Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2009

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 20 października 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów

Na podstawie art. 80ch ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie opłaty za udostępnienie danych z centralnej ewidencji pojazdów (Dz. U. z 2017 r. poz. 478) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r.".

§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 13 listopada 2017 r.
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).