Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1669

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1512 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1503) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej (Dz. U. poz. 1523 oraz z 2017 r. poz. 1174) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z kontynuacją zakazu ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskiej";

2) w § 1 wyrazy "Agencję Rynku Rolnego" zastępuje się wyrazami "Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa";
3) użyty w § 4 ust. 3, § 6 ust. 2, § 6a ust. 2, § 9 ust. 1 oraz § 10 ust. 1 wyraz "terenowego" zastępuje się wyrazem "regionalnego".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.