Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.860

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 31 marca 2017 r.
w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach

Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Określa się podstawę programową kształcenia w zawodach wpisanych do klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe.
2.  Podstawa programowa, o której mowa w ust. 1, stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Podstawę programową, o której mowa w § 1 ust. 1, stosuje się do:
1) szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b, c i e ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe:
a) pięcioletniego technikum - począwszy od roku szkolnego 2019/2020 w klasie I tej szkoły,
b) trzyletniej branżowej szkoły I stopnia - począwszy od roku szkolnego 2017/2018 w klasie I tej szkoły,
c) dwuletniej branżowej szkoły II stopnia - począwszy od roku szkolnego 2020/2021 w klasie I tej szkoły

- a w latach następnych także w kolejnych klasach tych szkół;

2) szkoły policealnej, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, począwszy od roku szkolnego 2017/2018:
a) w semestrze I tej szkoły, który rozpoczyna się z dniem 1 września 2017 r.,
b) w semestrze II tej szkoły, który rozpoczyna się z dniem 1 lutego 2018 r., będącym kontynuacją semestru, o którym mowa w lit. a,
c) w semestrze I tej szkoły, który rozpoczyna się z dniem 1 lutego 2018 r.

- a w latach następnych także w kolejnych semestrach tej szkoły;

3) czteroletniego technikum, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. c ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60), w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r., oraz do klas czteroletniego technikum w pięcioletnim technikum, o których mowa w art. 154 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60):
a) w klasie I czteroletniego technikum - w latach szkolnych 2017/2018-2019/2020,
b) w klasie II czteroletniego technikum - w latach szkolnych 2018/2019-2020/2021,
c) w klasie III czteroletniego technikum - w latach szkolnych 2019/2020-2021/2022,
d) w klasie IV czteroletniego technikum - w latach szkolnych 2020/2021-2022/2023.
§  3.  Minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego określoną, w odniesieniu do poszczególnych zawodów, w podstawie programowej, o której mowa w § 1 ust. 1, w przypadku:
1) szkół ponadpodstawowych, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2 - należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe,
2) czteroletniego technikum oraz klas tego technikum, o których mowa w § 2 pkt 3 - należy dostosować do wymiaru godzin określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2017 r.

- zachowując, z wyjątkiem szkoły policealnej dla dorosłych, tę minimalną liczbę godzin kształcenia zawodowego.

§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.

ZAŁĄCZNIK 2  

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODACH

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1903).
2 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 5 kwietnia 2018 r. (Dz.U.2018.744) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.