Zmiana rozporządzenia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi. - Dz.U.2021.511 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.511

Akt jednorazowy
Wersja od: 19 marca 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 18 marca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1947) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. poz. 1783, z 2007 r. poz. 10 oraz z 2020 r. poz. 585) w § 6 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Zakaz, o którym mowa w ust. 2, nie dotyczy otwarcia w krematorium trumny ze zwłokami sprowadzonymi z zagranicy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które będą podlegały spopieleniu, celem ich pochowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).