Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2214

Akt jednorazowy
Wersja od: 11 grudnia 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 9 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania

Na podstawie art. 136c ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, 1492, 1493, 1578, 1875 i 2112) zarządza się, co następuje:
W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania (Dz. U. poz. 1225, z 2018 r. poz. 1558 i 2056, z 2019 r. poz. 1409 i 2225 oraz z 2020 r. poz. 309) w § 2:
1)
uchyla się pkt 27, 29 i 31;
2)
pkt 33 otrzymuje brzmienie:

"33) świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie:

a) porada specjalistyczna - endokrynologia,

b) porada specjalistyczna - kardiologia,

c) porada specjalistyczna - neurologia,

d) porada specjalistyczna - ortopedia i traumatologia narządu ruchu;";

3)
w pkt 34 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 35 w brzmieniu:

"35) inne niż wymienione w pkt 1-34 świadczenia opieki zdrowotnej udzielane świadczeniobiorcom do ukończenia 18. roku życia.".

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1470 i 1541).