Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą. - Dz.U.2023.107 - OpenLEX

Zmiana rozporządzenia w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.107

Akt jednorazowy
Wersja od: 13 stycznia 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1
z dnia 10 stycznia 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą

Na podstawie art. 47 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. poz. 1652, z 2020 r. poz. 1388, z 2021 r. poz. 1661 oraz z 2022 r. poz. 2097) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 21:
a)
w ust. 1 skreśla się wyrazy "i wicedyrektora",
b)
uchyla się ust. 2;
2)
§ 25 otrzymuje brzmienie:

"§ 25. 1. Dyrektor Ośrodka, za zgodą ministra, na wniosek dyrektora szkoły za granicą może utworzyć w szkole za granicą stanowisko wicedyrektora. Zadania wicedyrektora określa statut szkoły za granicą.

2. Dyrektor Ośrodka, za zgodą ministra, na wniosek dyrektora szkoły polskiej, w której zorganizowano co najmniej jeden oddział dziecięcy, może utworzyć w tej szkole stanowisko wicedyrektora. Zadania wicedyrektora określa statut szkoły polskiej.

3. Do tworzenia stanowiska wicedyrektora, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie stosuje się przepisów art. 97 ust. 1 i 2 ustawy.

4. Dyrektor szkoły za granicą i dyrektor szkoły polskiej, po zasięgnięciu opinii dyrektora Ośrodka, powierzają stanowisko wicedyrektora nauczycielowi zatrudnionemu odpowiednio w szkole za granicą lub szkole polskiej, spełniającemu wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 62 ust. 4 ustawy.

5. W przypadku nieobecności dyrektora szkoły polskiej zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach polskich, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora lub utworzono stanowisko wicedyrektora, ale nie zostało ono powierzone nauczycielowi - wyznaczony przez dyrektora szkoły polskiej nauczyciel zatrudniony w tej szkole. Dyrektor szkoły polskiej informuje dyrektora Ośrodka o wyznaczeniu nauczyciela do zastępowania dyrektora szkoły polskiej w czasie jego nieobecności.

6. Jeżeli dyrektor szkoły polskiej nie wyznaczył nauczyciela, o którym mowa w ust. 5, dyrektor Ośrodka wyznacza nauczyciela zatrudnionego w tej szkole do zastępowania dyrektora szkoły polskiej w czasie jego nieobecności.

7. Do szkół polskich nie stosuje się przepisu art. 68 ust. 9 ustawy.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Edukacji i Nauki kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. z 2022 r. poz. 18 i 1842).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089.