Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1688

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 4 września 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1512 i 2048 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1503) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych (Dz. U. poz. 499, 1328 i 1670) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2a po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. W przypadku niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych na udzielenie pomocy, o której mowa w ust. 2, środki te przeznacza się na pomoc, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 - w odniesieniu do świń sprzedanych w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.";

2) w § 3:
a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. W przypadku pomocy, o której mowa w:

1) § 2 ust. 1 pkt 4 - w odniesieniu do świń sprzedanych w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. oraz

2) § 2a ust. 1 i 2

- Prezes Agencji podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej administrowanej przez Agencję ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy, nie później niż 2 dni przed dniem planowanego rozpoczęcia terminu składania tych wniosków. Ogłoszenie zawiera wskazanie dnia rozpoczęcia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy.",

b) w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) pkt 4, składa się w terminach określonych w § 20 ust. 1, przy czym wnioski o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, w odniesieniu do świń sprzedanych w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r., składa się w terminie od dnia rozpoczęcia terminu składania wniosków wskazanego w ogłoszeniu o naborze wniosków o udzielenie pomocy, o którym mowa w ust. 1a, do dnia wskazanego w § 20 ust. 1 pkt 4;",

c) w ust. 4:
w pkt 3 średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "z wyłączeniem wniosku o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, w odniesieniu do świń sprzedanych w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.;",
w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) numer w ewidencji producentów, o której mowa w ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2015 r. poz. 807 i 1419, z 2016 r. poz. 1605 oraz z 2017 r. poz. 5 i 624), jeżeli został nadany - w przypadku wniosku o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, w odniesieniu do świń sprzedanych w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.";

3) w § 18 w ust. 1:
a) w pkt 1 i 2 wyrazy "30 czerwca 2017 r." zastępuje się wyrazami "31 sierpnia 2017 r.",
b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) zobowiąże się, że od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. sprzeda z przeznaczeniem do uboju nie więcej świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11 niż sprzedał od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 lipca 2016 r., co jest ustalane według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich - w przypadku gdy wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, dotyczy świń sprzedanych w okresach, o których mowa w § 20 ust. 1 pkt 1-3;",

c) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. sprzedał z przeznaczeniem do uboju nie więcej świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11 niż sprzedał od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 lipca 2016 r., co jest ustalane według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich - w przypadku gdy wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, dotyczy świń sprzedanych w okresie od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r.;";

4) użyte w § 19 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "30 czerwca 2017 r." zastępuje się wyrazami "31 sierpnia 2017 r.";
5) w § 20:
a) w ust. 1 w pkt 3 po kropce dodaje się średnik i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) od dnia 1 lipca 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2017 r. - w terminie do dnia 12 września 2017 r.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Producent świń może złożyć wniosek o udzielenie pomocy obejmujący więcej niż jeden z okresów sprzedaży świń wskazanych w ust. 1 pkt 1-3. W takim przypadku terminem złożenia wniosku jest termin określony w ust. 1 pkt 1-3, dotyczący najpóźniejszego okresu sprzedaży świń objętego tym wnioskiem.",

c) w ust. 5 w pkt 5 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 lipca 2017 r. sprzeda z przeznaczeniem do uboju nie więcej świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11 niż sprzedał od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 lipca 2016 r., co jest ustalane według danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich - w przypadku gdy wniosek o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, dotyczy świń sprzedanych w okresach, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3,";

6) § 30 otrzymuje brzmienie:

"§ 30. W przypadku gdy łączna wysokość pomocy finansowej wynikająca z rozpatrzonych wniosków o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, jest większa niż suma kwot środków, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 3 i § 2a ust. 2a, brakujące środki na sfinansowanie tej pomocy pokrywa się z budżetu państwa w kwocie nie wyższej niż kwota środków, o której mowa w art. 2 rozporządzenia 2016/1613.".

§  2.  Do postępowań w sprawach o udzielenie pomocy, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 4, wszczętych na podstawie rozporządzenia zmienianego w § 1 i niezakończonych decyzją ostateczną do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu dotychczasowym.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.