Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1783

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Na podstawie art. 136c ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa sposób ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 95l ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zwanego dalej "systemem zabezpieczenia".
2.  Wartości współczynników korygujących, o których mowa w § 2 pkt 13 i 32, są określone w załączniku do rozporządzenia.
§  2.  Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1) dokumenty rozliczeniowe - dokumenty rozliczeniowe, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy;
2) Fundusz - Narodowy Fundusz Zdrowia;
3) jednostka sprawozdawcza - miarę przyjętą do określenia wartości względnej świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach ryczałtu systemu zabezpieczenia, którą jest punkt;
4) okres planowania (i+1) - okres rozliczeniowy, dla którego ustala się kwotę ryczałtu systemu zabezpieczenia, w danym oddziale wojewódzkim Funduszu;
5) okres obliczeniowy (i) - okres rozliczeniowy poprzedzający okres planowania, w danym oddziale wojewódzkim Funduszu;
6) okres porównawczy (i-1) - okres rozliczeniowy poprzedzający okres obliczeniowy, w danym oddziale wojewódzkim Funduszu;
7) plan zakupu - plan zakupu świadczeń opieki zdrowotnej, o którym mowa w art. 131b ust. 1 ustawy;
8) ryczałt - ryczałt systemu zabezpieczenia;
9) ustawa - ustawę z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
10) Al - podstawową liczbę jednostek sprawozdawczych obliczaną dla świadczeniodawcy l, na okres planowania, na podstawie wzoru określonego w § 3 ust. 1 pkt 3, z zaokrągleniem do najbliższej liczby całkowitej;
11) B-l - liczbę jednostek sprawozdawczych wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych, przez świadczeniodawcę l, w okresie obliczeniowym, w zakresie dotyczącym świadczeń opieki zdrowotnej, które były finansowane w ramach ryczałtu w okresie obliczeniowym i jednocześnie nie będą finansowane w ramach ryczałtu w okresie planowania, u świadczeniodawcy l, w związku ze zmianą kwalifikacji świadczeniodawcy wskazaną w art. 95n ust. 14 ustawy lub zmianą przepisów wydanych na podstawie art. 136c ust. 6 pkt 2 ustawy;
12) B+l - liczbę jednostek sprawozdawczych wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych, przez świadczeniodawcę l, w okresie obliczeniowym, w zakresie dotyczącym świadczeń opieki zdrowotnej, które nie były finansowane w ramach ryczałtu w okresie obliczeniowym i jednocześnie będą finansowane w ramach ryczałtu w okresie planowania, u świadczeniodawcy l, w związku ze zmianą przepisów wydanych na podstawie art. 136c ust. 6 pkt 2 ustawy;
13) al, bl - współczynniki korygujące, obliczane dla świadczeniodawcy l, na podstawie tabeli nr 1 określonej w załączniku do rozporządzenia;
14) Ci+l - prognozowaną cenę jednostki sprawozdawczej na okres planowania określoną w planie zakupu;
15) C0 - cenę jednostki sprawozdawczej w pierwszym okresie rozliczeniowym systemu zabezpieczenia określoną w planie zakupu;
16) Dl - dodatkową korektę wysokości ryczałtu, dla świadczeniodawcy l, na okres planowania, wynikającą z art. 136c ust. 4 ustawy, polegającą na zwiększeniu (wartość dodatnia) lub zmniejszeniu (wartość ujemna) liczby jednostek sprawozdawczych;
17) d - współczynnik prognozowanej stopy wzrostu liczby świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach ryczałtu, na okres planowania, określony w planie zakupu;
17a) 2  da - współczynnik prognozowanej stopy wzrostu liczby świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, w wysokości nieujętej we współczynniku, o którym mowa w pkt 17, finansowanych w ramach ryczałtu, na okres planowania, określony w planie zakupu;
18) Il - skorygowany współczynnik zmiany liczby jednostek sprawozdawczych, obliczany dla świadczeniodawcy l, na podstawie wzoru określonego w § 3 ust. 1 pkt 11;
19) Jli+1 - skorygowaną liczbę jednostek sprawozdawczych, obliczaną dla świadczeniodawcy l, na okres planowania, na podstawie wzoru określonego w § 3 ust. 1 pkt 2, z zaokrągleniem do najbliższej liczby całkowitej;
20) Jl,i - skorygowaną liczbę jednostek sprawozdawczych, która była obliczona dla świadczeniodawcy l, na okres obliczeniowy, na podstawie wzoru określonego w § 3 ust. 1 pkt 2;
21) 3  Kl,s,i+1 - współczynnik korygujący, odpowiadający świadczeniu 5, dla świadczeniodawcy l, określony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, obowiązujący w okresie planowania; jeżeli wartość współczynnika uległa zmianie w trakcie okresu planowania, do wyliczeń przyjmuje się średnią wartość ważoną długością okresu obowiązywania wartości w ramach okresu planowania;
22) Kl,s,i - współczynnik korygujący, odpowiadający świadczeniu s, dla świadczeniodawcy l, określony zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, obowiązujący w okresie obliczeniowym;
23) k - współczynnik proporcjonalności czasowej stanowiący iloraz długości okresu planowania oraz długości okresu obliczeniowego;
24) Ll - liczbę jednostek sprawozdawczych wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych, przez świadczeniodawcę l, w okresie obliczeniowym, w zakresie dotyczącym świadczeń opieki zdrowotnej, które będą finansowane w ramach ryczałtu w okresie planowania;
24a) 4  Ll,a - liczbę jednostek sprawozdawczych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, udzielonych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych, przez świadczeniodawcę l, w okresie obliczeniowym, w zakresie dotyczącym świadczeń opieki zdrowotnej, które będą finansowane w ramach ryczałtu w okresie planowania;
25) l - l-tego świadczeniodawcę w danym oddziale wojewódzkim Funduszu (l=1, ..., n), gdzie n jest liczbą świadczeniodawców w danym oddziale wojewódzkim Funduszu;
26) ΔLl - współczynnik zmiany liczby jednostek sprawozdawczych, obliczany dla świadczeniodawcy l, na podstawie wzoru określonego w § 3 ust. 1 pkt 4, z dokładnością do czterech znaków po przecinku;
27) Nl - ponadplanową liczbę jednostek sprawozdawczych, obliczaną dla świadczeniodawcy l, jeżeli ΔLl > 1, na podstawie wzoru określonego w § 3 ust. 1 pkt 7, z zaokrągleniem do najbliższej liczby całkowitej, natomiast jeżeli dla świadczeniodawcy l zachodzi ΔLl ≤ 1, to przyjmuje się Nl=0;
28) N+l i N-l - wartości obliczane dla świadczeniodawcy l, na podstawie wzorów określonych w § 3 ust. 1 pkt 9 albo 10, z dokładnością do czterech znaków po przecinku, z zastrzeżeniem, że nie są obliczane, jeżeli ΔLl przyjmuje wartość <0,98-1,0>;
29) ΔN - współczynnik obliczany w danym oddziale wojewódzkim Funduszu, na podstawie wzoru określonego w § 3 ust. 1 pkt 8, z dokładnością do czterech znaków po przecinku, jeżeli dla przynajmniej jednego świadczeniodawcy l zachodzi ΔLl < 0,98 oraz dla przynajmniej jednego świadczeniodawcy l zachodzi ΔLl > 1; w przeciwnym przypadku przyjmuje się, że ΔNl =0;
30) Pl - liczbę jednostek sprawozdawczych, obliczaną dla świadczeniodawcy l, na podstawie wzoru określonego w § 3 ust. 1 pkt 5;
31) Ql - współczynnik korygujący (jakościowy), obliczany dla świadczeniodawcy l, na podstawie wzoru określonego w § 3 ust. 1 pkt 13;
32) ql,j - jeden ze współczynników korygujących związany z jakością procesu udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, wyznaczany dla świadczeniodawcy l, na okres planowania, zgodnie z tabelą nr 2 określoną w załączniku do rozporządzenia, gdzie j oznacza j-ty wskaźnik q (j=1, ...,7);
33) Rl,i+1 - wartość ryczałtu dla świadczeniodawcy l, na okres planowania, obliczaną na podstawie wzoru określonego w § 3 ust. 1 pkt 1 albo ust. 2, z zaokrągleniem do najbliższej liczby całkowitej;
34) Rl,i - wartość ryczałtu dla świadczeniodawcy l, na okres obliczeniowy;
35) Rl,0 - wartość ryczałtu dla świadczeniodawcy l, na pierwszy okres rozliczeniowy systemu zabezpieczenia, obliczoną na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844);
36) s - s-te świadczenie, ze zbioru świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych w ramach ryczałtu od 1 do m (s=1, ..., m);
37) Sl,s - liczbę świadczeń s, wykonanych i sprawozdanych w dokumentach rozliczeniowych, przez świadczeniodawcę l, w okresie obliczeniowym, w zakresie dotyczącym świadczeń opieki zdrowotnej, które będą finansowane w ramach ryczałtu w okresie planowania;
38) 5  Ts,i+1 - wartość względną odpowiadającą danemu świadczeniu s, wyrażoną w punktach, obowiązującą, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy, w okresie planowania, natomiast jeżeli danemu świadczeniu s nie można przyporządkować dokładnej wartości względnej, przyjmuje się wartość względną dla świadczenia s najbardziej zbliżonego pod względem medycznym; jeżeli wartość ta uległa zmianie w trakcie okresu planowania, do wyliczeń przyjmuje się średnią wartość ważoną długością okresu obowiązywania wartości w ramach okresu planowania;
39) Ts,i - wartość względną odpowiadającą danemu świadczeniu s, wyrażoną w punktach, obowiązującą, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy, w okresie obliczeniowym, natomiast jeżeli danemu świadczeniu s nie można przyporządkować dokładnej wartości względnej, przyjmuje się wartość względną dla świadczenia s najbardziej zbliżonego pod względem medycznym;
40) ΔTl - współczynnik zmian wartości względnych świadczeń s, obliczany dla świadczeniodawcy l, na podstawie wzoru określonego w § 3 ust. 1 pkt 6, z dokładnością do czterech znaków po przecinku;
41) Ul - dodatkową liczbę jednostek sprawozdawczych, obliczaną dla świadczeniodawcy l, na podstawie wzoru określonego w § 3 ust. 1 pkt 12, z zaokrągleniem do najbliższej liczby całkowitej.
§  3. 
1.  Wartość ryczałtu dla świadczeniodawcy l, na okres planowania, ustala się na podstawie następujących wzorów:
1) Rl,i+1 = Jl,i+1 × Ci+1 × Ql;
2) Jl,i+1 = k × (Al + Nl + Ul);
3)
4) ΔLl = Ll/Pl, z zastrzeżeniem, że jeżeli Pl = 0, to ΔLl = 1;
5)
6)
7)
8) ;
9)
10)
11)
12) 6  
13) z zastrzeżeniem, że wartość nie może być większa niż 1,05.
2.  Do czasu otrzymania przez dany oddział wojewódzki Funduszu danych co do liczb Ll wartość ryczałtu dla świadczeniodawcy l, na okres planowania, ustala się na podstawie następującego wzoru:

Rl,i+1 = Rl,i × k.

§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 7  

Tabela nr 1. Wartości współczynników korygujących al i bl w zależności od wartości ΔLl
Wartość ΔLlWartość współczynnika alWartość współczynnika bl
<0-0,5>0,60
(0,5-0,9>1,5-0,45
(0,9-1,02>10
(1,02-1,1>0,50,51
(1,1+0,20,84

Tabela nr 2. Wartości współczynników korygujących ql,j

jCharakterystyka współczynnika ql,jWartość współczynnika korygującego

ql,j

1Przekazanie dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu, nie później niż do końca drugiego miesiąca okresu planowania, certyfikatu akredytacyjnego, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2135), dotyczącego profili systemu zabezpieczenia, ważnego przynajmniej przez jeden dzień w okresie planowania, w tym:
- uzyskanego z wynikiem co najmniej 90% możliwej do uzyskania liczby punktów albo0,02
- uzyskanego z wynikiem co najmniej 80% i poniżej 90% możliwej do uzyskania liczby punktów, albo0,015
- uzyskanego z wynikiem co najmniej 75% i poniżej 80% możliwej do uzyskania liczby punktów0,01
W odniesieniu do pkt 2 i 3 przekazanie, w okresie obliczeniowym, dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu dokumentu, ważnego w okresie obejmującym okres planowania:
2świadectwa wydanego przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej medycznemu laboratorium diagnostycznemu lub mikrobiologicznemu, będącemu jednostką organizacyjną świadczeniodawcy zapewniającą realizację w lokalizacji udzielania świadczeń czynności laboratoryjnej diagnostyki mikrobiologicznej0,005
3świadectwa wydanego przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w zakresie chemii klinicznej medycznemu laboratorium diagnostycznemu, będącemu jednostką organizacyjną świadczeniodawcy zapewniającą realizację w lokalizacji udzielania świadczeń czynności diagnostyki laboratoryjnej0,005
W odniesieniu do pkt 4-7 zmiana parametrów świadczeń opieki zdrowotnej sprawozdawanych w ryczałcie w okresie obliczeniowym, w porównaniu do okresu porównawczego, obliczona na podstawie dokumentów rozliczeniowych1):
42)wzrost liczby jednostek sprawozdawczych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, przy uwzględnieniu długości porównywanych okresów, o co najmniej:
a)5% albo0,01
b)10%, albo0,0125
c)20%0,015
52)spadek liczby jednostek sprawozdawczych świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, przy uwzględnieniu długości porównywanych okresów, o co najmniej:
5% albo-0,01
10%, albo-0,0125
20%-0,015
62)w przypadku poziomów szpitali III stopnia i ogólnopolskiego: wzrost średniej wartości hospitalizacji, w jednostkach sprawozdawczych, o ponad 3%0,015
72)w przypadku poziomów szpitali III stopnia i ogólnopolskiego: spadek średniej wartości hospitalizacji, w jednostkach sprawozdawczych, o ponad 3%-0,01
83)skrócenie średniego czasu oczekiwania do każdej poradni udzielającej świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej finansowanych w ramach ryczałtu albo wzrost liczby osób skreślonych z listy oczekujących z powodu udzielenia świadczenia w każdej poradni udzielającej świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej finansowanych w ramach ryczałtu, na koniec okresu obliczeniowego, w porównaniu do stanu na koniec okresu porównawczego, o co najmniej:
10% - w przypadku świadczeniodawcy, który spełnia wymagania, o których mowa w pkt 4 lit. b, albo0,0025
20% - w przypadku świadczeniodawcy, który spełnia wymagania, o których mowa w pkt 4 lit. c0,005

______

1) Współczynniki mają zastosowanie od trzeciego okresu rozliczeniowego określonego w umowie, o której mowa w art. 159a ustawy.

2) Obliczona z uwzględnieniem wartości względnych odpowiadających tym świadczeniom, wyrażonych w punktach, obowiązujących, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy, w okresie obliczeniowym.

3) Dotyczy danych dotyczących list oczekujących na udzielenie świadczenia dla grupy osób z kategorią medyczną "przypadek stabilny", gromadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 190 ust. 1 ustawy. Przy obliczaniu współczynnika wzrostu liczby osób skreślonych z listy oczekujących z powodu udzielenia świadczenia uwzględnia się dane narastająco od początku danego okresu oraz uwzględniając długość porównywanych okresów.

1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1908).
2 § 2 pkt 17a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 21 września 2018 r. (Dz.U.2018.1812) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 2018 r.
3 § 2 pkt 21 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 21 września 2018 r. (Dz.U.2018.1812) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 2018 r.
4 § 2 pkt 24a dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 21 września 2018 r. (Dz.U.2018.1812) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 2018 r.
5 § 2 pkt 38 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia z dnia 21 września 2018 r. (Dz.U.2018.1812) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 września 2018 r.
6 § 3 ust. 1 pkt 12 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 2018 r. (Dz.U.2018.1587) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 sierpnia 2018 r.
7 Załącznik:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 2018 r. (Dz.U.2018.1587) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 sierpnia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 2018 r. (Dz.U.2018.1587) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 sierpnia 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 21 września 2018 r. (Dz.U.2018.1812) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2019 r.