Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.744

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 5 kwietnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. poz. 860) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:
1) w części I "Ogólne cele i zadania kształcenia zawodowego" w tabeli zatytułowanej "Wykaz kwalifikacji oraz ich powiązania z zawodami i efektami kształcenia uporządkowane narastająco według oznaczeń kwalifikacji w ramach danego obszaru kształcenia" po pozycji dotyczącej kwalifikacji BD.32. dodaje się pozycję dotyczącą kwalifikacji BD.33. w brzmieniu:
BD.33.Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej712906Monter stolarki budowlanejPKZ(BD.c)
2) w części II "Efekty kształcenia":
a) w ust. 2 "Efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów":
w obszarze budowlanym (BD) wprowadzenie do "PKZ(BD.c)" otrzymuje brzmienie:

"Umiejętności stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: kominiarz, monter stolarki budowlanej, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, monter izolacji budowlanych, dekarz, cieśla, betoniarz-zbrojarz, kamieniarz, zdun, murarz-tynkarz, monter konstrukcji budowlanych, technik renowacji elementów architektury, technik budownictwa, technik dróg kolejowych i obiektów inżynieryjnych, monter systemów rurociągowych, monter nawierzchni kolejowej, technik budowy dróg, technik robót wykończeniowych w budownictwie",

b) w ust. 3 "Efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach":
w obszarze budowlanym (BD) po pozycji dotyczącej kwalifikacji BD.32. dodaje się pozycję dotyczącą kwalifikacji BD.33. w brzmieniu:

"BD.33. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej

1. Montaż okien i drzwi balkonowych

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje stolarki budowlanej;

2) rozróżnia rodzaje okien i drzwi balkonowych;

3) rozpoznaje podstawowe parametry oraz wymagania stawiane oknom i drzwiom balkonowym;

4) rozróżnia rodzaje systemów elektronicznego sterowania funkcjami okien i drzwi balkonowych;

5) rozróżnia rodzaje izolacji stosowanych w montażu okien i drzwi balkonowych oraz sposób ich montażu;

6) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu okien i drzwi balkonowych;

7) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu okien i drzwi balkonowych;

8) dobiera metody montażu okien i drzwi balkonowych;

9) wykonuje roboty związane z montażem, naprawą i demontażem okien i drzwi balkonowych;

10) kontroluje jakość wykonywania robót związanych z montażem, naprawą i demontażem okien i drzwi balkonowych;

11) wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z montażem okien i drzwi balkonowych oraz sporządza rozliczenie tych robót.

2. Montaż okien dachowych

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje okien dachowych;

2) rozpoznaje podstawowe parametry oraz wymagania stawiane oknom dachowym;

3) rozróżnia rodzaje systemów elektronicznego sterowania funkcjami okien dachowych;

4) rozróżnia rodzaje izolacji stosowanych w montażu okien dachowych oraz sposób ich montażu;

5) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu okien dachowych;

6) dobiera materiały, narzędzia i sprzęt do montażu okien dachowych;

7) dobiera metody montażu okien dachowych;

8) wykonuje roboty związane z montażem, naprawą i demontażem okien dachowych;

9) kontroluje jakość wykonywania robót związanych z montażem, naprawą i demontażem okien dachowych;

10) wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z montażem okien dachowych oraz sporządza rozliczenie tych robót.

3. Montaż drzwi zewnętrznych i wewnętrznych

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;

2) rozpoznaje podstawowe parametry i wymagania stawiane typowym i energooszczędnym drzwiom zewnętrznym oraz wewnętrznym;

3) rozróżnia rodzaje systemów elektronicznego sterowania funkcjami drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;

4) rozróżnia rodzaje izolacji stosowanych w montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz sposób ich montażu;

5) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;

6) dobiera materiały, narzędzia oraz sprzęt do montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;

7) dobiera metody montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;

8) wykonuje roboty związane z montażem, naprawą i demontażem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;

9) kontroluje jakość wykonywania robót związanych z montażem, naprawą i demontażem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;

10) wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z montażem drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz sporządza rozliczenie tych robót.

4. Montaż bram

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje bram;

2) rozpoznaje podstawowe parametry i wymagania stawiane bramom;

3) rozróżnia rodzaje systemów elektronicznego sterowania funkcjami bram;

4) rozróżnia rodzaje izolacji stosowanych w montażu bram oraz sposób ich montażu;

5) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu bram;

6) dobiera materiały, narzędzia oraz sprzęt do montażu bram;

7) dobiera metody montażu bram;

8) wykonuje roboty związane z montażem, naprawą i demontażem zespołów, układów i mechanizmów bram;

9) kontroluje jakość wykonywania robót związanych z montażem, naprawą i demontażem bram;

10) wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z montażem bram oraz sporządza rozliczenie tych robót.

5. Montaż osłon okiennych i drzwiowych Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje osłon okiennych i drzwiowych stosowanych w budownictwie;

2) rozpoznaje podstawowe parametry i wymagania stawiane rodzajom osłon okiennych i drzwiowych;

3) rozróżnia rodzaje systemów elektronicznego sterowania funkcjami osłon okiennych i drzwiowych;

4) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu osłon okiennych i drzwiowych oraz montażu osłon do okien dachowych;

5) dobiera materiały, narzędzia oraz sprzęt do montażu osłon okiennych i drzwiowych;

6) dobiera metody montażu osłon okiennych i drzwiowych;

7) wykonuje roboty związane z montażem, naprawą i demontażem zespołów, układów oraz mechanizmów osłon okiennych i drzwiowych;

8) kontroluje jakość wykonywania robót związanych z montażem, naprawą i demontażem zespołów, układów i mechanizmów osłon okiennych i drzwiowych;

9) wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z montażem osłon okiennych i drzwiowych oraz sporządza rozliczenie tych robót.

6. Montaż schodów modułowych

Uczeń:

1) rozróżnia rodzaje schodów;

2) rozpoznaje podstawowe parametry i wymagania stawiane poszczególnym rodzajom schodów w budynkach w zależności od ich przeznaczenia;

3) rozróżnia rodzaje izolacji stosowanych w montażu schodów modułowych oraz sposób ich montażu;

4) posługuje się dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, normami, katalogami oraz instrukcjami montażu schodów modułowych;

5) dobiera materiały, narzędzia oraz sprzęt do montażu schodów modułowych;

6) dobiera metody montażu schodów modułowych;

7) wykonuje roboty związane z montażem, naprawą i demontażem schodów modułowych;

8) kontroluje jakość wykonywania robót związanych z montażem, naprawą i demontażem schodów modułowych;

9) wykonuje przedmiar i obmiar robót związanych z montażem schodów modułowych oraz sporządza rozliczenia tych robót.";

3) w części III "Opis kształcenia w poszczególnych zawodach":
a) w obszarze budowlanym (BD) dla branżowej szkoły I stopnia po opisie kształcenia w zawodzie "Kominiarz 713303" dodaje się opis kształcenia w zawodzie "Monter stolarki budowlanej 712906" w brzmieniu:

"MONTER STOLARKI BUDOWLANEJ 712906

1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter stolarki budowlanej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania, demontowania i naprawy okien zewnętrznych i drzwi balkonowych;

2) montowania, demontowania i naprawy okien dachowych;

3) montowania, demontowania i naprawy drzwi zewnętrznych i wewnętrznych;

4) montowania, demontowania i naprawy bram;

5) montowania, demontowania i naprawy systemów osłon okiennych i drzwiowych;

6) montowania, demontowania i naprawy schodów modułowych.

2. EFEKTY KSZTAŁCENIA

Do wykonywania wyżej wymienionych zadań zawodowych jest niezbędne osiągnięcie zakładanych efektów kształcenia, na które składają się:

1) efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów;

2) efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego, stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(BD.c);

3) efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie monter stolarki budowlanej: BD.33. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej.

3. WARUNKI REALIZACJI KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Szkoła podejmująca kształcenie w zawodzie monter stolarki budowlanej powinna posiadać następujące pomieszczenia dydaktyczne:

1) pracownię rysunku technicznego wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z urządzeniem wielofunkcyjnym, z ploterem oraz z projektorem multimedialnym; stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), wszystkie komputery podłączone do sieci lokalnej z dostępem do Internetu, program do wykonywania rysunków technicznych, pakiet programów biurowych; stanowiska rysunkowe (jedno stanowisko dla jednego ucznia) umożliwiające wykonywanie rysunków, szkiców odręcznych, pomoce dydaktyczne do kształtowania wyobraźni przestrzennej, normy dotyczące zasad wykonywania rysunków, wzory pisma znormalizowanego, modele brył i figur geometrycznych, rysunki elementów budowlanych, przykładowe dokumentacje projektowe;

2) pracownię budowlaną wyposażoną w: stanowisko komputerowe dla nauczyciela z dostępem do Internetu, z drukarką, z ploterem, ze skanerem lub z urządzeniem wielofunkcyjnym oraz z projektorem multimedialnym, pakietem programów biurowych, programem do tworzenia prezentacji i grafiki; filmy instruktażowe dotyczące montażu okien, drzwi balkonowych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, bram, osłon okiennych i drzwiowych, schodów modułowych; przykładowe dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, normy, katalogi oraz instrukcje montażu okien, drzwi balkonowych, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, bram, osłon okiennych i drzwiowych, schodów modułowych;

3) warsztaty szkolne, w których powinny być zorganizowane następujące stanowiska:

a) stanowiska do montażu i demontażu okien, drzwi balkonowych, osłon okiennych i drzwiowych (jedno stanowisko dla czterech uczniów), wyposażone w: fragment konstrukcji ścian z otworem okiennym i drzwiowym, wykonany w technologii ściany murowanej oraz szkieletowej; okna i drzwi balkonowe, osłony okienne i drzwiowe z wyposażeniem, materiały izolacyjne, materiały do łączenia i uszczelnienia; przyrządy kontrolno-pomiarowe i narzędzia niezbędne do wykonania robót, instrukcje obsługi maszyn i elektronarzędzi; przykładowe dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, normy, katalogi oraz instrukcje montażu okien i drzwi balkonowych oraz osłon okiennych i drzwiowych,

b) stanowiska do montażu i demontażu okien dachowych, osłon do okien dachowych (jedno stanowisko dla czterech uczniów), wyposażone w: fragment więźby dachowej z otworem okiennym; okna dachowe z wyposażeniem, materiały izolacyjne, materiały do łączenia i uszczelnienia, osłony do okien dachowych; przyrządy kontrolno-pomiarowe i narzędzia niezbędne do wykonania robót, instrukcje obsługi maszyn i elektronarzędzi; przykładowe dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, normy, katalogi oraz instrukcje montażu okien dachowych, osłon do okien dachowych,

c) stanowiska do montażu i demontażu drzwi oraz osłon drzwiowych (jedno stanowisko dla czterech uczniów), wyposażone w: fragment konstrukcji ścian z otworem na drzwi zewnętrzne i wewnętrzne, wykonany w technologii ściany murowanej oraz szkieletowej; drzwi zewnętrzne i wewnętrzne z wyposażeniem, materiały izolacyjne, materiały do łączenia i uszczelnienia, osłony drzwiowe; przyrządy kontrolno-pomiarowe i narzędzia niezbędne do wykonania robót, instrukcje obsługi maszyn i elektronarzędzi; przykładowe dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, normy, katalogi oraz instrukcje montażu drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, osłon drzwiowych,

d) stanowiska do montażu i demontażu bram (jedno stanowisko dla czterech uczniów), wyposażone w: fragment konstrukcji ścian z otworem na bramę, wykonany w technologii ściany murowanej oraz szkieletowej; bramy, materiały izolacyjne, materiały do łączenia i uszczelnienia; przyrządy kontrolno-pomiarowe i narzędzia niezbędne do wykonania robót, instrukcje obsługi maszyn i elektronarzędzi; przykładowe dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, normy, katalogi oraz instrukcje montażu bram,

e) stanowiska do montażu schodów modułowych (jedno stanowisko dla czterech uczniów), w których znajduje się fragment stropu z otworami na różne rodzaje schodów modułowych, wyposażone w: schody modułowe, materiały izolacyjne, materiały do łączenia schodów modułowych; przyrządy kontrolno-pomiarowe i narzędzia niezbędne do wykonania robót, instrukcje obsługi maszyn i elektronarzędzi; przykładowe dokumentacje projektowe, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, normy, katalogi oraz instrukcje montażu schodów modułowych.

Kształcenie praktyczne może odbywać się w: pracowniach i warsztatach szkolnych, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego, przedsiębiorstwach zajmujących się montażem stolarki budowlanej oraz w innych podmiotach stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów szkół kształcących w zawodzie.

4. MINIMALNA LICZBA GODZIN KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO1)

Efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów oraz efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru budowlanego stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów270 godz.
BD.33. Wykonywanie robót związanych z montażem stolarki budowlanej1020 godz.

1) W szkole liczbę godzin kształcenia zawodowego należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół, przewidzianego dla kształcenia zawodowego w danym typie szkoły, zachowując minimalną liczbę godzin wskazanych w tabeli odpowiednio dla efektów kształcenia: wspólnych dla wszystkich zawodów i wspólnych dla zawodów w ramach obszaru kształcenia, stanowiących podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów oraz właściwych dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.",

b) w obszarze elektryczno-elektronicznym (EE) dla technikum w opisie kształcenia w zawodzie "Technik teleinformatyk 351103" w ust. 3 "Warunki realizacji kształcenia w zawodzie" pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) pracownię urządzeń i sieci teleinformatycznych, wyposażoną w: sieć strukturalną, stanowiska komputerowe dla uczniów (jedno stanowisko dla jednego ucznia), połączone w niezależną sieć lokalną wraz z serwerem, oprogramowanie systemowe i sieciowe, punkty dostępu do sieci bezprzewodowej, sieć światłowodową; urządzenia zasilające i zabezpieczające urządzenia teletransmisyjne, oprogramowanie narzędziowe, diagnostyczne i zabezpieczające; drukarkę laserową lub kserokopiarkę z możliwością pracy jako serwer wydruku; stanowisko telefonii komputerowej, wyposażone w centralę telefoniczną umożliwiającą przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych (VoIP) oraz telefony, bramkę umożliwiającą przesyłanie dźwięków mowy kodowanych z analogowego aparatu telefonicznego do transmisji przez łącza komputerowe (VoIP), przełącznik zarządzany z obsługą lokalnych sieci wirtualnych i portami zasilania przez Ethernet; koncentrator wszystkich technologii cyfrowych linii abonenckich - sieci komputerowych łączących komputery (xDSL - DSLAM) z funkcją serwera obsługującego protokół PPP (Point-to-Point Protocol); router z modemem, z portem Ethernet i obsługą protokołu PPP (Point-to-Point Protocol), koncentrator pasywnej sieci optycznej min. 2,5 Gb/s (OLT xPON), terminale pasywnej sieci optycznej min. 1,25 Gb/s (ONU xPON), splitery optyczne do rozdzielania sygnału optycznego o różnym stopniu podziału, np.: 1x2, 1x4, 1x8, oprzyrządowanie do badania transmisji, stół monterski z matą i opaską antystatyczną; zestaw narzędzi monterskich; zestaw do montażu złączy światłowodowych, spawarkę światłowodową; reflektometr w dziedzinie czasu do pomiarów włókien światłowodowych (OTDR) z funkcją pomiaru pasywnej sieci optycznej (PON), referencyjne źródło światła oraz miernik mocy optycznej, latarkę inspekcyjną do badania uszkodzeń torów światłowodowych, podłączenie do sieci lokalnej z dostępem do Internetu.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r.
1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 2315).