Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1569 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 października 2019 r. do: 10 marca 2020 r.
Art.  17.  [Odznaka honorowa "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej"]
1.  Ustanawia się odznakę honorową "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej".
2.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych może nadać weteranowi-funkcjonariuszowi oraz weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi za zasługi podczas działań poza granicami państwa odznakę honorową "Za zasługi w działaniach poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej".
3.  Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb postępowania w sprawach o nadanie odznaki, osoby uprawnione do występowania z wnioskiem o jej nadanie oraz termin rozpatrzenia wniosku,
2) wzór odznaki, wzór wniosku o nadanie odznaki - zawierający informację uzasadniającą jej nadanie - oraz wzór legitymacji potwierdzającej nadanie odznaki,
3) sposób wręczenia i noszenia odznaki,
4) sposób ewidencjonowania informacji o osobach wyróżnionych odznaką

- mając na uwadze sprawne przeprowadzanie postępowania, ujednolicenie sposobu składania wniosków oraz zapewnienie przyznawania odznaki osobom szczególnie zasłużonym.