[Warunki wydania decyzji o wsparciu] - Art. 14. - Wspieranie nowych inwestycji. - Dz.U.2020.1752 t.j. - OpenLEX

Art. 14. - [Warunki wydania decyzji o wsparciu] - Wspieranie nowych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1752 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2022 r.
Art.  14.  [Warunki wydania decyzji o wsparciu]
1. 
Decyzję o wsparciu wydaje się na realizację nowej inwestycji:
1)
która spełnia kryteria:
a)
ilościowe,
b)
jakościowe;
2)
w ramach działalności gospodarczej niewyłączonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie ust. 3 pkt 1.
2. 
(uchylony).
3. 
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
rodzaje działalności gospodarczej, na które nie będzie wydawana decyzja o wsparciu,
2)
szczegółowe kryteria jakościowe,
3)
szczegółowe kryteria ilościowe,
4)
sposób weryfikacji spełniania wymagań, o których mowa w ust. 1,
5)
warunki udzielania pomocy publicznej,
6)
maksymalną dopuszczalną wielkość pomocy publicznej, której można udzielić przedsiębiorcy,
7)
sposób ustalania terminu obowiązywania decyzji o wsparciu dla danej inwestycji,
8)
rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą publiczną z tytułu nowej inwestycji,
9)
sposób dyskontowania kosztów inwestycji i wielkości pomocy publicznej na dzień wydania decyzji o wsparciu,
10)
sposób ustalania wielkości dopuszczalnej pomocy publicznej w przypadku prowadzenia działalności na podstawie więcej niż jednej decyzji o wsparciu,
11)
sposób wydzielenia organizacyjnego działalności objętej decyzją o wsparciu oraz prowadzenia rozliczeń w przypadku prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej nieobjętej decyzją o wsparciu,
12) 8
 wzór wniosku o wydanie decyzji o wsparciu zawierający w szczególności określenie kategorii przedsiębiorcy, przedmiot działalności gospodarczej prowadzonej w ramach nowej inwestycji zawierający kody PKWiU związane wyłącznie z realizacją nowej inwestycji oraz elementy planu realizacji nowej inwestycji

- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia zgodności udzielonej pomocy publicznej z prawem Unii Europejskiej, rozwój obszarów, a także potrzebę oceny spełnienia warunków udzielenia wsparcia oraz potrzebę zapewnienia jednolitości wniosków i sprawnej realizacji nowej inwestycji w tym zakresie.

8 Art. 14 ust. 3 pkt 12 zmieniony przez art. 24 pkt 4 ustawy z dnia 29 października 2021 r. (Dz.U.2021.2105) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2022 r.