§ 1. - Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1050

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 2019 r.
§  1. 
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki (Dz. U. poz. 631) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. 1. W oznakowaniu, o którym mowa w § 1 i § 2, numer wpisu, o którym mowa w § 1 i § 2, poprzedza się wskazaniem w języku polskim nazwy kraju pochodzenia bulw ziemniaka innych niż sadzeniaki.

2. Nazwa kraju pochodzenia bulw ziemniaka innych niż sadzeniaki może zostać podana w formie dwuliterowego kodu ISO.

3. Wskazanie nazwy kraju pochodzenia bulw ziemniaka innych niż sadzeniaki przed numerem wpisu nie jest wymagane:

1) jeżeli informacja o kraju ich pochodzenia umieszczona została na opakowaniu lub dołączonej do niego etykiecie w języku polskim lub w formie dwuliterowego kodu ISO lub

2) w przypadku oznakowania, o którym mowa w § 2, jeżeli w tym oznakowaniu wymagany jest wyłącznie numer wpisu podmiotu, o którym mowa w § 2 pkt 1.".