§ 6. - Zmiana rozporządzenia w sprawie określenia stanowisk urzędniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni służbowych urzędników służby cywilnej, mnożników do ustalania wynagrodzenia oraz szczegółowych zasad ustalania i wypłacania innych świadczeń przysługujących członkom korpusu służby cywilnej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.797

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2021 r.
§  6. 
Rozporządzenie wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)
§ 1 pkt 1 i 3, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;
2)
§ 3, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.