Nowość Zmiana rozporządzenia w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1887

Akt oczekujący
Wersja od: 15 września 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 1 września 2023 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1080, 1088, 1489, 1723 i 1860) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1224) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 3 w ust. 1 w pkt 7 po wyrazach "Komendanta Głównego Straży Granicznej, " dodaje się wyrazy "Rektora-Komendanta Wyższej Szkoły Straży Granicznej, ";
2)
w § 8:
a)
w ust. 1a po wyrazach "Komendant Główny Straży Granicznej, " dodaje się wyrazy "Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej, ",
b)
w ust. 1b w części wspólnej po wyrazach "Komendant Główny Straży Granicznej, " dodaje się wyrazy "Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Straży Granicznej, ";
3)
załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2023 r.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

OPINIA SŁUŻBOWA

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 2264).