Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2297

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROZWOJU, PRACY I TECHNOLOGII 1
z dnia 4 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 2

Na podstawie art. 8 ust. 8 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2020 r. poz. 215 i 471) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. poz. 1966, z 2018 r. poz. 1233 oraz z 2019 r. poz. 1176 i 2164) w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabeli wprowadza się następujące zmiany:
1)
w lp. 1 grupa wyrobów budowlanych "Prefabrykowane wyroby z betonu zwykłego/betonu lekkiego/betonu komórkowego" otrzymuje brzmienie:
Prefabrykowane wyroby z betonu zwykłego/ betonu lekkiego/betonu komórkowego- do zastosowań konstrukcyjnych 3 -2+
- do pozostałych zastosowań w obiektach budowlanych, z wyjątkiem obiektów małej architektury-4
2)
użyte w lp. 1, 3, 4-9, 14, 17, 19, 21-23, 25-27, 29, 30, 33-35 i 37 w różnej liczbie i różnym przypadku wyrazy "podlegających wymaganiom dotyczącym reakcji na ogień" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazami "podlegających wymaganiom w zakresie reakcji na ogień";
3)
w lp. 10:
a)
w grupie wyrobów budowlanych:
"Systemy sygnalizacji pożarowej - elementy składowe: czujki pożarowe, urządzenia sterujące i sygnalizujące, urządzenia transmisji alarmów, izolatory zwarć, urządzenia alarmowe, źródła zasilania, urządzenia wejścia/ wyjścia, ręczne ostrzegacze pożarowe, panele obsługi dla straży pożarnej, urządzenia zdalnej sygnalizacji i obsługi, gniazda montażowe elementów liniowych, wskaźniki zadziałania":
––
skreśla się wyrazy "gniazda montażowe elementów liniowych, ",
––
wyrazy "wskaźniki zadziałania" zastępuje się wyrazami "wyniesione wskaźniki zadziałania",
"Autonomiczne czujki pożarowe, autonomiczne czujki tlenku węgla, źródła zasilania" skreśla się wyrazy "źródła zasilania",
"Systemy tłumienia i gaszenia pożaru - elementy składowe: hydranty zewnętrzne, czujniki/ przełączniki przepływu wody, czujniki/ przełączniki ciśnienia, zawory pożarowe hydrantowe, przyłącza dla straży pożarnej, pompy pożarowe i zespoły pomp pożarowych, dysze/tryskacze/zraszacze/elementy wylotowe, zespoły zaworów kontrolno-alarmowych wodnych, zespoły zaworów kontrolno-alarmowych powietrznych, zespoły zaworów wzbudzających, pobudzacze, zespoły zaworów zbiorników ciśnieniowych i ich urządzenia wyzwalające, zawory kierunkowe i ich urządzenia wyzwalające, nieelektryczne urządzenia blokujące, łączniki elastyczne, ciśnieniomierze i łączniki ciśnienia, mechaniczne urządzenia wagowe, zawory zwrotne i jednokierunkowe, urządzenia sterujące i sygnalizujące, źródła zasilania, dozowniki środka pianotwórczego, prądownice pianowe, pompy do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych, elementy złączne, kształtki, armatura regulacyjna i odcinająca, systemy rurowe, uchwyty i zestawy mocowania przewodów rurowych, zbiorniki środków gaśniczych, panele obsługi dla straży pożarnej":
––
wyrazy "pompy do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych, " zastępuje się wyrazami "pompy i zespoły pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych, ",
––
wyrazy "systemy rurowe, " zastępuje się wyrazami "systemy rurowe z tworzyw sztucznych oraz systemy rurowe metalowe zaciskane (zaprasowywane), ",
––
skreśla się wyrazy "uchwyty i zestawy mocowania przewodów rurowych, ",
b)
skreśla się grupę wyrobów budowlanych:
"Systemy zabezpieczenia przed wybuchem - zestawy" oraz
"Systemy zabezpieczenia przed wybuchem - elementy składowe: czujki, urządzenia tłumiące, czujniki wybuchu, wyroby odciążające, urządzenia sterujące i sygnalizujące, źródła zasilania, panele obsługi dla straży pożarnej",
c)
w grupie wyrobów budowlanych:
"Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - elementy składowe: kurtyny dymowe, klapy przeciwpożarowe, przewody, wentylatory mechaniczne, klapy dymowe, klapy odciążające (upustowe), urządzenia sterujące i sygnalizujące, panele obsługi dla straży pożarnej, ręczne przyciski oddymiania, źródła zasilania, siłowniki liniowe, siłowniki obrotowe, przepustnice do napływu powietrza kompensacyjnego, czujniki ciśnienia" wyrazy "wentylatory mechaniczne, " zastępuje się wyrazami "urządzenia do mechanicznego odprowadzania dymu i ciepła (wentylatory), ",
"Systemy integrujące urządzenia przeciwpożarowe - zestawy: systemy do wizualizacji i/lub sterowania" skreśla się wyrazy,,/lub";
4)
w lp. 12 w grupie wyrobów budowlanych:
a)
"Wyroby do znakowania dróg Znaki drogowe, urządzenia kontroli i sterowania ruchu drogowego dla ruchu kołowego i pieszego, zainstalowane na stałe Drogowe słupy oświetleniowe i trakcyjne Systemy ograniczania ruchu pojazdów Systemy oddzielenia ruchu pieszego od kołowego, łącznie z kładkami (prefabrykowanymi) zabezpieczonymi balustradami Konstrukcje wsporcze i uchwyty do znaków drogowych oraz urządzeń kontroli i sterowania ruchem drogowym" wyrazy "Systemy oddzielenia ruchu pieszego od kołowego, łącznie z kładkami (prefabrykowanymi) zabezpieczonymi balustradami" zastępuje się wyrazami "Systemy powstrzymujące pieszych, łącznie z balustradami na mostach, wiaduktach i estakadach",
b)
"Urządzenia /zestawy obniżające hałas powodowany ruchem drogowym Ekrany przeciwolśnieniowe Progi zwalniające Separatory ruchu, azyle dla pieszych, słupki blokujące, lustra drogowe i osłony zabezpieczające Systemy/ zestawy ogrodzeń z siatek stalowych zabezpieczające przed wkroczeniem zwierząt na drogę Balustrady na obiektach mostowych" wyrazy "Balustrady na obiektach mostowych" zastępuje się wyrazami "Balustrady i poręcze na drogowych obiektach inżynierskich, z wyłączeniem balustrad na mostach, wiaduktach i estakadach Ogrodzenia segmentowe i łańcuchowe oraz zapory drogowe";
5)
w lp. 16 grupa wyrobów budowlanych "Wyroby do zbrojenia betonu: pręty, walcówka (kręgi), łączniki, siatki zgrzewane/spawane, maty zbrojące, taśmy z wgniotami, zgrzewane/spawane prefabrykaty zbrojarskie" otrzymuje brzmienie:
Wyroby do zbrojenia betonu:

pręty, walcówka (kręgi), łączniki, taśmy

z wgniotami

- do zastosowań przy zbrojeniu-1+
Wyroby do zbrojenia betonu: siatki zgrzewane/spawane, maty zbrojące, zgrzewane/spawane prefabrykaty zbrojarskie- do zastosowań przy zbrojeniu elementów konstrukcyjnych-1+
- do zastosowań przy zbrojeniu elementów niekonstrukcyjnych-4
6)
w lp. 17 grupa wyrobów budowlanych "Wyroby do zabezpieczenia i napraw: zaprawy i masy naprawcze, wyroby do iniekcji stopujących i scalających, wyroby do osuszania konstrukcji murowych" otrzymuje brzmienie:
Wyroby do zabezpieczenia i napraw: zaprawy i masy naprawcze, wyroby do iniekcji stopujących i scalających, wyroby do osuszania konstrukcji murowych- do zastosowań o niskich wymaganiach użytkowych-4
- do innych zastosowań w obiektach budowlanych-2+
7)
w lp. 19 grupa wyrobów budowlanych "Sztywne wyroby posadzkowe: płytki, mozaiki, przekrycie z siatek i płyt, kraty podłogowe, parkiet, deski, elementy kompozytowe i laminowane, wyroby drewnopochodne Podłogi podniesione i podłogi szczelinowe wprowadzane na rynek jako zestawy" otrzymuje brzmienie:
Sztywne wyroby posadzkowe: płytki, mozaiki, przekrycie z siatek i płyt, kraty podłogowe, parkiet, deski, elementy kompozytowe i laminowane, wyroby drewnopochodne

Podłogi podniesione i podłogi szczelinowe wprowadzane na rynek jako zestawy

- do zastosowań wewnętrznych łącznie z osłoniętymi obszarami transportu - w zakresie reakcji na ogieńAlfl*, A2fl*, Bfl*, C*fl 1
Alfl**, A2fl**, Bfl**, Cfl** Dfl, Efl3
(Afl-Efl)***, Ffl4
- do zastosowań wewnętrznych - w zakresie wymagań dotyczących substancji niebezpiecznych'3
- do pozostałych zastosowań wewnętrznych-4
8)
w lp. 21 w grupie wyrobów budowlanych "Płytki Pokrycia w formie rolowej Wykładziny Oblicówka (siding)" wyraz "Płytki" zastępuje się wyrazami "Płytki i mozaiki";
9)
w lp. 22 grupa wyrobów budowlanych "Systemy pokryć dachowych z elastycznych wyrobów wodochronnych mocowanych mechanicznie, łącznie z systemem mocowania, łączenia, obróbką krawędzi z lub bez izolacji termicznej" otrzymuje brzmienie:
Systemy pokryć dachowych z elastycznych wyrobów wodochronnych mocowanych mechanicznie, łącznie z systemem mocowania, łączenia, obróbką krawędzi z lub bez izolacji termicznej- do zastosowań jako zabezpieczenia wodochronne dachów-2+
- w zakresie zastosowań podlegających wymaganiom dotyczącym odporności na ogień zewnętrznyBROOF(ti)5)3
BROOF6)4
10)
w lp. 23:
a)
w grupie wyrobów budowlanych "Asfalt" wyraz "Asfalt" zastępuje się wyrazami "Asfalty, w tym emulsje. Dodatki i domieszki do mieszanek mineralno-asfaltowych",
b)
grupa wyrobów budowlanych "Wyroby i zestawy wodochronne stosowane do nawierzchni mostowych" otrzymuje brzmienie:
Wyroby i zestawy do izolacji wodochronnych pomostów drogowych obiektów inżynierskich- do zastosowań do pomostów drogowych obiektów inżynierskich-2+
11)
lp. 28 otrzymuje brzmienie:
28Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykające się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi 4
Wyroby do transportu/dystrybucji / magazynowania gazu i paliwa płynnego przeznaczonego do zasilania systemów ogrzewania/chłodzenia w budynkach, z zewnętrznego zbiornika magazynowego lub od końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci do wlotu do urządzeń do ogrzewania/ chłodzenia w budynku: zestawy rurowe, rury, kształtki, zbiorniki, systemy alarmowania o wyciekach i urządzenia zapobiegające przepełnieniu, elementy złączne, spoiwa, złącza, uszczelnienia złączy, uszczelki, kanały i przewody zabezpieczające, armatura regulacyjna i odcinająca,

wyposażenie pomocnicze zabezpieczające

- do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom dotyczącym bezpieczeństwa pożarowego1
- do pozostałych zastosowań w instalacjach i przyłączach3
Wyroby do transportu/ usuwania/ magazynowania wody nieprzeznaczonej do spożycia przez ludzi: zestawy rurowe, rury, kształtki, zbiorniki, systemy alarmowania o wyciekach i urządzenia zapobiegające przepełnieniu, elementy złączne, spoiwa, złącza, uszczelnienia złączy, uszczelki, kanały i przewody zabezpieczające, armatura regulacyjna i odcinająca, wyposażenie pomocnicze zabezpieczające- do zastosowań w instalacjach w miejscach podlegających wymaganiom w zakresie reakcji na ogieńAl*, A2*, B*, C*1
Al** A2** B** C**, D, E3
(Al-E)***, F4
- w instalacjach, przyłączach i sieciach grzewczych-3
- do pozostałych zastosowań w instalacjach i przyłączach-4
12)
w lp. 32 po grupie wyrobów budowlanych "Łączniki do mocowania elementów stalowych i blach Łączniki osadzane dynamicznie Łączniki do płyt warstwowych" dodaje się grupę wyrobów budowlanych "Mocowania/podparcia rur/ przewodów" w brzmieniu:
Mocowania/podparcia rur/przewodów- do mocowań i podparć instalacji tłumienia i gaszenia pożaru-1
- do zastosowań podlegających wymaganiom w zakresie reakcji na ogieńAl*, A2*, B*, C*1
Al** A2** B** C**, D, E3
(Al - E) ***, F4
- do pozostałych zastosowań-3
13)
w lp. 33 w grupie wyrobów budowlanych "Balustrady i poręcze chroniące przed upadkiem" otrzymuje brzmienie:
Zestawy do wykonywania balustrad i poręczy chroniących przed upadkiem- do zastosowań podlegających wymaganiom w zakresie reakcji na ogieńAl*, A2*, B*, C*1
Al** A2** B** C**, D, E3
(Al-E)***, F4
- do pozostałych zastosowań-4
14)
lp. 36 otrzymuje brzmienie:
36Wyroby do wentylacji i klimatyzacji 5
Wyroby do rozprowadzenia i rozdziału powietrza: przewody wentylacyjne- do zastosowań podlegających wymaganiom w zakresie reakcji na ogień w budynkachAl*, A2*, B*, C*1
Al** A2** B** C**, D, E3
(Al-E)***, F4
- do pozostałych zastosowań w budynkach-3
Wyroby do rozprowadzenia i rozdziału powietrza 6  przepustnice, nawiewniki i wywiewniki, czerpnie, wyrzutnie.

Pustaki wentylacyjne

- do zastosowań podlegających wymaganiom w zakresie reakcji na ogień w budynkachAl*, A2*, B*, C*1
Al** A2** B** C**, D, E3
(Al-E)***, F4
- do pozostałych zastosowań w budynkach-4
15)
w lp. 37 w grupie wyrobów budowlanych "Kable zasilające, sterujące i komunikacyjne" wyrazy "podlegających wymaganiom dotyczącym odporności ogniowej" zastępuje się wyrazami "podlegających wymaganiom w zakresie odporności ogniowej".
1. 
W odniesieniu do wyrobów budowlanych, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie były objęte obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, stanowiących dodatki i domieszki do mieszanek mineralno-asfaltowych, zestawy do wykonywania balustrad i poręczy chroniących przed upadkiem, wyroby do wentylacji i klimatyzacji, producent wyrobu budowlanego nie jest obowiązany sporządzać krajowej deklaracji właściwości użytkowych przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym takiego wyrobu budowlanego do dnia 31 grudnia 2021 r.
2. 
W odniesieniu do wyrobów budowlanych, które przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie były objęte obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym, stanowiących zespoły pomp do instalacji wodociągowych przeciwpożarowych, producent wyrobu budowlanego nie jest obowiązany sporządzać krajowej deklaracji właściwości użytkowych przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym takiego wyrobu budowlanego do dnia 30 czerwca 2022 r.
W odniesieniu do wyrobów budowlanych, w których dokonano zmiany krajowego systemu oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych, stanowiących prefabrykowane wyroby z betonu zwykłego/betonu lekkiego/betonu komórkowego, wyroby do zbrojenia betonu: siatki zgrzewanych/spawanych, maty zbrojące, zgrzewane/spawane prefabrykaty zbrojarskie, wyroby do zabezpieczenia i napraw: zaprawy i masy naprawcze, wyroby do iniekcji stopujących i scalających, wyroby do osuszania konstrukcji murowych, sztywne wyroby posadzkowe: płytki, mozaiki, przekrycia z siatek i płyt, kraty podłogowe, parkiety, deski, elementy kompozytowe i laminowane, wyroby drewnopochodne, podłogi podniesione i podłogi szczelinowe wprowadzane na rynek jako zestawy, systemy pokryć dachowych z elastycznych wyrobów wodochronnych mocowanych mechanicznie, łącznie z systemem mocowania, łączenia, obróbką krawędzi z lub bez izolacji termicznej, producent wyrobu może przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym tego wyrobu budowlanego stosować dotychczas sporządzone krajowe deklaracje właściwości użytkowych do dnia 31 grudnia 2021 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 grudnia 2020 r.
1 Minister Rozwoju, Pracy i Technologii kieruje działem administracji rządowej - budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii (Dz. U. poz. 1718).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 26 sierpnia 2020 r. pod numerem 2020/530/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
3 Zastosowanie konstrukcyjne dotyczy elementów, wyrobów i ich zestawów, które mają wpływ na spełnienie wymagań podstawowych w zakresie nośności i stateczności w odniesieniu do obiektów budowlanych zgodnie z rozporzrozporząądzeniemdzeniemnr 305/2011.
4 Nie dotyczy wyrobów przeznaczonych do stosowania wyłącznie do procesów przemysłowych.
5 Nie dotyczy wyrobów przeznaczonych do stosowania wyłącznie do procesów przemysłowych.
6 Niedotyczy wyrobów stosowanych do wentylacji grawitacyjnej.
7 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 grudnia 2021 r. (Dz.U.2021.2264) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2021 r.