Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1812

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 21 września 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 136c ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, 1515, 1532, 1544, 1552 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1783 oraz z 2018 r. poz. 1587) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2:
a) po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

"17a) da - współczynnik prognozowanej stopy wzrostu liczby świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w wysokości nieujętej we współczynniku, o którym mowa w pkt 17, finansowanych w ramach ryczałtu, na okres planowania, określony w planie zakupu;",

b) pkt 21 otrzymuje brzmienie:

"21) Kl,s,i+1 - współczynnik korygujący, odpowiadający świadczeniu 5, dla świadczeniodawcy l, określony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, obowiązujący w okresie planowania; jeżeli wartość współczynnika uległa zmianie w trakcie okresu planowania, do wyliczeń przyjmuje się średnią wartość ważoną długością okresu obowiązywania wartości w ramach okresu planowania;",

c) po pkt 24 dodaje się pkt 24a w brzmieniu:

"24a) Ll,a - liczbę jednostek sprawozdawczych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, udzielonych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych, przez świadczeniodawcę l, w okresie obliczeniowym, w zakresie dotyczącym świadczeń opieki zdrowotnej, które będą finansowane w ramach ryczałtu w okresie planowania;",

d) pkt 38 otrzymuje brzmienie:

"38) Ts,i+1 - wartość względną odpowiadającą danemu świadczeniu s, wyrażoną w punktach, obowiązującą, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy, w okresie planowania, natomiast jeżeli danemu świadczeniu s nie można przyporządkować dokładnej wartości względnej, przyjmuje się wartość względną dla świadczenia s najbardziej zbliżonego pod względem medycznym; jeżeli wartość ta uległa zmianie w trakcie okresu planowania, do wyliczeń przyjmuje się średnią wartość ważoną długością okresu obowiązywania wartości w ramach okresu planowania;";

2) w § 3 w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:

12)

3) w załączniku do rozporządzenia w tabeli nr 2 "Wartości współczynników korygujących ql,j":
a) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:
42)wzrost liczby jednostek sprawozdawczych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, przy uwzględnieniu długości porównywanych okresów, o co najmniej:
a)5% albo0,01
b)10%, albo0,0125
c)20%0,015
52)spadek liczby jednostek sprawozdawczych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, przy uwzględnieniu długości porównywanych okresów, o co najmniej:
5% albo-0,01
10%, albo-0,0125
20%-0,015
b) dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
83)skrócenie średniego czasu oczekiwania do każdej poradni udzielającej świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej finansowanych w ramach ryczałtu albo wzrost liczby osób skreślonych z listy oczekujących z powodu udzielenia świadczenia w każdej poradni udzielającej świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej finansowanych w ramach ryczałtu, na koniec okresu obliczeniowego, w porównaniu do stanu na koniec okresu porównawczego, o co najmniej:
10% - w przypadku świadczeniodawcy, który spełnia wymagania, o których mowa w pkt 4 lit. b, albo0,0025
20% - w przypadku świadczeniodawcy, który spełnia wymagania, o których mowa w pkt 4 lit. c0,005
c) w objaśnieniach zamieszczonych pod tabelą nr 2:
odnośnik nr 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Obliczona z uwzględnieniem wartości względnych odpowiadających tym świadczeniom, wyrażonych w punktach, obowiązujących, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy, w okresie obliczeniowym.",

dodaje się odnośnik nr 3 w brzmieniu:

"3) Dotyczy danych dotyczących list oczekujących na udzielenie świadczenia dla grupy osób z kategorią medyczną "przypadek stabilny", gromadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy. Przy obliczaniu współczynnika wzrostu liczby osób skreślonych z listy oczekujących z powodu udzielenia świadczenia uwzględnia się dane narastająco od początku danego okresu oraz uwzględniając długość porównywanych okresów.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. c tiret pierwsze, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95).