Legitymacja dokumentująca niepełnosprawność

Wzory
Wzór aktualny
Wersja od: 23 października 2018 r.

Opis:

1.1.Legitymacja ma formę spersonalizowanej karty (układ poziomy) o wymiarach 54 × 85,6 mm.

1.2.Karta jest wykonana z poliwęglanu.

1.3.Legitymacja ma dwie strony zawierające elementy zabezpieczające dokument przed sfałszowaniem i podrobieniem.

2.1.Tło awersu legitymacji jest wykonane techniką offsetową.

2.2.Na awersie legitymacji znajdują się:

–tło w kolorze niebiesko-szarym z liniami giloszowymi, powtarzającym się tekstem w tle LEGITYMACJA OSOBY

NIEPEŁNOSPRAWNEJ oraz mikrotekstami,

–napis: "LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" (w języku francuskim CARTE D’IDENTITÉ D’UNE

PERSONNE HANDICAPÉE oraz w języku angielskim DISABLED PERSON IDENTIFICATION CARD),

–napis LON na tle niebieskiego prostokąta, w którym w literę "O" wkomponowano wizerunek osoby na wózku in-

walidzkim,

–obszar przeznaczony na fotografię posiadacza dokumentu o wymiarach 25 × 30 mm (tło jasnobiałe), odzwiercied-

lającą aktualny wizerunek osoby, w chwili składania wniosku o wydanie legitymacji, przedstawiający osobę bez

nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami (w przypadku osoby z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu

wzroku fotografia może przedstawiać osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a w przypadku osoby noszącej na-

krycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania, fotografia może przedstawiać osobę z nakryciem głowy, pod

warunkiem że fotografie takie są zamieszczone w dokumencie potwierdzającym tożsamość tych osób),

–napis: "IMIĘ",

–napis: "NAZWISKO",

–napis: "PESEL",

–napis: "TERMIN WAŻNOŚCI LEGITYMACJI",

–piktogramy oznaczające niepełnosprawności.

2.3.Tło rewersu legitymacji jest wykonane techniką offsetową.

2.4.Na rewersie legitymacji znajdują się:

–tło w kolorze niebiesko-szarym z liniami giloszowymi, powtarzającym się tekstem w tle LEGITYMACJA OSOBY

NIEPEŁNOSPRAWNEJ oraz mikrotekstami,

–napis LON na tle niebieskiego prostokąta, w którym w literę "O" wkomponowano wizerunek osoby na wózku in-

walidzkim,

–nazwa powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności,

–dziewięciocyfrowy indywidualny numer nadany legitymacji, oddzielony ukośnikiem prawym od czterocyfrowego

numeru, oznaczającego kod powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wystawił legi-

tymację,

–wpisywane za pomocą fotokodu (kod QR): nr PESEL i nr legitymacji, a na wniosek przedstawiciela ustawowego

dziecka – symbol przyczyny niepełnosprawności,

–skrót "LON" pisany alfabetem Braille’a,

–piktogramy oznaczające niepełnosprawności,

–element wykonany farbą optycznie zmienną w postaci mapy Polski z wybranym tekstem LON.