Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1337

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 26 czerwca 2017 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego

Na podstawie art. 78c ust. 7 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 207, 1948, 2003 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 624) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego (Dz. U. poz. 1322) wprowadza się następujące zmiany:
1) użyte w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia w różnym przypadku wyrazy "Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji";
2) użyte w załączniku nr 3 do rozporządzenia wyrazy "Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSW" zastępuje się wyrazami "Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 1897 i 2088 oraz z 2017 r. poz. 1140).