Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1541

| Akt jednorazowy
Wersja od: 17 sierpnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1
z dnia 31 lipca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności

Na podstawie art. 6c ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz. U. z 2015 r. poz. 1110) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 35 otrzymuje brzmienie:

"§ 35. 1. Powiatowy zespół wystawia osobie posiadającej prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności legitymację dokumentującą niepełnosprawność.

2. Wzór legitymacji dokumentującej niepełnosprawność określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

3. Powiatowy zespół wystawia osobie posiadającej prawomocne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności albo prawomocne orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień, legitymację dokumentującą stopień niepełnosprawności.

4. Wzór legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

5. Na wniosek osoby zainteresowanej w legitymacji, o której mowa w ust. 3, wpisuje się stopień niepełnosprawności.

6. Na wniosek osoby zainteresowanej albo przedstawiciela ustawowego dziecka w legitymacjach, o których mowa w ust. 1 i 3, wpisuje się symbol przyczyny niepełnosprawności.";

2) załączniki nr 3 i 4 do rozporządzenia otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszego rozporządzenia.
§  2.  Legitymacje dokumentujące niepełnosprawność lub stopień niepełnosprawności, wystawione przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, zachowują ważność na czas w nich określony.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR LEGITYMACJI DOKUMENTUJĄCEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ

wzór

Opis:

1.1. Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty (układ poziomy) o wymiarach 54 x 85,6 mm.

1.2. Karta jest wykonana z poliwęglanu.

1.3. Legitymacja ma dwie strony zawierające elementy zabezpieczające dokument przed sfałszowaniem i podrobieniem.

2.1. Tło awersu legitymacji jest wykonane techniką offsetową.

2.2. Na awersie legitymacji znajdują się:

- tło w kolorze niebiesko-szarym z liniami giloszowymi, powtarzającym się tekstem w tle LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ oraz mikrotekstami,

- napis: "LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" (w języku francuskim CARTE DTDENTITÉ D'UNE PERSONNE HANDICAPÉE oraz w języku angielskim DISABLED PERSON IDENTIFICATION CARD),

- napis LON na tle niebieskiego prostokąta, w którym w literę "O" wkomponowano wizerunek osoby na wózku inwalidzkim,

- obszar przeznaczony na fotografię posiadacza dokumentu o wymiarach 25 * 30 mm (tło jasnobiałe), odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, w chwili składania wniosku o wydanie legitymacji, przedstawiający osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (w przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku fotografia może przedstawiać osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, fotografia może przedstawiać osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografie takie są zamieszczone w dokumencie potwierdzającym tożsamość tych osób),

- napis: "IMIĘ",

- napis: "NAZWISKO",

- napis: "PESEL",

- napis: "TERMIN WAŻNOŚCI LEGITYMACJI",

- piktogramy oznaczające niepełnosprawności.

2.3. Tło rewersu legitymacji jest wykonane techniką offsetową.

2.4. Na rewersie legitymacji znajdują się:

- tło w kolorze niebiesko-szarym z liniami giloszowymi, powtarzającym się tekstem w tle LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ oraz mikrotekstami,

- napis LON na tle niebieskiego prostokąta, w którym w literę "O" wkomponowano wizerunek osoby na wózku inwalidzkim,

- nazwa powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,

- dziewięciocyfrowy indywidualny numer nadany legitymacji, oddzielony ukośnikiem prawym od czterocyfrowego numeru, oznaczającego kod powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wystawił legitymację,

- wpisywane za pomocą fotokodu (kod QR): nr PESEL i nr legitymacji, a na wniosek przedstawiciela ustawowego dziecka - symbol przyczyny niepełnosprawności,

- skrót "LON" pisany alfabetem Braille'a,

- piktogramy oznaczające niepełnosprawności,

- element wykonany farbą optycznie zmienną w postaci mapy Polski z wybranym tekstem LON.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR LEGITYMACJI DOKUMENTUJĄCEJ STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

wzór

Opis:

1.1. Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty (układ poziomy) o wymiarach 54 x 85,6 mm.

1.2. Karta jest wykonana z poliwęglanu.

1.3. Legitymacja ma dwie strony zawierające elementy zabezpieczające dokument przed sfałszowaniem i podrobieniem.

2.1. Tło awersu legitymacji jest wykonane techniką offsetową.

2.2. Na awersie legitymacji znajdują się:

- tło w kolorze niebiesko-szarym z liniami giloszowymi, powtarzającym się tekstem w tle LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ oraz mikrotekstami,

- napis: "LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" (w języku francuskim CARTE DTDENTITÉ D'UNE PERSONNE HANDICAPÉE oraz w języku angielskim DISABLED PERSON IDENTIFICATION CARD),

- napis LON na tle niebieskiego prostokąta, w którym w literę "O" wkomponowano wizerunek osoby na wózku inwalidzkim,

- obszar przeznaczony na fotografię posiadacza dokumentu o wymiarach 25 x 30 mm (tło jasnobiałe), odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, w chwili składania wniosku o wydanie legitymacji, przedstawiający osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (w przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku fotografia może przedstawiać osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a w przypadku osoby noszącej nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, fotografia może przedstawiać osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem że fotografie takie są zamieszczone w dokumencie potwierdzającym tożsamość tych osób),

- napis: "IMIĘ",

- napis: "NAZWISKO",

- napis: "PESEL",

- napis: "TERMIN WAŻNOŚCI LEGITYMACJI",

- piktogramy oznaczające niepełnosprawności.

2.3. Tło rewersu legitymacji jest wykonane techniką offsetową.

2.4. Na rewersie legitymacji znajdują się:

- tło w kolorze niebiesko-szarym z liniami giloszowymi, powtarzającym się tekstem w tle LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ oraz mikrotekstami,

- napis LON na tle niebieskiego prostokąta, w którym w literę "O" wkomponowano wizerunek osoby na wózku inwalidzkim,

- nazwa powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,

- dziewięciocyfrowy indywidualny numer nadany legitymacji, oddzielony ukośnikiem prawym od czterocyfrowego numeru, oznaczającego kod powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wystawił legitymację,

- wpisywane za pomocą fotokodu (kod QR): nr PESEL i nr legitymacji, a na wniosek osoby zainteresowanej - stopień niepełnosprawności oraz symbol przyczyny niepełnosprawności,

- skrót "LON" pisany alfabetem Braille'a,

- piktogramy oznaczające niepełnosprawności,

- element wykonany farbą optycznie zmienną w postaci mapy Polski z wybranym tekstem LON.

1 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kieruje działem administracji rządowej - zabezpieczenie społeczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (Dz. U. poz. 1905).