Zmiana rozporządzenia w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1931

Akt jednorazowy
Wersja od: 10 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 8 października 2019 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu

Na podstawie art. 86 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1031) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w załączniku nr 4 do rozporządzenia w tabeli w lp. 4 w kolumnie czwartej wyraz "300" zastępuje się wyrazem "150";
2)
w załączniku nr 5 do rozporządzenia w tabeli w lp. 2 w kolumnie czwartej wyraz "200" zastępuje się wyrazem "100".
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 96).