Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2471

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 marca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 27 grudnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 27 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. W przypadku gdy łączne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, obejmuje dane jednostek, dla których ustanowiono dysponentów środków budżetu państwa drugiego stopnia, kierownicy jednostek będący dysponentami środków budżetu państwa drugiego stopnia sporządzają łączne sprawozdanie finansowe obejmujące dane tych jednostek oraz jednostek im podległych lub przez nie nadzorowanych, w zakresie ustalonym w ust. 1. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje się.

5. Sporządzając łączne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, jednostka nadrzędna uwzględnia łączne sprawozdanie finansowe, sporządzone przez kierowników jednostek będących dysponentami środków budżetu państwa drugiego stopnia, o którym mowa w ust. 4.";

2) w § 34:
a) w ust. 1 po wyrazach "jednostkom nadrzędnym" dodaje się wyrazy ", jednostkom, których kierownicy są dysponentami środków budżetu państwa drugiego stopnia,",
b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Kierownicy jednostek będący dysponentami środków budżetu państwa drugiego stopnia przekazują kierownikom jednostek nadrzędnych sprawozdania finansowe, o których mowa w § 27 ust. 4, do dnia 15 kwietnia roku następnego.",

c) w ust. 3 wyrazy "w ust. 1 i 2" zastępuje się wyrazami "w ust. 1-2",
d) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1, oraz łączne sprawozdania finansowe, o których mowa w § 27 ust. 1 i 4, są publikowane w terminie do dnia 10 maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej jednostek sporządzających sprawozdania. Bilans budżetu państwa jest publikowany w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów.";

3) w załączniku nr 12 do rozporządzenia:
a) w części I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności: pkt 3 otrzymuje brzmienie:
3.wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
b) w części II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności: w pkt 1.9 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
§  2.  1  Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1, w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok 2018, z wyjątkiem bilansu budżetu państwa, który sporządzony będzie po raz pierwszy za rok 2021.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 marca 2019 r. (Dz.U.2019.589) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 marca 2019 r.