Rejestracja i oznaczanie pojazdów oraz wymagania dla tablic rejestracyjnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2355

Akt utracił moc
Wersja od: 16 maja 2022 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 11 grudnia 2017 r.
w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wymagań dla tablic rejestracyjnych 2 , 3

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. a i c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.  [Przedmiot regulacji; definicje]
1. 
Rozporządzenie określa:
1)
warunki i tryb rejestracji pojazdów, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanych dalej "pojazdami", czasowej rejestracji pojazdów oraz wyrejestrowania pojazdów;
2)
wzory dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i nalepki kontrolnej, a także ich opis;
3)
wzory tablic rejestracyjnych oraz innych tablic, cech identyfikacyjnych i oznaczeń, w które zaopatruje się pojazd, a także ich opis;
4)
szczegółowe wymagania techniczne dla tablic rejestracyjnych oraz zakres i sposób ich badania.
2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
centralnym organie technicznym Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) - rozumie się przez to Komendanta Głównego Policji;
2)
danych SIS - rozumie się przez to dane, o których mowa w art. 1 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1986/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie dostępu służb odpowiedzialnych w państwach członkowskich za wydawanie świadectw rejestracji pojazdów do Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) (Dz. Urz. UE L 381 z 28.12.2006, str. 1 i Dz. Urz. UE L 26 z 31.01.2015, str. 34);
3)
dowodzie odprawy celnej przywozowej - rozumie się przez to:
a)
dokument określony przepisami prawa celnego potwierdzający spełnienie formalności celnych lub
b)
adnotację na dowodzie własności pojazdu lub zespołu pojazdów, określającą datę i numer dokumentu, o którym mowa w lit. a, oraz nazwę organu, który dokonał odprawy celnej - w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami;
3a) 4
 dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej - rozumie się przez to podany przez właściciela pojazdu dzień sprowadzenia z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej pojazdu, do oznaczonego miejsca przeznaczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z nabyciem wewnątrzwspólnotowym pojazdu;
4)
organie rejestrującym - rozumie się przez to odpowiednio starostę, prezydenta miasta na prawach powiatu albo wojewodę mazowieckiego;
5)
państwie członkowskim - rozumie się przez to państwo w rozumieniu art. 2 pkt 63 ustawy;
6)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
7) 5
 pojeździe elektrycznym - rozumie się przez to pojazd, o którym mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1124);
8) 6
 pojeździe napędzanym wodorem - rozumie się przez to pojazd, o którym mowa w art. 2 pkt 15 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych.
3. 
Przepisy rozporządzenia dotyczące właściciela pojazdu stosuje się odpowiednio do kierownika zakładu lub wydzielonej jednostki organizacyjnej, o których mowa w art. 73 ust. 2 ustawy, władz wojskowych, o których mowa w art. 73 ust. 2a ustawy, oraz podmiotu, któremu powierzono pojazd na podstawie art. 73 ust. 5 ustawy.

Rejestracja pojazdów

§  2.  [Wniosek o rejestrację pojazdu]
1.  7
 W celu rejestracji pojazdu właściciel pojazdu składa do organu rejestrującego wniosek o rejestrację pojazdu na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, a w przypadku pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 25a, zwane w niniejszym rozdziale "wnioskiem o rejestrację", do którego dołącza:
1)
dowód własności pojazdu;
1a) 8
 oświadczenie, o którym mowa w § 6 ust. 6 pkt 2, jeżeli zostało dołączone do dowodu własności pojazdu;
2)
kartę pojazdu, jeżeli była wydana;
3)
dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był zarejestrowany;
4)
tablice (tablicę) rejestracyjne, jeżeli pojazd był zarejestrowany; w przypadku pojazdu sprowadzonego z zagranicy bez tablic (tablicy) rejestracyjnych albo konieczności zwrotu tych tablic (tablicy) organowi rejestrującemu państwa, z którego pojazd został sprowadzony, właściciel pojazdu zamiast tablic (tablicy) rejestracyjnych dołącza oświadczenie, że pojazd został sprowadzony z zagranicy bez tablic (tablicy) rejestracyjnych albo oświadczenie o konieczności zwrotu tych tablic (tablicy) organowi rejestrującemu państwa, z którego pojazd został sprowadzony; oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację, w tym na jego odwrocie;
5) 9
 dodatkową tablicę rejestracyjną, o której mowa w art. 73 ust. 1b ustawy, jeżeli była wydana, a w przypadku jej utraty właściciel pojazdu zamiast dodatkowej tablicy rejestracyjnej dołącza oświadczenie o jej utracie; oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację, w tym na jego odwrocie.
1a.  10
 Wniosek o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, o którym mowa w art. 73 ust. 1a ustawy, może być złożony na wniosku o rejestrację, w tym na jego odwrocie.
2.  11
 (uchylony).
2a.  12
 Właściciel pojazdu przedstawia organowi rejestrującemu do legalizacji tablice rejestracyjne w przypadku wniosku o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, o którym mowa w art. 73 ust. 1a ustawy.
2b.  13
 Przepis ust. 2a stosuje się również do dodatkowej tablicy rejestracyjnej do oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, jeżeli była wydana.
3. 
W przypadku wniosku o rejestrację dotyczącego pojazdu, dla którego mają być wydane tablice rejestracyjne, o których mowa w § 27 ust. 1 pkt 1 lit. b, właściciel pojazdu składa oświadczenie, że w pojeździe są zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablic rejestracyjnych. Oświadczenie może być złożone na wniosku o rejestrację, w tym na jego odwrocie.
4. 
Obowiązek oddania dowodu rejestracyjnego i tablic (tablicy) rejestracyjnych nie dotyczy zarejestrowanego pojazdu, o którym mowa w art. 72 ust. 2 pkt 3 ustawy.
5. 
W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nowego pojazdu, do wniosku o rejestrację właściciel pojazdu dołącza jeden z dokumentów, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy.
6. 
Jeżeli wymagane jest badanie techniczne pojazdu, do wniosku o rejestrację właściciel pojazdu dołącza dokument, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy.
7. 
W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu zabytkowego, do wniosku o rejestrację właściciel pojazdu dołącza:
1)
uwierzytelnioną kopię decyzji w sprawie wpisania pojazdu do rejestru zabytków lub dokument potwierdzający ujęcie pojazdu w wojewódzkiej ewidencji zabytków albo potwierdzający wpisanie pojazdu do inwentarza muzealiów, zgodnie z odrębnymi przepisami;
2)
zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu co do zgodności z warunkami technicznymi pojazdu zabytkowego oraz protokół oceny stanu technicznego pojazdu zabytkowego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 81 ust. 16 ustawy.
8. 
W przypadku zgłoszenia do pierwszej rejestracji pojazdu, którego markę określa się jako "SAM", do wniosku o rejestrację właściciel pojazdu dołącza oświadczenie, że jest właścicielem zespołów i części służących do zbudowania tego pojazdu oraz dopuszczenie jednostkowe pojazdu, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy. Przepisy ust. 9 oraz § 3 ust. 1 i § 6 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
9. 
W przypadku zgłoszenia do rejestracji pojazdu, który nie posiada nadanych i umieszczonych fabrycznie przez producenta lub w trybie określonym przepisami odrębnymi cech identyfikacyjnych lub nie posiada tabliczki znamionowej, do wniosku o rejestrację właściciel pojazdu dołącza zaświadczenia, o których mowa w § 38 ust. 1 lub § 39 ust. 2.
10. 
Przed wydaniem dowodu rejestracyjnego organ rejestrujący, korzystając z uprawnienia, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2007 r. o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym (Dz. U. z 2014 r. poz. 1203, z 2015 r. poz. 1607 oraz z 2016 r. poz. 1948 i 2261), może skierować zapytanie o dane SIS do centralnego organu technicznego Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) na wypełnionej karcie zapytania zgodnej z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 3 tej ustawy.
11. 
W przypadku rejestracji pojazdu wyrejestrowanego, o którym mowa w art. 79 ust. 4 pkt 3 ustawy, do wniosku o rejestrację właściciel pojazdu dołącza opinię rzeczoznawcy samochodowego, o którym mowa w art. 79a ustawy.
§  3.  [Dodatkowe dokumenty dołączane do wniosku o rejestrację pojazdu sprowadzonego z zagranicy]
1. 
W przypadku zgłoszenia do:
1)
pierwszej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy, do wniosku o rejestrację właściciel pojazdu dołącza odpowiednie dokumenty, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-6a ustawy;
2)
powtórnej rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy, do wniosku o rejestrację właściciel pojazdu dołącza dokumenty, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy.
2. 
W przypadku, o którym mowa w art. 73 ust. 5 ustawy, do wniosku o rejestrację dotyczącego:
1)
pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściciel pojazdu dołącza odpowiednie dokumenty, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-6a ustawy;
2)
powtórnej rejestracji pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej właściciel pojazdu dołącza dokumenty, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 ustawy.
3. 
Dokument, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6 ustawy, może być przekazany organowi rejestrującemu przez organ celny w postaci elektronicznej, z systemu teleinformatycznego organu celnego, za pośrednictwem usługi sieciowej, do systemu teleinformatycznego rejestracji, w sposób zapewniający integralność, autentyczność i niezaprzeczalność przekazywanych danych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2247), zwanego dalej "rozporządzeniem o Krajowych Ramach Interoperacyjności".
4. 
Dokument, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy, może być przekazany organowi rejestrującemu przez organ właściwy w sprawach akcyzy w postaci elektronicznej, z systemu teleinformatycznego organu właściwego w sprawach akcyzy, za pośrednictwem usługi sieciowej, do systemu teleinformatycznego rejestracji, w sposób zapewniający integralność, autentyczność i niezaprzeczalność przekazywanych danych, w rozumieniu przepisów rozporządzenia o Krajowych Ramach Interoperacyjności.
5. 
W przypadku nieprzekazania przez organ celny organowi rejestrującemu w postaci elektronicznej dokumentu, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6 ustawy, właściciel pojazdu dołącza ten dokument do wniosku o rejestrację.
6. 
W przypadku nieprzekazania przez organ właściwy w sprawach akcyzy organowi rejestrującemu w postaci elektronicznej dokumentu, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 6a ustawy, właściciel pojazdu dołącza ten dokument do wniosku o rejestrację.
7. 
W przypadku gdy dowód rejestracyjny, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 5 ustawy, składa się z części I i części II, do wniosku o rejestrację właściciel pojazdu dołącza obie części dowodu rejestracyjnego. Jeżeli wnioskujący o rejestrację pojazdu nie dołączył części II dowodu rejestracyjnego, w szczególności w przypadku jej utraty albo zniszczenia, organ rejestrujący uznaje część I dowodu rejestracyjnego za wystarczającą do zarejestrowania pojazdu po zwróceniu się do organu właściwego do rejestracji pojazdu w państwie członkowskim, w którym pojazd był zarejestrowany, i otrzymaniu z tego organu potwierdzenia w postaci papierowej albo elektronicznej, że pojazd był zarejestrowany w tym państwie i może być ponownie zarejestrowany w innym państwie członkowskim.
8.  14
 W przypadku zgłoszenia do rejestracji na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pojazdu sprowadzonego z zagranicy i zgłoszenia zniszczenia dowodu rejestracyjnego w stopniu powodującym jego nieczytelność przepisy art. 72 ust. 5 ustawy stosuje się odpowiednio.
9.  15
 W przypadku, o którym mowa w art. 72 ust. 5 ustawy, organ rejestrujący, zgodnie z § 2 ust. 10, może skierować do centralnego organu technicznego Krajowego Systemu Informatycznego (KSI) zapytanie dotyczące utraconego dowodu rejestracyjnego. Zapytanie może być skierowane również w przypadku utraty części I tego dokumentu w celu sprawdzenia danych SIS.
10.  16
 (uchylony).
§  4.  17
 (uchylony).
§  5.  18
 (uchylony).
§  6.  [Dowód własności pojazdu]
1. 
Dowodem własności pojazdu lub jego pojedynczych zespołów jest w szczególności jeden z następujących dokumentów:
1)
umowa sprzedaży;
2)
umowa zamiany;
3)
umowa darowizny;
4)
umowa o dożywocie;
5)
faktura potwierdzająca nabycie pojazdu;
6)
prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności.
2. 
W przypadku gdy dane odnoszące się do zbywcy pojazdu zawarte w dowodzie własności pojazdu dołączonym do wniosku o rejestrację są niezgodne z danymi właściciela pojazdu zawartymi w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu, jeżeli była wydana, dowodem własności są wszystkie dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności pojazdu.
3. 
Jeżeli zbywcą pojazdu w przypadku, o którym mowa w ust. 2, jest przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie obrotu pojazdami, jako dowód własności potwierdzający nabycie prawa własności przez tego zbywcę dopuszcza się poświadczoną notarialnie kopię tego dowodu.
4. 
W oryginale dowodu własności albo kopii dowodu własności przed jej notarialnym poświadczeniem, o których mowa w ust. 3, informacja o cenie pojazdu może być przekreślona w sposób uniemożliwiający odczytanie tej ceny.
5. 
Przepisów ust. 2 i 3 nie stosuje się do pojazdów sprowadzonych z zagranicy, o których mowa w § 3 ust. 1, w przypadku gdy:
1)
przeniesienie prawa własności pojazdu nastąpiło za granicą;
2)
zbywcą pojazdu zgłoszonego do pierwszej rejestracji jest przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, który sprowadził ten pojazd z zagranicy.
6.  19
 W przypadku pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej właściciel pojazdu, który sprowadził ten pojazd z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej i dokonuje jego zbycia po sprowadzeniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
1)
w dowodzie własności pojazdu wystawionym dla nabywcy dokonuje adnotacji potwierdzającej datę sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej albo
2)
dołącza do dowodu własności pojazdu wystawionego dla nabywcy oświadczenie o dacie sprowadzenia pojazdu z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.
§  7.  [Tłumaczenie dokumentów sporządzonych w języku obcym]
1. 
Dokumenty sporządzone w języku obcym właściciel pojazdu dołącza do wniosku o rejestrację albo wniosku o wyrejestrowanie pojazdu, wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego albo właściwego konsula, albo przez tłumacza przysięgłego państwa, z którego pojazd został sprowadzony.
2. 
Właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia tłumaczenia:
1)
dowodu rejestracyjnego wydanego przez właściwy organ państwa członkowskiego, z tym że organ rejestrujący może w przypadku wątpliwości wymagać tłumaczenia danych i informacji krajowych zawartych w tym dokumencie, dla których kody nie zostały określone w załączniku I do dyrektywy Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, str. 57, Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 33, Dz. Urz. UE L 10 z 16.01.2004, str. 29, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 344, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 356 i Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 129);
2)
świadectwa zgodności WE albo świadectwa dopuszczenia indywidualnego WE pojazdu;
3)
dokumentu, o którym mowa w art. 79 ust. 1 pkt 1 i 6 ustawy, wydanego w innym państwie członkowskim, jeżeli organ rejestrujący posiada tłumaczenie analogicznego dokumentu z tego państwa.
§  8.  [Przedmioty wydawane przez rejestrującego pojazd]
1. 
Rejestrując pojazd, z zastrzeżeniem § 19 ust. 2, organ rejestrujący wydaje:
1)
dowód rejestracyjny;
2) 20
 zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 1;
3) 21
 nalepkę kontrolną, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w § 9 ust. 1;
4)
kartę pojazdu, o której mowa w art. 77 ust. 3 ustawy.
2. 
Wzór dowodu rejestracyjnego oraz oznaczenia kodów zastosowanych w tym wzorze są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
3. 
Wzór nalepki kontrolnej jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
§  9.  [Legalizacja tablic rejestracyjnych pojazdów]
1.  22
 W przypadku pojazdu, dla którego właściciel wnioskuje o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego, zgodnie z art. 73 ust. 1a ustawy, organ rejestrujący dokonuje jedynie legalizacji dotychczasowych tablic (tablicy) rejestracyjnych.
1a.  23
 W przypadku pojazdu, o którym mowa w ust. 1, będącego pojazdem elektrycznym albo pojazdem napędzanym wodorem, albo motorowerem wyposażonym w silnik elektryczny, organ rejestrujący wydaje zalegalizowane tablice rejestracyjne, o których mowa w § 28 ust. 3 pkt 2 albo ust. 4 pkt 2, albo ust. 5 pkt 2, albo ust. 5a.
2. 
Organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, zamiast zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych zwyczajnych wydaje zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne indywidualne, o których mowa w § 34 ust. 1.
3. 
Nalepki kontrolnej nie wydaje się dla pojazdów, o których mowa w art. 73 ust. 4 ustawy.
4. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, i jednoczesnym dokonaniu zwrotu dodatkowej tablicy rejestracyjnej, o której mowa w § 10, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje temu właścicielowi zwróconą dodatkową tablicę rejestracyjną, dokonując jedynie jej legalizacji.
§  10.  24 [Dodatkowa tablica rejestracyjna do oznaczenia bagażnika]
 W przypadku, o którym mowa w art. 73 ust. 1c pkt 2 ustawy, właściciel pojazdu, składając wniosek o wydanie dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej, podaje w nim informację o numerze rejestracyjnym pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 1b ustawy, oraz jego numerze VIN albo numerze nadwozia, podwozia lub ramy, a odbierając tę tablicę przedstawia dowód rejestracyjny w celu umieszczenia w nim przez organ rejestrujący dodatkowego znaku legalizacyjnego oraz adnotacji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 75c pkt 2 ustawy.
§  11.  [Zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub utraconej karcie pojazdu; decyzja o rejestracji pojazdu]
1. 
Organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym dowodzie rejestracyjnym lub utraconej karcie pojazdu dla pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia, po złożeniu przez właściciela oświadczenia o ich utracie.
2. 
Organ rejestrujący wydaje decyzję o rejestracji pojazdu:
1)
na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
2)
o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
§  12.  [Zamieszczenie w dowodzie rejestracyjnym i pozwoleniu czasowym zastrzeżeń wynikających z prawa celnego]
Jeżeli w dokumentach dołączonych do wniosku o rejestrację są zawarte zastrzeżenia wynikające z prawa celnego, organ rejestrujący jest obowiązany zamieścić te zastrzeżenia w dowodzie rejestracyjnym i pozwoleniu czasowym.
§  13.  25 [Wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego]
1. 
W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 74a ust. 2 ustawy, organ rejestrujący wydaje wtórnik dowodu rejestracyjnego po przedłożeniu przez właściciela pojazdu odpowiednio dokumentów, o których mowa w art. 74a ust. 2 ustawy, oraz po pozytywnej weryfikacji w centralnej ewidencji pojazdów danych zawartych w dotychczasowym dowodzie rejestracyjnym.
2. 
W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 74a ust. 3 ustawy, organ rejestrujący wydaje wtórnik pozwolenia czasowego po przedłożeniu przez właściciela pojazdu odpowiednio dokumentów, o których mowa w art. 74a ust. 3 ustawy, oraz po pozytywnej weryfikacji w centralnej ewidencji pojazdów danych zawartych w dotychczasowym pozwoleniu czasowym.
3. 
W przypadku braku informacji w centralnej ewidencji pojazdów o terminie następnego badania technicznego pojazdu organ rejestrujący wydaje wtórnik dowodu rejestracyjnego po przedstawieniu przez właściciela pojazdu zaświadczenia o pozytywnym wyniku ważnego badania technicznego pojazdu.
4. 
Przy odbiorze wtórnika dowodu rejestracyjnego właściciel pojazdu przedstawia organowi rejestrującemu kartę pojazdu, jeżeli była wydana, w celu umieszczenia w niej przez organ rejestrujący adnotacji urzędowej o wydanym wtórniku dowodu rejestracyjnego.
5. 
Przepisy wydane na podstawie art. 75c pkt 2 ustawy stosuje się odpowiednio.
§  14.  [Wydanie wtórnika nalepki kontrolnej]
W przypadku utraty albo uszkodzenia nalepki kontrolnej organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, zawierający numer rejestracyjny pojazdu oraz jego numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy, po złożeniu przez właściciela pojazdu oświadczenia o utracie albo uszkodzeniu nalepki kontrolnej wydaje wtórnik nalepki.
§  15.  26 [Wydanie wtórnika tablicy rejestracyjnej]
1. 
W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w art. 74a ust. 8 ustawy, organ rejestrujący wydaje wtórnik tablic (tablicy) rejestracyjnych odpowiednio do przepisów art. 74a ust. 8 ustawy po:
1)
złożeniu przez właściciela pojazdu oświadczenia o utracie tablic (tablicy) rejestracyjnych albo
2)
oddaniu zniszczonych tablic (tablicy) rejestracyjnych

oraz przedstawieniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego celem umieszczenia w nim adnotacji o wydanym wtórniku tablic (tablicy) rejestracyjnych, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 3 ustawy.

2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, o którym mowa w art. 74a ust. 11 ustawy, wydaje nową decyzję o rejestracji pojazdu, zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne z nowym numerem rejestracyjnym i nowy dowód rejestracyjny pojazdu po oddaniu dotychczasowego dowodu rejestracyjnego i tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz przedstawieniu karty pojazdu, jeżeli była wydana.
3. 
W przypadku utraty dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej, o której mowa w art. 73 ust. 1b ustawy, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje wtórnik tej tablicy, po złożeniu przez niego oświadczenia, o którym mowa w art. 74a ust. 8 pkt 1 ustawy.
4. 
W przypadku zniszczenia dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej, o której mowa w art. 73 ust. 1b ustawy, organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje wtórnik tej tablicy, po oddaniu przez niego zniszczonych tablic (tablicy) rejestracyjnych zgodnie z art. 74a ust. 8 pkt 2 ustawy.
5. 
Właściciel pojazdu, składając wniosek o wydanie wtórnika dodatkowej tablicy rejestracyjnej, podaje informację o numerze rejestracyjnym pojazdu oraz jego numerze VIN albo numerze nadwozia, podwozia lub ramy. Odbierając wtórnik dodatkowej zalegalizowanej tablicy rejestracyjnej, przedstawia dowód rejestracyjny w celu umieszczenia w nim przez organ rejestrujący adnotacji, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 75c pkt 2 ustawy.
§  16.  [Składanie wniosków i zawiadomień w przypadku pojazdów stanowiących przedmiot współwłasności]
1.  27
 Jeżeli pojazd jest przedmiotem współwłasności, wniosek, o którym mowa w § 14, oraz wnioski, o których mowa w art. 73 ust. 1b i art. 74a ust. 1-5, 8, 9 i 12 ustawy, może złożyć albo dokonać zwrotu, o którym mowa w art. 74a ust. 13 ustawy, każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli.
2. 
W przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu będącego przedmiotem współwłasności, zawiadomienie może złożyć każdy ze współwłaścicieli, przedkładając pełnomocnictwo albo oświadczenie, że działa za zgodą większości współwłaścicieli.
§  17.  [Zawiadomienie o zbyciu pojazdu]
1. 
W przypadku zawiadomienia o nabyciu pojazdu zarejestrowanego, organ rejestrujący dokonuje rejestracji pojazdu na wniosek właściciela pojazdu. Przepisy § 2 i § 19 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2. 
W przypadku zawiadomienia o zbyciu pojazdu zarejestrowanego, dotychczasowy właściciel pojazdu do zawiadomienia dołącza kopię dokumentu, na podstawie którego nastąpiło zbycie pojazdu.
3. 
W przypadku zbycia pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 4 ustawy, zbywca pojazdu zwraca wojewodzie mazowieckiemu tablice rejestracyjne dyplomatyczne, którymi był oznaczony pojazd. Wojewoda wydaje zbywcy pojazdu zaświadczenie potwierdzające dokonanie zwrotu tych tablic, które zastępuje tablice rejestracyjne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt
4. 
Wydane zaświadczenie zbywca pojazdu przekazuje nabywcy pojazdu.
§  18.  [Zawiadomienie o zmianach wymagających zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym]
1. 
W przypadku zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, wynikającej:
1)
ze zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu powodującej zmianę właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ rejestrujący na wniosek właściciela pojazdu dokonuje rejestracji pojazdu;
2)
ze zmiany adresu miejsca zamieszkania właściciela pojazdu niepowodującej zmiany właściwości miejscowej organu rejestrującego, organ rejestrujący wydaje nowy dowód rejestracyjny oraz dokonuje legalizacji tablic (tablicy) rejestracyjnych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 75c pkt 2 ustawy;
3)
z wymiany podwozia lub ramy w pojeździe zarejestrowanym, do zawiadomienia dołącza się:
a)
dowód własności podwozia lub ramy,
b)
dowód odprawy celnej przywozowej, jeżeli podwozie lub rama zostały sprowadzone z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej,
c)
dowód rejestracyjny pojazdu lub zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce rejestracji pojazdu, z którego pochodzi podwozie lub rama, jeżeli to podwozie lub rama pochodzi z pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4)
z wprowadzenia w pojeździe zarejestrowanym zmian konstrukcyjnych zmieniających rodzaj pojazdu, do zawiadomienia dołącza się:
a)
dokument potwierdzający, że dokonane zmiany konstrukcyjne zmieniające rodzaj pojazdu zostały wykonane przez przedsiębiorcę, o którym mowa w art. 66 ust. 4 pkt 6 lit. b ustawy,
b)
zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy,
c) 28
 dokument potwierdzający zapłatę akcyzy na terytorium kraju albo dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, albo zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, w przypadku zmiany rodzaju pojazdu na samochód osobowy, pojazd rodzaju "samochodowy inny", podrodzaj "czterokołowiec" (kategoria homologacyjna L7e) lub podrodzaj "czterokołowiec lekki" (kategoria homologacyjna L6e), samochód ciężarowy (kategoria homologacyjna N1), podrodzaj "furgon", "furgon/podest", "ciężarowo-osobowy", "terenowy", "wielozadaniowy" lub "van" lub samochód specjalny (kategoria homologacyjna M1 i N1).
1a.  29
 W przypadku dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. c, przepisy § 3 ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio.
2. 
W przypadku zawiadomienia o zmianie stanu faktycznego wymagającej zmiany danych zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, przepisy § 2–7 stosuje się odpowiednio.
3. 
W przypadku zawiadomienia o zmianie danych pojazdu zamieszczonych w dowodzie rejestracyjnym, zaistniałej w wyniku wprowadzenia zmian konstrukcyjnych lub wymiany elementów, pojazd podlega badaniu technicznemu. Zaświadczenie o pozytywnym wyniku tego badania potwierdzające, że dokonane zmiany są zgodne z przepisami wydanymi na podstawie art. 66 ust. 5 i 5a ustawy, jest podstawą do wydania dowodu rejestracyjnego z nowymi danymi pojazdu.
4. 
W przypadku zawiadomienia o dokonaniu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem, do zawiadomienia dołącza się:
1)
wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem;
2)
fakturę albo rachunek za montaż tej instalacji;
3)
dowód rejestracyjny;
4)
kartę pojazdu, jeżeli była wydana.
5. 
W przypadku pojazdu nowego, fabrycznie wyposażonego w instalację przystosowującą dany typ pojazdu do zasilania gazem, organ rejestrujący jako potwierdzenie tego wyposażenia uznaje dokument, o którym mowa w art. 70s ust. 1 pkt 1 ustawy, w którym producent zamieścił informację o paliwie dla tego zasilania.
6. 
W przypadku zgłoszenia przez właściciela pojazdu wniosku o zmianę danych technicznych pojazdu dotyczących mas i nacisków osi, zawartych w dowodzie rejestracyjnym, wynikającą ze zmiany właściwych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 i 5a ustawy, warunków technicznych, do wniosku dołącza się:
1)
dowód rejestracyjny;
2)
oświadczenie wystawione przez producenta lub przedstawiciela producenta potwierdzające, że pojazd był homologowany zgodnie z wnioskowanymi danymi technicznymi.

Czasowa rejestracja pojazdów

§  19.  [Wniosek o czasową rejestrację pojazdu]
1. 
W celu czasowej rejestracji pojazdu właściciel pojazdu składa do organu rejestrującego wniosek o czasową rejestrację pojazdu na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, a w przypadku pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
2.  30
 W przypadku czasowej rejestracji pojazdu z urzędu, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy, są wymagane odpowiednio dokumenty takie jak dla wniosku o rejestrację pojazdu, z uwzględnieniem art. 74 ust. 2a-2d ustawy.
3. 
W przypadku czasowej rejestracji, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy:
1)
pojazdu wcześniej zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez zmiany w zakresie właściwości organu rejestrującego i właściciela pojazdu, właściciel pojazdu do wniosku o czasową rejestrację pojazdu dołącza dokumenty, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy; jeżeli dowód rejestracyjny nie potwierdza aktualnego terminu ważności badania technicznego pojazdu, do wniosku dołącza się dokument, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy;
2)
pojazdu wcześniej zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli nastąpiła zmiana właściciela pojazdu przed jego ponowną rejestracją, właściciel pojazdu do wniosku o czasową rejestrację pojazdu dołącza dokumenty, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 ustawy;
3)
pojazdu wcześniej niezarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, właściciel pojazdu do wniosku o czasową rejestrację pojazdu dołącza odpowiednio dokumenty, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-4, 6 lub 6a ustawy.
4. 
Jeżeli czasowa rejestracja pojazdu jest dokonywana:
1)
w celu, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawy, właściciel pojazdu zwraca organowi rejestrującemu tablice (tablicę) rejestracyjne pojazdu wcześniej zarejestrowanego;
2)
w związku z koniecznością przeprowadzenia badania technicznego pojazdu, o którym mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 lit. c ustawy, właściciel pojazdu nie ma obowiązku przedłożenia dokumentu, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 4 ustawy.
§  20.  [Decyzja o czasowej rejestracji pojazdu; wydanie pozwolenia czasowego]
1. 
Organ rejestrujący wydaje decyzję o czasowej rejestracji pojazdu:
1)
na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
2)
o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
2. 
W przypadku czasowej rejestracji pojazdu, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy, organ rejestrujący wydaje:
1)
pozwolenie czasowe;
2)
zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne;
3)
nalepkę kontrolną.
2a.  31
 W przypadku czasowej rejestracji pojazdu, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 1 ustawy, gdy nie zostały spełnione warunki, o których mowa w art. 74 ust. 2d ustawy, organ rejestrujący:
1)
wydaje pozwolenie czasowe;
2)
legalizuje dotychczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne.
3. 
W przypadku czasowej rejestracji pojazdu, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy, organ rejestrujący wydaje:
1)
pozwolenie czasowe;
2)
zalegalizowane tymczasowe tablice (tablicę) rejestracyjne.
4.  32
 (uchylony).
5.  33
 (uchylony).
6. 
Wzór pozwolenia czasowego oraz oznaczenia kodów zastosowanych w tym wzorze są określone w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
7.  34
 (uchylony).

Wyrejestrowanie pojazdów

§  21.  [Wniosek o wyrejestrowanie pojazdu; decyzja o wyrejestrowaniu pojazdu]
1. 
W celu wyrejestrowania pojazdu właściciel pojazdu składa do organu rejestrującego właściwego ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu wniosek o wyrejestrowanie pojazdu na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, a w przypadku pojazdu, o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia, do którego dołącza:
1)
w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 1 ustawy - dokument, o którym mowa w tym przepisie, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, oraz tablice (tablicę) rejestracyjne;
2)
w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 2 ustawy - dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ Policji potwierdzające zgłoszenie kradzieży pojazdu albo postanowienie o umorzeniu dochodzenia w sprawie kradzieży pojazdu wystawione przez właściwy organ;
3)
w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 3 ustawy - dokument potwierdzający zbycie pojazdu za granicę i oświadczenie o zbyciu pojazdu za granicę lub kopię dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pojazdu za granicą;
4)
w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 4 ustawy - dokument potwierdzający zniszczenie (kasację) pojazdu za granicą, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, i tablice (tablicę) rejestracyjne;
5)
w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 5 ustawy - dokument potwierdzający trwałą i zupełną utratę posiadania pojazdu, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, tablice (tablicę) rejestracyjne oraz dokument potwierdzający wniesienie opłaty, o której mowa w art. 79 ust. 5 ustawy;
6)
w przypadku określonym w art. 79 ust. 1 pkt 6 ustawy - dokument, o którym mowa w tym przepisie, dowód rejestracyjny, kartę pojazdu, jeżeli była wydana, oraz tablice (tablicę) rejestracyjne;
7)
dokument potwierdzający wycofanie pojazdu z obrotu, w przypadku, o którym mowa w art. 70g ust. 2 ustawy, albo dokument potwierdzający odkupienie pojazdu wycofanego z obrotu, w przypadku, o którym mowa w art. 70g ust. 3 ustawy, albo kopię decyzji administracyjnej, o której mowa w art. 70g ust. 4 ustawy, poświadczoną przez organ, który wydał tę decyzję.
2. 
W celu wyrejestrowania pojazdu czasowo wycofanego z ruchu do wniosku o jego wyrejestrowanie, zamiast dowodu rejestracyjnego, właściciel pojazdu dołącza decyzję o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, o której mowa w art. 78a ust. 1 ustawy.
3. 
W przypadku określonym w art. 79 ust. 3a ustawy, organ rejestrujący dokonuje wyrejestrowania pojazdu z urzędu, jeżeli pojazd nie został wcześniej wyrejestrowany.
4. 
W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, jeżeli była wydana, lub tablic (tablicy) rejestracyjnych, właściciel pojazdu składa oświadczenie o ich utracie.
5. 
W przypadku nieprzedłożenia przez właściciela pojazdu dokumentu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 albo 6, organ rejestrujący, po upływie 30 dni od dnia otrzymania zaświadczenia od przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu, dokonuje wyrejestrowania pojazdu z urzędu.
6. 
W przypadku złożenia wniosku o wyrejestrowanie pojazdu właściciel pojazdu dokonuje także zwrotu dodatkowej tablicy rejestracyjnej, o której mowa w § 10, albo jej wtórnika, chyba że dokonał wcześniej ich zwrotu, albo składa oświadczenie o ich utracie.
7. 
Organ rejestrujący wydaje decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu:
1)
na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia;
2)
o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy, na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia;
3)
z urzędu na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia;
4)
o którym mowa w art. 73 ust. 2a ustawy, z urzędu na formularzu, którego wzór jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia.

Rejestracja, czasowa rejestracja i wyrejestrowanie pojazdów środkami komunikacji elektronicznej

§  22.  [Obsługa wniosków wnoszonych środkami komunikacji elektronicznej]
Organ rejestrujący obsługuje wnioski w sprawie rejestracji, czasowej rejestracji albo wyrejestrowania pojazdu wnoszone środkami komunikacji elektronicznej z zachowaniem warunków określonych w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257).
§  23.  [Udostępnienie elektronicznej skrzynki podawczej i informacji o procedurze]
Organ rejestrujący, obsługując wnioski, o których mowa w § 22, udostępnia:
1)
elektroniczną skrzynkę podawczą;
2)
informacje o:
a)
wymaganych dokumentach dołączanych do wniosków,
b)
podstawach prawnych i wymaganych opłatach związanych z wnioskami,
c)
numerze konta, na które mogą być wnoszone wymagane przepisami opłaty związane z wnioskami,
d)
formacie i wymaganej jakości zapewniającej odpowiednią czytelność elektronicznych kopii dokumentów dołączanych do wniosków.
§  24.  [Przekazywanie danych zawartych we wniosku elektronicznym do systemu teleinformatycznego rejestracji]
Oprogramowanie elektronicznej skrzynki podawczej lub systemu teleinformatycznego rejestracji może zapewnić przekazywanie danych zawartych we wniosku wnoszonym środkami komunikacji elektronicznej do systemu teleinformatycznego rejestracji.
§  25.  [Dokumenty dołączane do wniosku elektronicznego]
Do wniosku wnoszonego środkami komunikacji elektronicznej właściciel pojazdu dołącza, zgodnie z informacją podaną przez organ rejestrujący:
1)
dokumenty wymagane przepisami ustawy i niniejszego rozporządzenia albo ich elektroniczne kopie;
2)
zdjęcia tablic (tablicy) rejestracyjnych;
3)
potwierdzenie elektroniczne dokonania przelewu wymaganych opłat albo elektroniczną kopię dowodu wpłaty tych opłat.
§  25a.  35 [Rejestracja pojazdu za pośrednictwem salonu sprzedaży pojazdów samochodowych]
 W przypadku upoważnienia, o którym mowa w art. 73c ust. 1 pkt 1 ustawy, salon sprzedaży pojazdów samochodowych, przyczep lub motorowerów w imieniu właściciela pojazdu składa wniosek o rejestrację pojazdu na formularzu, o którym mowa w art. 73c ust. 3 ustawy, wraz z wymaganymi dokumentami, o których mowa w art. 73c ust. 6 ustawy.

Tablice rejestracyjne

§  26.  [Rodzaje tablic rejestracyjnych - podział ze względu na rodzaje rejestrowanych pojazdów]
Do oznaczania pojazdów stosuje się następujące wzory tablic rejestracyjnych:
1)
zwyczajne - do oznaczania wszystkich pojazdów, z zastrzeżeniem pkt 2-6;
2)
indywidualne - do oznaczania pojazdów samochodowych;
3)
zabytkowe - do oznaczania pojazdów zabytkowych;
4)
tymczasowe - do oznaczania pojazdów czasowo zarejestrowanych;
5) 36
 (uchylony);
6)
dyplomatyczne - do oznaczania pojazdów należących do przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych państw obcych oraz organizacji międzynarodowych, a także ich personelu.
§  27.  [Rodzaje tablic rejestracyjnych - podział ze względu na rozmiary]
1. 
Tablice rejestracyjne ze względu na rozmiary dzielą się na:
1)
samochodowe:
a)
jednorzędowe i dwurzędowe - do oznaczania wszystkich rodzajów pojazdów, z wyjątkiem motocykli, ciągników rolniczych, motorowerów i pojazdów rodzaju "samochodowy inny" (kategorii L6e i L7e),
b)
jednorzędowe zmniejszone - do oznaczania pojazdów silnikowych posiadających zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej, z wyłączeniem motocykli, ciągników rolniczych, pojazdów wolnobieżnych wchodzących w skład kolejki turystycznej i pojazdów rodzaju "samochodowy inny";
2)
motocyklowe (dwurzędowe) - do oznaczania motocykli, ciągników rolniczych oraz pojazdów rodzaju "samochodowy inny" (kategorii L6e i L7e);
3)
motorowerowe (dwurzędowe) - do oznaczania motorowerów.
2. 
Dla ciągnika rolniczego mogą być stosowane tablice rejestracyjne samochodowe, jeżeli ciągnik rolniczy posiada odpowiadające takiej tablicy miejsce konstrukcyjnie przeznaczone do jej umieszczenia.
3. 
Dla pojazdu wchodzącego w skład kolejki turystycznej, w zależności od miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablic rejestracyjnych, mogą być stosowane, ze względu na rozmiar, tablice rejestracyjne samochodowe lub motocyklowe.
4. 
Dla pojazdu rodzaju "samochodowy inny" będącego pojazdem trzykołowym lub czterokołowym, wyposażonym w nadwozie, mogą być stosowane tablice rejestracyjne samochodowe, jeżeli pojazd ten posiada odpowiadające tym tablicom miejsce konstrukcyjnie przeznaczone do ich umieszczenia.
5. 
Dla motoroweru zgłoszonego do rejestracji jako pojazd zabytkowy może być stosowana tablica rejestracyjna motorowerowa albo tablica rejestracyjna motocyklowa zabytkowa, jeżeli motorower posiada odpowiadające tej tablicy miejsce konstrukcyjnie przeznaczone do jej umieszczenia.
6.  37
 Dla oznaczenia bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną stosuje się dodatkową tablicę rejestracyjną, o której mowa w art. 73 ust. 1b ustawy, jednorzędową albo dwurzędową albo jednorzędową zmniejszoną umieszczoną na bagażniku w miejscu konstrukcyjnie do tego przeznaczonym.
§  28.  [Numer rejestracyjny]
1.  38
 (uchylony).
2.  39
 Każdemu pojazdowi przypisuje się jeden numer rejestracyjny, o którym mowa w art. 73 ust. 1d ustawy.
3.  40
 Na tablicy rejestracyjnej zwyczajnej będącej tablicą rejestracyjną samochodową albo tablicą rejestracyjną motocyklową jest wytłoczony numer rejestracyjny:
1)
barwy czarnej na białym tle albo
2)
barwy czarnej na zielonym tle, w przypadku tablicy rejestracyjnej wydawanej dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem

- składający się z wyróżnika województwa, wyróżnika powiatu i wyróżnika pojazdu.

4.  41
 Na tablicy rejestracyjnej zwyczajnej będącej tablicą rejestracyjną samochodową jednorzędową zmniejszoną jest wytłoczony numer rejestracyjny:
1)
barwy czarnej na białym tle albo
2)
barwy czarnej na zielonym tle, w przypadku tablicy rejestracyjnej wydawanej dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem

- składający się z wyróżnika województwa i wyróżnika pojazdu.

5.  42
 Na tablicy rejestracyjnej indywidualnej jest wytłoczony numer rejestracyjny:
1)
barwy czarnej na białym tle albo
2)
barwy czarnej na zielonym tle, w przypadku tablicy rejestracyjnej wydawanej dla pojazdu elektrycznego albo pojazdu napędzanego wodorem

- składający się z wyróżnika województwa i indywidualnego wyróżnika pojazdu.

5a.  43
 Dla motoroweru wyposażonego w silnik elektryczny stosuje się tablicę rejestracyjną motorowerową, na której jest wytłoczony numer rejestracyjny barwy czarnej na zielonym tle.
6. 
Na tablicy rejestracyjnej zabytkowej jest wytłoczony numer rejestracyjny barwy czarnej na żółtym tle, składający się z wyróżnika województwa, wyróżnika powiatu i wyróżnika pojazdu, oraz symbol pojazdu zabytkowego.
7. 
Na tablicy rejestracyjnej tymczasowej jest wytłoczony numer rejestracyjny barwy czerwonej na białym tle, składający się z wyróżnika województwa oraz wyróżnika pojazdu.
8.  44
 (uchylony).
9. 
Na tablicy rejestracyjnej dyplomatycznej jest wytłoczony numer rejestracyjny barwy białej na niebieskim tle, składający się z wyróżnika województwa i wyróżnika pojazdu.
§  29.  [Dodatkowe elementy umieszczane na tablicy rejestracyjnej]
1. 
W skrajnej lewej części tablicy rejestracyjnej umieszcza się dodatkowo, na niebieskim tle, symbol Unii Europejskiej składający się z 12 pięcioramiennych gwiazdek barwy żółtej, ułożonych na obwodzie okręgu, oraz znak z literami "PL" barwy białej. Wymóg ten nie dotyczy tablic (tablicy) rejestracyjnych dyplomatycznych.
2. 
Na tablicach (tablicy) rejestracyjnych w miejscu do tego przeznaczonym znajduje się znak legalizacyjny zgodny z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 75c pkt 2 ustawy.
3.  45
 Miejsce przeznaczone do umieszczenia znaku legalizacyjnego na tablicy rejestracyjnej wskazuje oznaczenie naniesione techniką laserową.
4.  46
 Na tablicach rejestracyjnych umieszcza się również naniesione techniką laserową:
1)
grafikę obrysu wizerunku orła, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 441, 1669 i 2245),
2)
oznaczenie numeru certyfikatu, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2 ustawy, posiadanego przez producenta tablic rejestracyjnych bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych, jeżeli występuje,
3)
oznaczenie nazwy producenta i numeru certyfikatu, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2 ustawy, posiadanego przez producenta tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi albo tłoczącego numery rejestracyjne; w oznaczeniu tej nazwy producent podaje maksymalnie 10 znaków z nazwy określającej jego firmę, z wyłączeniem znaków interpunkcyjnych

- w sposób określony w pkt 2.5a załącznika nr 13 do rozporządzenia.

5.  47
 Przepisu ust. 3 nie stosuje się do tablic tymczasowych.
6.  48
 Przepisu ust. 4 pkt 1 nie stosuje się do tablic motorowerowych i tablic tymczasowych.
§  30.  [Zakaz umieszczania na tablicy rejestracyjnej elementów innych niż dozwolone]
Na tablicach (tablicy) rejestracyjnych nie mogą być umieszczane inne oznaczenia niż te, o których mowa w § 28 i 29 oraz 34.
§  31.  [Znaczenie liter i cyfr w numerze rejestracyjnym]
1. 
Numery rejestracyjne są tworzone ze zbioru następujących 25 liter: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T, U, V, W, X, Y i Z oraz cyfr od 0 do 9.
2. 
Poszczególne litery i cyfry numeru rejestracyjnego pełnią następujące funkcje:
1)
na tablicach rejestracyjnych zwyczajnych samochodowych - pierwsza litera stanowi wyróżnik województwa, druga lub druga i trzecia litera stanowią wyróżnik powiatu, następne cyfry lub cyfry i litera lub litery stanowią wyróżnik pojazdu tworzony kolejno w układzie:
a)
dla powiatów z wyróżnikiem jednoliterowym:
pięć cyfr w przedziale od 00001 do 99999,
cztery cyfry w przedziale od 0001 do 9999 i litera,
trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 i dwie litery,
cyfra w przedziale od 1 do 9, litera i trzy cyfry w przedziale od 001 do 999,
cyfra w przedziale od 1 do 9, dwie litery i dwie cyfry w przedziale od 01 do 99,
b)
dla powiatów z wyróżnikiem dwuliterowym:
litera i trzy cyfry w przedziale od 001 do 999,
dwie cyfry w przedziale od 01 do 99 i dwie litery,
cyfra w przedziale od 1 do 9, litera i dwie cyfry w przedziale od 01 do 99,
dwie cyfry w przedziale od 01 do 99, litera i cyfra w przedziale od 1 do 9,
cyfra w przedziale od 1 do 9, dwie litery i cyfra w przedziale od 1 do 9,
dwie litery i dwie cyfry w przedziale od 01 do 99,
pięć cyfr w przedziale od 00001 do 99999,
cztery cyfry w przedziale od 0001 do 9999 i litera,
trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 i dwie litery;
2)
na tablicach rejestracyjnych zwyczajnych samochodowych jednorzędowych zmniejszonych oraz na tablicach rejestracyjnych tymczasowych dla pojazdu posiadającego zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej, dla powiatów z wyróżnikiem jednoliterowym i dwuliterowym pierwsza litera stanowi wyróżnik województwa, następne cyfry lub cyfry i litera, lub litery stanowią wyróżnik pojazdu tworzony kolejno w układzie:
a)
trzy cyfry w przedziale od 001 do 999,
b)
dwie cyfry w przedziale od 01 do 99 i litera,
c)
cyfra w przedziale od 1 do 9, litera i cyfra w przedziale od 1 do 9,
d)
litera i dwie cyfry w przedziale od 01 do 99,
e)
cyfra w przedziale od 1 do 9 i dwie litery,
f)
dwie litery i cyfra w przedziale od 1 do 9,
g)
litera, cyfra w przedziale od 1 do 9 i litera;
3)
na tablicach rejestracyjnych zwyczajnych motocyklowych i motorowerowych - pierwsza litera stanowi wyróżnik województwa, druga lub druga i trzecia litera stanowią wyróżnik powiatu, następne cyfry lub cyfry i litera, lub litery stanowią wyróżnik pojazdu tworzony kolejno w układzie:
a)
dla powiatów z wyróżnikiem jednoliterowym:
cztery cyfry w przedziale od 0001 do 9999,
trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 i litera,
dwie cyfry w przedziale od 01 do 99, litera i cyfra w przedziale od 1 do 9,
cyfra w przedziale od 1 do 9, litera i dwie cyfry w przedziale od 01 do 99,
litera i trzy cyfry w przedziale od 001 do 999,
dwie cyfry w przedziale od 01 do 99 i dwie litery,
cyfra w przedziale od 1 do 9, dwie litery i cyfra w przedziale od 1 do 9,
dwie litery i dwie cyfry w przedziale od 01 do 99,
b)
dla powiatów z wyróżnikiem dwuliterowym:
litera i trzy cyfry w przedziale od 001 do 999,
dwie cyfry w przedziale od 01 do 99 i dwie litery,
cyfra w przedziale od 1 do 9, litera i dwie cyfry w przedziale od 01 do 99,
dwie cyfry w przedziale od 01 do 99, litera i cyfra w przedziale od 1 do 9,
cyfra w przedziale od 1 do 9, dwie litery i cyfra w przedziale od 1 do 9,
dwie litery i dwie cyfry w przedziale od 01 do 99,
litera, dwie cyfry w przedziale od 01 do 99 i litera,
litera, cyfra w przedziale od 1 do 9 i dwie litery;
4)
na tablicach rejestracyjnych indywidualnych - litera i cyfra stanowią wyróżnik województwa, zaś kolejne litery w liczbie od 3 do 5 stanowią wyróżnik indywidualny pojazdu, w którym nie więcej niż dwie ostatnie litery można zastąpić liczbą;
5)
na tablicach rejestracyjnych zabytkowych - pierwsza litera stanowi wyróżnik województwa, druga lub druga i trzecia litera stanowią wyróżnik powiatu, następne cyfry lub cyfry i litera stanowią wyróżnik pojazdu tworzony kolejno w układzie:
a)
dla powiatów z wyróżnikiem jednoliterowym:
dwie cyfry w przedziale od 01 do 99 i litera,
trzy cyfry w przedziale od 001 do 999,
b)
dla powiatów z wyróżnikiem dwuliterowym:
cyfra w przedziale od 1 do 9 i litera,
dwie cyfry w przedziale od 01 do 99,
litera i cyfra w przedziale od 1 do 9;
6)
na tablicach rejestracyjnych tymczasowych - litera i cyfra stanowią wyróżnik województwa, zaś cztery cyfry w przedziale od 0001 do 9999 stanowią wyróżnik pojazdu, który po wyczerpaniu wskazanej pojemności tworzy się w układzie trzy cyfry w przedziale od 001 do 999 i litera;
7) 49
 (uchylony);
8)
na tablicach rejestracyjnych dyplomatycznych - pierwsza litera stanowi wyróżnik województwa, zaś sześć cyfr w przedziale od 000001 do 999999 stanowi wyróżnik pojazdu.
3. 
Organ rejestrujący może wydać dla pojazdu posiadającego zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej:
1)
w przypadku czasowej rejestracji, o której mowa w art. 74 ust. 2 pkt 2 ustawy - tablice rejestracyjne tymczasowe,
2)
w przypadku rejestracji - tablice rejestracyjne zwyczajne samochodowe jednorzędowe zmniejszone - o tym samym numerze rejestracyjnym.
§  32.  [Wyróżniki pojazdów, województw i powiatów]
1. 
Wyróżnik pojazdu, z zastrzeżeniem § 34 ust. 2, określa organ rejestrujący, posługując się zestawem cyfr i liter stanowiących pojemność rejestracyjną, z wyłączeniem liter B, D, I, O i Z.
2. 
Wyróżniki województw i powiatów dla tablic rejestracyjnych są określone w załączniku nr 12 do rozporządzenia.
3. 
W przypadku połączenia powiatów, dla których określono wyróżniki dla tablic rejestracyjnych w załączniku nr 12 do rozporządzenia, na tablicach rejestracyjnych stosuje się dotychczasowe wyróżniki tych powiatów.
4. 
W przypadku podziału powiatu, dla którego określono wyróżniki dla tablic rejestracyjnych, właściwe po tym podziale organy rejestrujące, do czasu określenia nowych wyróżników, stosują dotychczasowe wyróżniki, po uzgodnieniu przez te organy podziału niewykorzystanych pojemności rejestracyjnych.
§  33.  50
 (uchylony).
§  34.  [Indywidualne tablice rejestracyjne]
1.  51
 Organ rejestrujący wydaje tablice (tablicę) rejestracyjne indywidualne, jeżeli z informacji uzyskanej z ewidencji tablic rejestracyjnych indywidualnych wydanych na terenie województwa, o której mowa w art. 73a ust. 1 pkt 1 ustawy, wynika, że identyczne tablice (tablica) rejestracyjne nie zostały wydane dla innego pojazdu zarejestrowanego na terenie województwa.
2. 
Wyróżnik indywidualny pojazdu określa zainteresowany właściciel pojazdu.
3. 
Wyróżnik indywidualny powinien stanowić wyraz, skrót lub określenie, niezawierające treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego w rozumieniu tego wyrazu, skrótu lub określenia w języku polskim albo obcym.
§  35.  [Miejsce umieszczenia na pojeździe tablic rejestracyjnych]
1. 
Właściciel pojazdu umieszcza na pojeździe tablice rejestracyjne z przodu i z tyłu w miejscach konstrukcyjnie do tego przeznaczonych, z wyjątkiem przyczep, ciągników rolniczych, motocykli i motorowerów, na których tablicę umieszcza się tylko z tyłu.
2. 
W przypadku pojazdów kategorii L2e, L5e, L6e i L7e, tablicę rejestracyjną umieszcza się również z przodu, jeżeli pojazdy te posiadają miejsce konstrukcyjnie do tego przeznaczone.
3. 
W przypadkach uzasadnionych konstrukcją ciągnika rolniczego, tablicę rejestracyjną umieszcza się z przodu tego pojazdu.
4. 
Z przodu pojazdu umieszcza się wyłącznie tablicę rejestracyjną samochodową jednorzędową, z wyjątkiem pojazdów, o których mowa w ust. 2 i 3.
5. 
Z tyłu pojazdu umieszcza się tablicę rejestracyjną samochodową jednorzędową albo dwurzędową w zależności od miejsca konstrukcyjnie do tego przeznaczonego.
6. 
Z tyłu przyczepy motocyklowej umieszcza się tablicę rejestracyjną motocyklową przeniesioną z motocykla, który ciągnie przyczepę.
7. 
Jeżeli pojazd nie posiada specjalnego miejsca do umocowania tablic rejestracyjnych, to przednią i tylną tablicę rejestracyjną umieszcza się w środku szerokości pojazdu, a gdyby to utrudniało jego eksploatowanie lub ograniczało widoczność tablicy rejestracyjnej - po lewej stronie pojazdu.
8. 
W przypadku ciągnika rolniczego, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, i pojazdu wolnobieżnego, wchodzących w skład kolejki turystycznej, tablice rejestracyjne umieszcza się z przodu i z tyłu albo tylko z tyłu, w zależności od położenia miejsca konstrukcyjnie do tego przeznaczonego. W przypadku przyczepy dostosowanej do przewozu osób, wchodzącej w skład kolejki turystycznej, tablice umieszcza się tylko z tyłu.
9.  52
 W przypadku zamontowania na pojeździe samochodowym bagażnika, zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną, dodatkową zalegalizowaną tablicę rejestracyjną, o której mowa w art. 73 ust. 1b ustawy, umieszcza się na bagażniku w miejscu konstrukcyjnie do tego przeznaczonym.
§  36.  53
 (uchylony).
§  37.  [Szczegółowe wymagania techniczne dla tablic rejestracyjnych]
Szczegółowe wymagania techniczne dla tablic rejestracyjnych oraz zakres i sposób ich badania, a także wzory tablic rejestracyjnych, umieszczanych na nich znaków i symboli oraz ich opis są określone w załączniku nr 13 do rozporządzenia.

Inne oznaczenia pojazdów

§  38.  [Zaświadczenie potwierdzające umieszczenie numeru nadwozia, podwozia lub ramy]
1. 
W przypadku gdy organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje decyzję o nadaniu cech identyfikacyjnych zgodnie z art. 66a ustawy, stacja kontroli pojazdów wydaje zaświadczenie potwierdzające umieszczenie numeru nadwozia, podwozia lub ramy.
2. 
Wzory cech identyfikacyjnych pojazdu: numer VIN oraz numer nadwozia, podwozia i ramy, a także ich opis, są określone w załączniku nr 14 do rozporządzenia.
§  39.  [Zgoda na wykonanie i umieszczenie tabliczki zastępczej]
1. 
Organ rejestrujący, na wniosek właściciela pojazdu, wydaje, w drodze decyzji, zgodę na wykonanie i umieszczenie tabliczki znamionowej zastępczej, zwanej dalej "tabliczką zastępczą", w przypadku:
1)
braku, utraty lub zniszczenia tabliczki znamionowej;
2)
utraty aktualności treści tabliczki znamionowej w zakresie określenia cech identyfikacyjnych pojazdu.
2. 
W przypadkach określonych w ust. 1, stacja kontroli pojazdów wydaje zaświadczenie potwierdzające wykonanie i umieszczenie tabliczki zastępczej.
§  40.  [Nalepka kontrolna]
1. 
Pojazd samochodowy, z wyjątkiem motocykla, oznacza się nalepką kontrolną, na której jest umieszczony numer rejestracyjny pojazdu.
2. 
Właściciel pojazdu umieszcza nalepkę kontrolną wewnątrz pojazdu w prawym dolnym rogu przedniej szyby.
§  41.  [Umieszczenie numerów rejestracyjnych na samochodzie ciężarowym samowyładowczym oraz przyczepie samowyładowczej]
1. 
Na samochodzie ciężarowym samowyładowczym oraz przyczepie samowyładowczej umieszcza się numery rejestracyjne odpowiadające numerom rejestracyjnym na tablicach rejestracyjnych przez ich namalowanie na tyle burty skrzyni ładunkowej białą lub czarną farbą kontrastową w stosunku do tła burty. Przepis ten nie dotyczy pojazdów, które z tyłu nie mają burty w postaci płaszczyzny.
2. 
Numery namalowane na tyle burty skrzyni ładunkowej powinny mieć taki sam układ i zbliżony kształt liter i cyfr jak numery na tablicy rejestracyjnej samochodowej jednorzędowej. Długość rzędu namalowanych numerów powinna wynosić 140–150 cm, wysokość 25 cm, a grubość kreski - 4,5 cm.
§  42.  [Oznaczenie na autobusie dopuszczalnej prędkości jazdy; dodatkowe oznaczenie autobusu przystosowanego do zasilania gazem]
1. 
Autobus, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy, oraz pojazd, w stosunku do którego organ rejestrujący ustalił na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy indywidualną dopuszczalną prędkość jazdy, oznacza się na tyle nadwozia tarczą określającą tę prędkość.
2.  54
 Autobus przystosowany do zasilania gazem powinien być oznaczony z przodu i z tyłu nadwozia oraz z prawego boku pojazdu w pobliżu drzwi wejściowych nalepką z symbolem LPG", "CNG" albo "LNG".
§  43.  [Znaki "PL", "CD", "CC"]
1. 
Na pojeździe zarejestrowanym w Rzeczypospolitej Polskiej, który ma być używany w ruchu międzynarodowym, umieszcza się z tyłu na nadwoziu pojazdu znak z literami "PL".
2. 
Znak "PL" może być umieszczony na tylnej szybie samochodu w prawym dolnym rogu, pod warunkiem że będzie zapewniona wystarczająca widoczność znaku i czytelność liter.
3. 
Na pojeździe należącym do przedstawicielstwa dyplomatycznego państwa obcego umieszcza się znak z literami "CD", a na pojeździe urzędu konsularnego - znak z literami "CC". Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  44.  [Tablica na pojeździe do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego]
1. 
Na pojeździe do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego umieszcza się tablicę, o której mowa w art. 55 ust. 1 ustawy, z przodu i z tyłu pojazdu lub zespołu pojazdów, na wysokości od 60 cm do 180 cm od powierzchni jezdni.
2. 
Na samochodzie osobowym i czterokołowcu wyposażonym w nadwozie tablicę, o której mowa w art. 55 ust. 1 ustawy, umieszcza się pionowo na dachu prostopadle do osi podłużnej pojazdu.
3. 
Na motocyklu, motorowerze i czterokołowcu tablicę, o której mowa w art. 55 ust. 1 ustawy, umieszcza się z tyłu pojazdu.
§  45.  [Tablica na pojeździe przewożącym zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży]
Na pojeździe przewożącym zorganizowaną grupę dzieci lub młodzieży w wieku do lat 18 tablicę, o której mowa w art. 57 ust. 1 ustawy, umieszcza się z przodu i z tyłu pojazdu, możliwie blisko lewej płaszczyzny obrysu, na wysokości od 60 cm do 180 cm od powierzchni jezdni.
§  46.  [Tablica na autobusie szkolnym przeznaczonym do przewozu dzieci do szkoły]
1. 
Na autobusie szkolnym przeznaczonym do przewozu dzieci do szkoły umieszcza się z przodu i z tyłu tablicę "AUTOBUS SZKOLNY".
2. 
Autobus szkolny, o którym mowa w ust. 1, dodatkowo oznacza się z przodu i z tyłu tablicami ze znakiem "STOP", które powinny być widoczne dla innych uczestników ruchu drogowego po jego uruchomieniu, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy.
§  47.  [Tablica na pojeździe przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych]
1. 
Na pojeździe przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu osób niepełnosprawnych umieszcza się tablicę, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy, z przodu i z tyłu pojazdu, możliwie blisko lewej płaszczyzny obrysu, na wysokości od 60 cm do 180 cm od powierzchni jezdni.
2. 
Na pojeździe, o którym w art. 8 ustawy, może być umieszczona nalepka barwy białej z międzynarodowym symbolem wózka inwalidzkiego barwy czarnej, na przedniej szybie pojazdu w jej prawym górnym rogu.
§  48.  [Nalepka na pojeździe wymagana w okresie próbnym kierowcy]
1. 
Nalepkę, o której mowa w art. 91 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978), umieszcza się na przedniej i tylnej szybie pojazdu, w prawym górnym rogu.
2. 
W przypadku pojazdu samochodowego konstrukcyjnie nieposiadającego szyby tylnej lub przedniej, nalepkę, o której mowa w ust. 1, umieszcza się odpowiednio z tyłu lub z przodu na nadwoziu pojazdu.
3. 
W przypadku oznaczenia pojazdu nalepką, o której mowa w ust. 1, i nalepką, o której mowa w § 47 ust. 2, nalepki te na przedniej szybie pojazdu umieszcza się obok siebie.
§  48a.  55 [Oznakowanie pojazdów napędzanych gazem, pojazdów elektrycznych i pojazdów napędzanych wodorem]
1. 
Nalepkę dla oznaczenia pojazdu, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. poz. 317), napędzanego:
1)
sprężonym gazem ziemnym (CNG),
2)
skroplonym gazem ziemnym (LNG)

- zgodną z wzorem określonym odpowiednio w pkt 16 i 17 załącznika nr 15 do rozporządzenia, umieszcza się wewnątrz pojazdu w prawym dolnym rogu przedniej szyby obok nalepki kontrolnej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3.

2. 
W przypadku gdy pojazdem, o którym mowa w ust. 1, jest autobus, do jego oznaczenia stosuje się odpowiednią nalepkę zgodną z wzorem określonym w pkt 11 załącznika nr 15 do rozporządzenia.
3. 
Nalepkę dla oznaczenia pojazdu, o którym mowa w art. 148b ust. 1 ustawy:
1)
napędzanego wodorem (H),
2)
elektrycznego (EE)

- zgodną z wzorem określonym odpowiednio w pkt 14 i 15 załącznika nr 15 do rozporządzenia, umieszcza się wewnątrz pojazdu w prawym dolnym rogu przedniej szyby obok nalepki kontrolnej, o której mowa w § 8 ust. 1 pkt 3.

4. 
W przypadku pojazdu konstrukcyjnie nieposiadającego szyby przedniej nalepkę, o której mowa w ust. 1 i 3, umieszcza się z przodu pojazdu na nadwoziu po jego prawej stronie.
§  49.  56 [Wzory oznaczeń pojazdów]
 Wzory oznaczeń pojazdów, o których mowa w § 42-48a, oraz ich opis są określone w załączniku nr 15 do rozporządzenia.

Przepisy epizodyczne i przejściowe oraz przepis końcowy

§  50. 
1. 
Do dnia 31 maja 2018 r. organ rejestrujący może zamawiać tablice (tablicę) rejestracyjne z czcionką niebędącą czcionką zwężoną określoną w przepisach dotychczasowych oraz ich wtórniki, zgodne z wzorami liter i cyfr określonymi w załączniku nr 16 do niniejszego rozporządzenia.
2. 
Do dnia 30 czerwca 2018 r. mogą być produkowane tablice rejestracyjne, o których mowa w ust. 1, oraz ich wtórniki.
3. 
Tablice rejestracyjne, o których mowa w ust. 1, oraz ich wtórniki organ rejestrujący wydaje do czasu wyczerpania ich zapasów.
4. 
W przypadku tablic (tablicy) rejestracyjnych zgodnych z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych oraz tablic rejestracyjnych, o których mowa w ust. 1, po dniu 30 czerwca 2018 r. wtórniki tych tablic produkuje się i wydaje zgodnie z przepisami niniejszego rozporządzenia, odpowiednio:
1)
w komplecie albo
2)
jako pojedynczą tablicę rejestracyjną, jeżeli dla oznaczenia pojazdu albo bagażnika wydana była wcześniej jedna tablica rejestracyjna.
§  51. 
1. 
Dowody rejestracyjne oraz ich wtórniki, zgodne z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych, zachowują ważność.
2. 
Pozwolenia czasowe, w tym pozwolenia czasowe do wielokrotnego stosowania, oraz ich wtórniki, zgodne z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych, zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
3. 
Tablice (tablica) rejestracyjne zgodne z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych oraz tablice rejestracyjne, o których mowa w § 50, a także ich wtórniki, zachowują ważność.
§  52. 
1. 
Do wniosków złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
Organ rejestrujący wydaje dowody rejestracyjne oraz ich wtórniki, zamówione przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz wyprodukowane:
1)
przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia - zgodnie z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych;
2)
po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia - zgodnie z wzorem określonym w przepisach niniejszego rozporządzenia.
3. 
Blankiety pozwoleń czasowych, w tym blankiety pozwoleń czasowych do wielokrotnego stosowania, oraz ich wtórniki, zamówione oraz wyprodukowane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z wzorem określonym w przepisach dotychczasowych, organ rejestrujący stosuje do czasu wyczerpania zapasu blankietów tych pozwoleń.
4. 
Organ rejestrujący stosuje blankiety pozwoleń czasowych, w tym blankiety pozwoleń czasowych do wielokrotnego stosowania, oraz ich wtórniki, zamówione przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia oraz wyprodukowane po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z wzorem określonym w przepisach niniejszego rozporządzenia.
§  53. 
Na wniosek właściciela pojazdu organ rejestrujący wymienia dowód rejestracyjny lub tablice (tablicę) rejestracyjne, zgodne z wzorami określonymi w przepisach dotychczasowych, na dowód rejestracyjny lub tablice (tablicę) rejestracyjne, zgodne z wzorami określonymi w przepisach niniejszego rozporządzenia, dokonując legalizacji tych tablic, oraz - w stosownych przypadkach - wydaje nalepkę kontrolną.
§  54. 
Przepisu § 2 ust. 9 nie stosuje się do pojazdu, który posiada tabliczkę znamionową zastępczą lub nadane i nabite cechy identyfikacyjne na podstawie przepisów dotychczasowych.
§  55. 
Ewidencja tablic rejestracyjnych indywidualnych, o której mowa w przepisach dotychczasowych, staje się ewidencją tablic rejestracyjnych indywidualnych, o której mowa w przepisach niniejszego rozporządzenia.
§  56. 
Badania tablic rejestracyjnych przeprowadzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność.
§  57. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r., z wyjątkiem:
1)
§ 48, który wchodzi w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.;
2)
§ 2 ust. 2 pkt 2 i ust. 3, § 9 ust. 1 pkt 2, § 27 ust. 1 pkt 1 lit. b, § 28 ust. 4, § 31 ust. 2 pkt 2 i pkt 3 lit. a tiret trzecie-ósme, § 33 pkt 2 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2018 r. 57

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  58  

WZÓR WNIOSKU O REJESTRACJĘ, CZASOWĄ REJESTRACJĘ ALBO WYREJESTROWANIE POJAZDU (format A5 lub A4)

ZAŁĄCZNIK Nr  2  59  

WZÓR WNIOSKU O REJESTRACJĘ, CZASOWĄ REJESTRACJĘ ALBO WYREJESTROWANIE POJAZDU, O KTÓRYM MOWA W ART. 73 UST. 2A USTAWY Z DNIA 20 CZERWCA 1997 R. - PRAWO O RUCHU DROGOWYM

ZAŁĄCZNIK Nr  3  60  

WZÓR I OPIS DOWODU REJESTRACYJNEGO

I. Wzór dowodu rejestracyjnego

wzór

Strony zewnętrzne nr: 1, 5, 6

wzór

Strony wewnętrzne nr: 2, 3, 4

II. Opis:

A. Informacje ogólne:

1. Forma dokumentu: dokument skrzydełkowy.

2. Format dokumentu: 105 x 218 mm (po złożeniu 105 x 73 mm).

3. Podłoże: papier półsyntetyczny.

4. Strony 1, 5 i 6 laminowane.

5. Na stronie 5 znajdują się pola przeznaczone na umieszczenie kodu kreskowego i kodu OCRB służącego do zapisu i automatycznego odczytu danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym.

B. Wykaz zabezpieczeń:

1. Zabezpieczenia w papierze:

a) papier zabezpieczony chemicznie, niewykazujący luminescencji w świetle ultrafioletowym,

b) dwutonowy, bieżąco umiejscowiony znak wodny - naprzemiennie pozytywowe

i negatywowe litery PL w owalu,

c) włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym,

d) włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle ultrafioletowym,

e) włókna zabezpieczające niewidoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle ultrafioletowym.

2. Zabezpieczenia w druku:

a) element irydyscentny w formie zbliżonej do równoległoboku zawierający negatywowe litery PL umieszczone w owalu,

b) mikrodruki pozytywowe i negatywowe o treści RZECZPOSPOLITA POLSKA (offset),

c) tło giloszowe z drukiem irysowym,

d) element irydyscentny w formie paska zawierającego powtarzające się negatywowe litery PL w owalu,

e) element wykonany techniką druku stalorytniczego z efektem kątowym z napisem o treści PL RP PL,

f) mikrodruk pozytywowy o treści RZECZPOSPOLITA POLSKA (staloryt),

g) nadruki aktywne w świetle ultrafioletowym.

3. Inne zabezpieczenia:

a) numeracja i personalizacja wykonywane centralnie metodą druku laserowego,

b) skorelowany z grafiką perforowany laserowo numer rejestracyjny pojazdu,

c) folia laminująca w sposób trwały zintegrowana z podłożem.

C. Oznaczenia kodów zastosowanych we wzorze dowodu rejestracyjnego:

A numer rejestracyjny pojazdu,

B data pierwszej rejestracji pojazdu,

C dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:

C.1.1 nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego,

C.1.2 numer PESEL lub REGON,

C.1.3 adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,

C.2.1 nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,

C.2.2 numer PESEL lub REGON,

C.2.3 adres właściciela pojazdu,

D dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:

D.1 marka pojazdu,

D.2 typ pojazdu,

- wariant, jeżeli występuje,

- wersja, jeżeli występuje,

D.3 model pojazdu,

E numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),

F.1 maksymalna masa całkowita pojazdu z wyłączeniem motocykli i motorowerów (w kg),

F.2 dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),

F.3 dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),

G masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż pojazd kategorii M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg),

H okres ważności dowodu, jeżeli występuje takie ograniczenie,

I data wydania dowodu rejestracyjnego,

J kategoria pojazdu,

K numer świadectwa homologacji typu pojazdu, jeżeli występuje,

L liczba osi,

O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),

O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),

P.1 pojemność silnika (w cm3),

P.2 maksymalna moc netto silnika (w kW),

P.3 rodzaj paliwa,

Q stosunek mocy do masy własnej (w kW/kg); dotyczy motocykli i motorowerów,

S.1 liczba miejsc siedzących włącznie z siedzeniem kierowcy,

S.2 liczba miejsc stojących, jeżeli występują,

X potwierdzenie przeprowadzenia badania technicznego pojazdu i daty następnego badania technicznego pojazdu w rubryce dowodu rejestracyjnego "TERMIN BADANIA TECHNICZNEGO".

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR NALEPKI KONTROLNEJ

wzór

Opis:

1. Wymiary nieokreślone na rysunku: grubość kreski symbolu "PL" - 1,5 mm.

2. Barwy: pole pod symbolem "PL" i flagą polską - niebieskie, flaga polska - białoczerwona, symbol "PL" - biały, pozostała część nalepki - metalizowana, zabezpieczona elementami optycznie zmiennymi, numer rejestracyjny - czarny, widoczny w ramce na białym tle, które zawiera optycznie zmienny gilosz.

3. Barwy nalepki: niebieska - pola pod flagą polską oraz biała i czerwona - flagi polskiej.

4. Nalepka kontrolna wykonana jest z wielowarstwowej samoprzylepnej folii, która przy jakiejkolwiek próbie oderwania jej od szyby ulega odkształceniu, a elementy identyfikacyjne i tło nalepki ulegają uszkodzeniu. Dotyczy to również prób oderwania w podwyższonej i obniżonej temperaturze.

5. Numer rejestracyjny na nalepce musi być nanoszony na cienką folię pośrednią stanowiącą integralną część nalepki za pomocą drukarki, czcionką zapewniającą dobrą czytelność: wysokość znaków w zależności od długości napisu w granicach 10 ÷ 13 mm i grubość kreski w granicach 1,2 ÷ 2,0 mm.

6. Nalepka musi być zabezpieczona przed fałszowaniem. Zasadniczym elementem tego zabezpieczenia są graficzne elementy optycznie zmienne obejmujące godło narodowe wykonane w technice holograficznej, gilosz holograficzny i stylizowane znaki RP.

7. Nalepka musi być odporna na działanie podwyższonej temperatury zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 2.21 lit. a załącznika nr 13 do rozporządzenia.

8. Nalepka musi być odporna na oderwanie od podłoża zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 2.22 załącznika nr 13 do rozporządzenia.

9. Nalepka musi być odporna na działanie wody zgodnie z wymaganiami pkt 2.26 załącznika nr 13 do rozporządzenia.

10. Nalepka musi być odporna na działanie promieni świetlnych zgodnie z wymaganiami zawartymi w pkt 2.29 załącznika nr 13 do rozporządzenia.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR ZAŚWIADCZENIA POTWIERDZAJĄCEGO DANE ZAWARTE W UTRACONYM DOWODZIE REJESTRACYJNYM LUB UTRACONEJ KARCIE POJAZDU DLA POJAZDU ZAREJESTROWANEGO NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Format nie większy niż A4

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  6  61  

WZÓR DECYZJI O REJESTRACJI, CZASOWEJ REJESTRACJI ALBO WYREJESTROWANIU POJAZDU

(format A5 lub A4)
A*

...........................................

.............................................
(pieczęć lub wydruk organu rejestrującego)(miejscowość, data)
DECYZJA
Na podstawie art. 73/74/79** ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku

.......................................................................................................................................................................

(imię, nazwisko lub nazwa właściciela)

z dnia ...................... rejestruję/czasowo rejestruję/wyrejestrowuję** pojazd marki .................................., nr nadwozia ..........................., wydając/uchylając** dowód rejestracyjny/pozwolenie czasowe** seria nr ......................., tablice rejestracyjne nr .............................. zalegalizowane znakiem legalizacyjnym nr ................................ oraz nalepkę kontrolną** i kartę pojazdu seria nr ..................................................**.

Uzasadnienie:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Pouczenie o przysługującym stronie prawie do wniesienia odwołania od decyzji:

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

.....................................................................
(podpis osoby upoważnionej)***
.......................................................................
(imię i nazwisko, stanowisko osoby upoważnionej)
____________________

* Wypełnia organ rejestrujący.

** Niepotrzebne skreślić.

*** Dokument wystawiony w postaci papierowej należy opatrzyć pieczęcią podpisującego.

B*

Potwierdzam odbiór decyzji o rejestracji/czasowej rejestracji/wyrejestrowaniu pojazdu**, dowodu rejestracyjnego/pozwolenia czasowego** seria nr, .......................................... zalegalizowanych tablic rejestracyjnych** nr ......................................................... oraz nalepki kontrolnej** i karty pojazdu seria nr **.

....................................................
(data i czytelny podpis właściciela)
____________________

* Wypełnia właściciel.

** Niepotrzebne skreślić.

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZÓR DECYZJI O REJESTRACJI, CZASOWEJ REJESTRACJI ALBO WYREJESTROWANIU POJAZDU, O KTÓRYM MOWA W ART. 73 UST. 2A USTAWY Z DNIA 20 CZERWCA 1997 R. - PRAWO O RUCHU DROGOWYM

ZAŁĄCZNIK Nr  8  62  

WZÓR I OPIS POZWOLENIA CZASOWEGO

I. Wzór pozwolenia czasowego
wzórwzór
strona nr 1strona nr 2

II. Opis:

A. Informacje ogólne:

1. Forma dokumentu: dokument dwustronny.

2. Format dokumentu: 105 x 73 mm.

3. Podłoże: papier półsyntetyczny.

B. Wykaz zabezpieczeń:

1. Zabezpieczenia w papierze:

a) papier zabezpieczony chemicznie, niewykazujący luminescencji

w świetle ultrafioletowym,

b) dwutonowy, bieżąco umiejscowiony znak wodny - naprzemiennie pozytywowe i negatywowe litery PL w owalu,

c) włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym,

d) włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle ultrafioletowym,

e) włókna zabezpieczające niewidoczne w świetle dziennym i aktywne w świetle ultrafioletowym.

2. Zabezpieczenia w druku:

a) element irydyscentny w formie zbliżonej do równoległoboku zawierający negatywowe litery PL umieszczone w owalu,

b) mikrodruki pozytywowe i negatywowe o treści RZECZPOSPOLITA POLSKA (offset),

c) tło giloszowe z drukiem irysowym,

d) element irydyscentny w formie napisu PC,

e) nadruki aktywne w świetle ultrafioletowym.

3. Inne zabezpieczenia:

a) numeracja wykonywana w technice typografii.

C. Oznaczenia kodów zastosowanych we wzorze pozwolenia czasowego:

A numer rejestracyjny pojazdu,

B data pierwszej rejestracji pojazdu,

C dane dotyczące posiadacza pozwolenia czasowego i właściciela pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:

C.1.1 nazwisko lub nazwa posiadacza pozwolenia czasowego,

C.1.2 numer PESEL lub REGON,

C.1.3 adres posiadacza pozwolenia czasowego,

C.2.1 nazwisko lub nazwa właściciela pojazdu,

C.2.2 numer PESEL lub REGON,

C.2.3 adres właściciela pojazdu,

D dane dotyczące pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych:

D.1 marka pojazdu,

D.2 typ pojazdu,

- wariant, jeżeli występuje,

- wersja, jeżeli występuje,

D.3 model pojazdu,

E numer identyfikacyjny pojazdu (numer VIN albo numer nadwozia, podwozia lub ramy),

F.1 maksymalna masa całkowita pojazdu z wyłączeniem motocykli i motorowerów (w kg),

F.2 dopuszczalna masa całkowita pojazdu (w kg),

F.3 dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów (w kg),

G masa własna pojazdu; w przypadku pojazdu ciągnącego innego niż pojazd kategorii M1 masa własna pojazdu obejmuje urządzenie sprzęgające (w kg),

H okres ważności pozwolenia czasowego,

I data wydania pozwolenia czasowego,

L liczba osi,

O.1 maksymalna masa całkowita przyczepy z hamulcem (w kg),

O.2 maksymalna masa całkowita przyczepy bez hamulca (w kg),

P.1 pojemność silnika (w cm3),

P.2 maksymalna moc netto silnika (w kW),

P.3 rodzaj paliwa,

S.1 liczba miejsc siedzących włącznie z siedzeniem kierowcy,

S.2 liczba miejsc stojących, jeżeli występują.

ZAŁĄCZNIK Nr  9  63

 (uchylony).

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZÓR DECYZJI O WYREJESTROWANIU POJAZDU Z URZĘDU

ZAŁĄCZNIK Nr  11

WZÓR DECYZJI O WYREJESTROWANIU Z URZĘDU POJAZDU, O KTÓRYM MOWA W ART. 73 UST. 2A USTAWY Z DNIA 20 CZERWCA 1997 R. - PRAWO O RUCHU DROGOWYM

ZAŁĄCZNIK Nr  12  64  

WYRÓŻNIKI WOJEWÓDZTW I POWIATÓW DLA TABLIC REJESTRACYJNYCH

Lp.WojewództwoPowiatWyróżnik na tablice zwyczajne, zabytkowe i dyplomatyczneWyróżnik na tablice tymczasowe i indywidualne
Wyróżnik województwaWyróżnik powiatu
123456
1DOLNOŚLĄSKIEDD0 - D9
Jelenia GóraDJ
LegnicaDL
WałbrzychDB
WrocławDW, X
BolesławieckiDBL
DzierżoniowskiDDZ
GłogowskiDGL
GórowskiDGR
JaworskiDJA
KarkonoskiDJE
KamiennogórskiDKA
KłodzkiDKL
LegnickiDLE
LubańskiDLB
LubińskiDLU
LwóweckiDLW
MilickiDMI
OleśnickiDOL
OławskiDOA
PolkowickiDPL
StrzelińskiDST
ŚredzkiDSR
ŚwidnickiDSW
TrzebnickiDTR
WałbrzyskiDBA
WołowskiDWL
WrocławskiDW
ZąbkowickiDZA
ZgorzeleckiDZG
ZłotoryjskiDZL
2KUJAWSKO-POMORSKIECC0 - C9
BydgoszczCB
GrudziądzCG
ToruńCT
WłocławekCW
AleksandrowskiCAL
BrodnickiCBR
BydgoskiCBY
ChełmińskiCCH
Golubsko-dobrzyńskiCGD
GrudziądzkiCGR
InowrocławskiCIN
LipnowskiCLI
MogileńskiCMG
NakielskiCNA
RadziejowskiCRA
RypińskiCRY
SępoleńskiCSE
ŚwieckiCSW
ToruńskiCTR
TucholskiCTU
WąbrzeskiCWA
WłocławskiCWL
ŻnińskiCZN
3LUBELSKIELL0 - L9
Biała PodlaskaLB
ChełmLC
LublinLU
ZamośćLZ
BialskiLBI
BiłgorajskiLBL
ChełmskiLCH
HrubieszowskiLHR
JanowskiLJA
KrasnostawskiLKS
KraśnickiLKR
LubartowskiLLB
LubelskiLUB
ŁęczyńskiLLE
ŁukowskiLLU
OpolskiLOP
ParczewskiLPA
PuławskiLPU
RadzyńskiLRA
RyckiLRY
ŚwidnickiLSW
TomaszowskiLTM
WłodawskiLWL
ZamojskiLZA
4LUBUSKIEFF0 - F9
Gorzów WielkopolskiFG
Zielona GóraFZ
GorzowskiFGW
KrośnieńskiFKR
MiędzyrzeckiFMI
NowosolskiFNW
SłubickiFSL
Strzelecko-drezdeneckiFSD
SulęcińskiFSU
ŚwiebodzińskiFSW
WschowskiFWS
ZielonogórskiFZI
ŻagańskiFZG
ŻarskiFZA
5ŁÓDZKIEEE0 - E9
ŁódźEL, D
Piotrków TrybunalskiEP
SkierniewiceES
BrzezińskiEBR
BełchatowskiEBE
KutnowskiEKU
ŁaskiELA
ŁęczyckiELE
ŁowickiELC
Łódzki wschodniELW
OpoczyńskiEOP
PabianickiEPA
PajęczańskiEPJ
PiotrkowskiEPI
PoddębickiEPD
RadomszczańskiERA
RawskiERW
SieradzkiESI
SkierniewickiESK
TomaszowskiETM
WieluńskiEWI
WieruszowskiEWE
ZduńskowolskiEZD
ZgierskiEZG
6MAŁOPOLSKIEKK0 - K9
KrakówKR, K
Nowy SączKN
TarnówKT
BocheńskiKBC, BA
BrzeskiKBR
ChrzanowskiKCH
DąbrowskiKDA
GorlickiKGR
KrakowskiKRA, RK
LimanowskiKLI
MiechowskiKMI
MyślenickiKMY
NowosądeckiKNS
NowotarskiKNT
OlkuskiKOL
OświęcimskiKOS
ProszowickiKPR
SuskiKSU
TarnowskiKTA
TatrzańskiKTT
WadowickiKWA
WielickiKWI
7MAZOWIECKIEWW0 - W9
OstrołękaWO
PłockWP
RadomWR
SiedlceWS
BiałobrzeskiWBR
CiechanowskiWCI
GarwolińskiWG
GostynińskiWGS
GrodziskiWGM
GrójeckiWGR
KozienickiWKZ
LegionowskiWL
LipskiWLI
ŁosickiWLS
MakowskiWMA
MińskiWM
MławskiWML
NowodworskiWND
OstrołęckiWOS
OstrowskiWOR
OtwockiWOT
PiaseczyńskiWPI, PA, PW, PX
PłockiWPL
PłońskiWPN
PruszkowskiWPR, PP, PS
PrzasnyskiWPZ
PrzysuskiWPY
PułtuskiWPU
RadomskiWRA
SiedleckiWSI
SierpeckiWSE
SochaczewskiWSC
SokołowskiWSK
SzydłowieckiWSZ
M.St. WarszawaWA, B, D, E, F, H, I, J, K, N, T, U, W, X, Y
Warszawski zachodniWZ
WęgrowskiWWE
WołomińskiWWL, V
WyszkowskiWWY
ZwoleńskiWZW
ŻuromińskiWZU
ŻyrardowskiWZY
8OPOLSKIEOO0 - O9
OpoleOP
BrzeskiOB
GłubczyckiOGL
Kędzierzyńsko-kozielskiOK
KluczborskiOKL
KrapkowickiOKR
NamysłowskiONA
NyskiONY
OleskiOOL
OpolskiOPO
PrudnickiOPR
StrzeleckiOST
9PODKARPACKIERR0 - R9
KrosnoRK
PrzemyślRP
RzeszówRZ
TarnobrzegRT
BieszczadzkiRBI
BrzozowskiRBR
DębickiRDE
JarosławskiRJA
JasielskiRJS
KolbuszowskiRKL
KrośnieńskiRKR
LeskiRLS
LeżajskiRLE
LubaczowskiRLU
ŁańcuckiRLA
MieleckiRMI
NiżańskiRNI
PrzemyskiRPR
PrzeworskiRPZ
Ropczycko-sędziszowskiRRS
RzeszowskiRZE, ZZ, ZR
SanockiRSA
StalowowolskiRST
StrzyżowskiRSR
TarnobrzeskiRTA
10PODLASKIEBB0 - B9
BiałystokBI
ŁomżaBL
SuwałkiBS
AugustowskiBAU
BiałostockiBIA
BielskiBBI
GrajewskiBGR
HajnowskiBHA
KolneńskiBKL
ŁomżyńskiBLM
MonieckiBMN
SejneńskiBSE
SiemiatyckiBSI
SokólskiBSK
SuwalskiBSU
WysokomazowieckiBWM
ZambrowskiBZA
11POMORSKIEGG0 - G9
GdańskGD
GdyniaGA
SłupskGS
SopotGSP
BytowskiGBY
ChojnickiGCH
CzłuchowskiGCZ
GdańskiGDA
KartuskiGKA, KY
KościerskiGKS
KwidzyńskiGKW
LęborskiGLE
MalborskiGMB
NowodworskiGND
PuckiGPU
SłupskiGSL
StarogardzkiGST
SztumskiGSZ
TczewskiGTC
WejherowskiGWE, WO
12ŚLĄSKIESS0 - S9
Bielsko-BiałaSB
BytomSY
ChorzówSH
CzęstochowaSC
Dąbrowa GórniczaSD
GliwiceSG
Jastrzębie-ZdrójSJZ
JaworznoSJ
KatowiceSK
MysłowiceSM
Piekary ŚląskieSPI
Ruda ŚląskaSRS, L
RybnikSR
Siemianowice ŚląskieSI
SosnowiecSO
ŚwiętochłowiceSW
TychyST
ZabrzeSZ
ŻorySZO
BędzińskiSBE
BielskiSBI
CieszyńskiSCI, CN
CzęstochowskiSCZ
GliwickiSGL
KłobuckiSKL
LublinieckiSLU
MikołowskiSMI
MyszkowskiSMY
PszczyńskiSPS
RaciborskiSRC
RybnickiSRB
TarnogórskiSTA
Bieruńsko - lędzińskiSBL
WodzisławskiSWD, WZ
ZawierciańskiSZA
ŻywieckiSZY
13ŚWIĘTOKRZYSKIETT0 - T9
KielceTK
BuskiTBU
JędrzejowskiTJE
KazimierskiTKA
KieleckiTKI
KoneckiTKN
OpatowskiTOP
OstrowieckiTOS
PińczowskiTPI
SandomierskiTSA
SkarżyskiTSK
StarachowickiTST
StaszowskiTSZ
WłoszczowskiTLW
14WARMIŃSKO-MAZURSKIENN0 - N9
ElblągNE
OlsztynNO
BartoszyckiNBA
BraniewskiNBR
DziałdowskiNDZ
ElbląskiNEB
EłckiNEL
GiżyckiNGI
IławskiNIL
KętrzyńskiNKE
LidzbarskiNLI
MrągowskiNMR
NidzickiNNI
NowomiejskiNNM
OleckiNOE
GołdapskiNGO
OlsztyńskiNOL
OstródzkiNOS
PiskiNPI
SzczycieńskiNSZ
WęgorzewskiNWE
15WIELKOPOLSKIEPP0 - P9
KaliszPK, A
KoninPKO, N
LesznoPL
PoznańPO, Y
ChodzieskiPCH
Czarnkowsko-trzcianeckiPCT
GnieźnieńskiPGN
GostyńskiPGS
GrodziskiPGO
JarocińskiPJA
KaliskiPKA
KępińskiPKE
KolskiPKL
KonińskiPKN
KościańskiPKS
KrotoszyńskiPKR
LeszczyńskiPLE
MiędzychodzkiPMI
NowotomyskiPNT
ObornickiPOB
OstrowskiPOS
OstrzeszowskiPOT
PilskiPP
PleszewskiPPL
PoznańskiPOZ, Z
RawickiPRA
SłupeckiPSL
SzamotulskiPSZ
ŚredzkiPSR
ŚremskiPSE
TureckiPTU
WągrowieckiPWA
WolsztyńskiPWL
WrzesińskiPW
ZłotowskiPZL
16ZACHODNIO-POMORSKIEZZ0 - Z9
KoszalinZK
SzczecinZS, Z
ŚwinoujścieZSW
BiałogardzkiZBI
ChoszczeńskiZCH
DrawskiZDR
GoleniowskiZGL
GryfickiZGY
GryfińskiZGR
KamieńskiZKA
KołobrzeskiZKL
KoszalińskiZKO
ŁobeskiZLO
MyśliborskiZMY
PolickiZPL
PyrzyckiZPY
SławieńskiZSL
StargardzkiZST
SzczecineckiZSZ
ŚwidwińskiZSD
WałeckiZWA

ZAŁĄCZNIK Nr  13  65  

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA TECHNICZNE DLA TABLIC REJESTRACYJNYCH ORAZ ZAKRES I SPOSÓB ICH BADANIA, A TAKŻE WZORY TABLIC REJESTRACYJNYCH, UMIESZCZANYCH NA NICH ZNAKÓW I SYMBOLI ORAZ ICH OPIS

1. 

Określenia

1.1. Użyte określenia oznaczają:

1) tablica - tablicę zwyczajną, indywidualną, zabytkową, tymczasową oraz dyplomatyczną;

2) kształt tablicy - kształt tablicy jednorzędowej, tj. przeznaczonej do usytuowania znaków w jednym rzędzie, lub dwurzędowej, tj. przeznaczonej do usytuowania znaków w dwóch rzędach;

3) wzór tablicy - tablicę określonej odmiany;

4) tablica pojedyncza - tablicę przeznaczoną do stosowania w jednym egzemplarzu;

5) komplet tablic - dwie tablice jednej lub różnej odmiany o takiej samej treści;

6) znaki tablicy - litery, cyfry i symbole umieszczone na tablicy;

7) numer rejestracyjny - znaki (litery i cyfry) uformowane przez wytłoczenie płyty tablicy;

8) odbicie powrotne (współdrożne) - odbicie, w którym światło jest odbijane w kierunku bliskim do tego, z którego pada, przy czym właściwość ta zostaje zachowana przy znacznych zmianach kąta oświetlenia;

9) materiał odblaskowy - materiał odbijający światło w sposób powrotny (współdrożny);

10) oś odniesienia NC - oś odpowiadającą osi symetrii próbki i prostopadłą do jej powierzchni odblaskowej;

11) środek odniesienia C - punkt przecięcia osi odniesienia z powierzchnią odblaskową próbki;

12) kąt oświetlenia β - kąt zawarty pomiędzy osią odniesienia NC a prostą wyznaczoną przez środek źródła światła Cs oraz środek odniesienia C próbki;

13) kąt obserwacji α - kąt zawarty pomiędzy prostymi łączącymi środek odniesienia C próbki ze środkiem źródła Cs oraz środek odniesienia C próbki ze środkiem odbiornika światła Cr;

14) rozwartość kątowa próbki γ - kąt, pod jakim jest widoczny największy wymiar powierzchni odblaskowej badanej próbki ze środka odbiornika światła;

15) powierzchniowy współczynnik odblasku R - stosunek światłości powierzchni odblaskowej w kierunku obserwacji do natężenia oświetlenia przy powierzchni odblaskowej, na płaszczyźnie prostopadłej do kierunku padającego światła i do pola tej powierzchni odblaskowej, przy określonych kątach oświetlenia i obserwacji; powierzchniowy współczynnik odblasku R wyrażany jest w kandelach na lux na metr kwadratowy (cd x lx-1 x m-2);

16) wzorcowe źródła światła A i D65 - źródło światła stosowane przy badaniach materiałów odblaskowych;

17) współczynnik luminancji - stosunek luminancji danej powierzchni w określonym kierunku do luminancji idealnego rozpraszacza oświetlonego w taki sam sposób.

2. 

Szczegółowe wymagania techniczne dla tablic rejestracyjnych

2.1. Płyta tablicy powinna być wykonana z taśmy aluminiowej o grubości 1 mm, odpornej na działanie czynników atmosferycznych oraz na warunki występujące w czasie normalnej eksploatacji pojazdu. Powierzchnia czołowa tablicy powinna być pokryta materiałem odblaskowym barwy białej, żółtej, zielonej lub niebieskiej, trwale związanym z podłożem, odpornym na uderzenia i zginanie, posiadającym właściwości elastyczne oraz wymagane właściwości odblaskowe i barwowe.

2.2. Wymiary i kształty tablic powinny być zgodne z rysunkiem 1. Wymiary na rysunku podano w mm, maksymalne odchyłki wymiarów głównych (długości i szerokości) wynoszą ±1 mm. Odchyłka promienia zaokrąglenia naroży tablic powinna wynosić od -0,5 do +1,5 mm.

2.3. Wytłoczone znaki i ramka obrzeża powinny być pokryte powłoką o tej samej barwie. Znaki tablic powinny być ukształtowane poprzez wytłoczenie płyty tak, aby na stronie czołowej były one wypukłe. Kształt przetłoczeń znaków i ramki obrzeża powinien być zgodny z rysunkiem 2.

2.4. Tablice samochodowe wykonuje się w kompletach, natomiast tablice motocyklowe motorowerowe oraz tablice do oznaczania przyczep - jako tablice pojedyncze. Dodatkową tablicę rejestracyjną o tym samym numerze rejestracyjnym co numer rejestracyjny pojazdu samochodowego wykonuje się do oznaczania bagażnika zakrywającego tylną tablicę rejestracyjną tego pojazdu. Tablice samochodowe dla ciągników rolniczych mogą być wykonane jako tablice pojedyncze. Tablice motocyklowe i motorowerowe mogą być wykonane w kompletach do oznaczania odpowiednio pojazdów kategorii L2e, L5e, L6e i L7e.

2.5. Na tablicach wszystkich wzorów, z wyjątkiem tablic dyplomatycznych, umieszcza się symbol Unii Europejskiej składający się z 12 pięcioramiennych gwiazdek barwy żółtej, ułożonych na obwodzie okręgu, i znak "PL" barwy białej, wyróżniający państwo rejestracji pojazdu. Symbol Unii Europejskiej i znak "PL" powinny być umieszczone na niebieskim tle z lewej strony tablicy. Niebieskie tło pod symbolem Unii Europejskiej, symbol oraz znak "PL" powinny być odblaskowe i stanowić trwałą część podłoża foliowego. Niebieskie tło powinno zachodzić na sąsiadujące obrzeże tak, aby nie pozostawał biały lub żółty pasek między niebieskim tłem a czarną lub czerwoną ramką obrzeża. Maksymalna odchyłka wysokości tła w tablicach dwurzędowych wynosi ±2 mm, a maksymalna odchyłka szerokości dla wszystkich tablic wynosi ±2 mm. Wymiary oraz położenie symbolu Unii Europejskiej, znaku "PL" i niebieskiego tła powinny być zgodne z rysunkiem 8. Maksymalna odchyłka położenia symbolu Unii Europejskiej i znaku "PL" wynosi ±1 mm. Kształt liter w znaku "PL" wynika z czterokrotnego zmniejszenia wzorów liter do tablic samochodowych określonych na rysunku 7. Wysokość liter w znaku "PL" powinna wynosić 20 mm, a maksymalna odchyłka wysokości +1 mm. Grubość kreski liter w znaku "PL" powinna wynosić 4 mm, a jej maksymalna odchyłka +0,5 mm. Maksymalna odchyłka wielkości odległości pomiędzy dwoma przeciwległymi, skrajnymi punktami ramion gwiazdy w symbolu Unii Europejskiej wynosi +0,5 mm. Niebieska barwa tła i żółta barwa gwiazdek powinny mieścić się w polach barwowych określonych w pkt 2.19. Dopuszczalne jest występowanie obramowania konturu gwiazdek kreską innej barwy, powstałej z nakładania się żółtej barwy gwiazdek z niebieską barwą podłoża. Nakładanie to wynika z dopuszczalnych tolerancji wymiarowych wykonania gwiazdek. Dopuszcza się ocenę barwy gwiazdek na podstawie obserwacji wzrokowej.

2.5a. Umieszczone na tablicach:

a) oznaczenie miejsca pod znak legalizacyjny naniesione techniką laserową powinno posiadać wymiary: szerokość 18±0,5 mm, wysokość 30±0,5 mm, promień zaokrągleń narożników R = 3-1 mm, grubość linii 0,25±0,05 mm. Oznaczenie tego miejsca nanosi techniką laserową producent tablicy rejestracyjnej z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi albo tłoczący numery rejestracyjne, w następujący sposób:

- dla tablic samochodowych jednorzędowych:

-- w poziomie - symetrycznie pomiędzy ostatnim znakiem wyróżnika województwa lub powiatu a pierwszym znakiem wyróżnika pojazdu,

-- w pionie - tak aby górna krawędź oznaczenia miejsca pod nalepkę legalizacyjną umieszczona była 42 mm od górnej krawędzi tablicy,

- dla tablic samochodowych dwurzędowych:

-- w poziomie - symetrycznie pomiędzy ostatnim znakiem wyróżnika województwa lub powiatu a ramką obrzeża tablicy,

-- w pionie - tak aby górna krawędź oznaczenia miejsca pod nalepkę legalizacyjną umieszczona była 42 mm od górnej krawędzi tablicy,

- dla tablic motocyklowych:

-- w poziomie - symetrycznie pomiędzy ostatnim znakiem wyróżnika województwa lub powiatu a ramką obrzeża tablicy,

-- w pionie - tak aby górna krawędź oznaczenia miejsca pod nalepkę legalizacyjną umieszczona była 35 mm od górnej krawędzi tablicy,

- dla tablic motorowerowych:

-- w poziomie - symetrycznie pomiędzy ramką obrzeża tablicy a pierwszym znakiem wyróżnika pojazdu,

-- w pionie - tak aby dolna krawędź oznaczenia miejsca pod nalepkę legalizacyjną umieszczona była 17,5 mm od dolnej krawędzi tablicy,

b) grafika obrysu wizerunku orła, o którym mowa w ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, naniesiona techniką laserową przez producenta tablicy z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi albo tłoczącego numery rejestracyjne, powinna posiadać wysokość 15-1 mm, a grubość linii 0,25±0,05 mm; grafika obrysu wizerunku orła powinna posiadać następujące położenie na tablicach:

- w poziomie - symetrycznie w osi oznaczenia, o którym mowa w lit. a, nad tym oznaczeniem,

- w pionie:

-- dla tablic samochodowych jednorzędowych i dwurzędowych - 17+1 mm od górnej krawędzi tablicy,

-- dla tablic motocyklowych - 15+1 mm od górnej krawędzi tablicy,

c) oznaczenie numeru certyfikatu, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2 ustawy, posiadanego przez producenta tablic rejestracyjnych bez wytłoczonych numerów rejestracyjnych, naniesione techniką laserową przez tego producenta, powinno posiadać następujące położenie na tablicach:

- w pionie: dolna krawędź oznaczenia w odległości 9+1 mm od dolnej krawędzi tablicy,

- w poziomie:

-- dla tablic samochodowych jednorzędowych - lewa krawędź oznaczenia 54+1 mm od lewej krawędzi tablicy,

-- dla tablic samochodowych dwurzędowych, motocyklowych i motorowerowych - lewa krawędź oznaczenia 18+1 mm od lewej krawędzi tablicy,

d) oznaczenie nazwy producenta tablic z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi albo tłoczącego numery rejestracyjne, naniesione techniką laserową przez tego producenta, umieszcza się w jednej linii, rozdzielone spacją, przed oznaczeniem, o którym mowa w lit. e,

e) oznaczenie numeru certyfikatu, o którym mowa w art. 75a ust. 2 pkt 2 ustawy, posiadanego przez producenta tablic rejestracyjnych z wytłoczonymi numerami rejestracyjnymi albo tłoczącego numery rejestracyjne, naniesione techniką laserową przez tego producenta, umieszcza się w odległości 9+1 mm (dolna krawędź oznaczenia) od dolnej krawędzi tablicy,

f) oznaczenia, o których mowa w lit. d i e, umieszcza się odpowiednio pod oznaczeniem, o którym mowa w lit. a, i symetrycznie w jego osi,

g) w przypadku gdy nie można umieścić oznaczeń, o których mowa w lit. d i e, w sposób określony w lit. f, umieszcza się je symetrycznie w osi tablicy rejestracyjnej,

h) do wykonania oznaczeń, o których mowa w lit. c-e, stosuje się proporcjonalne znaki z prostą (niepochyłą) i czytelną jednakową czcionką o wysokości 3+0,5 mm i grubości linii 0,25±0,05 mm; litery w oznaczeniach powinny być wersalikami (wielkimi literami),

i) tolerancje położenia oznaczeń, o których mowa w lit. a-g, wynoszą ±0,5 mm.

2.6. Symbole pojazdów zabytkowych powinny być wykonane według rysunków 3 i 4.

2.7. Geometria ogólna i grubość tablic nie powinna ulegać samoistnym zmianom podczas eksploatacji tablic. Tablica położona na płaskim podłożu stroną czołową do góry powinna na całej płaszczyźnie przylegać do tego podłoża i nie wykazywać żadnych dostrzegalnych pofalowań na powierzchni czołowej. Dopuszczalna odchyłka od płaskości tablicy na całej jej długości nie powinna przekraczać 5 mm. Grubość całkowita tablic powinna wynosić 1,4-3,0 mm.

2.8. Powierzchnia znaków i obrzeży tablic. Powierzchnia tablicy, wyznaczająca płaszczyznę znaków numerów rejestracyjnych i obrzeża, powinna być płaska, a pochylenia ścianek przetłoczonego znaku lub ramki z obu stron nie powinny różnić się więcej niż o 30°. Przetłoczone, płaskie powierzchnie obrzeża i znaków powinny być pokryte folią do barwienia termicznego o żądanej barwie w sposób trwały, staranny i jednolity.

2.9. Dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe znaków (cyfr i liter) tworzących numer rejestracyjny:

a) odchyłka szerokości pokrycia barwnego znaku:

- dla tablic samochodowych ±1,0 mm,

- dla pozostałych tablic ±0,5 mm,

b) odchyłki wysokości i szerokości znaku ±1,0 mm,

c) różnica pomiędzy wysokościami oraz pomiędzy szerokościami znaków na tej samej tablicy:

- dla tablic samochodowych 0,8 mm,

- dla pozostałych tablic 0,5 mm,

d) odchyłka od prostopadłości znaku (prostokąta opisanego na znaku) względem podstawy tablicy nie powinna przekraczać 0,5 mm na 50 mm wysokości znaku; w przypadku odchylonych w przeciwne strony sąsiadujących ze sobą znaków, wymaganie to odnosi się do odchylenia sumarycznego,

e) odchyłka odstępów pomiędzy poszczególnymi znakami umieszczanymi na tablicy może wynosić ±1,5 mm,

f) zmniejszenie ostrości konturu przez zaokrąglenie narożników kątów zewnętrznych i wewnętrznych powinno być zgodne z rysunkiem 5.

2.10. Litery i cyfry na tablicach powinny być wykonane zgodnie z wymiarami podanymi na rysunku 7.

2.11. Rozmieszczenie znaków na tablicach powinno być zgodne z rysunkami 9-29. Na rysunkach prostokątami z dwiema przekątnymi (linia ciągła) zaznaczono miejsce położenia liter, prostokątami z jedną przekątną (linia ciągła) zaznaczono położenie cyfr, prostokątami z dwiema przekątnymi (linia przerywana) zaznaczano cyfrę albo literę. Położenie znaku legalizacyjnego zaznaczono linią przerywaną. Prostokąty odpowiadają prostokątom opisanym na poszczególnych literach i cyfrach. Użyte w opisach rysunków oznaczenia: "L" oznacza literę, a "C" - cyfrę. W przypadku cyfry 1 oraz liter I, J, L, i T należy stosować prostokąty zastępcze określone na rysunku 30.

2.12. Dokładność położenia znaków - znaki powinny być położone równo w linii prostej, z zachowaniem przewidzianych odstępów i marginesów w zakresie dopuszczalnych odchyłek.

2.13. Powierzchnia czołowa tablic rejestracyjnych stanowiąca tło dla znaków numeru rejestracyjnego i powierzchnia bocznych ścianek obrzeży tablic powinna być:

a) odblaskowa,

b) biała, żółta, niebieska lub zielona, jednolicie zabarwiona,

c) płaska, równa i gładka,

d) trwała i odporna na działanie czynników występujących w warunkach normalnej eksploatacji pojazdów,

e) wyposażona w niebieskie odblaskowe pole o wymiarach zgodnych z pkt 2.5 i rysunkami poszczególnych wzorów tablic, ze znakiem "PL" i symbolem Unii Europejskiej; wymóg nie dotyczy tablic dyplomatycznych,

f) bez jakichkolwiek uszkodzeń tła odsłaniających materiał płyty; dopuszcza się 0,5 mm odstęp między krawędzią folii odblaskowej a krawędzią taśmy aluminiowej.

2.14. Tylna strona tablicy powinna być starannie wykończona i pozbawiona ostrych krawędzi.

2.15. Warstwa odblaskowa folii przeznaczonej do produkcji tablic rejestracyjnych powinna zawierać w swej strukturze znaki identyfikacyjne w postaci kwadratów o boku 10 mm, w których polach wykonano odróżniające się od tła kwadratów litery znaku "PL" o grubości kreski min. 1 mm. Litery znaku "PL" powinny być wykonane zgodnie z wymiarami określonymi na rysunku 6. Znak "PL" powinien wypełniać pole prostokąta o wysokości min. 5 mm i długości min. 9 mm. Znaki "PL" powinny być rozmieszczone w odstępach co 50 mm w pionie i w poziomie. Maksymalne odchyłki wymiarów znaków "PL" wynoszą +0,5 mm, a odchyłki ich rozmieszczenia wynoszą +5 mm. Barwa znaków identyfikacyjnych powinna być taka jak barwa powierzchni czołowej tablicy rejestracyjnej. Znaki identyfikacyjne powinny być wykonywane w procesie produkcyjnym folii i być nieusuwalne środkami chemicznymi i mechanicznymi. Usunięcie znaku identyfikacyjnego powinno powodować widoczne i trwałe zniszczenie folii.

2.16. Znaki identyfikacyjne wymienione w pkt 2.15 powinny być widoczne tylko z odpowiedniej odległości i pod odpowiednim kątem obserwacji. Odległość obserwatora od tablicy rejestracyjnej zamontowanej na pojeździe powinna zawierać się w przedziale 2 ÷ 3,5 m. Kąt obserwacji w płaszczyźnie pionowej, zawarty między linią łączącą oko obserwatora z tablicą rejestracyjną, powinien zawierać się w przedziale od 25° do 50°. Kąt obserwacji w płaszczyźnie poziomej, zawarty pomiędzy osią podłużną pojazdu a rzutem na płaszczyznę poziomą linii łączącej oko obserwatora z tablicą rejestracyjną, powinien wynosić max ±40°. Naniesienie znaków identyfikacyjnych w warstwie odblaskowej folii nie może spowodować zmniejszenia wartości powierzchniowego współczynnika odblasku.

2.17. Powierzchniowy współczynnik odblasku R materiału odblaskowego tablicy, zmierzony zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 31, przy oświetleniu wzorcowym źródłem A, wyrażony w kandelach na lux na metr kwadratowy (cd x lx-1 x m-2), powinien być nie mniejszy niż wartości minimalne i nie większy niż wartości maksymalne podane w tablicy 1.

2.18. Jednorodność odblasku. Powierzchnia odblaskowa tablicy obserwowana w warunkach odbicia powrotnego nie powinna wykazywać widocznych różnic luminancji.

2.19. Barwa w warunkach dziennych. Barwa biała, żółta, niebieska i zielona powierzchni odblaskowych oraz biała i czarna powierzchni znaków, przy oświetleniu wzorcowym źródłem światła D65 pod kątem 45° do normalnej do powierzchni i obserwacji wzdłuż normalnej (geometria 45/0), powinny mieścić się w polach barwowych normalnego układu trójchromatycznego CIE, określonych dla danej barwy przez punkty narożne o współrzędnych trójchromatycznych podanych w tablicy 2 i odpowiadać podanemu w tablicy 2 współczynnikowi luminancji.

2.20. Barwa w warunkach nocnych. Barwa biała powierzchni odblaskowej przy oświetleniu wzorcowym źródłem światła A dla kąta oświetlenia 5° i kąta obserwacji 20' powinna mieścić się w polu barwowym normalnego układu trójchromatycznego CIE, określonym przez punkty narożne o współrzędnych trójchromatycznych podanych w tablicy 3.

 Tablica 1

Powierzchniowy współczynnik odblasku

BarwaKąt

obserwacji

Powierzchniowy współczynnik odblasku (cd x 1x-1 x m-2)
MINMAX
Kąt oświetlenia
30°45°
Biała0°12'70307
0°20'50255250
1°30'531,5
Niebieska0°12'420,4
0°20'31,50,315
1°30'0,30,20,1
Żółta0°12'50205
0°20'35173175
1°30'421
Zielona0°12'30124
0°20'23103100
1°30'432

 Tablica 2

Tabela 2 - Barwa w warunkach dziennych

BarwaWspółrzędne trójchromatyczne punktów narożnychWspółczynnik

luminancji

1234
Białax0,3550,3050,2850,335≥ 0,35
y0,3550,3050,3250,375
Czerwonax0,6900,5950,5690,655≥ 0,05
y0,3100,3150,3410,345
Niebieskax0,0780,1500,2100,137≥ 0,01
y0,1710,2200,1600,038
Żółtax0,4810,4440,4940,545≥ 0,27
y0,5180,4760,4260,454
Czarnax0,3850,3000,2600,345≥ 0,03
y0,3550,2700,3100,395
Niebieska1)x0,1760,1760,1400,140≥ 0,01
y0,1400,1040,1040,140
Zielonax0,2500,2500,3250,3250,20 ≤ β ≤ 0,40
y0,3550,5000,5650,400

Objaśnienie:

1) Dotyczy barwy niebieskiej tła pod symbolem Unii Europejskiej i literami "PL" w skrajnej lewej części tablicy.

 Tablica 3

Barwa w warunkach nocnych

BarwaWspółrzędne trójchromatyczne punktów narożnych
1234
Białax0,4500,5480,4170,372
y0,5130,4040,3590,405

2.21. Odporność na działanie temperatury. Tablice powinny być odporne na działanie:

a) podwyższonej temperatury: podtrzymywane przez 12 godzin w temperaturze 80° ± 3°C nie powinny po szokowym ochłodzeniu w wodzie o temperaturze 18°±2°C wykazywać zmian kształtu, zabarwienia elementów składowych powierzchni czołowej i jej gładkości, a także jakichkolwiek uszkodzeń powłok. Odchyłka płaskości nie powinna przekraczać 5 mm,

b) zmiennych temperatur: tablice poddane działaniu zmiennych temperatur w trakcie 10 cykli badania obejmujących 1 godzinę w temperaturze + 60°C i 1 godzinę w temperaturze - 40°C nie powinny wykazywać wyraźnej zmiany barwy, spęcherzeń, spękań, złuszczeń, korozji itp.

2.22. Odporność na oderwanie. Materiał foliowy tablicy poddany działaniu niskiej temperatury i wysokiej temperatury, w warunkach próby opisanej w pkt 4.9, nie powinien dać się oderwać od podłoża bez zniszczenia.

2.23. Przyczepność powłok znaków. Powłoki znaków tablic powinny mieć bardzo dobrą przyczepność do podłoża.

2.24. Odporność na uderzenie. Tablice powinny być odporne na uderzenia drobnymi przedmiotami, takimi jak np. niewielkie kamienie. Upadek kuli stalowej o masie 620 g z wysokości 460 mm, na powierzchnię czołową nie powinien spowodować pęknięcia i spękania lub odpryśnięcia powłoki barwiącej, zarówno w temperaturze dodatniej, jak i ujemnej.

2.25. Odporność na zginanie. Po zgięciu tablicy w sposób opisany w pkt 4.12 nie powinno wystąpić pękanie materiału odblaskowego.

2.26. Odporność na działanie wody. Tablice poddane działaniu wody poprzez zanurzenie w wodzie pitnej na okres 96 godzin nie powinny wykazywać odkształceń, śladów korozji oraz zmiany barwy tła i znaków.

2.27. Odporność na działanie substancji chemicznych. Tablice i powłoki znaków powinny być odporne na działanie substancji chemicznych, w tym przynajmniej: środków do mycia nadwozi i paliwa wzorcowego. Po próbie powierzchniowy współczynnik odblasku powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w tablicy 1.

2.28. Odporność na działanie mgły solnej. Tablice powinny być odporne na długotrwałe oddziaływanie mgły solnej. Po przeprowadzonym badaniu tablice nie powinny wykazywać większych zmian korozyjnych, zmian barwy i wymiarów. Po badaniu dopuszcza się korozję podpowłokową występującą nie więcej niż na szerokości 3 mm od naciętej rysy oraz pojedyncze punkty korozyjne na ostrych krawędziach.

2.29. Odporność na działanie promieni świetlnych. Poddawanie strony czołowej tablicy działaniu promieni świetlnych powinno trwać tak długo, aż wzorzec barwy niebieskiej nr 7 ułożony obok badanej tablicy spłowieje do uzyskania kontrastu odpowiadającego stopniowi 4 szarej skali. Po próbie współczynnik luminancji i barwy powierzchni odblaskowych powinny dalej spełniać wymagania podane w tablicy 2, a powierzchniowy współczynnik odblasku nie powinien zmniejszyć się poniżej 50% wartości podanych w tablicy 1. Nie powinna również wystąpić widoczna zmiana barwy znaków.

2.30. Odporność na ścieranie. Powierzchnie czołowe tablic (tła) oraz powłoki naniesione na wytłoczone znaki i ramki powinny być odporne na ścieranie oraz na erozyjne oddziaływanie ziaren piasku i innych drobin pochodzenia mineralnego. Powłoki nieodblaskowe znaków i ramek, po wysypaniu na nie 5 kg materiału ściernego, nie powinny wykazywać przetarcia do podłoża większego niż elipsa o dłuższej osi wynoszącej 3,7 mm. Spadek powierzchniowego współczynnika odblasku pokryć odblaskowych nie powinien przekroczyć 30% wartości przed próbą.

3. 

Zakres i sposób badania tablic rejestracyjnych

3.1. Badania pełne. Zakres badań pełnych tablic rejestracyjnych powinien objąć wszystkie badania opisane w pkt 4.1-4.19. Do badań pełnych należy dostarczyć całe tablice oraz próbki o wymiarach 10 x 10 cm wszystkich powierzchni barwnych tła i znaków, wykonanych identycznie jak w całych tablicach, w ilości uzgodnionej z jednostką badawczą. Badania można przeprowadzać na całych tablicach lub na odcinkach tablic, a badania fotometryczne i kolorymetryczne na ww. próbkach. Badania pełne należy przeprowadzać przy uruchomieniu produkcji, jej wznowieniu, zmianie materiału i innych zmian mających wpływ na jakość tablic oraz okresowo przynajmniej raz na trzy lata.

3.2. Badania niepełne. W przypadku potrzeby sprawdzenia jakości zamówionych tablic rejestracyjnych, na wniosek zamawiającego, producent określa zakres badań niepełnych, uwzględniając badania wybrane spośród badań, o których mowa w pkt 4.1.- 4.19. Badania należy przeprowadzać każdorazowo przy odbiorze partii wyrobów.

3.3. Ogólne warunki badań. Jeżeli w postanowieniach dotyczących poszczególnych rodzajów badań nie podano innych wymagań, badania należy prowadzić w temperaturze 23° ± 2°C i wilgotności względnej powietrza nieprzekraczającej 70%. W takich samych warunkach powinny przebywać tablice przed badaniami przez przynajmniej 4 godziny na płaskim sztywnym podłożu stroną czołową do góry.

3.4. Sposób pobierania próbek do badań pełnych. Z partii, która przeszła z wynikiem pozytywnym badania niepełne, należy w sposób losowy i na ślepo wybrać 5 tablic, które numeruje się i przeznacza do poszczególnych badań pełnych. Badania można przeprowadzać na całych tablicach lub odcinkach tablic, w zależności od potrzeb. Badnia, których nie można przeprowadzić bezpośrednio na tablicach, należy wykonać na specjalnie przygotowanych próbkach wykonanych przy zastosowaniu technologii, tak jak przy wykonaniu tablic.

3.5. Sposób pobierania próbek do badań niepełnych. Z partii tablic przedstawionych do odbioru należy pobrać sposobem losowym próbkę o liczności podanej w poniższej tablicy:

Liczność partii, sztukLiczność próbki, sztukDopuszczalna liczba sztuk wadliwych
do 15050
151-500201
501-1200322
1201-3200503
3201-10000805

3.6. Wadliwość dopuszczalna przy badaniach niepełnych - maksimum 2,5%.

4.1. Sprawdzanie materiału należy przeprowadzić przez sprawdzenie zgodności atestów lub innych dokumentów z dokumentacją techniczną.

4.2. Oględziny wykonania, znaków i powierzchni tablic należy wykonać nieuzbrojonym okiem na zgodność z wymaganiami pkt 2.1, 2.3, 2.8, 2.13 i 2.14. Po oględzinach bezpośrednich należy wykonać oględziny z odległości 1 m i 5 m.

4.3. Sprawdzenie kształtu, wymiarów, geometrii, ukształtowania powierzchni czołowej i obrzeży tablic oraz znaków na zgodność z pkt 2.2, 2.3, 2.5, 2.7 i 2.9 należy wykonywać za pomocą suwmiarki i innych uniwersalnych przyrządów pomiarowych. Sprawdzenie prostopadłości boków i płaskości tablicy należy dokonać w 10 minut po położeniu tablicy na płaskim podłożu.

4.4. Sprawdzenie geometrii wytłoczeń i pokryć barwnych znaków oraz ich rozmieszczenia na zgodność z wymaganiami określonymi w pkt 2.6, 2.9, 2.10, 2.11 i 2.12 należy przeprowadzić za pomocą szablonów lub uniwersalnych przyrządów pomiarowych zapewniających wymaganą dokładność.

4.5. Pomiar powierzchniowego współczynnika odblasku R należy wykonać metodą obiektywną, zgodnie ze schematem przedstawionym na rysunku 31, dla specjalnie przygotowanych próbek o wymiarach 10 x 10 cm wszystkich rodzajów powierzchni odblaskowych (białej, żółtej, niebieskiej i zielonej) wykonanych identycznie jak powierzchnie odblaskowe w całych tablicach. Pomiar należy przeprowadzić dla wszystkich kątów obserwacji i oświetlenia podanych w tablicy 1. Kąt oświetlenia i kąt obserwacji powinny leżeć w jednej płaszczyźnie. Rozwartość kątowa próbki nie powinna przekraczać 80'. Równomierność oświetlenia próbki w czasie pomiaru powinna być taka, aby zmiana natężenia oświetlenia na powierzchni próbki, mierzonego prostopadle do padającego światła za pomocą fotoodbiornika o powierzchni światłoczułej nie większej niż 1/10 powierzchni badanej, nie przekraczała 5%. Dla wszystkich próbek muszą być spełnione wymagania podane w pkt 2.17. Urządzenia pomiarowe powinny zapewniać wykonanie pomiaru z błędem nieprzekraczającym 10%.

4.6. Sprawdzenie jednorodności odblasku powinno się przeprowadzić dla dwóch całych tablic metodą subiektywną, przez obserwację w warunkach odbicia powrotnego z odległości minimum 10 m, przy oświetleniu wiązką światła zapewniającą równomierność oświetlenia na powierzchni tablicy. W przypadku wątpliwości, w obszarze stwierdzonych różnic luminancji powinno się przeprowadzić pomiar współczynnika odblasku, przy kącie obserwacji 20' i kącie oświetlenia 5°, przyległych fragmentów powierzchni odblaskowej o wymiarach 50 mm x 50 mm. Stosunek największej do najmniejszej zmierzonej wartości nie powinien przekraczać 2.

4.7. Sprawdzenie barwy powierzchni odblaskowych powinno się przeprowadzić na próbkach przygotowanych do sprawdzenia własności odblaskowych, dla jednej próbki z każdej barwy dla warunków dziennych i dla jednej próbki białej dla warunków nocnych, a sprawdzenie barwy powierzchni nieodblaskowych znaków dla próbek o powierzchni co najmniej 100 cm2, specjalnie przygotowanych przez producenta tablic, po jednej dla każdej barwy, tylko dla warunków dziennych. Pomiar współrzędnych trójchromatycznych powinno się wykonać metodą obiektywną, kolorymetrem lub spektrofotometrem, dla wzorcowego źródła światła oraz geometrii pomiaru zgodnych z pkt 2.19 dla warunków dziennych i z pkt 2.20 dla warunków nocnych. Pomiar współczynnika luminancji należy wykonać dla wzorcowego źródła światła D65 i geometrii pomiaru 45/0, przy użyciu białej płytki wzorcowej. W przypadku braku sztucznego źródła światła D65 można posłużyć się metodą spektrofotometryczną, wyznaczając składową trójchromatyczną Y barwy.

4.8. Sprawdzenie odporności na działanie temperatury powinno być przeprowadzone poprzez zbadanie:

a) odporności na działanie podwyższonej temperatury: tablicę należy umieścić w suszarce laboratoryjnej (komorze klimatycznej itp.), w położeniu pionowym swobodnie podpartą na dłuższym boku i wygrzewać w sposób zapewniający utrzymywanie się jednakowej temperatury w różnych miejscach tablicy. Ogrzaną próbkę ochłodzić szokowo w wodzie o temperaturze 18°C ±2°C. Po zakończeniu próby tablicę przenosi się w stan spoczynkowy na 30 minut, po czym przeprowadza się sprawdzanie,

b) odporności na działanie zmiennych temperatur: tablicę należy poddać przemiennemu działaniu wysokiej i niskiej temperatury, a następnie określeniu i ocenie powstałych ewentualnie w wyniku tego badania zmian właściwości powłok barwiąco-nawierzchniowych.

4.9. Sprawdzenie odporności na oderwanie powinno się wykonać przez umieszczenie tablicy w komorze termicznej, najpierw przez 1 godzinę w temperaturze -20°C ±2°C, a następnie przez 1 godzinę w temperaturze 65°C ±2°C. Bezpośrednio po przebywaniu w każdej z tych temperatur oraz w temperaturze 20°C ±2°C powinno się wykonać próbę oderwania materiału foliowego od podłoża. Przyczepność jest wystarczająca, jeżeli pasek folii o szerokości 25 mm nie daje się oderwać od podłoża pod działaniem siły 25 N, skierowanej wzdłuż paska, równolegle do podłoża.

4.10. Sprawdzenie przyczepności powłok znaków należy wykonać, stosując metodę siatki nacięć co 1 mm, pokrywającej całą szerokość znaku tablicy. Na przecięciach siatki nie powinny wystąpić odpryski powłoki.

4.11. Sprawdzenie odporności na uderzenie. Do badań tablicę należy umieścić na dwóch podporach, o zmiennym rozstawie, przymocowanych do metalowej podstawy.

Podpory o krawędziach zaokrąglonych promieniem równym 5 mm powinny mieć długość wynoszącą 250 mm i wysokość wynoszącą 45 mm. Badania tablic przeprowadza się, opierając je tak, aby krótsze boki wystawały symetrycznie poza podpory. Rozstawienie podpór powinno wynosić:

- dla tablic samochodowych jedno i dwurzędowych - 268 mm,

- dla tablic motocyklowych - 170 mm,

- dla tablic motorowerowych - 120 mm.

Należy przeprowadzić dwie próby: pierwszą w temperaturze 20°C ± 3°C, drugą po dwugodzinnym przetrzymywaniu tablicy w temperaturze -20°C ± 1°C, w położeniu poziomym, stroną czołową do góry. Zetknięcie się kuli z powierzchnią tablicy w obu próbach powinno nastąpić w różnych miejscach, lecz w pobliżu jej środka.

W pierwszej próbie kula powinna uderzyć w znak tablicy. Do drugiej próby tablicę przenosi się na stanowisko badawcze w szczelnym, oziębionym opakowaniu. Próba powinna zostać przeprowadzona w ciągu 1 minuty od chwili wyjęcia tablicy z opakowania. Dopuszcza się użycie kuli stalowej o innej masie i upadku jej z innej wysokości pod warunkiem zachowania tej samej energii; masa kuli nie może być jednak większa niż 1.000 g i mniejsza niż 400 g. Próby należy przeprowadzać tak, aby kula uderzała w tablice jednokrotnie (bez odbić).

4.12. Sprawdzenie odporności na zginanie powinno się wykonać przez zgięcie na trzpieniu Ø50 mm umieszczonym pośrodku tablicy, do uzyskania kąta zgięcia 90°, przy umieszczeniu tablicy materiałem odblaskowym od strony zewnętrznej.

4.13. Sprawdzenie odporności na działanie wody powinno polegać na oględzinach przeprowadzonych po upływie 1 godziny i następnie po 24 godzinach od zakończenia próby. Wynik próby uznaje się za dodatni, jeżeli w żadnym miejscu na powierzchni tablicy nie wystąpiły spękania, złuszczenia, pomarszczenia, spęcherzenia itp. zmiany oraz nie stwierdzono korozji ani zmiany barwy tła i znaków. Dopuszcza się zmatowienie lub osad, które dostrzeżono przy pierwszych oględzinach, jeżeli ustąpiły do chwili drugich oględzin lub dały się usunąć przy przecieraniu suchą bibułą filtracyjną. W razie wątpliwości w ocenie barwy należy wykonać pomiar zgodnie z pkt 4.7; powinny być spełnione wymagania pkt 2.19.

4.14. Sprawdzenie odporności na działanie substancji chemicznych należy wykonywać, stosując metodę zanurzeniową. Tablice należy poddać badaniom w następujących substancjach:

a) 10% roztworze w wodzie pitnej popularnego środka do mycia nadwozi - w ciągu 8 godzin,

b) paliwie wzorcowym (70% heptan-n, 30% toluen) - tablice moczyć 1 minutę.

Po badaniu należy porównać wzrokowo narażane powierzchnie z pozostałymi powierzchniami strony czołowej tablicy lub z powierzchnią podobnej tablicy wzorcowej.

Tablicę uznaje się za wykonaną prawidłowo, jeżeli:

- w żadnym miejscu narażonych powierzchni nie wystąpią spękania, złuszczenia, pomarszczenia, spęcherzenia itp. zmiany,

- nie stwierdzi się wystąpienia korozji,

- barwa wszystkich elementów (tła i znaków) pozostaje niezmieniona albo zmiany, które występują, można uznać za dopuszczalne,

- powstały ewentualnie nalot daje się usunąć przez przetarcie bibułą do sączenia,

- ewentualne zmatowienie i zmiękczenie powierzchni zaniknie po 24 godzinach,

- powierzchniowy współczynnik odblasku jest nadal zgodny z wymaganiami określonymi w tablicy 1.

4.15. Sprawdzenie odporności na działanie mgły solnej należy wykonać, poddając badaną tablicę w temperaturze +35°C ciągłemu działaniu mgły solnej w czasie 250 godzin. Mgła solna powinna być wytwarzana przez rozpylanie 5% (m/m) wodnego roztworu chlorku sodu. Tablice do badań powinny być nacięte do podłoża wzdłuż przekątnych (krzyżowo).

Tablicę uznaje się za wykonaną prawidłowo, jeżeli:

- w żadnym miejscu powierzchni czołowej tablicy nie wystąpiły spękania, złuszczenia, pomarszczenia, spęcherzenia itp. zmiany,

- powstały ewentualnie osad na powierzchni czołowej daje się usunąć w wyniku przecierania bibułą do sączenia,

- korozja powłokowa przy nacięciu nie przekracza 3 mm,

- barwy wszystkich elementów powierzchni czołowej, tj. tła i znaków, pozostają niezmienione lub jeżeli zmiany, które wystąpiły, można uznać za dopuszczalne,

- 24 godziny po zakończeniu badania płyta tablicy przechowywanej do tego czasu w położeniu spoczynkowym nie wykazuje nadmiernych odkształceń zgodnie z wymaganiami pkt 2.7.

Po zakończeniu próby należy zmierzyć powierzchniowy współczynnik odblasku przy kącie obserwacji 20' i kącie oświetlenia 5°.

4.16. Sprawdzenie odporności na działanie promieni świetlnych należy przeprowadzić dla powłoki tła i znaków tablic. Przy próbie dla powierzchni odblaskowych powinno się przeprowadzić pomiar powierzchniowego współczynnika odblasku przy kącie obserwacji 20' i kącie oświetlenia 5° zgodnie z punktem 4.5 oraz pomiar barwy i współczynnika luminancji zgodnie z pkt 4.7. Dla powierzchni nieodblaskowych znaków tablic powinno się dokonać oceny wzrokowej.

4.17. Sprawdzeniu odporności na ścieranie powinny być poddane powłoki wytłoczonych znaków i ramki obrzeża oraz powierzchnia czołowa tablic (tło). W przypadku nieodblaskowej powłoki znaków należy określić jej odporność na całkowite przetarcie, natomiast w przypadku folii odblaskowej należy określić spadek jej właściwości odblaskowych na skutek ścierania zewnętrznej warstwy folii. W obu próbach należy zastosować metodę oznaczenia odporności na ścieranie za pomocą swobodnie spadającego materiału ściernego.

Badania nieodblaskowych powłok znaków wykonuje się na tablicach za pomocą elektrokorundu szlachetnego o średnicy ziarna 0,6÷0,7 mm. Materiał ścierny powinien być sypany na powłokę nieodblaskową dowolnego znaku tablicy przez pionowo ustawioną, gładką wewnątrz rurę o długości 1 m i średnicy wewnętrznej 19 mm. Badana tablica powinna być pochylona pod kątem 45° względem płaszczyzny otworu wylotowego rury. Usytuowanie tablicy względem wylotu rury powinno zapewniać powstawanie przetarcia w środkowej części powierzchni narażanego znaku, a nie na jego krawędziach lub poza nim. Powłoki nieodblaskowe znaków numeru rejestracyjnego i obrzeża tablicy, po wysypaniu 5 kg materiału ściernego, nie mogą wykazywać przetarcia większego niż elipsa o dłuższej osi mającej wymiar 3,7 mm.

Badania powierzchni odblaskowych wykonuje się na próbkach o wymiarach 10 x 10 cm za pomocą piasku kwarcowego o średnicy ziarna 0,1÷0,2 mm. Materiał ścierny powinien być sypany przez gładką wewnątrz, pionową rurę o długości 1 m i wymiarach wewnętrznych 80 x 110 mm. Badana próbka powinna być pochylona pod kątem 45° względem płaszczyzny otworu wylotowego rury. Środek powierzchni próbki powinien znajdować się w osi rury, a górna krawędź próbki powinna przylegać do krótszego boku otworu wylotowego rury na całej jego długości. Na próbkę należy wysypać równomiernie 10 kg materiału ściernego. Po oczyszczeniu należy sprawdzić powierzchniowy współczynnik odblasku, przy kącie obserwacji 20' i kącie oświetlenia 5°. Po próbie spadek powierzchniowego współczynnika odblasku nie powinien przekraczać 30% wartości przed próbą.

4.18. Sprawdzenie czytelności znaków identyfikacji wykonuje się obserwując znaki w podanym w pkt 2.16 zakresie widoczności oraz sprawdzając ich rozmieszczenie na tablicy rejestracyjnej.

wzór

Rysunek 1. Wymiary i kształty tablic

wzór

Rysunek 2. Kształt przetłoczeń znaków i ramki obrzeża

R - zgodnie z technologią tłoczenia folii

α = 15° ÷ 70°

h1 = 0,4 ÷ 2,0 mm

h2 = 0,05 ÷ 1,0 mm

Pozostałe wymiary w mm

wzór

Rysunek 3. Wzór samochodu na tablicę samochodową zabytkową

wzór

Rysunek 4. Wzór motocykla na tablicę motocyklową zabytkową

wzór

Rysunek 5. Dopuszczalne zaokrąglenia narożników znaku

k - szerokość pokrycia barwnego znaku

R1 - dla tablic samochodowych ≤ 3,0 mm, dla pozostałych tablic ≤ 2,5 mm

wzór

Rysunek 6. Wzór liter znaku "PL" w strukturze warstwy odblaskowej folii

wzór

Rysunek 7. Wzory liter i cyfr do tablic samochodowych, motocyklowych i motorowerowych

wzór

Rysunek 8. Wymiary i położenie symbolu Unii Europejskiej, znaku "PL" oraz niebieskiego tła

wzór

Rysunek 9. Tablica samochodowa zwyczajna jednorzędowa

wzór

Rysunek 10. Tablice samochodowe jednorzędowe zmniejszone oraz tablice tymczasowe dla pojazdu posiadającego zmniejszone wymiary miejsca konstrukcyjnie przeznaczonego do umieszczenia tablicy rejestracyjnej

wzór

Rysunek 11. Tablica samochodowa zwyczajna dwurzędowa

wzór

Rysunek 12. Tablica samochodowa indywidualna jednorzędowa

wzór

Rysunek 13. Tablica samochodowa indywidualna dwurzędowa

wzór

Rysunek 14. Tablica motocyklowa zwyczajna

wzór

Rysunek 15. Tablica motocyklowa indywidualna

wzór

Rysunek 16. Tablica motorowerowa zwyczajna

wzór

Rysunek 17. Tablica samochodowa zabytkowa jednorzędowa

wzór

Rysunek 18. Tablica samochodowa zabytkowa dwurzędowa

wzór

Rysunek 19. Tablica motocyklowa zabytkowa

wzór

Rysunek 20. Tablica samochodowa tymczasowa jednorzędowa

wzór

Rysunek 21. (skreślony).

Rysunek 22. Tablica samochodowa tymczasowa dwurzędowa

wzór

Rysunek 23. (skreślony).

Rysunek 24. Tablica motocyklowa tymczasowa

wzór

Rysunek 25. (skreślony).

Rysunek 26. Tablica motorowerowa tymczasowa

wzór

Rysunek 27. (skreślony).

Rysunek 28. Tablica samochodowa dyplomatyczna jednorzędowa

wzór

Rysunek 29. Tablice dyplomatyczne: samochodowa dwurzędowa, motocyklowa, motorowerowa

wzór

Rysunek 30. Prostokąty zastępcze

wzór

Rysunek 31. Schemat pomiaru współczynnika odblasku

Opis: C - środek odniesienia,

NC - oś odniesienia,

Rr - odbiornik (obserwator lub urządzenie pomiarowe),

Cr - środek odbiornika,

φr - średnica odbiornika,

Se - źródło światła,

Cs - środek źródła światła,

φs - średnica źródła światła,

De - odległość od środka Cs do środka C,

De' - odległość od środka Cr do środka C,

α - kąt obserwacji,

β - kąt oświetlenia,

y - rozwartość kątowa próbki.

ZAŁĄCZNIK Nr  14

WZORY CECH IDENTYFIKACYJNYCH ORAZ ICH OPIS

1. Numer VIN to nadana przez producenta kombinacja znaków przeznaczona do oznaczenia danego pojazdu. Jego celem jest zapewnienie, aby pojazd mógł być na jego podstawie jednoznacznie zidentyfikowany w ciągu 30 lat przez producenta lub przedstawiciela producenta, bez potrzeby żądania dalszych danych. Numer identyfikacyjny pojazdu powinien spełniać następujące wymagania:

1) powinien mieć strukturę zgodną z Polską Normą PN-92S02060, która odpowiada normie ISO 3779: 1983, a w przypadku producenta motocykli lub motorowerów produkujących poniżej 500 sztuk pojazdów rocznie trzeci znak w pierwszym członie powinien być cyfrą 9, przy czym właściwa identyfikacja producenta powinna być wtedy zapewniona przy użyciu 3, 4 i 5 znaku w członie trzecim oznakowania;

2) powinien być umieszczony na nadwoziu, ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym po prawej stronie pojazdu, a także na tabliczce znamionowej;

3) powinien zawierać się w jednym wierszu; wyjątkowo, z przyczyn technicznych, może zawierać się w dwóch wierszach, jednak w takim przypadku nie może być przerw wewnątrz drugiego i trzeciego członu tego numeru; nie może być także pustych miejsc pomiędzy znakami; jakiekolwiek niewykorzystane pole w trzecim członie powinno być zapełnione przez cyfrę 0 w celu zapewnienia wymaganej liczby 8 znaków; początek i koniec każdego z wierszy powinien być oznaczony symbolem, który nie jest cyfrą arabską, dużą literą rzymską i nie spowoduje pomyłki z pozostałymi znakami; jeżeli dwa człony znajdują się w jednym wierszu, to zaleca się także umieszczanie takiego symbolu pomiędzy nimi;

4) powinien być umieszczony w widocznym i łatwo dostępnym miejscu za pomocą wybicia lub wyciskania w taki sposób, aby nie uległ zatarciu lub zniszczeniu.

2. Numer nadwozia, podwozia lub ramy to nadana przez producenta lub organ rejestrujący kombinacja znaków przeznaczona do oznaczenia danego pojazdu. Jego celem jest zapewnienie, aby dany pojazd mógł być jednoznacznie zidentyfikowany.

3. Numer nadwozia, podwozia lub ramy nadawany przez organ rejestrujący powinien spełniać następujące wymagania:

1) numer składa się z dwunastu znaków i obejmuje trzy człony:

a) człon pierwszy (3 znaki) - kod organu rejestrującego (literowy wyróżnik województwa i powiatu, przy dwóch literach, ostatni znak uzupełnia litera X),

b) człon drugi (3 znaki) - numer upoważnienia stacji do wykonywania badań technicznych (przy numerze dwucyfrowym uzupełniony na pierwszej pozycji cyfrą zero),

c) człon trzeci (6 znaków) - sześciocyfrowy kolejny numer porządkowy, w którym pierwsze dwie cyfry stanowią ostatnie dwie cyfry roku nadania numeru.

Sposób tworzenia numeru nadwozia, podwozia lub ramy przedstawia poniższy schemat:

numer upoważnienia stacji do wykonywania

badań technicznych pojazdów (trzycyfrowy)

Ż
XXX000000000
­­
3 znaki - literowy kod organu rejestrującego (wyróżnik literowy województwa i powiatu)numer porządkowy (sześciocyfrowy)

2) powinien być umieszczony na nadwoziu, podwoziu lub ramie po prawej stronie pojazdu, a także na tabliczce znamionowej;

3) powinien zawierać się w jednym wierszu jako ciąg znaków bez miejsc przerwy pomiędzy członami numeru;

4) powinien być umieszczony w widocznym i łatwo dostępnym miejscu za pomocą wybicia lub wyciskania w taki sposób, aby nie uległ zatarciu lub zniszczeniu.

4. Numer nadwozia, podwozia lub ramy nadawany przez producenta, jeżeli w drodze odrębnych przepisów zwolniony jest on ze stosowania numeru VIN, jest określoną przez niego kombinacją cyfr i liter stanowiącą ciąg znaków w liczbie od 7 do 9. Numer powinien zawierać dwa człony:

1) człon pierwszy (3 znaki) - oznaczenie charakterystyczne, określone przez producenta pojazdu;

2) człon drugi (do 6 znaków) - numer porządkowy wyprodukowanego pojazdu, w którym pierwsze dwie cyfry stanowią ostatnie dwie cyfry roku nadania i umieszczenia numeru.

5. Dla znaków określonych w numerach, o których mowa w pkt 1-4, powinny być stosowane wielkie litery alfabetu łacińskiego i cyfry arabskie. Minimalna wysokość liter i cyfr numerów powinna wynosić 7 mm, a w przypadku motocykli i motorowerów - 4 mm. W numerze VIN zabrania się stosowania liter: I, O oraz Q, myślnika, gwiazdki (*) oraz innych znaków specjalnych, o których mowa w pkt 1 ppkt 3.

ZAŁĄCZNIK Nr  15  66  

WZORY INNYCH OZNACZEŃ POJAZDÓW ORAZ ICH OPIS

1. Tarcza wskazująca indywidualną dopuszczalną prędkość pojazdu ustaloną przez organ rejestrujący pojazd

wzór

Opis: a = 20 mm, barwa tła - biała odblaskowa, barwa cyfr - czarna, barwa obrzeża - czerwona odblaskowa.

2. Tarcza oznaczająca autobus spełniający dodatkowe warunki techniczne, którego dopuszczalna prędkość na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100km/h

wzór

Opis: a = 20 mm, barwa tła - biała odblaskowa, barwa cyfr - czarna, barwa obrzeża - czerwona odblaskowa.

3. Wzory cyfr stosowanych na:

- tarczy wskazującej indywidualną prędkość pojazdu ustaloną przez organ rejestrujący pojazd,

- tarczy oznaczającej autobus spełniający dodatkowe warunki techniczne, którego prędkość dopuszczalna na autostradzie i drodze ekspresowej wynosi 100 km/h (stosowane są cyfry "1" i "0").

wzór

b = 1/2 gr, c = 3/4 gr e =1/4 gr, R = 11/2 gr r = 9/2 gr, gr = 1/6 d gr - grubość kreski

4. Znak "PL"

wzór

Barwy: tła - biała, liter -czarna

5. Znak "CD"

wzór

Barwy: tła - biała, liter - czarna

6. Znak "CC"

wzór

Barwy: tła - biała, liter - czarna

7. Tablica do oznaczania pojazdu przewożącego zorganizowaną grupę dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat

wzór

Opis: a = 50 mm, barwa tła - żółta, barwa symbolu - czarna.

8. Tablica do oznaczania pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy lub przeprowadzania egzaminu państwowego na prawo jazdy

wzór

Opis: barwy: tła - niebieska, symbolu - biała, obrzeża - biała.

9. Nalepka do oznaczania pojazdu kierowanego przez osobę niepełnosprawną mającą trudności w poruszaniu się

wzór

Opis: a1 = 12 mm, barwa tła - biała, barwa symbolu - czarna, barwa obrzeża - czarna.

10. Tablica do oznaczania pojazdów konstrukcyjnie przeznaczonych do przewozu osób niepełnosprawnych

wzór

Opis: a1 = 50 mm, barwa tła - niebieska, barwa symbolu - biała, barwa obrzeża - biała.

11. Nalepki do oznaczania autobusów przystosowanych do zasilania gazem

grafika

Opis:

1. Nalepka z napisem "LPG" służy do oznaczania autobusów zasilanych skroplonym gazem ropopochodnym, nalepka z napisem "CNG" służy do oznaczania autobusów zasilanych sprężonym gazem ziemnym, natomiast nalepka z napisem "LNG" służy do oznaczania autobusów zasilanych skroplonym gazem ziemnym. Napisy "LPG", "CNG" lub "LNG" powinny być umieszczone na środku nalepki.

2. Materiał: samoprzylepny wodoodporny, szerokość nalepki: 110÷150 mm, wysokość nalepki: 80÷110 mm, barwa tła: zielona, barwa obrzeża: biała lub biała odblaskowa, szerokość obrzeża: 4÷6 mm, barwa liter: biała lub biała odblaskowa, wysokość liter: ≥ 25 mm, grubość liter: ≥ 4 mm."

12. Tablice do oznaczania autobusu szkolnego:

Rysunek nr 1

wzór

Opis: wymiary tablicy 500 x 250 mm, wysokość liter 80 mm, grubość czcionki 14 mm, grubość obrzeża 5 mm, barwy: tła - biała, liter i obrzeża - czarna.

Rysunek nr 2

wzór

Opis i warunki techniczne tablicy:

1. Tablica powinna być wykonana z materiału fluorescencyjno-odblaskowego barwy żółtozielonej. Kształt tablicy - kwadrat o boku 400 mm z umieszczonym na jej powierzchni czerwonym odblaskowym znakiem STOP o wymiarach 360 x 360 mm. Szczegółowe wymiary umieszczanego na tablicy znaku STOP określa rysunek 3.

Rysunek nr 3

wzór

2. Materiały użyte do produkcji tablicy powinny charakteryzować się odpornością na działanie promieni słonecznych, wody i substancji chemicznych.

3. Barwy tablicy - tło obrzeża, wewnętrzna obwódka znaku i napis STOP - żółtozielona fluorescencyjno-odblaskowa, znak STOP i zewnętrzne obrzeże znaku - czerwona odblaskowa.

4. Barwy żółtozielona fluorescencyjno-odblaskowa i czerwona odblaskowa przy oświetleniu źródłem światła typu D65 powinny mieścić się w polach barwowych normalnego układu kolorymetrycznego CIE, określonych dla danej barwy przez narożne punkty o współrzędnych trójchromatycznych podanych w poniższej tabeli.

Współrzędne trójchromatyczne punktów narożnych pól barwowych i współczynnik luminancji całkowitej βT materiałów tablicy nowej

BarwaWspółrzędne trójchromatyczne punktów narożnychWspółczynnik luminancji całkowitej
XYβT
Żółtozielona

fluorescencyjno-odblaskowa

0,3870,610≥ 0,70
0,4600,540
0,4380,508
0,3760,568
0,7350,265
Czerwona odblaskowa0,7000,250≥ 0,03
0,6100,340
0,6600,340

Powierzchniowy współczynnik odblasku R' [cd · 1x-1 · m-2] materiałów tablicy nowej, przy oświetlaniu źródłem światła typu A, nie powinien być mniejszy od wartości podanych w poniższej tablicy.

Kąt obserwacji

α

Kąt oświetlenia β
30°40°
Żółtozielona fluorescencyjno-odblaskowa
20'29010047
30'2606733
65218,7
1°30'1762,7
5,81,51,1
Czerwona odblaskowa
20'783821
30'702513
188,03,0
1°30'5,02,01,0
2,01,00,5

Współczynnik kontrastu barwnego K lica tablicy, określony jako stosunek powierzchniowego współczynnika odblasku dla barwy czerwonej odblaskowej do powierzchniowego współczynnika odblasku dla barwy żółtozielonej fluorescencyjno-odblaskowej, powinien zawierać się w przedziale: 0,15 ≤ K ≤ 0,45.

13. Nalepka do oznaczania pojazdów samochodowych kierowanych przez kierowcę w okresie pierwszych 8 miesięcy okresu próbnego.

wzór

Opis: barwa tła - biała, barwa symbolu - zielona, tolerancja wymiarów ± 2 mm.

14.
Nalepka do oznaczania pojazdów napędzanych wodorem (H)

grafika

Opis: materiał: samoprzylepny wodoodporny, barwa tła: zielona, barwa napisu H: żółta, grubość linii litery H: 2÷3 mm, wysokość litery H: 20÷22 mm, szerokość litery H: 13÷15 mm, barwa napisu Strefa czystego transportu, Clean transport zone, ECO i PL: biała, barwa numeru TERYT gminy (siedmiocyfrowego) i numeru porządkowego wyprodukowanej nalepki (siedmiocyfrowego - od 0000001 do 9999999): czarna, flaga: biało-czerwona o szerokości 20 mm, oznaczenia wyśrodkowane w poziomie, napis H wyśrodkowany również w pionie.

15.
Nalepka do oznaczania pojazdów elektrycznych (EE)

grafika

Opis: materiał: samoprzylepny wodoodporny, barwa tła: niebieska, barwa napisu EE: żółta, grubość linii liter EE: 2÷3 mm, wysokość liter EE: 20÷22 mm, szerokość liter napisu EE: 13÷15 mm, odstępy między literami EE: 2÷3 mm, barwa napisu Strefa czystego transportu, Clean transport zone, ECO i PL: biała, barwa numeru TERYT gminy (siedmiocyfrowego) i numeru porządkowego wyprodukowanej nalepki (siedmiocyfrowego - od 0000001 do 9999999): czarna, flaga: biało-czerwona o szerokości 20 mm, oznaczenia wyśrodkowane w poziomie, napis EE wyśrodkowany również w pionie.

Pozostałe wymiary zgodne z określonymi w punkcie 14.

16.
Nalepka do oznaczania pojazdów napędzanych sprężonym gazem ziemnym (CNG)

grafika

Opis: materiał: samoprzylepny wodoodporny, barwa tła: brązowa, barwa napisu CNG: żółta, grubość linii liter CNG: 2÷3 mm, wysokość liter CNG: 20÷22 mm, szerokość liter napisu CNG: 13÷15 mm, odstępy między literami CNG: 2÷3 mm, barwa napisu Strefa czystego transportu, Clean transport zone, ECO i PL: biała, barwa numeru TERYT gminy (siedmiocyfrowego) i numeru porządkowego wyprodukowanej nalepki (siedmiocyfrowego - od 0000001 do 9999999): czarna, flaga: biało-czerwona o szerokości 20 mm, oznaczenia wyśrodkowane w poziomie, napis CNG wyśrodkowany również w pionie.

Pozostałe wymiary zgodne z określonymi w punkcie 14.

17.
Nalepka do oznaczania pojazdów napędzanych skroplonym gazem ziemnym (LNG)

grafika

Opis: materiał: samoprzylepny wodoodporny, barwa tła: fioletowa, barwa napisu LNG: żółta, grubość linii liter LNG: 2÷3 mm, wysokość liter LNG: 20÷22 mm, szerokość liter napisu LNG: 13÷15 mm, odstępy między literami LNG: 2÷3 mm, barwa napisu Strefa czystego transportu, Clean transport zone, ECO i PL: biała, barwa numeru TERYT gminy (siedmiocyfrowego) i numeru porządkowego wyprodukowanej nalepki (siedmiocyfrowego - od 0000001 do 9999999): czarna, flaga: biało-czerwona o szerokości 20 mm, oznaczenia wyśrodkowane w poziomie, napis LNG wyśrodkowany również w pionie.

Pozostałe wymiary zgodne z określonymi w punkcie 14.

ZAŁĄCZNIK Nr  16

WZORY LITER I CYFR DO TABLIC REJESTRACYJNYCH Z CZCIONKĄ NIEBĘDĄCĄ CZCIONKĄ ZWĘŻONĄ ORAZ ICH OPIS

wzór

Rysunek 1. Wzory liter i cyfr do tablic samochodowych

Wymiary (jeśli nie podano inaczej):

litery: wysokość - 80 mm, szerokość - 54 mm, szerokość pokrycia barwnego znaku - 10 mm;

cyfry: wysokość - 80 mm, szerokość - 43 mm, szerokość pokrycia barwnego znaku - 10 mm.

wzór

Rysunek 2. Wzory liter i cyfr do tablic motocyklowych

Wymiary (jeśli nie podano inaczej):

litery: wysokość - 45 mm, szerokość - 32 mm, szerokość pokrycia barwnego znaku - 7 mm;

cyfry: wysokość - 45 mm, szerokość - 28 mm, szerokość pokrycia barwnego znaku - 7 mm.

wzór

Rysunek 3. Prostokąty zastępcze

1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Rady 1999/37/WE z dnia 29 kwietnia 1999 r. w sprawie dokumentów rejestracyjnych pojazdów (Dz. Urz. WE L 138 z 01.06.1999, str. 57, Dz. Urz. UE L 236 z 23.09.2003, str. 33, Dz. Urz. UE L 10 z 16.01.2004, str. 29, Dz. Urz. UE L 363 z 20.12.2006, str. 344, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 356 i Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 129).
3 Niniejsze rozporządzenie zostało notyfikowane Komisji Europejskiej w dniu 25 sierpnia 2017 r. pod numerem 2017/408/PL zgodnie z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597), które wdraża dyrektywę (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego (Dz. Urz. UE L 241 z 17.09.2015, str. 1).
4 § 1 ust. 2 pkt 3a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2483) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r.
5 § 1 ust. 2 pkt 7 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1272) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r.
6 § 1 ust. 2 pkt 8 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1272) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r.
7 § 2 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1002) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2021 r.
8 § 2 ust. 1 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2483) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r., i stosuje się do pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej po dniu 31 grudnia 2019 r., zob. § 2 powołanego rozporządzenia.
9 § 2 ust. 1 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2169) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2020 r.
10 § 2 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.188) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.
11 § 2 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.188) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.
12 § 2 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.188) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.
13 § 2 ust. 2b dodany przez § 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.188) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.
14 § 3 ust. 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 4 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2169) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2020 r.
15 § 3 ust. 9 zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 4 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2169) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2020 r.
16 § 3 ust. 10 uchylony przez § 1 pkt 2 lit. c rozporządzenia z dnia 4 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2169) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2020 r.
17 § 4 uchylony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 4 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2169) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2020 r.
18 § 5 uchylony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 4 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2169) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2020 r.
19 § 6 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2483) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r., i stosuje się do pojazdu niebędącego pojazdem nowym, sprowadzonego z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej po dniu 31 grudnia 2019 r., zob. § 2 powołanego rozporządzenia.
20 § 8 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.188) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.
21 § 8 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.188) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.
22 § 9 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.188) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.
23 § 9 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1272) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r.
24 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 4 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2169) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2020 r.
25 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 4 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2169) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2020 r.
26 § 15 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 4 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2169) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2020 r.
27 § 16 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 4 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2169) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2020 r.
28 § 18 ust. 1 pkt 4 lit. c dodana przez § 1 pkt 2 lit. a rozporządzenia z dnia 1 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1002) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.
29 § 18 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 2 lit. b rozporządzenia z dnia 1 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1002) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2021 r.
30 § 19 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1002) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.188) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.

31 § 20 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.188) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.
32 § 20 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1143) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 lipca 2019 r.
33 § 20 ust. 5 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. a rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1143) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 lipca 2019 r.
34 § 20 ust. 7 uchylony przez § 1 pkt 1 lit. b rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1143) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 lipca 2019 r.
35 § 25a dodany przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 2021 r. (Dz.U.2021.1002) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 czerwca 2021 r.
36 § 26 pkt 5 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1143) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 lipca 2019 r.
37 § 27 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 4 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2169) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2020 r.
38 § 28 ust. 1 uchylony przez § 1 pkt 9 lit. a rozporządzenia z dnia 4 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2169) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2020 r.
39 § 28 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 9 lit. b rozporządzenia z dnia 4 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2169) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2020 r.
40 § 28 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 8 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1272) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r.
41 § 28 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 8 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1272) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r.
42 § 28 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a rozporządzenia z dnia 8 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1272) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r.
43 § 28 ust. 5a dodany przez § 1 pkt 4 lit. b rozporządzenia z dnia 8 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1272) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r.
44 § 28 ust. 8 uchylony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1143) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 lipca 2019 r.
45 § 29 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 8 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1272) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 lipca 2020 r.
46 § 29 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 8 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1272) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 lipca 2020 r.
47 § 29 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 8 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1272) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 lipca 2020 r.
48 § 29 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 8 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1272) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 lipca 2020 r.
49 § 31 ust. 2 pkt 7 uchylony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1143) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 lipca 2019 r.
50 § 33 uchylony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 4 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2169) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2020 r.
51 § 34 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 4 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2169) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2020 r.
52 § 35 ust. 9 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 4 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2169) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2020 r.
53 § 36 uchylony przez § 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 4 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2169) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2020 r.
54 § 42 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 7 maja 2018 r. (Dz.U.2018.893) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2018 r.
55 § 48a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 7 maja 2018 r. (Dz.U.2018.893) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2018 r., z tym że w zakresie ust. 3 i 4 wchodzi w życie 1 lipca 2018 r., a w zakresie ust. 1 wchodzi w życie 23 sierpnia 2018 r.
56 § 49 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 7 maja 2018 r. (Dz.U.2018.893) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2018 r.
57 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1038), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2281 oraz z 2016 r. poz. 2001).
58 Załącznik nr 1 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2483) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r.
59 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 19 grudnia 2019 r. (Dz.U.2019.2483) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r.
60 Załącznik nr 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 5 maja 2022 r. (Dz.U.2022.989) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 maja 2022 r.
61 Załącznik nr 6 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1143) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 lipca 2019 r.
62 Załącznik nr 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 5 maja 2022 r. (Dz.U.2022.989) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 maja 2022 r.
63 Załącznik nr 9 uchylony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1143) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 lipca 2019 r.
64 Załącznik nr 12:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 7 maja 2018 r. (Dz.U.2018.893) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1143) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 20 czerwca 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. b rozporządzenia z dnia 4 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2169) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 grudnia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 14 lit. a rozporządzenia z dnia 4 grudnia 2020 r. (Dz.U.2020.2169) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2021 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 25 stycznia 2022 r. (Dz.U.2022.188) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 stycznia 2022 r.

65 Załącznik nr 13:

- zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 4 czerwca 2019 r. (Dz.U.2019.1143) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 lipca 2019 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. a i c i e-h rozporządzenia z dnia 8 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1272) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2020 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 6 lit. b i d rozporządzenia z dnia 8 lipca 2019 r. (Dz.U.2019.1272) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 lipca 2020 r.

66 Załącznik nr 15:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a rozporządzenia z dnia 7 maja 2018 r. (Dz.U.2018.893) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 maja 2018 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b rozporządzenia z dnia 7 maja 2018 r. (Dz.U.2018.893) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 2018 r.