Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1670

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1512 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1503) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. U. poz. 499 i 1328) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych";

2) w § 1 wyrazy "Rynku Rolnego" zastępuje się wyrazami "Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa";
3) użyty w § 2 ust. 4 we wprowadzeniu do wyliczenia, § 3 ust. 1, § 4 ust. 1-3, ust. 3a we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 8 zdanie drugie, § 21h ust. 3, § 22 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 2, § 27a, § 28, § 32 ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia i ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia, § 33 ust. 1 oraz § 34 ust. 2, w różnej liczbie i różnym przypadku, wyraz "terenowy" zastępuje się użytym w odpowiedniej liczbie i odpowiednim przypadku wyrazem "regionalny";
4) § 31 otrzymuje brzmienie:

"§ 31. Środki finansowe z tytułu pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 oraz w § 2a ust. 1 i 2, wypłaca się w terminie 21 dni od dnia wydania decyzji administracyjnej, o której mowa w § 4 ust. 1 albo 2, nie później niż do dnia 30 września 2017 r.";

5) w § 33 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.