Zmiana rozporządzenia w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1050

Akt jednorazowy
Wersja od: 6 czerwca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 29 maja 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki 2

Na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie sposobów oznakowania bulw ziemniaków innych niż sadzeniaki (Dz. U. poz. 631) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. 1. W oznakowaniu, o którym mowa w § 1 i § 2, numer wpisu, o którym mowa w § 1 i § 2, poprzedza się wskazaniem w języku polskim nazwy kraju pochodzenia bulw ziemniaka innych niż sadzeniaki.

2. Nazwa kraju pochodzenia bulw ziemniaka innych niż sadzeniaki może zostać podana w formie dwuliterowego kodu ISO.

3. Wskazanie nazwy kraju pochodzenia bulw ziemniaka innych niż sadzeniaki przed numerem wpisu nie jest wymagane:

1) jeżeli informacja o kraju ich pochodzenia umieszczona została na opakowaniu lub dołączonej do niego etykiecie w języku polskim lub w formie dwuliterowego kodu ISO lub

2) w przypadku oznakowania, o którym mowa w § 2, jeżeli w tym oznakowaniu wymagany jest wyłącznie numer wpisu podmiotu, o którym mowa w § 2 pkt 1.".

Bulwy ziemniaków innych niż sadzeniaki oznakowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z rozporządzeniem, o którym mowa w § 1, w brzmieniu dotychczasowym, mogą być wprowadzane do obrotu oraz pozostawać w obrocie.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1250).
2 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 24 października 2018 r. pod numerem 2018/537/PL, zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża postanowienia dyrektywy (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).