy) oraz kontrola zdrowotności roślin ziemniaka w banku in vitro108 000
5764Wykorzystanie metod biotechnologicznych do poszerzenia zmienności genetycznej warzyw kapustnych198 000
5866Badania nad opracowaniem molekularnej metody identyfikacji genów warunkujących ważne cechy użytkowe pomidora189 000
5967Otrzymanie nowej zmienności genetycznej warzyw kapustowatych przy wykorzystaniu krzyżowań oddalonych w rodzaju Brassica180 000
6068Analiza czynników genetycznych związanych z przywracaniem płodności roślin buraka ćwikłowego99 000
6169Opracowanie i wykorzystanie wysoko wydajnych technik selekcji genomowej w doskonaleniu warzyw198 000
6270Indukowanie zmienności genetycznej jabłoni na drodze poliploidyzacji in vitro oraz ocena fenotypowa i genetyczna uzyskanych poliploidów w odniesieniu do diploidalnych form wyjściowych92 500
6371Analiza genetyczna i molekularna wybranych genotypów jabłoni (Malus domestica) dla skrócenia okresu juwenilnego i poprawy jakości owoców243 000
6472Ocena potencjału genetycznego wybranych genotypów borówki wysokiej (Vaccinium corymbosum L.) w oparciu o czynnikowy układ krzyżowań157 500
6573Poszukiwanie regionów DNA sprzężonych z tolerancją wegetatywnych podkładek jabłoni na niskie temperatury poprzez analizę transkryptomu i ocenę stopnia polimorfizmu genów kandydujących171 000
6674Badania nad saturacją mapy genetycznej Elsanta x Senga Sengana pod kątem lokalizacji genów sprzężonych z ważnymi cechami użytkowymi truskawki (Fragaria x ananassa)171 000
6775Badania nad możliwością poszerzenia zmienności genetycznej maliny właściwej (Rubus idaeus) pod względem różnej pory dojrzewania i jakości owoców157 500
6876Badania nad możliwością zwiększenia zawartości składników bioaktywnych w owocach truskawki na drodze hybrydyzacji wewnątrz- i międzygatunkowej w obrębie rodzaju Fragaria171 000
6977Hybrydyzacja oddalona gatunków Prunus cerasifera (ałycza), Prunus armeniaca (morela), Prunus salicina (śliwa japońska), Prunus domestica (śliwa domowa) w celu zwiększenia bioróżnorodności genetycznej w obrębie rodzaju Prunus171 000
7078Charakterystyka markerów molekularnych, sprzężonych z odpornością na wielkopąkowca porzeczkowego (Cecidophyopsis ribis)128 300
7179Analiza czynników warunkujących organogenezę agrestu (Ribes grossularia L.) w kulturach in vitro i in vivo oraz ocena genetyczna i fenotypowa otrzymanego materiału117 000
7280Alternatywne czynniki redukujące zjawisko albinizmu roślin regenerowanych z androgenicznych kultur pszenicy i pszenżyta168 800
7381Opracowanie i wykorzystanie metod biotechnologicznych skracających cykl hodowlany i zwiększających efektywność selekcji genotypów ozimej pszenicy i ozimego pszenżyta o podwyższonej odporności i tolerancji na septoriozę liści i plew [czynnik sprawczy: Parastagonospora nodorum (Berk.), (Quaedvlieg, Verkley & Crous.)].202 500
7482Identyfikacja regionów genomu oraz markerów DNA związanych z heterozją w heksaploidalnym pszenżycie ozimym144 900
7583Genetyczne podłoże męskiej sterylności pszenżyta z różnymi cytoplazmami oraz możliwość wykorzystania badanych cytoplazm do tworzenia systemów CMS u pszenicy180 000
7684Identyfikacja czynników determinujących efektywność otrzymywania podwojonych haploidów żyta (Secale cereale L.) metodami androgenezy i krzyżowań oddalonych158 400
7785Badanie reakcji mikrospor żyta na stres i warunki kultury in vitro135 000
7886Haploidyzacja żyta - diagnostyka molekularna oraz wpływ nanomolekuł na wspomaganie indukcji i regeneracji roślin w warunkach in vitro81 000
7987Badania wewnętrznej struktury genetycznej odmian żyta oraz dziedzicznego podłoża efektu heterozji180 000
8088Efekty plejotropowe genów Ppd-H1 i Ppd-H2 a podatność roślin jęczmienia jarego na fuzariozę kłosów i akumulację mikotoksyn171 000
8189Molekularna charakterystyka wpływu elementów mobilnych na zmienność genetyczną w zbożowych kulturach in vitro81 000
8291Identyfikacja i lokalizacja markerów DNA dla wybranych genów odporności na mączniaka prawdziwego w owsie zwyczajnym oraz piramidyzacja efektywnych genów odporności w genomie owsa81 000
8392Fusarium temperatum - znaczenie i szkodliwość w uprawie kukurydzy, poszukiwanie i charakterystyka źródeł odporności216 000
8493Fenotypowanie i genotypowanie łubinu wąskolistnego pod względem wybranych cech morfologicznych, plonotwórczych i parametrów technologicznych nasion66 700
8594Badanie czynników determinujących niską strawność białka śruty uzyskanej z nasion rzepaku ozimego132 900
8695Badania nad regulatorową funkcją cząsteczek miRNA w przebiegu infekcji wirusem ziemniaka PVY150 000
8796Badania cytologicznych i biochemicznych mechanizmów odporności roślin w patosystemach pomidor - Phytophtora infestans oraz ogórek - Pseudoperonospora cubensis124 300
8897Identyfikacja genów odpowiedzialnych za przywracanie płodności i samozgodność u wybranych roślin warzywnych135 000
8998Analiza wpływu hipoksji na zwiększenie tolerancji na stresy u pomidora (Lycopersicon esculentum L.) i ogórka (Cucumis sativus

L.)

199 800
9099Badanie molekularnego mechanizmu odporności na kiłę kapusty (Plasmodiochora brassicae) u roślin z rodzaju Brassica162 000
91100Doskonalenie ogórka (Cucumis sativus L.) pod względem odporności na kanciastą plamistość156 200
92101Transfer cytoplazmatycznej męskiej sterylności poprzez somatyczną hybrydyzację u marchwi126 000
93102Opracowanie genetycznych, fizjologicznych i biochemicznych podstaw tolerancji ogórka na stres niedoboru wody144 000
94103Fizjologiczne i genetyczne markery odporności pszenicy jarej na suszę w aspekcie interakcji zachodzących w ryzosferze144 700
95104Analiza genetycznych i biochemicznych podstaw tolerancji cebuli (Allium cepa L.) na stres niedoboru wody171 000
96105Identyfikacja układów allelicznych genów fotoneutralności i wczesności oraz opracowanie metodyki otrzymywania roślin homozygotycznych u soi253 800
97106Wpływ stresu niedoboru wody na rozwój i architekturę systemu korzeniowego u jęczmienia (Hordeum vulgare L.)278 600
98107Występowanie dotychczas niemonitorowanych wirusów (HpLV, ArMV) i wiroidów (HpSVd, AFCVd, CBCVd) na plantacjach produkcyjnych chmielu w Polsce298 800
99108Badania nad gametyczną embriogenezą u Lupinus angustifolius L. - indukcja haploidów i analiza genetycznego podłoża tego procesu120 000
100109Selekcja genomowa pszenicy ozimej337 500
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działami administracji rządowej - rolnictwo i rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 i 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).