Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.675

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 maja 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 4 maja 2016 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej"

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie postępowania o nadanie Odznaki Honorowej "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej" (Dz. U. poz. 227) załączniki nr 2 i 3 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ

"ZA ZASŁUGI W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI POTWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI HONOROWEJ "ZA ZASŁUGI W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ"

Wzór graficzny

wzór

Opis:

Legitymacja w układzie pionowym, w formie książkowej, o wymiarach 152 mm x 107 mm, w okładkach w kolorze niebieskim, z wytłoczonym wizerunkiem orła ustalonym dla godła Rzeczypospolitej Polskiej i napisem "RZECZPOSPOLITA POLSKA".

Strona 1:

Napisy w kolorze czarnym:

- "RZECZPOSPOLITA POLSKA",

- "LEGITYMACJA NR ...",

- "WARSZAWA dnia ...".

Strona 2:

Napisy w kolorze czarnym:

- w środkowej części napis "Decyzją nr ....",

- poniżej napis "z dnia ...............................",

- poniżej napis "nadano Pani/Panu",

- poniżej miejsce na wpisanie danych odznaczonego,

- poniżej napis "(imiona, nazwisko, imię ojca)",

- poniżej napis "Odznakę Honorową",

- poniżej napis "ZA ZASŁUGI W DZIAŁANIACH POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ",

- poniżej napis "mp.",

- poniżej napis "Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji",

- poniżej miejsce na podpis i pieczęć organu przyznającego Odznakę Honorową.

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088).