Zmiana rozporządzenia w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne... - Dz.U.2017.72 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.72

Akt jednorazowy
Wersja od: 12 stycznia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 5 stycznia 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych

Na podstawie art. 45a ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1974 r. o uposażeniu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 616 i 2138) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie płatności uposażenia i innych należności pieniężnych oraz pokrywania przez Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej kosztów pogrzebu żołnierzy niezawodowych (Dz. U. poz. 309) wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Uposażenie zasadnicze wypłaca się żołnierzowi odbywającemu zasadniczą służbę wojskową miesięcznie z góry w pierwszym dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, za który to uposażenie przysługuje.

2. W przypadku powołania do zasadniczej służby wojskowej w trakcie miesiąca kalendarzowego uposażenie zasadnicze za ten miesiąc wypłaca się w terminie 5 dni roboczych od dnia rozpoczęcia służby.

3. Uposażenie zasadnicze wypłaca się żołnierzowi pełniącemu służbę okresową oraz żołnierzowi pełniącemu służbę kandydacką w terminach przewidzianych dla wypłaty uposażenia zasadniczego dla żołnierza zawodowego.

4. Uposażenie zasadnicze wypłaca się żołnierzowi odbywającemu przeszkolenie wojskowe oraz żołnierzowi pełniącemu służbę przygotowawczą miesięcznie z dołu, w ostatnim dniu roboczym miesiąca kalendarzowego, za który przysługuje.

5. W przypadku zwolnienia ze służby żołnierza odbywającego przeszkolenie wojskowe oraz żołnierza pełniącego służbę przygotowawczą w trakcie miesiąca kalendarzowego, uposażenie zasadnicze za ten miesiąc wypłaca się w terminie 5 dni roboczych od dnia zwolnienia.

6. Uposażenie zasadnicze wypłaca się żołnierzowi odbywającemu ćwiczenia wojskowe oraz żołnierzowi pełniącemu terytorialną służbę wojskową rotacyjnie za miesiąc kalendarzowy w terminie 5 dni roboczych od dnia zakończenia odpowiednio ćwiczeń wojskowych lub pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie.";

2)
po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

"§ 2a. 1. Dodatek za gotowość bojową wypłaca się w kolejnym miesiącu pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie w terminie wypłaty uposażenia, o którym mowa w § 2 ust. 6.

2. Dodatek za gotowość bojową za ostatni miesiąc kalendarzowy trwania kontraktu na pełnienie terytorialnej służby wojskowej wypłaca się w ostatnim dniu roboczym pełnienia tej służby.".

Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się od dnia 1 stycznia 2017 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.