Zmiana rozporządzenia w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.194

| Akt jednorazowy
Wersja od: 29 stycznia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 27 stycznia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim

Na podstawie art. 474 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przedterminowych wyborów burmistrza miasta Boguszowa-Gorc w województwie dolnośląskim (Dz. U. poz. 39) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Datę przedterminowych wyborów wyznacza się na niedzielę 11 kwietnia 2021 r.";

2)
w załączniku do rozporządzenia lp. 7-14 otrzymują brzmienie:
7do dnia 26 marca 2021 r.- powołanie przez komisarza wyborczego obwodowych komisji wyborczych,

- sporządzenie spisów wyborców

8do dnia 29 marca 2021 r.- podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia miejskiej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza, na którym są umieszczone, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce zamieszkania, nazwa komitetu zgłaszającego kandydata oraz nazwa partii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracyjnych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Brailleʼ a, oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat

9od dnia 29 marca 2021 r.- nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych
10do dnia 2 kwietnia 2021 r.- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat
11do dnia 6 kwietnia 2021 r.- składanie przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze miasta,

- zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych

12w dniu 9 kwietnia 2021 r. o godz. 24.00- zakończenie kampanii wyborczej
13w dniu 10 kwietnia 2021 r.- przekazanie spisów wyborców przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych
14w dniu 11 kwietnia 2021 r. godz. 7.00-21.00- głosowanie
Wojewoda niezwłocznie po wejściu w życie rozporządzenia podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, terminy wykonania czynności wyborczych ustalone niniejszym rozporządzeniem.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 18 lutego 2021 r.