Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1664

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 sierpnia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1512 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1503) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2016 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka (Dz. U. poz. 1477) wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie:

"w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem pomocy na ograniczenie produkcji mleka";

2) w § 1 wyrazy "Agencję Rynku Rolnego" zastępuje się wyrazami "Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa";
3) użyty w § 5 ust. 5 i 6, § 7 ust. 1 i 2, § 8 ust. 1 oraz § 9 wyraz "terenowego" zastępuje się wyrazem "regionalnego";
4) w § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do kontroli, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio art. 20 i art. 21 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych.";

5) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. Środki finansowe z tytułu pomocy Agencja wypłaca w terminie określonym w art. 5 rozporządzenia 2016/1612.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.