Zmiana rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. - Dz.U.2021.2483 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2483

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 grudnia 2021 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 grudnia 2021 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji

Na podstawie art. 14 ust. 3 pkt 1-10 i 12 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1752 oraz z 2021 r. poz. 2105) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (Dz. U. poz. 1713) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 2 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) prowadzoną na terenie województwa dolnośląskiego, województwa wielkopolskiego lub regionu warszawskiego stołecznego przez dużego przedsiębiorcę w rozumieniu art. 2 pkt 24 rozporządzenia nr 651/2014, z wyjątkiem inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej w rozumieniu art. 2 pkt 51 rozporządzenia nr 651/2014.";

2)
w § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej na terenach, w których zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 743) maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi:

1) 40% - za spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1, uznaje się uzyskanie przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję w danym sektorze łącznie nie mniej niż 5 punktów,

2) 50% - za spełnienie kryteriów, o których mowa w ust. 1, uznaje się uzyskanie przez przedsiębiorcę realizującego nową inwestycję w danym sektorze łącznie nie mniej niż 4 punktów

- ale nie mniej niż jeden punkt za każde z kryteriów.";

3)
w § 4:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Przedsiębiorca ubiegający się o wsparcie jest obowiązany spełnić kryterium ilościowe określone w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 3a.",

b)
w ust. 2 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) wyższa od 250% przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji w wysokości co najmniej 10 mln zł.",

c)
w ust. 3 po wyrazach "zgodnie z aktualnymi" dodaje się wyrazy

"na dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji o wsparciu",

d)
po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Niezależnie od stopy bezrobocia w powiecie, w którym realizowana jest inwestycja, w przypadku gdy większa część terenu, na którym zrealizowana zostanie inwestycja, jest położona w:

1) mieście średnim tracącym funkcje społeczno-gospodarcze wymienionym w tabeli nr 3 w załączniku nr 1 do rozporządzenia lub

2) gminie, na terenie której położone jest miasto, o którym mowa w pkt 1, lub

3) gminie graniczącej z gminą, o której mowa w pkt 2, lub miastem, o którym mowa w pkt 1

- przedsiębiorca zobowiąże się do poniesienia kosztów kwalifikowanych inwestycji w wysokości co najmniej 10 mln zł.",

e)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Koszty kwalifikowane nowej inwestycji, które jest obowiązany ponieść przedsiębiorca, obniża się o:

1) 95% na działalność prowadzoną przez dużych i średnich przedsiębiorców w przypadku nowej inwestycji

z zakresu następujących usług:

a) związanych z wydawaniem pozostałego oprogramowania określonych w klasie 58.29 PKWiU, z wyłączeniem usług licencyjnych związanych z nabywaniem praw do korzystania z programów komputerowych określonych w kategorii 58.29.5 PKWiU,

b) związanych z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki i usług powiązanych, określonych w dziale 62 PKWiU, z wyłączeniem oryginałów oprogramowania komputerowego określonych w kategorii 62.01.2 PKWiU,

c) przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) oraz pozostałych usług związanych z zapewnieniem infrastruktury dla technologii informatycznych i komputerowych, określonych w kategorii 63.11.1 PKWiU,

d) w zakresie audytu finansowego określonych w kategorii 69.20.1 PKWiU,

e) rachunkowo-księgowych określonych w kategorii 69.20.2 PKWiU,

f) w zakresie firm centralnych (head offices) i doradztwa związanych z zarządzaniem, określonych w dziale 70 PKWiU,

g) architektonicznych i inżynierskich oraz w zakresie badań i analiz technicznych, określonych w dziale 71 PKWiU,

h) w zakresie specjalistycznego projektowania określonych w grupie 74.1 PKWiU,

i) doradztwa w sprawach środowiska określonych w podkategorii 74.90.13 PKWiU,

j) centrów telefonicznych (call center) określonych w grupie 82.2 PKWiU lub

k) naprawy i konserwacji komputerów i sprzętu komunikacyjnego, określonych w grupie 95.1 PKWiU

- przy czym przedsiębiorca ma prawo obniżenia kosztów kwalifikowanych, jeżeli przedmiotem decyzji o wsparciu jest wyłącznie usługa lub usługi określone w lit. a-k;

2) 98% - na działalność prowadzoną przez mikroprzedsiębiorców;

3) 95% - na działalność prowadzoną przez małych przedsiębiorców;

4) 90% - na działalność prowadzoną przez średnich przedsiębiorców;

5) 50% - w przypadku inwestycji dużego lub średniego przedsiębiorcy w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związanej ze zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu przez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, przy czym w przypadku działalności, o których mowa w pkt 1 i 4, podstawę do obniżenia kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji stanowią koszty w wysokości określonej zgodnie z pkt 1 i 4.";

4)
w § 5:
a)
w ust. 1:
w pkt 1 wyraz "lub" zastępuje się wyrazem "albo",
w pkt 2 wyrazy "zatrudnienia określonej liczby pracowników" zastępuje się wyrazami

"tworzenia nowych miejsc pracy",

b)
w ust. 2 po wyrazach "wynikających z tych decyzji" dodaje się wyrazy

", z zastrzeżeniem § 6 ust. 6",

c)
w ust. 3 po wyrazach "kosztów nowej inwestycji" dodaje się wyrazy

"albo z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy",

d)
ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Przez tworzenie nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją rozumie się wzrost netto liczby pracowników w danym zakładzie, w rozumieniu art. 2 pkt 32 rozporządzenia nr 651/2014, w związku z realizacją nowej inwestycji w stosunku do średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o wydanie decyzji o wsparciu, przy czym w przypadku obniżenia średniego zatrudnienia wskazanego we wniosku w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia wydania decyzji o wsparciu przedsiębiorca jest zobowiązany do dostosowania zatrudnienia do poziomu wskazanego we wniosku.",

e)
w ust. 5 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Przez nowe miejsca pracy tworzone w związku z nową inwestycją, o których mowa w ust. 4, należy rozumieć liczbę miejsc pracy utworzonych po dniu wydania decyzji o wsparciu, w związku z realizacją nowej inwestycji, jednak nie później niż w okresie 3 lat od zakończenia nowej inwestycji.",

f)
w ust. 6 wyrazy "zatrudnienia określonej liczby pracowników" zastępuje się wyrazami "tworzenia nowych miejsc pracy",
g)
uchyla się ust. 7,
h)
w ust. 8 wyrazy "zatrudnienie określonej liczby pracowników" zastępuje się wyrazami "tworzenie nowych miejsc pracy";
5)
w § 6:
a)
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Maksymalna intensywność pomocy publicznej liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikujących się do objęcia tą pomocą, z zastrzeżeniem ust. 2, 3 i 6, jest określana zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.",

b)
w ust. 7 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) łączna wartość pomocy regionalnej udzielonej przedsiębiorcy ze wszystkich źródeł przekraczałaby kwotę wartości pomocy obliczonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej dla nowej inwestycji o kosztach kwalifikujących się do objęcia pomocą w wysokości 100 mln euro;";

6)
§ 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. 1. Decyzję o wsparciu wydaje się na okres:

1) 10 lat - w przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej na terenie województwa dolnośląskiego, województwa wielkopolskiego lub w gminach należących do regionu warszawskiego stołecznego, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

2) 12 lat - w przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej w regionie o maksymalnej intensywności pomocy pub licznej wynoszącej 30% lub 40% zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

3) 15 lat - w przypadku nowej inwestycji zlokalizowanej w regionie o maksymalnej intensywności pomocy pub licznej wynoszącej 50% zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

2. W ustalaniu okresu obowiązywania decyzji o wsparciu nie uwzględnia się podwyższenia maksymalnej intensywności pomocy publicznej, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.";

7)
w § 8:
a)
w ust. 1 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"– pomniejszone o naliczony podatek od towarów i usług oraz o podatek akcyzowy, jeżeli możliwość ich odliczeń wynika z odrębnych przepisów, poniesione w okresie realizacji inwestycji, a w przypadku kosztów określonych w pkt 5 - poniesione wyłącznie w okresie 5 lat w przypadku dużych przedsiębiorców, albo 3 lat w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców, liczonych od dnia zakończenia nowej inwestycji.",

b)
ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Środki trwałe, o których mowa w ust. 1 pkt 2, muszą być nowe, z wyjątkiem aktywów nabywanych przez mikroprzedsiębiorców, małych przedsiębiorców i średnich przedsiębiorców i z wyjątkiem realizacji nowej inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji.",

c)
po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. W przypadku realizacji nowej inwestycji w rozumieniu art. 2 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji transakcja musi być przeprowadzona na warunkach rynkowych.",

d)
ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, jakie są uwzględniane przy określeniu maksymalnej wysokości pomocy publicznej, nie może przekroczyć kosztów kwalifikowanych nowej inwestycji, do których poniesienia w określonym terminie przedsiębiorca jest zobowiązany zgodnie z decyzją o wsparciu.";

8)
w § 9 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy "zatrudnienia określonej liczby pracowników" zastępuje się wyrazami "tworzenia nowych miejsc pracy";
9)
w § 10 w ust. 2 wyraz "procentowych" zastępuje się wyrazem "bazowych";
10)
załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
Przepisy § 2 ust. 2 pkt 2, § 3 ust. 3, § 6 ust. 1 i ust. 7 pkt 1 i § 7 rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem oraz załącznika nr 2 do rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się do udzielania wsparcia począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r.
Do udzielania wsparcia na podstawie wniosków złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem, z zastrzeżeniem § 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O WSPARCIU

wzór