Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.238

| Akt jednorazowy
Wersja od: 26 stycznia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 24 stycznia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2365 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 czerwca 2002 r. w sprawie okresowego opiniowania funkcjonariuszy Straży Granicznej (Dz. U. poz. 787, z 2004 r. poz. 404, z 2014 r. poz. 285 oraz z 2016 r. poz. 659) wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 2 w ust. 3 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) oddelegowania do wykonywania zadań poza Strażą Graniczną,";

2) w § 3 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

"7) na polecenie Komendanta Głównego Straży Granicznej, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, kierownika komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komendanta oddziału, ośrodka szkolenia, ośrodka, placówki lub dywizjonu Straży Granicznej.";

3) w § 5 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Bezpośrednim przełożonym właściwym do sporządzenia opinii w stosunku do Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.";

4) w § 8:
a) ust. 1a otrzymuje brzmienie:

"1a. Wyższym przełożonym właściwym do rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 1, jest Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Straży Granicznej, komendant oddziału, ośrodka szkolenia, ośrodka, placówki oraz dywizjonu Straży Granicznej.",

b) w ust. 1b po pkt 4 część wspólna otrzymuje brzmienie:

"- właściwi są Komendant Główny Straży Granicznej, Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, komendanci oddziałów Straży Granicznej, komendanci ośrodków szkolenia Straży Granicznej oraz komendanci ośrodków Straży Granicznej.",

c) po ust. 1b dodaje się ust. 1c w brzmieniu:

"1c. W przypadku opinii wydanej przez Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej wyższym przełożonym właściwym do rozpatrzenia odwołania, o którym mowa w ust. 1, jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.";

5) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Opiniowany, który nie zgadza się z treścią opinii służbowej sporządzonej przez:

1) ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

2) Komendanta Głównego Straży Granicznej jako bezpośredniego przełożonego

- może wystąpić odpowiednio do ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo Komendanta Głównego Straży Granicznej z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.".

§  2. 
1.  Właściwym do rozpatrzenia odwołania od opinii służbowej złożonej do dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia staje się Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.
2.  Właściwym do rozpatrzenia odwołania złożonego od opinii służbowej, o której mowa w § 8 ust. 1b rozporządzenia zmienianego w § 1, sporządzonej przez Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, pozostaje Komendant Główny Straży Granicznej.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).