Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w... - Dz.U.2022.1056 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1056

Akt jednorazowy
Wersja od: 18 maja 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 11 maja 2022 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022

Na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672, 1901 i 1927 oraz z 2022 r. poz. 646 i 655) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. poz. 2453 oraz z 2022 r. poz. 352) w załączniku do rozporządzenia po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Środki zwiększające część oświatową subwencji ogólnej, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935), po odliczeniu rezerwy, o której mowa w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zwane dalej "ogólną kwotą korygującą", są dzielone między jednostki samorządu terytorialnego. Kwota korygująca dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego jest ustalana według wzoru:

gdzie znaczenie poszczególnych symboli jest następujące:

1) KKi- kwota korygująca dla i-tej jednostki samorządu terytorialnego zaokrąglona do pełnych złotych w taki sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa do pełnych złotych,

2) KK - ogólna kwota korygująca,

3) Upd,i- dodatkowa przeliczeniowa liczba uczniów ogółem w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej dla bazowego roku szkolnego według stanu na dzień 30 września 2021 r. i na dzień 10 października 2021 r., obliczana według wzoru:

gdzie:

Wa,i- wskaźnik obliczony w sposób określony w ust. 2 pkt 6, z uwzględnieniem średniego wynagrodzenia nauczycieli ustalonego w sposób określony w art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, zwiększonego o 4,40 %,

Ur,i- statystyczna liczba uczniów lub słuchaczy w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, obliczona w sposób określony w ust. 2 pkt 3,

Uu,i- uzupełniająca liczba uczniów lub słuchaczy w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, obliczona w sposób określony w ust. 2 pkt 4,

Uz,i- przeliczeniowa liczba uczniów, słuchaczy, wychowanków oraz dzieci i młodzieży uprawnionych lub korzystających w bazowym roku szkolnym w zakresie zadań pozaszkolnych w i-tej jednostce samorządu terytorialnego, obliczona w sposób określony w ust. 2 pkt 5 z wyłączeniem przeliczeniowej liczby nauczycieli stażystów,

4) Upd- suma dodatkowej przeliczeniowej liczby uczniów ogółem Upd,idla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, obliczana według wzoru:

gdzie Upd,ijest obliczane w sposób określony w pkt 3

- oraz indeks i wynosi: od 1 do Ls.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18).