Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1272

| Akt oczekujący
Wersja od: 10 lipca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY 1
z dnia 8 lipca 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych (Dz. U. poz. 2355, z 2018 r. poz. 893 oraz z 2019 r. poz. 1143) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 w ust. 2 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 i 8 w brzmieniu:

"7) pojeździe elektrycznym - rozumie się przez to pojazd, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124);

8) pojeździe napędzanym wodorem - rozumie się przez to pojazd, o którym mowa w art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.";

2) w § 9 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. W przypadku pojazdu, o którym mowa w ust. 1, będącego pojazdem elektrycznym albo pojazdem napędzanym wodorem, albo motorowerem wyposażonym w silnik elektryczny, organ rejestrujący wydaje zalegalizowane tablice rejestracyjne, o których mowa w § 28 ust. 3 pkt 2 albo ust. 4 pkt 2, albo ust. 5 pkt 2, albo ust. 5a.";

3) w § 10 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. W przypadku pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem posiadających zalegalizowane tablice rejestracyjne, o których mowa w ust. 3 i w § 28 ust. 3 pkt 2 albo ust. 4 pkt 2, albo ust. 5 pkt 2, organ rejestrujący wydaje dodatkową zalegalizowaną tablicę rejestracyjną zgodną z tymi przepisami.";

4) w § 28:
a) ust. 3-5 otrzymują brzmienie:

"3. Na tablicy rejestracyjnej zwyczajnej będącej tablicą rejestracyjną samochodową albo tablicą rejestracyjną motocyklową jest wytłoczony numer rejestracyjny:

1) barwy czarnej na białym tle albo

2) barwy czarnej na zielonym tle, w przypadku tablicy rejestracyjnej wydawanej dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem

- składający się z wyróżnika województwa, wyróżnika powiatu i wyróżnika pojazdu.

4. Na tablicy rejestracyjnej zwyczajnej będącej tablicą rejestracyjną samochodową jednorzędową zmniejszoną jest wytłoczony numer rejestracyjny:

1) barwy czarnej na białym tle albo

2) barwy czarnej na zielonym tle, w przypadku tablicy rejestracyjnej wydawanej dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem

- składający się z wyróżnika województwa i wyróżnika pojazdu.

5. Na tablicy rejestracyjnej indywidualnej jest wytłoczony numer rejestracyjny:

1) barwy czarnej na białym tle albo

2) barwy czarnej na zielonym tle, w przypadku tablicy rejestracyjnej wydawanej dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem

- składający się z wyróżnika województwa i indywidualnego wyróżnika pojazdu.",

b) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Dla motoroweru wyposażonego w silnik elektryczny stosuje się tablicę rejestracyjną motorowerową, na której jest wytłoczony numer rejestracyjny barwy czarnej na zielonym tle.";

5) w § 29 dodaje się ust. 3-6 w brzmieniu:

"3. Miejsce przeznaczone do umieszczenia znaku legalizacyjnego na tablicy rejestracyjnej wskazuje oznaczenie naniesione techniką laserową.

4. Na tablicach rejestracyjnych umieszcza się również naniesione techniką laserową:

1) grafikę obrysu wizerunku orła, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 441, 1669 i 2245),

2) oznaczenie numeru certyfikatu, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2 ustawy, posiadanego przez producenta tablic rejestracyjnych bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych, jeżeli występuje,

3) oznaczenie nazwy producenta i numeru certyfikatu, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2 ustawy, posiadanego przez producenta tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi albo tłoczącego numery rejestracyjne; w oznaczeniu tej nazwy producent podaje maksymalnie 10 znaków z nazwy określającej jego firmę, z wyłączeniem znaków interpunkcyjnych

- w sposób określony w pkt 2.5a załącznika nr 13 do rozporządzenia.

5. Przepisu ust. 3 nie stosuje się do tablic tymczasowych.

6. Przepisu ust. 4 pkt 1 nie stosuje się do tablic motorowerowych i tablic tymczasowych.";

6) w załączniku nr 13 do rozporządzenia:
a) w pkt 2.1 wyrazy "żółtej lub niebieskiej" zastępuje się wyrazami "żółtej, zielonej lub niebieskiej",
b) po pkt 2.5 dodaje się pkt 2.5a w brzmieniu:

"2.5a. Umieszczone na tablicach:

a) oznaczenie miejsca pod znak legalizacyjny naniesione techniką laserową powinno posiadać wymiary: szerokość 18±0,5 mm, wysokość 30±0,5 mm, promień zaokrągleń narożników R = 3-1 mm, grubość linii 0,25±0,05 mm. Oznaczenie tego miejsca nanosi techniką laserową producent tablicy rejestracyjnej z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi albo tłoczący numery rejestracyjne, w następujący sposób:

- dla tablic samochodowych jednorzędowych:

-- w poziomie - symetrycznie pomiędzy ostatnim znakiem wyróżnika województwa lub powiatu a pierwszym znakiem wyróżnika pojazdu,

-- w pionie - tak aby górna krawędź oznaczenia miejsca pod nalepkę legalizacyjną umieszczona była 42 mm od górnej krawędzi tablicy,

- dla tablic samochodowych dwurzędowych:

-- w poziomie - symetrycznie pomiędzy ostatnim znakiem wyróżnika województwa lub powiatu a ramką obrzeża tablicy,

-- w pionie - tak aby górna krawędź oznaczenia miejsca pod nalepkę legalizacyjną umieszczona była 42 mm od górnej krawędzi tablicy,

- dla tablic motocyklowych:

-- w poziomie - symetrycznie pomiędzy ostatnim znakiem wyróżnika województwa lub powiatu a ramką obrzeża tablicy,

-- w pionie - tak aby górna krawędź oznaczenia miejsca pod nalepkę legalizacyjną umieszczona była 35 mm od górnej krawędzi tablicy,

- dla tablic motorowerowych:

-- w poziomie - symetrycznie pomiędzy ramką obrzeża tablicy a pierwszym znakiem wyróżnika pojazdu,

-- w pionie - tak aby dolna krawędź oznaczenia miejsca pod nalepkę legalizacyjną umieszczona była 17,5 mm od dolnej krawędzi tablicy,

b) grafika obrysu wizerunku orła, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, naniesiona techniką laserową przez producenta tablicy z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi albo tłoczącego numery rejestracyjne, powinna posiadać wysokość 15-1 mm, a grubość linii 0,25±0,05 mm; grafika obrysu wizerunku orła powinna posiadać następujące położenie na tablicach:

- w poziomie - symetrycznie w osi oznaczenia, o którym mowa w lit. a, nad tym oznaczeniem,

- w pionie:

-- dla tablic samochodowych jednorzędowych i dwurzędowych - 17+1 mm od górnej krawędzi tablicy,

-- dla tablic motocyklowych - 15+1 mm od górnej krawędzi tablicy,

c) oznaczenie numeru certyfikatu, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2 ustawy, posiadanego przez producenta tablic rejestracyjnych bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych, naniesione techniką laserową przez tego producenta, powinno posiadać następujące położenie na tablicach:

- w pionie: dolna krawędź oznaczenia w odległości 9+1 mm od dolnej krawędzi tablicy,

- w poziomie:

-- dla tablic samochodowych jednorzędowych - lewa krawędź oznaczenia 54+1 mm od lewej krawędzi tablicy,

-- dla tablic samochodowych dwurzędowych, motocyklowych i motorowerowych - lewa krawędź oznaczenia 18+1 mm od lewej krawędzi tablicy,

d) oznaczenie nazwy producenta tablic z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi albo tłoczącego numery rejestracyjne, naniesione techniką laserową przez tego producenta, umieszcza się w jednej linii, rozdzielone spacją, przed oznaczeniem, o którym mowa w lit. e,

e) oznaczenie numeru certyfikatu, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2 ustawy, posiadanego przez producenta tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi albo tłoczącego numery rejestracyjne, naniesione techniką laserową przez tego producenta, umieszcza się w odległości 9+1 mm (dolna krawędź oznaczenia) od dolnej krawędzi tablicy,

f) oznaczenia, o których mowa w lit. d i e, umieszcza się odpowiednio pod oznaczeniem, o którym mowa w lit. a, i symetrycznie w jego osi,

g) w przypadku gdy nie można umieścić oznaczeń, o których mowa w lit. d i e, w sposób określony w lit. f, umieszcza się je symetrycznie w osi tablicy rejestracyjnej,

h) do wykonania oznaczeń, o których mowa w lit. c-e, stosuje się proporcjonalne znaki z prostą (niepochyłą) i czytelną jednakową czcionką o wysokości 3+0,5 mm i grubości linii 0,25±0,05 mm; litery w oznaczeniach powinny być wersalikami (wielkimi literami),

i) tolerancje położenia oznaczeń, o których mowa w lit. a-g, wynoszą ±0,5 mm.",

c) w pkt 2.13 w lit. b wyrazy "żółta lub niebieska" zastępuje się wyrazami "żółta, niebieska lub zielona",
d) w pkt 2.14 skreśla się wyrazy "Na tylnej stronie tablicy powinien być umieszczony trwały znak identyfikacyjny producenta (producentów), wykonany bez przetłoczenia widocznego na powierzchni czołowej tablicy. Znak powinien zawierać nazwę lub numer identyfikacyjny producenta oraz końcówkę roku produkcji.",
e) w pkt 2.19 wyrazy "żółta i niebieska" zastępuje się wyrazami "żółta, niebieska i zielona",
f) w tablicy 1 w tabeli dodaje się wiersz w brzmieniu:
Zielona0°12'30124100
0°20'23103
1°30'432
g) w tablicy 2 w tabeli 2 dodaje się wiersz w brzmieniu:
Zielonax0,2500,2500,3250,3250,20 ≤ β ≤ 0,40
y0,3550,5000,5650,400
h) w pkt 4.5 wyrazy "żółtej, i niebieskiej" zastępuje się wyrazami "żółtej, niebieskiej i zielonej".
§  2.  Tablice (tablica) rejestracyjne wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność.
§  3.  Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  4.  Od dnia 1 stycznia 2020 r. organ rejestrujący:
1) na wniosek właściciela pojazdu będącego pojazdem elektrycznym albo pojazdem napędzanym wodorem, albo motorowerem wyposażonym w silnik elektryczny - wymienia tablice rejestracyjne pojazdu zgodne z dotychczasowymi przepisami odpowiednio na tablice rejestracyjne, spełniające wymagania określone w § 28 ust. 3 pkt 2 albo ust. 4 pkt 2, albo ust. 5 pkt 2, albo ust. 5a rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem;
2) na wniosek właściciela pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem posiadających tablice zgodne z dotychczasowymi przepisami - wydaje dla oznaczenia bagażnika dodatkową zalegalizowaną tablicę rejestracyjną zgodną z dotychczasowymi tablicami rejestracyjnymi pojazdu, z uwzględnieniem § 10 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym;
3) na wniosek właściciela pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem - wymienia tablice rejestracyjne tego pojazdu zgodne z dotychczasowymi przepisami na nowe tablice rejestracyjne oraz wydaje dodatkową tablicę dla oznaczenia bagażnika, spełniające wymagania określone w § 28 ust. 3 pkt 2 albo ust. 4 pkt 2, albo ust. 5 pkt 2 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§  5.  Od dnia 1 stycznia 2020 r. organ rejestrujący - na wniosek właściciela pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem, albo motoroweru wyposażonego w silnik elektryczny posiadających tablice rejestracyjne zgodne z dotychczasowymi przepisami - wydaje odpowiednio:
1) w komplecie wtórnik zalegalizowanych tablic rejestracyjnych albo
2) jako pojedynczą tablicę rejestracyjną, jeżeli dla oznaczenia pojazdu była wydana wcześniej jedna tablica rejestracyjna

- spełniające wymagania określone w § 28 ust. 3 pkt 2 albo ust. 4 pkt 2, albo ust. 5 pkt 2, albo ust. 5a rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.

§  6.  Organ rejestrujący może zamawiać tablice rejestracyjne spełniające wymagania określone w § 28 ust. 3 pkt 2 albo ust. 4 pkt 2, albo ust. 5 pkt 2, albo ust. 5a rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem począwszy od dnia 15 grudnia 2019 r.
§  7.  Tablice rejestracyjne oraz ich wtórniki posiadane przez organ rejestrujący przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu, nieposiadające oznaczeń i grafiki obrysu wizerunku orła naniesionych techniką laserową, o których mowa w § 29 ust. 3-5 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, organ rejestrujący wydaje do czasu ich wyczerpania.
§  8.  W przypadku tablic (tablicy) rejestracyjnych nieposiadających oznaczeń i grafiki obrysu wizerunku orła naniesionych techniką laserową organ rejestrujący wydaje wtórniki tych tablic zgodne z przepisami, o których mowa w § 29 ust. 3-5 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem:
1) w komplecie albo jako pojedynczą tablicę rejestracyjną, odpowiednio do tego, czy właściciel pojazdu wnioskuje o wydanie wtórnika kompletu tablic albo jednej tablicy rejestracyjnej;
2) jako pojedynczą tablicę rejestracyjną, jeżeli dla oznaczenia pojazdu albo bagażnika pojazdu wydana była wcześniej jedna tablica rejestracyjna.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem § 1 pkt 5, pkt 6 lit. b i d oraz § 7 i 8, które wchodzą w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia rozporządzenia.
1 Minister Infrastruktury kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz. U. poz. 101 i 176).