Dz.U.2019.180

| Akt oczekujący
Wersja od: 30 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 24 stycznia 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przetwarzania informacji przez Policję

Na podstawie art. 20 ust. 19 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161 i 125) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz. U. poz. 1636) w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Do korzystania z informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w zbiorach danych prowadzonych w Policji są uprawnione, w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań służbowych, następujące służby policyjne:

1) kryminalna;

2) prewencyjna;

3) śledcza;

4) spraw wewnętrznych;

5) kontrterrorystyczna;

6) Lotnictwa Policji;

7) wspomagająca działalność w zakresie organizacyjnym, logistycznym i technicznym.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 5 kwietnia 2019 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).